De Hoebelfeesten gaan er vanaf 2017 helemaal anders uitzien

VLEZENBEEK: – De Hoebelfeesten in Vlezenbeek gaan er vanaf 2017 helemaal anders uitzien.


Gerrit Decock, voorzitter van de Hoebelfeesten geeft meer uitleg:
De Hoebelfeesten bestaan in 2017 reeds 38 jaar en staan voor een grote uitdaging. Een aantal jaren terug werd er reeds gesleuteld aan het concept om het hoofd boven water te houden. Het programma werd beperkt tot 3 dagen, er werden nieuwe sponsors aangetrokken en door een goede samenwerking met het gemeentebestuur hebben we ook een aantal vaste kosten kunnen verlagen.

Helaas hebben we na de feesten van 2016 toch moeten vaststellen dat al deze aanpassingen er niet hebben kunnen voor zorgen dat we het voortbestaan van de Hoebelfeesten kunnen garanderen als we op dezelfde manier verder werken.

We moesten dus terug aan de slag om te kijken waar we konden besparen. We kwamen snel tot de conclusie dat er maar 2 manieren waren om dit doen. Of besparen op artiesten, of besparen op de infrastructuur. Het eerste was geen optie omdat het in ons DNA zit om kwaliteitsvolle optredens aan te bieden aan een breed publiek tegen een aanvaardbare inkom prijs. Dit bracht ons dus automatisch bij de kost van de tent en toebehoren.

Nieuwe locatie voor Hoebelfeesten 2017

2015-06-21-LG-varkenaanspit_14Na vele vergaderingen en met pijn in het hart hebben we uiteindelijk besloten om na 18 jaar de weide van Jos & Francine Van Cutsem in te ruilen voor de grote aardappelloods van Bart Keymolen in de Konijnestraat in Vlezenbeek. De shock voor Jos en Francine was zeker even groot als voor het bestuur. Wij kunnen hen dan ook niet genoeg bedanken voor alles wat zij voor de Hoebelfeesten de laatste 18 jaar hebben betekend. In 2017 draaien we geen pagina om, maar een heel boek met leuke anekdotes en vooral vele fantastische momenten.

Het bestuur is reeds in gang geschoten om deze verhuis zeer goed voor te bereiden. Zo moet er bijvoorbeeld een nieuw veiligheids- en mobiliteitsplan worden opgemaakt en ook onze nieuwe buren zullen tijdig moeten worden ingelicht met alle nodige informatie. Gezien de loods niet veel kleiner is dan de tent van vorig jaar, laat deze ons ook toe om blijven in te zetten op kwaliteitsvolle optredens voor een groot publiek. Deze loods biedt ook meer comfort voor de bezoekers en de omgeving gezien de degelijke isolatie zal zorgen voor een prima akoestiek aan de binnenkant en weinig geluidsoverlast aan de buitenkant. Bovendien zullen wij ook sterk inzetten op het aankleden van de nieuwe locatie zodat niemand het gevoel heeft dat het in de tent toch veel gezelliger was.

Als 2017 dan toch het jaar van de verandering moet worden dan hebben we op vlak van artiesten ook al groot nieuws. In samenspraak met het management van Café Flamand werd besloten om eens een jaartje over te slaan in Vlezenbeek. Maar niet getreurd… wij zijn terug een fantastisch programma in elkaar aan het boksen. Het programma voor 14/8 en 15/8 staat reeds vast en wij zijn zeer fier om te kunnen aankondigen dat er op 14/8 niet minder dan 4 artiesten de revue zullen passeren. Dit worden Nicky Jones, Paul Severs, Radio Guga (Guga Baul) en Les Truttes. Gezien we maximum 1300 personen mogen toelaten in de loods en wij ervan overtuigd zijn dat er meer vraag gaat zijn dan aanbod, zullen wij ook een offline en online voorverkoop houden voor deze avond.

Op 15/8 is er opnieuw Hoebelresto, de nieuwe versie van de boesteringenkermis. De feesten worden afgesloten met een optreden van Lobstar.

Met deze grondige veranderingen is het bestuur ervan overtuigd dat de Hoebelfeesten zeker nog een aantal jaren verder kunnen, en dat is zeker nodig, om het beetje kermis dat ons nog rest in Vlezenbeek, levendig te houden.

Waterwegbeheerders vloeien samen in De Vlaamse Waterweg

2015-02-13-kanaal_brussel-charlerloiVLAANDEREN:- Waterwegen & Zeekanaal NV (www.wenz.be) en nv De Scheepvaart zullen in januari opgaan in een nieuwe fusieorganisatie: De Vlaamse Waterweg nv. Zo ontstaat een sterke speler die het enorme potentieel van de binnenvaart kan verzilveren. “We bundelen de krachten om meer dan ooit werk te maken van hét alternatief voor de file”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De Waterweg is een watersnelweg die steeds concurrentiëler wordt.”

