Smile to me bestaat 5 jaar

SINT-PIETERS-LEEUW – Het 5 jarig jubileum van “Smile to me” werd vrijdagavond gevierd met de organisators en sponsors. Jaarlijks organiseren ze een uniek evenement voor ‘anderskinderen’.
2016-09-30-5jaar_smile-to-me
De vzw Smile to me is een organisatie die dit jaar voor de 5de keer een onvergetelijke dag zal bezorgen aan ‘anderskinderen’, kinderen met een zwaar fysieke of mentale beperking. Deze anderskinderen zijn net als hun broers en zussen dol op feestjes. Helaas wordt er bij de organisatie van de feestjes weinig rekening gehouden met de beperkingen van de anderskinderen waardoor deze niet kunnen deelnemen. Daarom organiseert het vrijwilligers team van Smile to me nu elk jaar een dag boordevol activiteiten voor anderskinderen.

Groot feest dus dit jaar voor de anderskinderen want ze vieren  samen 5 jaar “Smile to me” op zaterdag 22 oktober 2016 vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur in zaal Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198. Thema dit jaar is het cirkus! Iedereen is welkom.
Net zoals de voorbije jaren zullen er live optredens zijn, acts, kindergrime,…

Vrijwilligers die op 22 oktober een handje willen helpen kunnen contact opnemen via de website: www.smiletome.be  .

vanaf 6 oktober 2016 kinderruilwinkel ’t Ruilhuisje

2016-09-29-affiche-ruilhuisjeNEGENMANNEKE: – Huis van het kind Sint-Pieters-Leeuw opent vanaf donderdag 6 oktober 2016 een kinder-ruilwinkel ” ’t Ruilhuisje” waar met ruilmunten kleding en speelgoed voor kinderen tussen 0 en 3 jaar geruild kunnen worden.

De Ruilwinkel staat open voor iedereen. Wie babykleertjes en speelgoed in degelijke staat inlevert, krijgt in ruil hiervoor jetons of ruilmunten. Daarbij worden er vaste prijzen gehanteerd, bijvoorbeeld één jeton voor een hemdje, twee jetons voor een t-shirt. Je mag met deze jetons andere kleertjes uitkiezen in de winkel. Kinderkleding en speelgoed mogen ook gratis bezorgd worden.

’t Ruilhuisje bevindt zich vanaf donderdag 6 oktober in het lokaal dienstencentrum Negenhof in de Sint-stevensstraat 62.
Voorlopig kan je er elke donderdagvoormiddag van 09.00 tot 12.00 uur terecht. Afhankelijk van de belangstelling kan dat later nog wijzigen.

Tijdens de openingsuren van ” ’t Ruilhuisje” kan je ook langs gaan bij een verpleegkundige van Kind & Gezin, waar je als ouder terecht kunt met vragen over o.a.opvoeding, voeding en gezondheid van je kind.

Het opstarten van een ruilwinkel voor kinderkleding en speelgoed is een samenwerkingsinitiatief van o.a. de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, het Sociaal Huis en Kind & gezin.
Meer info: 02 371 06 52 – huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be

agenda: Praatcafé dementie

2016-10-04-flyer_praatcafe-dementieZUUN: – Dinsdag 4 oktober 2016 om 19u30 “praatcafé dementie” in het Lokaal Dienstencentrum Meander, Welzijnsweg 2 te Zuun.

“Omgaan en communicatie met personen met dementie” door Sigrid de Geyter (docent en ervaringsdeskundige).
Iederen welkom – Gratis toegang
Verwelkoming om 19.00 uur, begin om 19.30 uur.
Een organisatie van het Expertisecentrum Dementie MEMO regio Halle-Vilvoorde ism het OCMW Sint-Pieters-Leeuw en WZC Sint-Antonius

Samenwerken aan slimme transformatie van Zennevallei

2016-09-28-luchtfoto_spl_windturbines-centrum-kerk-wachtbekkenZENNEVALLEI: – De provincie Vlaams-Brabant gaat, samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, werk maken van ‘slimme’ ruimtelijke plannen over waterbeheersing, groene ruimten, bedrijventerreinen, mobiliteit, kernversterking en energie.

