Toekomstige herbestemming Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw-kerk in Ruisbroek

RUISBROEK: – Om tijdig na te denken over een eventuele gedeeltelijke herbestemming van de kerk in Ruisbroek, had het gemeentebestuur in 2016 met het kerkbestuur en de parochie een overleg over een richtinggevend onderzoek, waarbij alle betrokkenen zouden bevraagd worden.
De gemeente tekende in op het initiatief van de Vlaamse Overheid, Projectbureau Herbestemming Kerken, om begeleid te worden bij een haalbaarheidsonderzoek voor een gedeeltelijke of volledige herbestemming van de kerk.
Woensdagavond werden de resultaten van het gevoerde onderzoek toegelicht tijdens een infoavond in de kerk van Ruisbroek.


Concluderend model:
– Kleinere maar actieve geloofgemeenschap: plaats voor kleinere kerkdiensten + ontsluiting
– Openen van de kerk: kerk functioneren als multiculterele ruimte, openen naar naastliggende publieke ruimte, activeren met bijkomend programma
– Is geen eindpunt: concrete inschattingvan de noden en mogelijkheden verder uitwerken in ontwerp.

schepen voor Erediensten, Jan Desmeth: ” Ons uitgangspunt was wel dat de kerk moest blijven bestaan. Dat er een kleine eredienst nog altijd haar plaats moest hebben. En dan was de vraag wat doen we met de rest.
Dit onderzoek bracht als denkpiste naar voor om een opdeling in drie ruimten te maken. Enerzijds een deel voor de Katholieke erediensten in het koor. Anderzijds een soort dorpscafé in de zijbeuk en een grote multifunctionele ruimte in de middenbeuk. Waarbij je dan de drie ruimtes met elkaar kan combineren.

Meer info in onderstaande video
door schepen voor Erediensten, Jan Desmeth en Burgemeester Luc Deconinck:


* Verkleinde kerk
– Achterste deel kerk exclusief voorbehouden kerkelijke activiteiten
– Nieuwe, aangepaste ruimte met eigen sfeer voor intieme kerkdiensten
– Herpositionering van elementen zoals altaar, doopvont, biechtstoel
– Aansluitende functies in zijkapellen (sacristie, gespreksruimte,…)

* Multifunctionele ruimte
– Grote open ruimte in middenbeuk + noordelijke zijbeuk
– Diverse activiteiten: tentoonstellingen, lezingen, feesten, uitgebreide kerkdienst
– Nood aan bergruimten (tafels, stoelen,…)
– Belang architecturale kwaliteit

* Pleincafetaria
– Publieke functie in zijbeuk
– Kan volledig zelfstandig functioneren of in relatie met centrale multifunctionele ruimte.
– Sterke relatie met vernieuwd plein door transparante gevel – bij mooi weer onstaat één groot binnen-buiten terras.

inzittenden gestolen voertuig gevat dankzij ANPR-camera

RUISBROEK: – Gisterenavond kreeg de politiezone Zennevallei opnieuw een hit van de ANPR-camera in Ruisbroek. Een hit betekent dat een voertuig die gestolen blijkt, herkend wordt door de camera. Het dispatchcenter krijgt deze hit binnen en geeft deze dan onmiddellijk door aan de ploegen in de buurt

In dit geval betrof het dus een passage van een gestolen voertuig en kentekenplaat.


Verschillende ploegen van de lokale politiezone Zennevallei, maar ook van Dilbeek, snelden ter plaatse. Een beetje verderop werd het voertuig opgemerkt door een ploeg. De bestuurder werd zodanig opgeschrikt door de ploeg dat hij met het voertuig de gracht in reed. De vier inzittenden probeerden nog de vlucht te nemen, maar dit mislukte. Drie van hen werden snel geïntercepteerd. Eén andere kon enkele ogenblikken later na een achtervolging te voet worden opgepakt.

De vier verdachten werden meegenomen naar de politiepost in Sint-Pieters- Leeuw en werden allen onderworpen aan een grondige fouille en lang verhoor. Het ging om twee meerderjarigen en twee minderjarigen. Het voertuig bleek afkomstig van Charleroi.

De twee meerderjarigen zullen worden voorgeleid voor de magistraat van Charleroi. De twee minderjarigen mochten in afwachting van verdere onderzoeksdaden voorlopig beschikken.

gespreksavond met Darya Safai te Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Persbericht N-VA: Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag kwam Darya Safai op uitnodiging van N-VA Sint-Pieters-Leeuw haar levensverhaal vertellen in de Merselborre te Vlezenbeek.
2018-03-06-lezing
Een goed gevulde zaal luisterde naar haar boeiende getuigenis , over hoe ze als kind de revolutie in Iran meemaakte, hoe ze als studente de strikte kledingvoorschriften ervaarde en er zich tegen afzette, hoe ze uiteindelijk samen met haar man besloot om te vluchten naar ons land. Eens hier bij ons genoot ze van de vrijheid maar ze zag hoe ook het islamisme onze samenleving binnensloop. Opnieuw laat ze haar stem horen en geeft ze duiding bij wat er vandaag allemaal gebeurt. Darya bracht een duidelijke boodschap:” wie voor gelijkheid is van man en vrouw , kan niet voor de hoofddoek zijn.” Na haar uiteenzetting nam Darya nog ruim de tijd om vragen uit het publiek te beantwoorden. Heel wat aanwezigen kwamen haar nadien bij het fotomoment nog spontaan bedanken voor haar heldere boodschap. Darya schreef haar verhaal ook neer in een boek: “ Lopen tegen de wind.”

