De Watergroep wordt nieuwe operator voor waterdistributie in Sint-Pieters-Leeuw

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond besliste de gemeenteraad om vanaf 2018 voor De Watergroep te kiezen voor de waterdistributie in Sint-Pieters-Leeuw.
Dit betekent dat de waterprijs voor de inwoners met circa 7% zal dalen.

Gordiaanse waterknoop eindelijk ontward
De waterdistributie in Sint-Pieters-Leeuw is tot op heden een complexe aangelegenheid: het water wordt bedeeld door IWVB (intercommunale voor waterbedeling in Vlaams Brabant). lWVB heeft evenwel zelf geen personeel, noch materiaal noch drinkwaterleidingen, en besteedt de waterdistributie uit aan TMVW (Farys), dat op zijn beurt de volledige operaties op het terrein in onderaanneming geeft aan Vivaqua.

Deze ingewikkelde structuur vloeit voort uit akkoorden die 30 jaar geleden werden gesloten met de toenmalige IWVB (thans Vivaqua). Door dure contracten met TMVW en Vivaqua en hoge statutaire uitkeringen aan de vennoten was IWVB de voorbije jaren verlieslatend en dit ondanks het feit dat inwoners van de gemeenten die deel uitmaken van IWVB lang de duurste waterprijzen in Vlaanderen betaalden.

Sint-Pieters-Leeuw – net als 14 andere Vlaams-Brabantse gemeenten – bleef al die tijd daarnaast ook zelf nog vennoot bij Vivaqua en verkocht in 2012 zijn waternet aan Vivaqua.
Deze verkoop werd dan weer voor het gerecht aangevochten door TMVW.

Sint-Pieters-Leeuw en een aantal andere Vlaamse gemeenten vroegen reeds sedert 25 juni 2015 hun uittreding uit Vivaqua. De reden hiervoor was dat Vivaqua ingevolge het samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten van l3 februari 20l4 onder toezicht kwam van de Brusselse regering en dat de Vlaamse gemeenten zich verzetten tegen de fusie van Vivaqua met de Brusselse intercommunale Hydrobru, onder meer omwille van de hoge schulden van Hydrobru (meer dan 500 miljoen euro).

Vivaqua verzette zich tegen die uittreding en de Vlaamse gemeenten verzetten zich tegen de fusie met Hydrobru, wat opnieuw aanleiding gaf tot een reeks processen.

Na het inroepen van een belangenconflict, in december 20ló, door het Vlaams Parlement tegen de fusie van Vivaqua met Hydrobru, werden onderhandelingen gevoerd tussen Vivaqua en de Vlaamse gemeenten die wensten uit te treden. Dit leidde in mei 20l7 tot een akkoord met Vivaqua over de uittredingsvoorwaarden.

Hierdoor werd de weg geopend om een einde te maken aan de lopende processen en aan de complexe structuur van de waterbedeling in deze Vlaams-Brabantse gemeenten.

De gemeenteraad van 25 juni 2017 besliste akkoord te gaan met de uittredingsvoorwaarden die werden onderhandeld met Vivaqua uit de Brusselse intercommunale VIVAQUA en besliste tevens om de vervroegde ontbinding van IWVB te vragen. Parallel besliste IWVB -met instemming van haar aandeelhouders om de verliezen uit het verleden aan te zuiveren. De Uittreding uit Vivaqua zal normaal bekrachtigd worden door de algemene vergadering van Vivaqua van vrijdag 29 september. De ontbinding van IWVB wordt normaal beslist door de algemene vergadering van IWVB van 24 november 2017 .

Sint-Pieters-Leeuw kiest voor ‘De Watergroep’: het water dat voortaan uit de kranen in SintPieters-Leeuw zal stromen wordt hierdoor goedkoper voor de inwoners
Door de stopzetting van IWVB eind 20l7 dienen de gemeenten-aandeelhouders van IWVB een nieuwe watermaatschappij aan te stellen voor de distributie van het drinkwater vanaf januari 20l8.

Met verschillende andere gemeenten uit de Vlaamse rand werd een marktbevraging georganiseerd, ondersteund door BDO. Hieruit kwam ‘De Watergroep’ naar voor als meest voordelige voor Sint-Pieters-Leeuw.

Kiezen voor De Watergroep betekent dat de waterprijs voor de inwoners van Sint_PietersLeeuw met circa 7 % zal dalen. Volgens de berekeningen van BDO zullen de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw over de volgende 5 jaar tot 2022 samen iets meer dan l miljoen euro minder betalen voor hun water dan indien het tarief van IWVB zou blijven gelden. De verwachting is dat de Watergroep ook na 2022 één van de goedkoopste Vlaamse watermaatschappijen zal blijven.

