informatievergadering pilootproject VMM – Preventie overstromingsschade

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij start een pilootproject in Sint-Pieters-Leeuw ‘Preventie overstromingsschade’.
Hierover werd dinsdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis een informatievergadering georganiseerd voor zo’n 200 inwoners, uit overstroomde gebieden, die aangegeven hadden dat ze geïnteresseerd zijn.

2017-04-25-pilootproject-Preventie-overstromingsschade_03
Dit pilootproject van VMM wil voor een 100-tal woningen die schade hebben geleden door overstromingen, gratis een plan opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Door gebouwen aan te passen kan de schade bij een volgende overstroming soms sterk verminderd worden. De Vlaamse Milieumaatschappij wil  daarin ondersteunen.
Elk advies:
– gebeurt op basis van een onderzoek van jouw huis door deskundigen;
– is een voorstel voor jouw huis met maatregelen om in de toekomst schade door overstromingen te beperken of te voorkomen;
– bevat een schatting van de kosten om de werken uit te voeren.

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer info: www.preventieoverstromingsschade.be

Vlaams-Brabant strijd tegen wateroverlast – Subsidies voor hemelwaterplannen

2016-06-07-water_01VLAAMS-BRABANT: – De raad van de provincie Vlaams-Brabant heeft een nieuw reglement goedgekeurd waarbij gemeenten subsidies kunnen krijgen voor de opmaak van een hemelwaterplan. Hiermee wil de provincie de strijd tegen wateroverlast versnellen.

Onze provincie kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. De provincie Vlaams-Brabant hecht veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen.

De aanleg van overstromingsgebieden en bufferbekkens is hierbij niet voldoende’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. ‘Er zijn meer maatregelen nodig. Zo gaan we gemeenten aanmoedigenom via de opmaak van een hemelwaterplan een integrale visie uit te werken om het water maximaal ter plaatse te houden en niet versneld af te voeren’.

Bij de opmaak van het hemelwaterplan onderzoekt de gemeente hoe het water, afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakten, kan ter plaatse gehouden worden, infiltreren en vertraagd afgevoerd worden.

Op dit ogenblik hebben nog maar weinig gemeenten een hemelwaterplan ook omdat de kosten volledig ten laste van de gemeenten zijn.

Daarom willen we de opmaak van hemelwaterplannen versnellen door ze te subsidiëren. Een gemeente die een hemelwaterplan opstelt, kan nu 6 euro per hectare plangebied subsidie ontvangen, met een maximum van 90% van de totale studiekost voor de opmaak van het plan’, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

UPDATE:
Burgemeester Luc Deconinck: “De gemeente juicht de goedkeuring van het provinciale subsidiereglement toe en bevestigt dat zij op dit ogenblik de nodige voorbereidingen treft om dergelijk hemelwaterplan op te stellen.
Zij zal daarbij gebruik maken van de provinciale subsidies. De strijd tegen wateroverlast is zeer complex en een hemelwaterplan is daartoe een welkom instrument
.”

Speelplein De Leeuwtjes maakt zich klaar voor de zomer

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdag kwamen een 40-tal jongeren samen om de speelpleinzomer voor te bereiden. Het was een eerste kennismakingsmoment voor de nieuwe animatoren en een gezellig weerzien voor diegenen die er al eerder bij waren.
2017-04-25-animatoren-speelplein
De animatoren transformeerden zich in een sprookjesfiguur naar keuze. Als eerste op het programma stond een leuk kennismakingsspel. Er werd uitleg gegeven aan de nieuwkomers over de speelpleinwerking en de ervaren animatoren daagden elkaar uit tijdens een lasershooting. In de namiddag stonden de workshops ‘inkleding’ en ‘grime’ ingepland.

Bart-KEYMOLEN_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen voor Jeugd- en Speelpleinwerking, Bart Keymolen: “We zijn zeer blij om opnieuw meer dan 50 gemotiveerde jongeren te mogen ontvangen om onze allerkleinsten een onvergetelijke zomer te bezorgen. Met deze voorbereidingsdag wordt dan ook officieel het startschot gegeven van een leuke speelpleinzomer. De animatoren leren elkaar beter kennen en kunnen nu samen hun programma’s uitwerken.”