Bekendmaking openbaar onderzoek – vernieuwen bovengrondse elektrische verbinding tussen onderstation Buizingen en onderstation Drogenbos

2017-11-24-hoogspanningslijn-2x150kV-in-Ruisbroek (1)RUISBROEK: – Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de belanghebbenden dat er zal worden overgegaan tot een openbaar onderzoek betreffende de vernieuwing van de bovengrondse elektrische verbinding tussen het onderstation Buizingen en het onderstation van Drogenbos.

Elia is beheerder van het hoogspanningsnet en zorgt voor het vervoer van elektriciteit van de producenten naar de distributienetten en groot verbruikers. Er starten binnenkort werken aan hun net om de bevoorrading veilig te stellen. Op grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw moeten zij hun infrastructuur vernieuwen conform de huidige normen. De bestaande pylonen zijn verouderd en worden vervangen inclusief de fundering en nieuwe geleiders.

2017-11-24-Elia_hoogspanningslijn_Ruisbroek_01Tijdens het onderzoek kan het dossier worden ingekeken op het gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1ste verdieping – bureau technische dienst, afdeling ‘openbare werken’, alle werkdagen vanaf dinsdag 6 maart 2018 tot en met dinsdag 20 maart 2018 tijdens de openingsuren.

Indien u opmerkingen wenst te formuleren betreffende voormeld dossier verzoeken wij u deze schriftelijk over te maken aan het college van burgemeester en schepenen voor de sluiting van het openbaar onderzoek op dinsdag 20 maart 2018 om 12.00 uur.

Zie ook artikel 24/11/2017 – klik hier

good food strategie – Brussel LUST

BRUSSEL / PAJOTTENLAND : – ‘Brussel LUST’ is van start gegaan. Met ‘Brussel LUST’ gaan de provincie Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Steunpunt Hoeveproducten, Innovatiesteunpunt en BioForum ervoor zorgen dat duurzame land- en tuinbouwproducten uit de Rand van Brussel een afzetmarkt vinden in de hoofdstad.


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil tegen 2030 dat 30% van het aangeboden fruit en groenten van duurzame oorsprong is: lokaal , bio of van korte keten.

Gedeputeerde Monique Swinnen:‘In de Rand van Brussel, dus in de provincie Vlaams-Brabant, zorgen tal van land- en tuinbouwbedrijven voor een gevarieerd aanbod aan heerlijke producten recht van de boer. Brussel telt 1,2 miljoen inwoners en vormt zo een enorme potentiële afzetmarkt voor onze boeren. Maar in de praktijk is onze hoofdstad nog vaak onontgonnen terrein. We willen met ‘Brussel LUST’ de boer terug verbinden met zijn buur, de grootstad’.

Uit diverse studies en metingen in Brussel blijkt dat de vraag naar lokale en/of biologische voeding jaarlijks toeneemt. Jammer genoeg zijn er nog te weinig land- en tuinbouwbedrijven in de Rand die op deze marktvraag inspelen.

We zijn ervan overtuigd dat voor een groot aantal van die bedrijven een heroriëntering richting de korte keten of biologische productie een goede toekomststrategie is. Doorgroeien in de bulkproductie is immers niet voor elk bedrijf weggelegd. Daarom zetten we met dit project in op 3 pijlers.

In de eerste plaats willen we de producenten informeren over de potentiële afzetmarkt voor lokale en/of bioproducten in Brussel en hoe ze daarop kunnen inspelen. We organiseren bedrijfsbezoeken en inspiratietours bij producenten die zich nu reeds op deze markt hebben georiënteerd en leggen de link met hun afzetstrategie.

Daarnaast zullen we de verschillende mogelijke vermarktingskanalen in kaart brengen, bekijken waar er opportuniteiten en hiaten zijn, nieuwe kanalen uitwerken en vraag en aanbod met elkaar in contact brengen. Als laatste pijler zullen we een antwoord bieden op het logistieke vraagstuk, met focus op een haalbaarheidsstudie over de uitbouw van een verdeelcentrum in de Rand.

Ann Detelder van het Steunpunt Hoeveproducenten: “De volgende stappen  zijn nu onder meer het uitklaren van het logistieke vraagstuk en afnemers en producenten samenbrengen via de organisatie van onder meer smaakbeurzen. Daarbij zal ook speciaal aandacht gevestigd worden op de verwerking van primaire producten.