De provincie Vlaams-Brabant wordt coördinator van het project ‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’.
De komende drie jaar gaan we, samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle, Sint-Pieters-Leeuw acties op het terrein realiseren over waterbeheersing, groene ruimten, bedrijventerreinen, mobiliteit, kernversterking en energie’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’ is een strategisch project van de Vlaamse overheid dat hiervoor 300.000 euro voor uittrok.
Naast de provincie als projectcoördinator levert het Regionaal Landschap een voltijdse projectmedewerker. Hiervoor ontvangt het Regionaal Landschap een subsidie van 75.000 euro van de provincie.

Gemeenteraad 29 september 2016 – Sint-Pieters-Leeuw wijst toetreding State Grid Corporation of China tot het kapitaal van Eandis af.

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad sprak zich donderdagavond, 29 september 2016, uit tegen de toetreding van State Grid Corporation of China tot het kapitaal van Eandis, als “private partner”.

De gemeenteraad is van oordeel dat de voorgestelde inbreng van State Grid vanuit louter bedrijfseconomisch oogpunt aantrekkelijk is. Evenwel oordeelt de gemeenteraad dat State Grid Corporation of China geen private partner is en dat de toetreding van om het even welk buitenlands staatsbedrijf tot het kapitaal van Eandis niet wenselijk is.
Deze visie wordt nog versterkt door de recent bekend gemaakte brief van de Staatsveiligheid.

Om deze redenen besliste de gemeenteraad unaniem om op de algemene vergadering van Eandis tegen de voorgestelde toetreding van State Grid te stemmen.
Sint-Pieters-Leeuw staat principieel positief tegenover de toetreding van een echte private partner. Niettemin wenst het bestuur dat bij voorkeur een beroep zou gedaan worden op het Vlaamse publiek en dat, indien nodig, de Vlaamse regelgeving daartoe wordt aangepast.

Ook tegenover een nieuwe kapitaalronde bij de Vlaamse gemeenten zelf staat het gemeentebestuur positief.

weetjes uit de gemeenteraad van 29 september 2016

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 29 september 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgende agendapunten kwamen aan bod:

014 Aanleg fietspaden Ijsbergstraat/J. De Trochstraat/Doylijckstraat/Pedestraat – ontwerpdossier goedkeuring.
Het project van het gemeentebestuur van Dilbeek beoogt de aanleg van fietspaden langsheen de Ijsbergstraat, J. De Trochstraat, Doylijkstraat en Pedestraat te Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw.
Het studiebureau Arcadis heeft een ontwerp opgemaakt waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Dilbeek optreedt als leidend bestuur, in samenwerking met Farys, gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Vivaqua.
De raming van de totale kostprijs bedraagt € 2.391.663,75 excl. btw. of € 2.858.639,17 incl. btw met volgende verdeling:
– aandeel gemeentebestuur Dilbeek: € 1.900.666,25 excl. btw of 2.299.806,16 incl. btw;
– aandeel Farys: € 112.856,25 btw nvt;
– aandeel gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw: € 323.026,25 excl. btw of € 390.861,76 incl. btw;
– aandeel gemeentelijke saneringsbijdrage in beheer bij rioolbeheerder Vivaqua € 55.115,00 btw nvt.
Voor de aanleg van de nieuwe fietspaden worden subsidies aangevraagd. Deze bedragen 80%. Voor het aandeel Sint-Pieters-Leeuw bedraagt het subsidieerbaar bedrag € 212.522,50 excl. btw. Bijgevolg de te verwachten subsidies bedragen ongeveer € 170.018,00 excl. btw of € 205.721,78 incl. btw. Dit betekent dat het zuivere aandeel van Sint-Pieters-Leeuw geraamd wordt op ongeveer € 153.008,25 excl. btw of 185.139,98 incl. btw.
Kredieten voor het gemeentelijk aandeel zijn reeds deels voorzien in het investeringsbudget van dienstjaar 2017 ten bedrage van € 260.000,00 (2017/2140007/4/0200). Bijkomende kredieten worden voorzien voor de volledige financiering van het gemeentelijk aandeel.