Iedereen staat te popelen om er samen met hun mede-animatoren kwalitatieve, knotsgekke, superplezante en megacoole speelpleinweken van te maken. De voorbereiding voor de zomer stopt hier niet! De animatoren gaan samen aan de slag om een weekprogramma uit te schrijven en uit te werken.

Wil jouw kind graag naar het speelplein van Sint-Pieters-Leeuw komen?
Deelnemen gebeurt via een online voorinschrijving via http://spl.ticketgang.eu/.
Wie niet over een computer beschikt, kan terecht bij de jeugddienst (Lotstraat 8) tijdens de openingsuren of na afspraak.

Wie meer info wenst over de speelpleinwerking kan contact opnemen met de jeugddienst via 02 370 28 82 of speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be.

Er werden 15 schadeclaims uit Sint-Pieters-Leeuw ingediend bij het Rampenfonds nav overvloedige regenval juni 2016

2016-06-07-rampenplan-wateroverlast (2)SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar aanleiding van de overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016 werden er in Sint-Pieters-Leeuw 15 schadeclaims ingediend bij het rampenfonds. Dit antwoordde minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois op een schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy.
2017-04-25-schadeclaims-rampenfonds
Voor de langdurige overvloedige regenval en de overstromingen van 27 mei 2016 tot 26 juni 2016 in Vlaanderen werden 5 910 schadeclaims ingediend.
Voor de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand werden 39 schadeclaims ingediend waaronder 15 in Sint-Pieters-Leeuw.

Minister-president Geert Bourgeois: “Op dit ogenblik is het nog niet mogelijk om de totale schadeclaim te berekenen,omdat mijn diensten nog maar een beperkt gedeelte van de aanvragen in behandeling konden nemen.

De eerste prioriteit voor mijn diensten bestond erin om alle aanvragers een ontvangstmelding te bezorgen. Vervolgens controleren zij de dossiers op volledigheid. Ontbrekende documenten worden opgevraagd. Volledige dossiers worden bezorgd aan een van de deskundigen voor expertise.
Om praktische redenen, en om de omloopsnelheid van de dossiers te vergroten, registreren mijn diensten in hun database zowel het bedrag dat de schadelijder heeft aangevraagd als het bedrag van de door de expert berekende en door mijn diensten gevalideerde herstelvergoeding pas na ontvangst van het expertiseverslag. Niet alle schadelijders geven in hun aanvraag trouwens duidelijk aan wat het bedrag is van de totale schade; sommige aanvragers beperken zich tot het opsommen van de schade en laten na deze te begroten.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016, waarbij de overvloedige regenval en overstromingen die plaatsvonden van 27 mei 2016 tot 26 juni 2016 erkend werden als algemene ramp, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016.
Na de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad hadden de getroffenen drie maand tijd, dus uiterlijk tot 31 januari 2017, om een schadedossier in te dienen. Aangezien ongeveer 85% van de aanvragen in de laatste week ingediend is, kon de behandeling van die aanvragen pas in februari starten.

Zodra bij het Vlaams Rampenfonds een aanvraagdossier toekomt bezorgen mijn diensten een ontvangstmelding aan de schadelijder. Vervolgens controleren zij de aanvraag op zijn volledigheid. Indien nodig verzoeken zij de schadelijder om zijn aanvraag aan te vullen met ontbrekende documenten en/of bijkomende inlichtingen.
Als het ingediende dossier volledig is, wordt een expert ter plaatse gestuurd die een expertiseverslag opstelt. Mijn diensten kijken het expertiseverslag na en zenden het voor akkoord naar de getroffene. Die beschikt over een termijn van één maand om zijn akkoord mee te delen of om eventuele opmerkingen op het expertiseverslag te formuleren.

Daarna stelt het Vlaams Rampenfonds een besluit op tot definitieve vaststelling van de vergoeding, dat ondertekend wordt door de Gouverneur van de betrokken provincie, en bezorgt het aan de getroffene. Tenzij de schadelijder hiertegen nog bezwaar aantekent – wat hoogst uitzonderlijk is – is de beslissing na één maand definitief. Het Vlaams Rampenfonds bezorgt dan het dossier aan het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, dat instaat voor de betaling van de herstelvergoeding.