Ook de gemeente doet een goede zaak: het waterleidingsnet wordt overgedragen aan ‘De Watergroep’ en de investeringen in de waterleidingen zullen voortaan gebeuren door ‘De Watergroep’ en vallen dus niet meer ten laste van de gemeentebegroting.
2017-09-28-gebouw_vivaqua-wordt-De-Watergroep-in-2018_01
In de uittredingsafspraken met Vivaqua werd ook vastgelegd dat het personeel van Vivaqua, dat voor IWVB werkte, door de nieuwe operatoren wordt overgenomen met behoud van hun statuut. ‘De Watergroep‘ heeft bovendien toegezegd om de exploitatiezetel van Vivaqua op de Alsembergse steenweg, te Sint-Pieters-Leeuw te huren van de gemeente indien voldoende gemeenten naar De Watergroep overstappen, wat zoals het er nu naar uitziet het geval zal zijn.

Hoewel de overdracht van de activiteiten van Vivaqua naar ‘De Watergroep’ nog een complexe aangelegenheid wordt, zal de burger hiervan niets merken behoudens het feit dat zijn factuur van De Watergroep zal komen en dat de prijs zal dalen. Ook het water dat door de leidingen stroomt zal niet veranderen: de uittredingsmodaliteiten uit Vivaqua bepalen nl. dat het water nog gedurende 18 jaar door Vivaqua aan De Watergroep zal worden geleverd.

Burgemeester, Luc Deconinck: “We zijn tevreden dat we dit zeer ingewikkeld dossier na moeilijke onderhandelingen tot een goed einde hebben kunnen brengen en dat zowel de burger als de gemeente er alleen maar beter van worden. Naast een lagere prijs voor het water en een transparante en eenvoudige structuur zal de gemeente netto minstens 6 miljoen euro van de kapitaalsuitkeríng van Vivaqua als inkomst kunen inschrijven in de begroting van 2018. De precieze afrekening wordt gemaakt na verwerking van de verrichtingen tot 3l december 20l7. Het gaat om een eenmalige inkomst die daarom ook integraal zal besteed worden aan schuldafbouw en financiering van lopende investeringsprojecten.”

Schepen voor Openbare Werken, Bart Keymolen: “De keuze voor de Watergroep is voordelig zowel voor de burgers als voor de gemeente. Dat is belangrijk. maar ik wil er ook op wijzen dat ‘De Watergroep’ de grootste Vlaamse drinkwatermaatschappij is en bekend staat voor een uitstekende dienstverlening en know how.
2017-09-28-gebouw_vivaqua-wordt-De-Watergroep-in-2018_04Een belangrijk pluspunt is ook dat de expioitotiezetel in Sint-Pieters-Leeuw verder kan blijven bestaan en dat het personeel van Vivaqua met behoud van zijn statuut kan overstappen naar de nieuwe operatoren. We zijn blij dat de werknemers. die al jaren vertrouwd zijn met de regio, de service voor onze bevolking kunnen blijven verzekeren. Samen met de raad van bestuur van IWVB werd de misgroeide situatie uit het verleden vervroegd afgesloten en konden we het financieel voordeel in de richting van de burger keren
.”

De Watergroep
De-watergroep_logo‘De Watergroep’ (Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening) is de grootste drinkwatermaatschappij in Vlaanderen. Zij is geen intercommunale maar een publieke coöperatieve vennootschap (CVBA) met als aandeelhouders het Vlaams Gewest en de gemeenten die zijn toegetreden. Het waterbedrijf beschikt over een volume van 163 miljoen m³ drinkwater waarmee het circa 3 miljoen mensen in 175 gemeenten van water voorziet. Dit gebeurt via een net van 32.630km leidingen met 1,3 miljoen aftakkingen. De watergroep heeft 1400 statutaire en contractuele medewerkers in dienst.
Meer info: www.dewatergroep.be

inschrijven: infosessie – een eigen willetje

gezinsbond_huisvanhetkind_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 17 oktober 2017 van 20.00 tot 22.00 uur organiseert Huis van het Kind ism Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw een infosessie ” een eigen willetje”.

