Productiefout in wespenbestrijdingspoeder van brandweer Vlaams-Brabant West

www-sint-pieters-leeuw-eu_brandweer-bestrijden-wespenREGIO: – Het poeder dat de brandweerzone Vlaams-Brabant West de voorbije zomer gebruikte om wespennesten uit te roeien, blijkt door een productiefout niet efficiënt genoeg geweest te zijn. Dat heeft de leverancier van het poeder laten weten aan de zone.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West: “We vernamen van de leverancier van het wespenbestrijdingspoeder, dat in een aantal loten het actieve hoofdbestanddeel ontbrekend of ontoereikend was.
Dit verklaart waarom we gedurende dit wespenseizoen veelvuldig een tweede of derde keer bij u langs dienden te komen om een wespennest te verdelgen. Deze latere interventies voor hetzelfde nest zijn gratis, waardoor dit voor de burger geen extra kosten met zich meebracht. Onze excuses voor het ongemak.
bron: http://vlaamsbrabantwest.be/wespenpoeder-productiefout

heel wat auto’s en vrachtwagens reden te snel op 6 oktober 2016

politie_snelheidscontrole_zennevalleiSINT-PIETERS-LEEUW/ ZENNEVALLEI: – Wie dacht dat er na de flitsmarathon geen snelheidscontroles meer zouden zijn, had het mis in de politiezone Zennevallei.
Donderdag 6 oktober 2016 werd de hele dag door opnieuw op verschillende plaatsen geflitst, zoals op de Nijvelsesteenweg in Halle, de Bergensesteenweg in Sint-Pieters- Leeuw, de Warande en ook in de Jean Laroystraat in Halle. Hopelijk reed u niet te snel en was u een van de vele goede bestuurders.

Tijdens de eerste controle reden er van de 95 gecontroleerde vrachtauto’s maar liefst 18 te snel. Dat is meer dan 18 procent.
Van de 500 auto’s reden er 22 te snel. In totaal werden er dus 595 voertuigen gecontroleerd waarvan er in totaal 40 te snel reden. Later op de dag, na de middag werd er opnieuw gecontroleerd op snelheid. Motorrijders van de politiezone Zennevallei werden ingezet om hardrijders uit het verkeer te halen en onmiddellijk aan te spreken over hun overtreding. Mensen zonder vaste verblijfplaats in België werden eveneens uit het verkeer gehaald. In totaal werd de snelheid van 2 391 bestuurders gecontroleerd waarvan er 193 te snel reden (8 %). 12 van hen werden uit het verkeer gehaald. De geïntercepteerde bestuurders werden onderworpen aan een ademtest dewelke gelukkig allemaal een negatief resultaat kenden. In de late namiddag werden nog eens 613 voertuigen gecontroleerd. 133 bestuurders (21 %) gingen toen op de foto. En een laatste snelheidscontrole had plaats in de Jean Laroystraat. Hier werden 392 voertuigen gecontroleerd en waren er 52 vaststellingen snelheidsovertreding (13 %).

Deze snelheidscontroles behoren tot een van de prioriteiten van de zone. Niet zozeer om mensen te plagen, maar wel omdat we weten dat snelheid een belangrijke invloed heeft op het aantal verkeersongevallen enerzijds en op de zwaarte van een verkeersongeval, met name het verschil tussen materiële schade en eventuele lichamelijke schade. Daarom wil de politiezone Zennevallei de nodige aandacht vragen voor het respecteren van de snelheidsbeperkingen. Zeker wegen waar veel verkeersongevallen gebeuren, zijn opgenomen op de prioriteitenlijst van de zone. Op deze banen zal er dus extra gecontroleerd worden. U bent gewaarschuwd.

Rampenfonds: erkenning regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016

2016-06-07-rampenplan-wateroverlast (4)VLAANDEREN: – De Vlaamse Regering keurt op voorstel van minister-president Geert Bourgeois een besluit goed waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.
Na goedkeuring van de erkenning door de Vlaamse Regering volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Vanaf de maand na deze publicatie hebben de getroffenen drie maand de tijd om hun dossier bij het Vlaams Rampenfonds in te dienen.

Herbekijk het artikel nav de wateroverlast van 7 juni 2016:
Wateroverlast – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

Officiële inhuldiging Wijkpost Zuun

ZUUN: – Vandaag werd de vernieuwde “Wijkpost Zuun” in de Generaal Lemanstraat officieel ingehuldigd door het gemeentebestuur en door de politie Zennevallei.

Het gebouw in de G. Lemanstraat deed jaren dienst als Rijkswachtkazerne.
Na de fusie tussen politie en Rijkswacht – in het begin van deze eeuw – werd het gebouw overgedragen aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Het gebouw bleef een politiepost tot eind 2013, toen verhuisde de lokale politie naar het gerenoveerde politiegebouw “Brabantpoort” aan de Pepingensesteenweg 250.

Het gemeentebestuur besliste het gebouw grondig te vernieuwen om er de wijkwerking in onder te brengen.

Het gebouw is daarvoor inderdaad uitstekend gelegen te Zuun, in de onmiddellijke omgeving van de Bergensesteenweg, centraal in de drie drukst bevolkte wijken Zuun, Negenmanneke en Ruisbroek. Het gebouw zal naast de wijkwerking van de politiezone Zennevallei (op dit ogenblik 7 wijkinspecteurs en 1 teamcoach) ook de gemeentelijk dienst gemeenschapswachten (op dit ogenblik 3 gemeenschapswachten, binnenkort komt er een 4e bij) huisvesten.