Het Vlaams Parlement stemde gisteren het decreet voor de fusie van waterwegbeheerders Waterwegen & Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart unaniem goed. Tot nu toe vervulden deze twee organisaties ongeveer dezelfde taken. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en een deel van Antwerpen waren het terrein van Waterwegen en Zeekanaal NV. In een ander deel van Antwerpen en in Limburg was nv De Scheepvaart actief. De waterwegbeheerders fusioneren nu in ‘De Vlaamse Waterweg nv’. De organisatie wordt efficiënter, de dienstverlening en het beleid krijgen meer samenhang en alle geïnteresseerden krijgen één duidelijk aanspreekpunt.

De Vlaamse Waterweg nv wordt een speler van formaat. De fusieorganisatie beschikt over een investeringsbudget van meer dan 220 miljoen euro per jaar. De 1.460 personeelsleden waken over 1.076 kilometer bevaarbare waterwegen in Vlaanderen, 1.100 kilometer dijken, 800 bruggen, 131 sluizen, 73 stuwen, bijna 200 km kaaimuren en 78 jachthavens. “De Vlaamse Waterweg nv is een volwaardige speler naast de andere logistieke krachten”, stelt Weyts vast. “De schaalvoordelen geven ons een grotere slagkracht. We kunnen de binnenvaart nu nog sterker uitbouwen in Vlaanderen.”

De binnenvaart vermijdt nu al elk jaar meer dan vier miljoen vrachtwagenritten: vrachtwagens die anders in de file zouden staan. Maar er is nog veel groeimarge. 182 Vlaamse steden en gemeenten worden doorkruist door een waterweg. 80% van alle Vlaamse bedrijven bevindt zich op minder dan 10 kilometer van een bevaarbare waterweg. “We mogen ons niet blindstaren op de file aan de voordeur, als er aan de achterdeur een watersnelweg open ligt”, zegt Weyts. “Het potentieel van de binnenvaart is nog groot. Met De Vlaamse Waterweg nv hebben we de krachtige organisatie om dat potentieel aan te boren.

Met de Vlaamse Waterweg nv willen we ook de opdrachten van waterbeheersing en multifunctionaliteit van de Vlaamse waterwegen daadkrachtiger dan ooit aanpakken.

In januari 2017 wordt de fusie van de waterwegbeheerders een feit. In de loop van het jaar krijgt de nieuwe organisatie echt vorm. Nog voor 1 januari 2018 zijn de voormalige nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal NV volledig opgegaan in De Vlaamse Waterweg nv. “We streven naar een gemiddelde groei van 2,8% meer vervoer via het water per jaar”, zegt Weyts. “Het aandeel van de binnenvaart moet vergroot worden tot minstens 18% waarvoor De Vlaamse Waterweg nv zal uitpakken met een sterk geïntegreerd marketingplan.”

meerderheid en oppositie verschillen van mening over Budget 2017 en meerjarenplan

2016-03-03-gemeentehuis_Sint-Pieters-Leeuw_nachtSINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de gemeenteraad van december waren er meningsverschillen tussen meerderheid en oppositie qua interpretatie van het budget 2017 en het meerjarenplan.

Meerderheidspartijen N-VA en CD&V:
In het exploitatiebudget 2017 voorzien wij 38,3 mio euro inkomsten en 35,3 mio uitgaven.
Met dit resultaat en toch een aanzienlijk pakket aan investeringsuitgaven slagen wij er toch in om een sluitend budget voor te leggen, zowel op kasbasis als op de financieringsmarge in het meerjarenplan.
De personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven op hetzelfde niveau als in 2016.

40% van het exploitatiebudget wordt opgeslorpt door personeelsuitgaven. In het begin van deze legislatuur hebben wij in het meerjarenplan vooral op personeelsvlak een besparing doorgevoerd om, waar mogelijk, diensten samen te voegen en efficiënter in te zetten. Dit geeft ons nu wat ruimte om extra personeel in te zetten op nieuwe noden, ik denk daarbij aan het inzetten van gemeenschapswachten en het aanwerven van een waterbeheersingsambtenaar vanaf 2017. Naar aanleiding van de wateroverlast in juni 2016 hebben wij beloofd om snel maatregelen te treffen om de wateroverlast tot een minimum te beperken voor onze bevolking. De waterbeheersingsambtenaar moet er voor zorgen dat de projecten die wij voor ogen hebben worden voorbereid en in samenwerking met de betrokken instanties snel en accuraat worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van die werken hebben wij trouwens in 2017 en in 2018 telkens 800000 euro aan investeringen voorzien.