015 Eandis Assets – vernieuwen openbare verlichting langs de Pedestraat richting Dilbeek – goedkeuring offerte.
De nieuwe straatverlichting met led-technologie is heden zo ver gevorderd dat deze voldoet aan de technische en economisch gestelde eisen.
Deze nieuwe verlichting is zowel efficiënter, milieuvriendelijker als energiezuiniger dan traditionele verlichting. Bijkomend bestaat de mogelijkheid om de led-verlichting ’s nachts te dimmen. Momenteel is reeds een uitgebreid gamma aan verschillende led-verlichtingstoestellen beschikbaar.
Het ligt in de bedoeling om op termijn het ganse verlichtingsnet van de gemeente uit te rusten met hoger omschreven led-technologie. Eandis Assets heeft een ontwerp opgemaakt om in de Pedestraat richting Dilbeek nieuwe led-verlichtingsarmaturen te plaatsen op de bestaande palen.
Ingevolge de offerte van Eandis Assets dd. 09.05.2016 belopen de kosten € 17.263,96 btw 21% incl. ten laste van de gemeente.
Voor de financiering werden kredieten voorzien in het investeringsbudget van 2016 onder budgetcode 2016/2289007/4/0670 – raming 049 – actie 449,ten bedrage van € 400.000.

016 IWVB/Vivaqua- netvernieuwing waterleiding , deel brandkranen,langs de Hoogstraat – goedkeuring offerte.
In het voorjaar van 2017 zal de aanleg van een collector langsheen de Zuunbeek fase II – onder leiding van Aquafin – aanvangen. Het tracé van de collector loopt onder meer langs de Hoogstraat.
In de loop van dit najaar zullen de verschillende nutsmaatschappijen eerst nog aanpassingswerken moeten uitvoeren aan hun leidingen.

017 IWVB/Vivaqua- uitbreiding waterleidingsnet A. Callebautstraat – goedkeuring kostenraming en financieringswijze.
In de komende maanden zal de aanleg van de collector Zuunbeek fase II aanvangen. De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om bepaalde clusters uit het zoneringsplan (scheiden van de waters) te laten uitvoeren in onder meer de A. Callebautstraat. Hierbij treedt Aquafin op als leidend bestuur. Tijdens een voorbije infovergadering over de werkzaamheden bleken meerdere inwoners van de A. Callebautstraat vragende partij om aan te sluiten op het waterleidingsnet. Langsheen deze straat ligt er grotendeels nog geen waterleiding.

018 Vernieuwen dakbedekking Schuttershof – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden.

019 Aanpassingswerken verwarmingsinstallatie in school Wegwijzer – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden.

020 Leveren en plaatsen van branddeuren ‘t Populiertje – Merselborre – Vlaams sociaal centrum (Negenhof) – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden.

021 Dakwerken ‘t Populiertje – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden. Het bestek en de lastenvoorwaarden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

022 Overeenkomst tot vestiging van een recht van gebruik tussen InBev Belgium en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor het inrichten van een bewonersparking – goedkeuring.
Ingevolge de plannen voor de heraanleg van de Bergensesteenweg zullen de parkeerplaatsen op de verhoogde berm ter hoogte van de nrs. 118 tot 136 verdwijnen. Deze woningen hebben geen garage.
InBev Belgium NV Industrielaan 21, 1070 Brussel is bereid om aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een deel van hun terrein in bruikleen te geven voor de inrichting van een bewonersparking. Zij stellen voor een overeenkomst tot vestiging van een recht van gebruik af te sluiten.
De gemeente moet geen vergoeding betalen, maar moet wel instaan voor de inrichting van de bewonersparking.