‘Neen, ikke doen’ waarbij je peuter zich al stampend op de grond legt.
Herkenbaar? Jouw peuter bevindt zich in zijn peuterpuberteit tussen 1 en 3 jaar. Deze tijd is niet altijd even gemakkelijk voor jou als ouder. Hoe ga je om met die driftbuien? Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw peuter leert omgaan met grenzen maar toch kan uitgroeien tot een eigen wezen? We zoeken het samen uit in deze vorming.
Locatie: CC Coloma

Inschrijven via: huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be – 02/ 371 06 47

politie hield woensdag verschillende controles in Sint-Pieters-Leeuw

Politie_Politiezone-ZennevalleiSINT-PIETERS-LEEUW: – In de ochtend van woensdag 26 september 2017 had een algemene verkeerscontrole plaats in Sint-Pieters-Leeuw. Samen met vier studenten “aspirant-Inspecteurs” en de verkeersdienst van de politiezone Zennevallei werden meerdere dispositieven opgesteld. De controle kaderde enerzijds in
de overlastproblematiek in Ruisbroek door de grote wegenwerken. Anderzijds was de controle gericht op het vrachtverkeer rijdende op de Bergensesteenweg.

Er werden verschillende inbreuken vastgesteld, onder andere voor het niet dragen van de gordel. Deze vertaalden zich in vijf onmiddellijke inningen. Drie vrachtwagens werden betrapt voor het negeren van de tonnagebeperking. Vijf processen-verbaal werden opgemaakt naar aanleiding van inbreuken inzake de verplichte inschrijving. Drie wagens werden ook getakeld omwille van niet verzekering en nog eens drie voertuigen waren niet in orde met de technische keuring. Twee voertuigen waren niet in regel inzake een verplichte vervoersvergunning. Verder werd een taxichauffeur betrapt op het niet respecteren van de taxiwetgeving en één fiscaal PV werd opgemaakt. Eén bestuurder beschikte niet over een geldig rijbewijs en één bestuurder bleek ook niet
in regel met de rij- en rusttijden.
Meer controles volgen.

79% ouders zijn voorstander van een autovrije zone aan de schoolpoort

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens “de week van de mobiliteit” namen de negen basisscholen in Sint-Pieters-Leeuw deel aan de sensibiliseringsactie van het gemeentebestuur om aan elke school één dag een autovrije zone te maken.
De gemeente voorzag ook enquêteformulieren en sprak zoveel mogelijk ouders aan om hun mening te geven op enkele vragen. Meer dan 300 ouders namen de tijd en de moeite om deel te nemen aan de bevraging.

Zomaar eventjes 94 % van de ouders bleek gewonnen om deze actie te herhalen in de toekomst.
Op de vraag of men dit permanent zag zitten, antwoordde een meerderheid van 79 % dat ze daar voorstander van zijn.


Ouders en kinderen werden vorige week aangespoord om – indien mogelijk – te voet of met de fiets te komen. Indien ze toch de wagen namen, werd gevraagd om verderop te parkeren en de laatste honderden meters even te voet te doen. Het creëerde een stressloze en veilige schoolomgeving voor één dag.


Jan Desmeth, Schepen voor Mobiliteit: “De resultaten van de enquête zijn duidelijk. Een meerderheid van 79 % van de deelnemende ouders geeft het signaal dat ze voorstander zijn van een autovrije zone in de omgeving van de schoolpoort. We zullen de komende maanden, in overleg met de scholen en eventueel de ouders, nagaan waar we een proefproject kunnen starten. Een proefproject moet ons dan inzicht geven wat de effecten zijn indien dit meer dan één dag zou ingesteld worden. Uiteraard zal het dan enkel bij de start en het einde van de school zijn en niet de hele dag lang. In dit geval zullen we ook geen tijdelijk parkeerverbod voor de buurtbewoners invoeren. Dat was enkel voor die ene dag. We willen hier wel verdere stappen in zetten, want de veiligheid van onze kinderen is belangrijk. We zullen zeker een voorstel uitwerken om voor te leggen aan de commissie mobiliteit.”

ValuesTV weldra uit de startblokken

valuesTVlogoSINT-PIETERS-LEEUW: – Zopas werd Values Television opgericht met als doel een nieuw medianetwerk te lanceren dat een stem wil geven aan de vele Vlamingen die zich in onze samenleving inzetten voor tal van initiatieven op het vlak van cultuur, erfgoed, geschiedenis, zingeving, spiritualiteit, ecologie, welzijn en zorg. Vandaag hebben al meer dan 80 organisaties en bedrijven toegezegd om hun medewerking te verlenen aan ValuesTV op het vlak van redactie, productie, sales, marketing, e.a. Leo Neels (voormalig CEO van VTM, Prof. em. Mediarecht aan de KULeuven en UAntwerpen, en CEO van denktank Itinera) is voorzitter van de raad van bestuur van Values Television.

