Leerlingen Sint-stevensschool helpen Natuurpunt hooien

ZUUN: – Deze voormiddag hebben de leerlingen van het 5e leerjaar van de Sint-Stevensschool aan Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden geholpen met het ruimen van het maaisel in de driehoeksweide op de linkeroever van de Zuunbeek in het kader van Educatief Natuurbeheer.


De leerlingen staken de handen uit de mouwen met hooivorken, harken en taxi’s (draagberries om het hooi mee te vervoeren) en hielpen zo bij het hooibeheer in de Zuunvallei. Hierdoor dragen ze een steentje bij tot de botanische rijkdom van dit gebied.

Deze diashow vereist JavaScript.


Het natuurgebied “Oude Zuun” langs de Zuunbeek wordt sinds 1989 beheerd en bevat diverse vochtige hooilanden en weiden die getooid zijn met een bonte bloemenpracht.
Ze behoren tot de meest waardevolle van de hele streek.
Plantengroei van diverse hooi- en weidebiotopen is hier te vinden, voorbeelden zijn: slanke sleutelbloem, dotterbloem, echte koekoeksbloem, reukgras, kruipend zenegroen, ratelaar, moerasspirea, moesdistel, engelwortel en watermunt. Ook komen meer dan 22 dagvlindersoorten voor in het gebied waaronder de sleedoornpage, het oranjetipje en het oranje zandoogje. Daarnaast vliegen ongeveer 65 soorten vogels in de Oude Zuun waaronder de bosrietzanger en de grasmus. De steenuil komt hier nog veel voor, er werden daarom verschillende steenuilenkasten opgehangen in het natuurgebied.

bijkomend agendapunt gemeenteraad: vochtproblemen GBS ’t Populiertje

2014-07-18-populiertjeSINT-PIETERS-LEEUW: – De Open Vld fractie kreeg eind september te horen dat er ernstige vochtproblemen waren in basisschool ’t Populiertje in Zuun. Blijkbaar had de directie, volgens Open VLD, dit reeds gedurende 2 jaar aangekaart bij verschillende collegeleden maar zonder enig doeltreffend resultaat. Er werden wel maatregelen genomen zoals het plaatsen van een vochtvreter en het opknappen met een likje verf, maar naar de oorzaak werd er niet gezocht.
Daarom kaartte de Open Vld fractie dit probleem aan tijdens de gemeenteraad van 29 september jl. Ze vroegen om dringend actie te ondernemen en werk te maken van het probleem.

2016-10-27-kathleenFractievoorzitter Open Vld, Katleen D’Herde: “Dat het vochtprobleem ernstig was, blijkt uit een verslag van Mensura van 4 juli 2016, opgesteld na een microbiologische meting in 3 klaslokalen. In dit verslag staat duidelijk dat de aangetaste lokalen niet verder worden gebruikt tot het probleem is opgelost en gecontroleerd met nieuwe staalafnames. Maar blijkbaar vond het college het niet nodig om het verslag ernstig te nemen, noch om de klachten van de directie gedurende 2 jaar als serieus te zien. Er werd niks ondernomen om de oorzaak te vinden”.

Na de gemeenteraad van september is het college eindelijk overgegaan tot actie. Ze hebben oa de 3 aangetaste lokalen gesloten. Terecht gezien de toestand van de klassen de gezondheid van zowel de kinderen als het personeel in gevaar brengt.

Tijdens een bezoek aan het schoolgebouw stelde Open Vld fractievoorzitter Kathleen D’Herde vast dat de problemen met het blote oog te zien zijn, vochtvlekken waren duidelijk te zien op muren, meer nog er stond schimmel op meubilair, speelgoed, kleurpotloden, …

Katleen D’Herde: “Ongeoorloofd is het dat het college hierin haar verantwoordelijkheid niet eerder heeft opgenomen. Een verslag dat gebaseerd is op een onderzoek uitgevoerd door het wetenschappelijk instituut Volksgezondheid leg je niet zomaar naast je neer. Dan ga je tot actie over”!

De Open Vld fractie is dan ook tevreden dat er na de gemeenteraad van september reeds maatregelen werden getroffen en de lokalen onmiddellijk werden ontruimd. Het gaat hier uiteindelijk over de gezondheid van onze kinderen, de leerkrachten en het personeel.

We zijn er ons ook van bewust dat dit de nodige ongemakken meebrengt voor anderen, zoals sportverenigingen die gebruik maakten van de turnzaal. Maar ook in hun belang, voor de gezondheid van hun leden is het belangrijk dat de oorzaak van dit vochtprobleem wordt aangepakt”, aldus D’Herde.


Reactie:
Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: “In feite gaat het over een rapport van microbiologische metingen in de school. Dat was niet duidelijk en bracht bezorgdheid teweeg. Door dat niet duidelijk rapport van de preventiedienst was er enige ongerustheid en werd er gedacht dat alle gemeten klassen zorgwekkende waarden hadden. Dat bleek ongegrond en het betreft één klas waar er maatregelen moeten getroffen worden. Het betreft dus één gemeten klas in het gebouw waar een schimmelplek is waar enige bezorgdheid over was. In die klas wordt ook geen les gegeven sinds we kennis hadden van het rapport. Intussen heeft de toxicoloog van de preventiedienst duidelijkheid geschapen en is het voor iedereen duidelijk dat het een probleem van een koudebrug betreft en dat de impact niet moet worden overschat. De gemeentelijke diensten brengen het probleem van de koudebrug intussen in orde. Het probleem wordt dus ook niet onderschat. De nodige maatregelen worden dus genomen.