023 Aanvullend verkeersreglement N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) – parkeren -goedkeuring.
Er werd vastgesteld dat bij het verlaten van de aangrenzende parkings langsheen de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) t.h.v. nr. 500 verkeersonveilige situaties ontstaan door geparkeerde bestelwagens, vrachtwagens en opliggers op de strook langs de gewestweg. Door deze grote voertuigen is het zicht op het aankomend verkeer quasi nihil.
Er wordt voorgesteld maatregelen te nemen tot invoering van parkeren uitsluitend voor personenvoertuigen t.h.v. Bergensesteenweg nr. 500, vanaf 10 meter voor ingang parking tot uitgang parking.
voormelde maatregelen – via een aanvullend verkeersreglement – worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

024 Vaststellen retributies en modaliteiten toekennen bewonerskaarten en individuele abonnementen – goedkeuring.
Voor de voorbehouden bewonersparkings en blauwe zones met beperkte parkeertijd op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw dienen retributies en modaliteiten te worden vastgesteld voor het toekennen van bewonerskaarten en individuele abonnementen.

025 Aankoop van 46 gesubsidieerde wachthuisjes “De Lijn” en goedkeuring overeenkomst betreffende de realisatie, de instandhouding en de gebruiksmodaliteiten van halteaccommodaties te Sint-Pieters-Leeuw.
De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn heeft een raamcontract uitgeschreven voor de aankoop en het herstellen van gesubsidieerde wachthuisjes “type De Lijn” waar de gemeenten naargelang de noodzaak overeenkomstig de lastvoorwaarden en toewijzing door De Lijn, bestellingen kunnen plaatsen.
Voor het vervangen van 36 publicitaire wachthuisjes en 9 oude wachthuisjes “type De Lijn” en 3 locaties van een nieuw wachthuisje te voorzien, dienen 46 gesubsidieerde wachthuisjes te worden aangekocht en met De Lijn een overeenkomst afgesloten betreffende de realisatie, de instandhouding en de gebruiksmodaliteiten van de halteaccommodaties.

026 Retributie op het gedepenaliseerd parkeren – goedkeuring.
Voor de voorbehouden bewonersparkings en blauwe zones met beperkte parkeertijd op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw dienen retributies en modaliteiten te worden vastgesteld voor het gebruik van de blauwe zones en bewonersparkings.

027 Borgstelling thesauriebewijzenprogramma – Finilek – goedkeuring.
We hebben een schrijven van Finilek ontvangen met de vraag om akkoord te gaan om ons borg te stellen t.g.v. Finilek bij de uitgifte van een nieuw thesauriebewijzenprogramma. De raad van bestuur van Finilek besliste het bestaande thesauriebewijzenprogramma stop te zetten en te vervangen door een nieuw thesauriebewijzenprogramma met een plafondbedrag van 100 miljoen euro. Hiervoor werd een contract met Belfius afgesloten. De nieuwe borgstelling vervangt uiteraard die voor het bestaande thesauriebewijzenprogramma. Daarnaast zullen alle andere in het verleden verleende borgstellingen komen te vervallen. Zodra de laatste uitgifte van het oude programma terugbetaald is, zal aan de gemeenten-vennoten meegedeeld worden dat alle ‘oude’ individuele waarborgbesluiten t.g.v. Finilek zonder voorwerp zijn. Voor onze gemeente bedraagt de huidige borg = € 5.673.515,02 en de nieuwe borg zou € 2.702.000,00 bedragen.
De beslissing heeft geen effectieve kasstroom tot gevolg en er is dus ook geen boeking van kosten en/of opbrengsten in de boekhouding, wel een boeking op de klasse 0 van de balans.

agenda: Ruisbroek op Stelten

2016-10-09-affiche-Ruisbroek-op-steltenRUISBROEK: – Op zaterdag en zondag 8 en 9 oktober 2016 organiseren Bart Anneessens Cops en Willy De Lantsheer ism GrootLeeuwHerleeft het tweedaags familiefestival “Ruisbroek op Stelten”.