Wijkpost Zuun
Het gebouw kreeg de benaming “Wijkpost Zuun”. Dit verwijst naar de wijkwerking zowel van politie Zennevallei (sector Noord) als van de gemeenschapswachten. Met deze centrale uitvalsbasis blijven de veiligheidsdiensten (politie en gemeenschapswachten) sterk aanwezig in de dichtst bevolkte wijken en zijn ze makkelijk bereikbaar voor de bevolking.
Om het gebouw opnieuw functioneel te maken werd 500.000 euro in de begroting uitgetrokken voor een grondige renovatie- en de nodige aanpassingswerken.


2016-10-07-inhuldiging_heropening_lemanstraat-11
3D-loket

Naast de wijkagenten en de gemeenschapswachten is er ook een 3D-loket. Hierdoor kan de burger op een professionele manier worden onthaald door een agent die zich op afstand bevindt (in een ander politiekantoor). Door de drie dimensionale technologie heeft de burger het gevole dat de agent werkelijk ter plaatse aanwezig is, wat het gesprek zeer natuurlijk maakt. Ook documenten kunnen ter plaatse ingescand of afgedrukt worden. De politie Zennevallei is hiermee een pionier in Vlaanderen en in België. Het is de bedoeling dit digitaal systeem in de toekomst verder uit tebouwen om aldus de dienstverlening aan de bevolking uit te breiden.

De openingsuren van de Wijkpost Zuun zijn als volgt:
– kantoor van de wijkagenten van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur;
– 3D loket enkel op afspraak via het nummer 02 371 22 28.

Deze diashow vereist JavaScript.

2016-10-07-inhuldiging_heropening_lemanstraat-20Uit de toespraak van korpschef PZ Zennevallei Mark Crispel:
De politie is een organisatie die niet stil staat. Altijd moeten wij ons als organisatie en als politiemensen aanpassen aan de nieuwe context. Steeds opnieuw moeten wij ons flexibel opstellen ten opzichte van vragen, verwachtingen en behoeften van bestuurlijke overheden en burgers. We doen dit op verschillende manieren, door verschillende diensten en specialismen uit te werken zoals interventie, recherche, onthaal, slachtofferbejegening …
Vandaag wil ik bij één van deze specialismen, bakens blijven stilstaan, met name de wijkwerking.

De wijkwerking is de hoeksteen van de gemeenschapsgerichte politiezorg. Bij de grote politiehervorming van 2001 werd dit beleidsmatig al beklemtoond. Zij staat er vooral om in te spelen op de gerechtvaardigde behoeften en verwachtingen van de burgers. Openheid, aanwezigheid, aanspreekbaarheid, transparantie, … Maar ook om informatie te geven en te ontvangen, om informatie te verrijken tot gegevens die daarna benut kunnen worden door andere diensten. Niet alleen door lokale en federale politiediensten, maar ook gemeentediensten (technische dienst, bevolking, vreemdelingendienst, sociale dienst, …), OCMW’s, huisvestingsmaatschappijen, deurwaarders, inlichtingendiensten, CAW’s, JAC, parketten, jeugdrechters, maar ook de wijkteams, scholen, … allen doen ze beroep op de wijkinspecteurs.
Zij krijgen de laatste jaren en maanden nog een grotere rol te spelen in het kader van de strijd tegen het radicalisme en terrorisme en naar de toekomst eveneens in het kader van de bestuurlijke handhaving.

Daarom is het een conditio sine quae non dat de capaciteit voldoende hoog is en blijft. Voor de ganse Zennevallei hebben wij op dit ogenblik 2 hoofdinspecteurs teamcoachen en 23 inspecteurs en zou dit moeten kunnen evolueren naar 3 hoofdinspecteurs en 26 wijkinspecteurs. Dit om te voldoen aan de norm van 1 inspecteur op 4 000 inwoners. Op dit ogenblik staat er nog 1 functie open.

Iedere wijkinspecteur in de zone Zennevallei is verantwoordelijk voor een geografische clusters die meerdere wijken omvat. Op hun beurt zijn zij binnen die cluster partner van een rechercheur, een verkeersinspecteurs en een interventieteam. Op die manier ontstaan er wijkteams die samen het grondgebied en de inwoners binnen die cluster gedifferentieerd kunnen behartigen en ten dienste staan.

Voor deze post is het de bedoeling deze verder uit te bouwen tot een ware politieantenne, die naast wijkwerking ook onthaal aanbiedt voor wijkgerelateerde klachten en voor zwaardere klachten de connectie kan maken met de Brabantpoort en op termijn vermoedelijk ook met de politiepost in de Fabriekstraat.

Oproep herdenkingsjaar WOI

100jaar_woiSINT-PIETERS-LEEUW: – In 2018 wil de gemeente Sint-Pieters-Leeuw graag nog een keer alles uit de kast halen om de soldaten en slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te eren.

In 2014 zijn de herdenkingen rond de Groote Oorlog gestart met een tentoonstelling in het Colomakasteel. In 2015 sierden tien foto’s van gesneuvelden de straat die naar hen vernoemd werd. Dit jaar heeft de gemeente bewust wat gas teruggenomen om in het laatste jaar de kroon op het werk te kunnen zetten. Van 11 november 2017 tot 11 november 2018 willen ze graag uitpakken met een aaneenschakeling van activiteiten. De ideeën variëren van een nieuwe tentoonstelling tot een volksfeest en een publicatie, voor ieder wat wils.
2014-06-05-inhuldiging-werfzeil_17

20Heb je nog ideeën die je graag gerealiseerd ziet? Heb je de afgelopen jaren nog nieuwe dingen ontdekt over je eigen familie tijdens de oorlog? Wil je graag meehelpen of gewoon komen luisteren op welke ideeën we zoal broeden?
Wanneer: Dinsdag 25 oktober 2016 om 20 uur.
Waar: Raadzaal van het gemeentehuis.