Op dit punt heeft de meerderheidsfractie een amendement ingediend met volgend artikel: ” de gemeenteraad beslist kennis te nemen van het verslag van de gebouwendienst betreffende de stand van zaken m.b.t. de problematiek van de gemeentelijke basisschool ’t populiertje , en vraagt het college van burgemeester en schepenen het dossier op te volgen.” Dit werd goedgekeurd meerderheid tegen oppositie.
Schepen van Gemeentelijke Gebouwen Lucien Wauters: “Belangrijk te weten is dat er permanent metingen van luchtkwaliteit uitgevoerd worden in de getroffen kleuterklas. In de komende weken (eerste helft november) zal de zolder boven de klassen geïsoleerd worden door een gespecialiseerde firma. We wachten ook het eindverslag af van de externe preventieadviseur omtrent de verschillende klassen. De fundamentele aanpak van het schoolgebouw wordt onderzocht en er is de voorbereiding van een principiële beslissing tot nieuwbouw en indiening van het subsidiedossier”.

SVK Zuidkant bestaat 5 jaar

sociaal-verhuur-kantoor-zuidkant_logoHALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant is een vzw die privépanden doorverhuurt aan sociale huurders. SVK Zuidkant is intussen 5 jaar actief in de gemeenten Gooik, Halle, Pepingen en Sint-Pieters- Leeuw.

2016-10-27-svk-zuidkant-5jaar_01
secretaris Erik Dehandschutter, voorzitter Paul Defranc en coördinator Ineke Brems

2016-10-27-svk-zuidkant-5jaar_02Het samenwerkingsverband tussen deze 4 OCMW’s resulteerde in een SVK van meer dan 120 woningen, beheerd door 5 medewerkers en een renovatieploeg. Zij willen inspelen op het nijpend tekort aan sociale woningen in de regio. De werking verhuisde recent naar de nieuwe gebouwen van het Sociaal Huis van Halle, klaar om de komende 5 jaar verder te groeien naar 150 woningen.

Voorzitter Paul Defranc: “De nood blijft immers hoog, de wachtlijsten voor een sociale woning blijven stijgen. Daarom is het sociaal verhuurkantoor nog steeds op zoek naar nieuwe panden. Wie interesse heeft om te verhuren, kan vrijblijvend contact opnemen via het algemeen nummer 02/361 16 16.


Meer info: www.svkzuidkant.be

gemeente gaat enkele nieuwe speeltoestellen voor de gemeentelijke speelterreinen aankopen

2015-02-15-speelplein-Vorstsesteenweg-Ruisbroek_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 27 oktober 2016 in Sint-Pieters-Leeuw. Volgend agendapunt kwam aan bod: 011 Aankoop speeltoestellen voor de gemeentelijke speelterreinen – vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunnen.

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor de aankoop van speeltoestellen voor de gemeentelijke speelterreinen ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De totale uitgave wordt geraamd op 29.850 euro incl. btw verdeeld over 6 percelen.
Er is voldoende krediet voorzien in het investeringsbudget van 2016.

Bergensesteenweg krijgt Led verlichting

2014-09-23-bergensesteenweg-bommelding_00SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 27 oktober 2016 in Sint-Pieters-Leeuw. Volgend agendapunt kwam aan bod: 003 Eandis Assets – aanpassen openbare verlichting langs de Bergensesteenweg – goedkeuring offerte.

De nieuwe straatverlichting met led-technologie voldoet aan de technische en economisch gestelde eisen. Deze nieuwe verlichting is zowel efficiënter, milieuvriendelijker en energiezuiniger dan traditionele verlichting. Deze led-verlichting biedt tevens de mogelijkheid ’s nachts te dimmen. Er is reeds een uitgebreid gamma aan verschillende led-verlichtingstoestellen beschikbaar.

Het is de bedoeling om op termijn het ganse verlichtingsnet van de gemeente uit te rusten met deze led-technologie. Iverlek heeft een ontwerp opgemaakt om op de Bergensesteenweg de openbare verlichting aan te passen op de bestaande palen.

Ingevolge de offerte van Iverlek dd. 18.05.2016 belopen de kosten € 13.337,87 btw 21% incl. ten laste van de gemeente.

Opmaak RUP Helihaven

2016-10-28-helihaven_sint-pieters-leeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 27 oktober 2016 in Sint-Pieters-Leeuw. Volgend agendapunt kwam aan bod: 004 Opmaak RUP ‘Helihaven’ – Princiepsbeslissing + goedkeuring lastenboek aanstelling ontwerper

De goedkeuring van het lastenboek voor de aanstelling van een ruimtelijk planner d.m.v. een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor de opmaak van het RUP ‘Helihaven’ wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het helikopterbedrijf Heli Service Belgium nv, Brabantsebaan te 1600 Sint-Pieters- Leeuw is zonevreemd gelegen en het gebouw is niet stedenbouwkundig vergund voor het huidig gebruik. Middels de opmaak van een RUP kan de planologische en stedenbouwkundige situatie van het helikopterbedrijf Heli Service Belgium nv. geregulariseerd worden.
De procedure tot opmaak van dit RUP  zal  d.m.v. verder onderzoek de ruimtelijke afweging moeten maken naar de wenselijkheid van  de regularisatie van deze toestand en zal desgevallend moeten zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van het bedrijf in haar omgeving en een verantwoorde planologische oplossing.
Voor de opmaak van het RUP dient een ruimtelijk planner als ontwerper aangesteld te worden. Hiertoe werd het bijzonder bestek voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking opgemaakt.  De erelonen hiervoor worden geraamd op € 24.000. en de nodige kredieten zijn voorzien (016-214.000.7)