Johan--VenckenjpgValuesTV biedt een forum aan de vele personen en initiatieven die in de maatschappij bijdragen tot een klimaat van vertrouwen, solidariteit en samenleven met respect voor elkaar. Hun inspirerende verhalen blijven te vaak onontgonnen en te veel waardevolle en zinvolle stemmen worden nu nog weinig gehoord”, aldus Johan Vencken, CEO Values Television. “ValuesTV wordt de plaats waar deze verhalen tijd én ruimte krijgen om gehoord, gezien en gelezen te worden, als “food for thought” zodat het publiek zich nadien een weloverwogen, persoonlijke mening kan vormen. Wij willen meer duiding en verdieping brengen rond verschilende maatschappelijke thema’s.”

ValuesTV zal daarom resoluut inzetten op slow journalism en zal verhalen rond maatschappelijke thema’s zoals cultuur, erfgoed, geschiedenis, zingeving, spiritualiteit, ecologie, welzijn en zorg, naar een ruim publiek in Vlaanderen brengen.

Values Media bvba – Bedrijvencentrum Zennevallei, Bergensesteenweg 709 bus 8 te Sint-Pieters-Leeuw

Vrachtwagens weren uit Vorstesteenweg/Wittehoedstraat Ruisbroek

RUISBROEK: – Het gemeentebestuur koos er in september 2016 – mede door de voorstellen die werden gedaan tijdens de infoavonden met de bevolking – voor om lokale omleidingen te voorzien tijdens de werken in het centrum van Ruisbroek.
Het openbaar vervoer moest gegarandeerd blijven en ook was het steeds de bedoeling om de inwoners niet voor elke lokale verplaatsing langs de snelweg te laten omrijden.


Sinds de start van de werf van AWV op 4 september werd er echter steeds meer vrachtverkeer gesignaleerd op de lokale omleidingen, ter hoogte van de Vorstesteenweg en de Wittehoedstraat.

Jan Desmeth, Schepen voor Mobiliteit: “We volgden deze situatie drie weken van dichtbij op en via AWV vroegen we onmiddellijk zoveel mogelijk bij te sturen. Zo werd de signalisatie op de afritten van de autosnelweg aangepast. Toch bleef de situatie voor heel veel overlast zorgen en stelde men vaak onveilige situaties vast. Dit kon niet blijven duren!
Vorige week drongen we aan op een overleg met AWV (bouwheer van de werf), de aannemer, de gemeenten Vorst en Drogenbos, De Lijn, Vorst Nationaal en de 3 politiezones. Het overleg vond plaats op dinsdag 26 september en we kwamen tot een consensus. De nieuwe maatregelen zullen de situatie veiliger en leefbaarder maken. Een wonderoplossing bestaat echter niet en opvolging van de situatie ter plaatse zal noodzakelijk blijven.

Portalen tegen vrachtwagens
Concreet zullen er vanaf vrijdagavond 29 september 2017, na de avondspits, twee verschillende portalen worden geïnstalleerd. Deze portalen worden geïnstalleerd aan het begin van de Humaniteitslaan, ter hoogte van de verlengde Stallestraat.
Onder het eerste portaal zullen auto’s gewoon doorrijden. Vrachtwagens zullen niet door kunnen. Het tweede portaal zal ook vrachtwagens tegenhouden maar zorgt ervoor dat bussen van de MIVB en de hulpdiensten – via een code – toegang krijgen tot het centrum van Ruisbroek. Verder zal er op het einde van de verlengde Stallestraat een tijdelijke rotonde worden aangelegd om er keerbewegingen mogelijk te maken.

Na één week zal de situatie worden geëvalueerd.

agenda: Opendeurdag en 10de verjaardag brouwerij Belgoo

ZUUN: – Brouwerij Belgoo van Jo Van Aert bestaat 10 jaar!
En dat wordt gevierd op zondag 1 oktober 2017 van 10.00 tot 19.00 uur in de brouwerij aan de Georges Wittouckstraat 61.


Kom het nieuwe Bikske (lambiek) & Saisonneke Bio bier ontdekken!
Gratis inkom, ambiance verzekerd, ism Brussels Black Angels (American Football) & co.
zie ook ons artikel van 23 augustus – 10 jaar brouwerij Belgoo

Tevens zullen Jo Panneels, Stijn Ecker en Jozef Vanbosstraeten van de Lambiek Fabriek hun eerste product, de Oude Geuze ‘Brett-Elle’ voorstellen.
Ze brouwden dit bier bij Jo Van Aert en hebben hun tonnenzaal in de Fabrieksstraat 331A te Ruisbroek.