De voorziene toelage aan het OCMW wordt met 190000 euro verminderd in het kader van de integratie gemeente-OCMW. De afdeling ICT en het secretariaat worden vanaf Nieuwjaar overgenomen door de gemeente, zodat de hieruit voortvloeiende kosten niet meer worden doorgestort.
De werkingskosten blijven nagenoeg stabiel.

De laatste 3 jaren hebben wij onze investeringen met eigen middelen betaald. Door het systematisch aflossen van onze uitstaande leningen, is de schuldenlast hierdoor fors gedaald. Dit geeft ons heel wat zuurstof om nieuwe investeringen te doen

Met het oog op het jaar 2018 waarin geen grote projecten meer mogen gestart worden, hebben wij voor het jaar 2017 een investeringsprogramma van meer dan 9 mio euro voorzien. Voor de verdere uitwerking van deze projecten voorzien wij in 2018 nog 6 mio euro en voor het jaar 2019 nog 9 mio.

Een opsomming van de grootste projecten in 2017 (in euro)
– Vernieuwen voetpaden: 500000
– Asfalteren en onderhoud wegen 800000
– Vernieuwen fietspaden 800000
– Projecten wateroverlast 900000
– Nieuwe voetbalinfrastructuur Vlezenbeek 600000
– Vernieuwen sporthal Wildersportcomplex 400000
– Herinrichten pastorie Vlezenbeek 450000


Oppositiepartij Open Vld
fractievoorzitter Open Vld, Kathleen D’Herde:
De Open Vld-fractie was met verstomming geslagen na het aanhoren van de keuzes van de NVA/CD&V-meerderheid.

Als we de doelstellingen ivm. de wijziging van de meerjarenplanning lezen, valt ons iets op. De meerderheid steekt de schuld vooral op externe factoren, nl. de brandweer, FOD Financiën, de intercommunale verenigingen, de Vlaamse regering, …
Dit is eigenlijk het gemakkelijkste, de schuld doorschuiven naar iemand anders. Maar laten we eens naar de cijfers zelf gaan.

Het budget puilt uit van de studies. Men voorziet voor niet minder dan één miljoen euro aan studies en erelonen voor 2017 en nog eens 655.000 euro voor 2018 en 2019 samen.
Zo voorziet men een studie van 200.000 euro voor het gemeentehuis en 100.000 euro voor de hoofdbibliotheek.

Echter, daarin is nog geen euro voorzien voor de realisatie van de werken zelf. We zijn het ermee eens dat men voldoende moet geïnformeerd zijn vooraleer je werken start. Maar we vinden de bedragen zeer hoog in deze moeilijke tijden. Meer nog, in de meerjarenplanning worden er de komende drie jaar voor 26 miljoen euro aan investeringen voorzien. Daartegenover staan 6 miljoen euro aan ontvangsten, een verschil dus van 20 miljoen dat geleend moet worden.

Onze ere-schepen Fons Geeroms heeft er tijdens de vorige legislatuur – als toenmalig schepen van Financiën – voor gezorgd dat de leningslast sterk afnam. Maar als dit meerjarenplan wordt uitgevoerd, dan zal alle moeite voor niks zijn geweest. We betreuren dat er niet zuiniger met belastinggeld wordt omgesprongen.
Maar we begrijpen natuurlijk waar het echt om gaat. Men heeft reeds tal van beloftes gedaan en nu moet men die proberen waar te maken, of dit nu in het belang is van de gemeente of niet.
Nutteloze uitgaven zijn zonde. In bepaalde domeinen moet men de tering naar de nering zetten. Op andere domeinen gooit men het geld langs ramen en deuren buiten. Kwestie van je mannetje of vrouwtje te kunnen staan in het college?

En wat valt ons op, geen euro is er voorzien voor basisschool t Populiertje. De school die sinds een aantal maanden kampt met vochtproblemen heeft men vergeten. Hoe kan dit? Ongelooflijk!

Maar wel € 450.000 voor de verbouwing van de pastorij van Vlezenbeek. Een gebouw, dat werd weggeven en bijna niet wordt gebruikt, en de pastoor gaat volgend jaar op pensioen. Het gebouw wordt trouwens nu ook niet gebruikt door de verenigingen zoals jullie stellen. Dus zijn dit ook weer onnodige uitgaven. Trouwens wij denken dat dit gebouw zich eerder had geleend tot een erfpacht voor het onderbrengen van een horecazaak ipv. het oud gemeentehuis. Waar we trouwens niks meer over horen.

En dan hebben we het nog niet gehad over de rare uitleg over het voorzien van € 283.000 voor voetpaden Europalaan. Blijkbaar zou dit de goedkoopste oplossing zijn tegen wateroverlast in de wijk Witte Roos. Heel bizar en eigenaardige omschrijving!
De Open Vld fractie heeft het budget 2017 en de meerjarenplanning 2017- 2019 dan ook niet goedgekeurd.