Sinds 1 juli nieuw toelagereglement Projectsubsidie Goede Doelen van kracht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar aanleiding van het herwerken van een van de gemeentelijke verhuurreglementen werd duidelijk dat de verschillende verhuurreglementen (cultuur, jeugd, sport, uitleen) beter op elkaar konden worden afgestemd. Ook op vlak van uitzonderingen voor activiteiten voor goede doelen.
De nieuwe gebruikersreglementen en het nieuwe toelagereglement voor een projectsubsidie goede doelen werden voorgelegd aan de verschillende adviesraden. Het werd tevens voorgelegd aan de commissie vrije tijd. De reglementen werden goedgekeurd op de gemeenteraad van eind juni en zijn sinds 1 juli van kracht.


Naar aanleiding van het herwerken van een van de gemeentelijke verhuurreglementen werd duidelijk dat de verschillende verhuurreglementen beter op elkaar konden worden afgestemd, waaronder ook op vlak van uitzonderingen voor activiteiten voor goede doelen.

In twee bestaande reglementen, het uitleenreglement en het reglement van Coloma, zijn uitzonderingen opgenomen voor verenigingen die iets doen voor het goede doel. In het verleden werd hiervoor gewerkt met een nominatieve lijst van verenigingen waarbij de gemeente de verenigingen bij naam aanduidde die de culturele infrastructuur en het gemeentelijk materiaal gratis konden gebruiken. Dit zette de deur open voor willekeur en kon in strijd met het gelijkheidsbeginsel worden gezien. Voor sportinfrastructuur en voor Laekelinde was er helemaal niets voorzien voor goede doelen.

In het kader van het op elkaar afstemmen van de verschillende reglementen wordt er daarom voorgesteld om af te stappen van de huidige manier van werken, via uitzonderingen binnen elk afzonderlijk reglement, en in plaats daarvan te voorzien in een afzonderlijke projectsubsidie via een apart gemeentelijk reglement. Het is immers duidelijk dat de gemeente nog steeds activiteiten voor het goede doel wenst te ondersteunen maar op deze manier is er geen willekeur meer mogelijk, iedereen die voldoet aan de voorwaarden het reglement kan genieten van de toelage. Het vermijdt ook dat een nominatieve lijst steeds opnieuw moet worden aangepast.
In het nieuwe reglement zal bovendien geen onderscheid meer worden gemaakt tussen de verschillende reglementen en de verschillende gemeentelijke infrastructuur. Zo zal het in de toekomst niet langer uitmaken of de activiteit voor het goede doel in Coloma, Laekelinde, de gemeentelijke loods of een sporthal plaatsvindt. Het is wel beperkt tot 1 activiteit per jaar.


Er is wel gekozen om de toelage te beperken tot erkende verenigingen en vzw’s met een duidelijk aantoonbare band met de gemeente. De reden hiervoor is de controleerbaarheid van de bestemming van de middelen (erkende verenigingen op basis van het reglement tot erkenning; vzw’s op basis van de vzw-wet). Het controleren van de geldstromen is veel moeilijker bij feitelijke verenigingen die niet erkend zijn. Het is uiteraard wel steeds mogelijk dat een feitelijke vereniging samenwerkt met een erkende vereniging, die dan de aanvraag doet.
Financiële impact
Het bedrag van de projectsubsidie is gelijk aan het bedrag dat de aanvrager moet betalen aan de gemeente, het AGB Sint-Pieters-Leeuw of CC Coloma voor het huren van infrastructuur en/of voor het uitlenen van gemeentelijk materiaal. Er is dus geen uitgave, enkel minder inkomsten.

Kermis onder de Lindeboom

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – De Landelijke Gilde Oudenaken – St-Laureins-Berchem kan terugblikken op een zeer geslaagde Kermis onder de Lindeboom, op enkele druppels na waardoor het optreden van de fanfare St-Ceciala iets minder lang duurde dan voorzien. Ongeveer 80 kinderen genoten in de namiddag onder een stralende zon van een zeer gesmaakt optreden van Pipo en Pipette. De Foute DJ zorgde met liedjes uit de jaren 70, 80 en 90 voor een mooie afsluiter van deze geslaagde Kermis onder de Lindeboom.

Deze slideshow vereist JavaScript.