2016-11-26-eerste-steenlegging_15ZUUN: – Reeds 9 maanden klagen de inwoners van de wijk in Zuun waar het nieuwbouwproject Kanaaltuinen gestart is, over lawaaihinder, maar volgens hen doet het gemeentebestuur niks.

Kathleen D’Herde, voorzitter Open Vld SPL:
De buurtbewoners werden de afgelopen maanden meermaals gewekt door nachtelijk lawaai veroorzaakt door het bouwbedrijf. De bouwheer van dit project houdt zich niet aan de geldende reglementen.
KathleenTelkens weer wordt er voor 7u ’s morgens gewerkt, wat heel wat lawaai overlast met zich meebrengt. De buren dienden al herhaaldelijk klacht in bij de gemeente en bellen geregeld naar de politie. Er wordt dan een dossier opgemaakt en de bouwheer wordt gecontacteerd om hem erop te wijzen. Een paar dagen wordt er niet voor 7u gewerkt en nadien doen ze gewoon terug hetzelfde. Maar er wordt niks concreets gedaan om de problemen te verhelpen.

Open Vld SPL vindt het ongehoord dat er geen gehoor wordt gegeven aan deze klachten. Dat er hinder is bij bouwwerven, daar zijn we ons van bewust. Maar de gebruikelijke hinder is al erg genoeg voor de buurtbewoners zonder dat er nog eens elke dag het geldend reglement moet worden overtreden.

In het GAS-reglement goedgekeurd door de gemeenteraad staat nl. : Art. 4.2 Hinderlijk geluid
§3. Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen die lawaai voortbrengen, zoals platen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten of andere, vallen onder de volgendeprincipes:
1. deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, op de grond geplaatst en niet geworpen te worden;
2. als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, dienen ze uitgerust te zijn of moet er gebruik gemaakt worden van een voorziening waardoor ze zonder lawaai verplaatst kunnen worden;
3. het laden en lossen dient te gebeuren tussen 07:00 uur en 20:00 uur, behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Nu een toelating om te werken buiten deze uren werd er niet toegestaan door het college. Dus moeten zij het GAS-reglement toepassen, anders hoeven er voor ons geen reglementen meer gestemd te worden, als ze toegepast worden ‘à-la-tête-du-client’.
De overlast is ook in strijd met het politiereglement, we zijn dan ook verbaasd dat de politie dit maar op zijn beloop laat.
We steunen de buurtbewoners dan ook in hun protest om de wijk terug leefbaar te maken. Iedere burger heeft recht op een normale nachtrust. We vragen dan ook dat de burgemeester zo snel mogelijk actie onderneemt en de leefbaarheid in de wijk laat terug keren.”

1 comment

  1. Een burgemeester die nu beweert dat een verwittiging helpt in deze problematiek, want dit is de enige actie die tot op heden ondernomen werd, is een burgemeester die niet weet wat er leeft onder zijn burgers. Een burgemeester die nota bene aan het begin van de problemen tegen mijn moeder zei dat zij, 15 jaar geleden, op deze plek is willen gaan wonen en dat hij ook last had van nachtlawaai door de passerende vrachtwagens op de Bergensesteenweg en zij er dan ook maar aan moest leren wennen!

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: