Smile to me bestaat 5 jaar

SINT-PIETERS-LEEUW – Het 5 jarig jubileum van “Smile to me” werd vrijdagavond gevierd met de organisators en sponsors. Jaarlijks organiseren ze een uniek evenement voor ‘anderskinderen’.
2016-09-30-5jaar_smile-to-me
De vzw Smile to me is een organisatie die dit jaar voor de 5de keer een onvergetelijke dag zal bezorgen aan ‘anderskinderen’, kinderen met een zwaar fysieke of mentale beperking. Deze anderskinderen zijn net als hun broers en zussen dol op feestjes. Helaas wordt er bij de organisatie van de feestjes weinig rekening gehouden met de beperkingen van de anderskinderen waardoor deze niet kunnen deelnemen. Daarom organiseert het vrijwilligers team van Smile to me nu elk jaar een dag boordevol activiteiten voor anderskinderen.

Groot feest dus dit jaar voor de anderskinderen want ze vieren  samen 5 jaar “Smile to me” op zaterdag 22 oktober 2016 vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur in zaal Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198. Thema dit jaar is het cirkus! Iedereen is welkom.
Net zoals de voorbije jaren zullen er live optredens zijn, acts, kindergrime,…

Vrijwilligers die op 22 oktober een handje willen helpen kunnen contact opnemen via de website: www.smiletome.be  .

vanaf 6 oktober 2016 kinderruilwinkel ’t Ruilhuisje

2016-09-29-affiche-ruilhuisjeNEGENMANNEKE: – Huis van het kind Sint-Pieters-Leeuw opent vanaf donderdag 6 oktober 2016 een kinder-ruilwinkel ” ’t Ruilhuisje” waar met ruilmunten kleding en speelgoed voor kinderen tussen 0 en 3 jaar geruild kunnen worden.

De Ruilwinkel staat open voor iedereen. Wie babykleertjes en speelgoed in degelijke staat inlevert, krijgt in ruil hiervoor jetons of ruilmunten. Daarbij worden er vaste prijzen gehanteerd, bijvoorbeeld één jeton voor een hemdje, twee jetons voor een t-shirt. Je mag met deze jetons andere kleertjes uitkiezen in de winkel. Kinderkleding en speelgoed mogen ook gratis bezorgd worden.

’t Ruilhuisje bevindt zich vanaf donderdag 6 oktober in het lokaal dienstencentrum Negenhof in de Sint-stevensstraat 62.
Voorlopig kan je er elke donderdagvoormiddag van 09.00 tot 12.00 uur terecht. Afhankelijk van de belangstelling kan dat later nog wijzigen.

Tijdens de openingsuren van ” ’t Ruilhuisje” kan je ook langs gaan bij een verpleegkundige van Kind & Gezin, waar je als ouder terecht kunt met vragen over o.a.opvoeding, voeding en gezondheid van je kind.

Het opstarten van een ruilwinkel voor kinderkleding en speelgoed is een samenwerkingsinitiatief van o.a. de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, het Sociaal Huis en Kind & gezin.
Meer info: 02 371 06 52 – huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be

agenda: Praatcafé dementie

2016-10-04-flyer_praatcafe-dementieZUUN: – Dinsdag 4 oktober 2016 om 19u30 “praatcafé dementie” in het Lokaal Dienstencentrum Meander, Welzijnsweg 2 te Zuun.

“Omgaan en communicatie met personen met dementie” door Sigrid de Geyter (docent en ervaringsdeskundige).
Iederen welkom – Gratis toegang
Verwelkoming om 19.00 uur, begin om 19.30 uur.
Een organisatie van het Expertisecentrum Dementie MEMO regio Halle-Vilvoorde ism het OCMW Sint-Pieters-Leeuw en WZC Sint-Antonius

Samenwerken aan slimme transformatie van Zennevallei

2016-09-28-luchtfoto_spl_windturbines-centrum-kerk-wachtbekkenZENNEVALLEI: – De provincie Vlaams-Brabant gaat, samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, werk maken van ‘slimme’ ruimtelijke plannen over waterbeheersing, groene ruimten, bedrijventerreinen, mobiliteit, kernversterking en energie.

De provincie Vlaams-Brabant wordt coördinator van het project ‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’.
De komende drie jaar gaan we, samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle, Sint-Pieters-Leeuw acties op het terrein realiseren over waterbeheersing, groene ruimten, bedrijventerreinen, mobiliteit, kernversterking en energie’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’ is een strategisch project van de Vlaamse overheid dat hiervoor 300.000 euro voor uittrok.
Naast de provincie als projectcoördinator levert het Regionaal Landschap een voltijdse projectmedewerker. Hiervoor ontvangt het Regionaal Landschap een subsidie van 75.000 euro van de provincie.

Gemeenteraad 29 september 2016 – Sint-Pieters-Leeuw wijst toetreding State Grid Corporation of China tot het kapitaal van Eandis af.

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad sprak zich donderdagavond, 29 september 2016, uit tegen de toetreding van State Grid Corporation of China tot het kapitaal van Eandis, als “private partner”.

De gemeenteraad is van oordeel dat de voorgestelde inbreng van State Grid vanuit louter bedrijfseconomisch oogpunt aantrekkelijk is. Evenwel oordeelt de gemeenteraad dat State Grid Corporation of China geen private partner is en dat de toetreding van om het even welk buitenlands staatsbedrijf tot het kapitaal van Eandis niet wenselijk is.
Deze visie wordt nog versterkt door de recent bekend gemaakte brief van de Staatsveiligheid.

Om deze redenen besliste de gemeenteraad unaniem om op de algemene vergadering van Eandis tegen de voorgestelde toetreding van State Grid te stemmen.
Sint-Pieters-Leeuw staat principieel positief tegenover de toetreding van een echte private partner. Niettemin wenst het bestuur dat bij voorkeur een beroep zou gedaan worden op het Vlaamse publiek en dat, indien nodig, de Vlaamse regelgeving daartoe wordt aangepast.

Ook tegenover een nieuwe kapitaalronde bij de Vlaamse gemeenten zelf staat het gemeentebestuur positief.

weetjes uit de gemeenteraad van 29 september 2016

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 29 september 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgende agendapunten kwamen aan bod:

014 Aanleg fietspaden Ijsbergstraat/J. De Trochstraat/Doylijckstraat/Pedestraat – ontwerpdossier goedkeuring.
Het project van het gemeentebestuur van Dilbeek beoogt de aanleg van fietspaden langsheen de Ijsbergstraat, J. De Trochstraat, Doylijkstraat en Pedestraat te Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw.
Het studiebureau Arcadis heeft een ontwerp opgemaakt waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Dilbeek optreedt als leidend bestuur, in samenwerking met Farys, gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Vivaqua.
De raming van de totale kostprijs bedraagt € 2.391.663,75 excl. btw. of € 2.858.639,17 incl. btw met volgende verdeling:
– aandeel gemeentebestuur Dilbeek: € 1.900.666,25 excl. btw of 2.299.806,16 incl. btw;
– aandeel Farys: € 112.856,25 btw nvt;
– aandeel gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw: € 323.026,25 excl. btw of € 390.861,76 incl. btw;
– aandeel gemeentelijke saneringsbijdrage in beheer bij rioolbeheerder Vivaqua € 55.115,00 btw nvt.
Voor de aanleg van de nieuwe fietspaden worden subsidies aangevraagd. Deze bedragen 80%. Voor het aandeel Sint-Pieters-Leeuw bedraagt het subsidieerbaar bedrag € 212.522,50 excl. btw. Bijgevolg de te verwachten subsidies bedragen ongeveer € 170.018,00 excl. btw of € 205.721,78 incl. btw. Dit betekent dat het zuivere aandeel van Sint-Pieters-Leeuw geraamd wordt op ongeveer € 153.008,25 excl. btw of 185.139,98 incl. btw.
Kredieten voor het gemeentelijk aandeel zijn reeds deels voorzien in het investeringsbudget van dienstjaar 2017 ten bedrage van € 260.000,00 (2017/2140007/4/0200). Bijkomende kredieten worden voorzien voor de volledige financiering van het gemeentelijk aandeel.

015 Eandis Assets – vernieuwen openbare verlichting langs de Pedestraat richting Dilbeek – goedkeuring offerte.
De nieuwe straatverlichting met led-technologie is heden zo ver gevorderd dat deze voldoet aan de technische en economisch gestelde eisen.
Deze nieuwe verlichting is zowel efficiënter, milieuvriendelijker als energiezuiniger dan traditionele verlichting. Bijkomend bestaat de mogelijkheid om de led-verlichting ’s nachts te dimmen. Momenteel is reeds een uitgebreid gamma aan verschillende led-verlichtingstoestellen beschikbaar.
Het ligt in de bedoeling om op termijn het ganse verlichtingsnet van de gemeente uit te rusten met hoger omschreven led-technologie. Eandis Assets heeft een ontwerp opgemaakt om in de Pedestraat richting Dilbeek nieuwe led-verlichtingsarmaturen te plaatsen op de bestaande palen.
Ingevolge de offerte van Eandis Assets dd. 09.05.2016 belopen de kosten € 17.263,96 btw 21% incl. ten laste van de gemeente.
Voor de financiering werden kredieten voorzien in het investeringsbudget van 2016 onder budgetcode 2016/2289007/4/0670 – raming 049 – actie 449,ten bedrage van € 400.000.

016 IWVB/Vivaqua- netvernieuwing waterleiding , deel brandkranen,langs de Hoogstraat – goedkeuring offerte.
In het voorjaar van 2017 zal de aanleg van een collector langsheen de Zuunbeek fase II – onder leiding van Aquafin – aanvangen. Het tracé van de collector loopt onder meer langs de Hoogstraat.
In de loop van dit najaar zullen de verschillende nutsmaatschappijen eerst nog aanpassingswerken moeten uitvoeren aan hun leidingen.

017 IWVB/Vivaqua- uitbreiding waterleidingsnet A. Callebautstraat – goedkeuring kostenraming en financieringswijze.
In de komende maanden zal de aanleg van de collector Zuunbeek fase II aanvangen. De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om bepaalde clusters uit het zoneringsplan (scheiden van de waters) te laten uitvoeren in onder meer de A. Callebautstraat. Hierbij treedt Aquafin op als leidend bestuur. Tijdens een voorbije infovergadering over de werkzaamheden bleken meerdere inwoners van de A. Callebautstraat vragende partij om aan te sluiten op het waterleidingsnet. Langsheen deze straat ligt er grotendeels nog geen waterleiding.

018 Vernieuwen dakbedekking Schuttershof – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden.

019 Aanpassingswerken verwarmingsinstallatie in school Wegwijzer – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden.

020 Leveren en plaatsen van branddeuren ‘t Populiertje – Merselborre – Vlaams sociaal centrum (Negenhof) – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden.

021 Dakwerken ‘t Populiertje – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden. Het bestek en de lastenvoorwaarden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

022 Overeenkomst tot vestiging van een recht van gebruik tussen InBev Belgium en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor het inrichten van een bewonersparking – goedkeuring.
Ingevolge de plannen voor de heraanleg van de Bergensesteenweg zullen de parkeerplaatsen op de verhoogde berm ter hoogte van de nrs. 118 tot 136 verdwijnen. Deze woningen hebben geen garage.
InBev Belgium NV Industrielaan 21, 1070 Brussel is bereid om aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een deel van hun terrein in bruikleen te geven voor de inrichting van een bewonersparking. Zij stellen voor een overeenkomst tot vestiging van een recht van gebruik af te sluiten.
De gemeente moet geen vergoeding betalen, maar moet wel instaan voor de inrichting van de bewonersparking.

023 Aanvullend verkeersreglement N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) – parkeren -goedkeuring.
Er werd vastgesteld dat bij het verlaten van de aangrenzende parkings langsheen de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) t.h.v. nr. 500 verkeersonveilige situaties ontstaan door geparkeerde bestelwagens, vrachtwagens en opliggers op de strook langs de gewestweg. Door deze grote voertuigen is het zicht op het aankomend verkeer quasi nihil.
Er wordt voorgesteld maatregelen te nemen tot invoering van parkeren uitsluitend voor personenvoertuigen t.h.v. Bergensesteenweg nr. 500, vanaf 10 meter voor ingang parking tot uitgang parking.
voormelde maatregelen – via een aanvullend verkeersreglement – worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

024 Vaststellen retributies en modaliteiten toekennen bewonerskaarten en individuele abonnementen – goedkeuring.
Voor de voorbehouden bewonersparkings en blauwe zones met beperkte parkeertijd op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw dienen retributies en modaliteiten te worden vastgesteld voor het toekennen van bewonerskaarten en individuele abonnementen.

025 Aankoop van 46 gesubsidieerde wachthuisjes “De Lijn” en goedkeuring overeenkomst betreffende de realisatie, de instandhouding en de gebruiksmodaliteiten van halteaccommodaties te Sint-Pieters-Leeuw.
De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn heeft een raamcontract uitgeschreven voor de aankoop en het herstellen van gesubsidieerde wachthuisjes “type De Lijn” waar de gemeenten naargelang de noodzaak overeenkomstig de lastvoorwaarden en toewijzing door De Lijn, bestellingen kunnen plaatsen.
Voor het vervangen van 36 publicitaire wachthuisjes en 9 oude wachthuisjes “type De Lijn” en 3 locaties van een nieuw wachthuisje te voorzien, dienen 46 gesubsidieerde wachthuisjes te worden aangekocht en met De Lijn een overeenkomst afgesloten betreffende de realisatie, de instandhouding en de gebruiksmodaliteiten van de halteaccommodaties.

026 Retributie op het gedepenaliseerd parkeren – goedkeuring.
Voor de voorbehouden bewonersparkings en blauwe zones met beperkte parkeertijd op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw dienen retributies en modaliteiten te worden vastgesteld voor het gebruik van de blauwe zones en bewonersparkings.

027 Borgstelling thesauriebewijzenprogramma – Finilek – goedkeuring.
We hebben een schrijven van Finilek ontvangen met de vraag om akkoord te gaan om ons borg te stellen t.g.v. Finilek bij de uitgifte van een nieuw thesauriebewijzenprogramma. De raad van bestuur van Finilek besliste het bestaande thesauriebewijzenprogramma stop te zetten en te vervangen door een nieuw thesauriebewijzenprogramma met een plafondbedrag van 100 miljoen euro. Hiervoor werd een contract met Belfius afgesloten. De nieuwe borgstelling vervangt uiteraard die voor het bestaande thesauriebewijzenprogramma. Daarnaast zullen alle andere in het verleden verleende borgstellingen komen te vervallen. Zodra de laatste uitgifte van het oude programma terugbetaald is, zal aan de gemeenten-vennoten meegedeeld worden dat alle ‘oude’ individuele waarborgbesluiten t.g.v. Finilek zonder voorwerp zijn. Voor onze gemeente bedraagt de huidige borg = € 5.673.515,02 en de nieuwe borg zou € 2.702.000,00 bedragen.
De beslissing heeft geen effectieve kasstroom tot gevolg en er is dus ook geen boeking van kosten en/of opbrengsten in de boekhouding, wel een boeking op de klasse 0 van de balans.

inschrijven 6de mosselkermis

2016-10-08-affiche-mosselkermisRUISBROEK: – Schrijf je nu in voor de 6de “Mosselkermis” bij de Greunenond.

vrijdag 7 oktober 2016 van 17.00 tot 22.00 uur
zaterdag 8 oktober 2016 van 12.00 tot 22.00 uur
Prijs: 18 euro
Inschrijven via 0477 33 46 51 of 0474 48 55 97
Greunenond – Vorstsesteenweg 154 te Ruisbroek

agenda: Ruisbroek op Stelten

2016-10-09-affiche-Ruisbroek-op-steltenRUISBROEK: – Op zaterdag en zondag 8 en 9 oktober 2016 organiseren Bart Anneessens Cops en Willy De Lantsheer ism GrootLeeuwHerleeft het tweedaags familiefestival “Ruisbroek op Stelten”.

Op zaterdag staan 2 groepen uit de jaren 90 op het programma Lasgo vs Annagrace en 2 Fabiola. Maar ook Laura Omloop, Sandra Kim, Elke Taelman en Stray Forward zullen zaterdag de tent op hun kop zetten.
Line-Up zaterdag 8 oktober
15u00 : Stray Forward
16u15 : Elke Taelman
17u00 : Laura Omloop
18u15 : Sandra Kim
19u30 : Lasgo versus Annagrace
20u45 : 2 Fabiola

Line-Up zondag 9 oktober
15u00 : Rene Scohy
15u45 : Jeason (gast John Horton)
16u30 : Kaboem
17u30 : Plop
18u30 : Sam Gooris
19u30 : Ian Thomas
20u30 : DJ Regi
Combi-tickets zijn aan 15€ te koop in Cafe Ons Huis, De Zuunbeek, De Gareelmaeker.
Elektronisch via http://www.boekjeticket.be of bel 0475 46 32 04
Kinderen tot 12 jaar verkrijgen gratis toegang!