Op zaterdag staan 2 groepen uit de jaren 90 op het programma Lasgo vs Annagrace en 2 Fabiola. Maar ook Laura Omloop, Sandra Kim, Elke Taelman en Stray Forward zullen zaterdag de tent op hun kop zetten.
Line-Up zaterdag 8 oktober
15u00 : Stray Forward
16u15 : Elke Taelman
17u00 : Laura Omloop
18u15 : Sandra Kim
19u30 : Lasgo versus Annagrace
20u45 : 2 Fabiola

Line-Up zondag 9 oktober
15u00 : Rene Scohy
15u45 : Jeason (gast John Horton)
16u30 : Kaboem
17u30 : Plop
18u30 : Sam Gooris
19u30 : Ian Thomas
20u30 : DJ Regi
Combi-tickets zijn aan 15€ te koop in Cafe Ons Huis, De Zuunbeek, De Gareelmaeker.
Elektronisch via http://www.boekjeticket.be of bel 0475 46 32 04
Kinderen tot 12 jaar verkrijgen gratis toegang!

inschrijven: Infoavond burn-out

CM_christelijke-mutualiteit_logoSINT-PIETERS-LEEUW: Dienst gezondheidspromotie CM Sint-Michielsbond organiseert op woensdag 5 oktober 2016 van 19:30 tot 21:30 een infoavond burn-out.

We stellen vast dat één derde van de mensen die afwezig is op hun werk, in die periode last heeft van problemen op hun werk. De impact van het werk op onze gezondheid mogen we dus echt niet onderschatten. Meer en meer mensen ervaren de negatieve gevolgen van stress op het werk en lopen een verhoogd risico op ‘burn-out’. Bij ‘burn-out’ krijg je het gevoel opgebrand te zijn, je hebt geen energie of motivatie meer. Burn-out is een langzaam en sluipend proces. Tijdig herkennen en ingrijpen is dan ook de boodschap!

Volgende vragen komen tijdens deze avond aan bod:
– Durven we stress op het werk, overspannenheid, burn-out bespreekbaar maken?
– Wat is stress, overspannenheid, burn-out?
– Wat zijn de oorzaken in de werksituatie?
– Wat zijn de oorzaken in de persoon?
– Wat speelt een rol bij het al dan niet ontstaan van burn-out?
– Hoe kan je signalen van overspannenheid tijdig herkennen en je zoveel mogelijk beschermen tegen burn-out?

Prijs: CM-leden: €5 / Niet-leden: €10
Locatie: GCC Coloma, Joseph Depauwstraat 25
Reservaties: bel naar 02 240 85 06

agenda: Ploegvoorstelling en fandag van volleybalclub Lindemans Aalst

2016-09-29-affiche_fandag-lindemansaalstVLEZENBEEK: – Op zondag 2 oktober 2016 vindt de officiële ploegvoorstelling en fandag plaats van Lindemans Aalst, het vroegere volley Asse-Lennik bij brouwerij Lindemans in Vlezenbeek.

Zondag zet naamsponsor Lindemans  voor fans en sponsors de deuren open van zijn brouwerij in Vlezenbeek (inschrijven is niet nodig).
Het vernieuwde team zal voorgesteld worden en er zal ruimschoots de kans geboden worden om al deze nieuwe gezichten te leren kennen.
Vanaf dit seizoen zal Lindemans Aalst zijn thuismatchen spelen in het nieuw sportcomplex Schotte, gelegen op de Kapellekesbaan in Aalst.

Doorlopend programma van 14.00 tot 18.00 uur
* Wandeltocht doorheen de brouwerij voor groot en klein, mooie prijzen te winnen
* Meet & Greet met de oude en nieuwe spelers, en sportieve staf
* Food court: gratis drankje + hamburgerbroodje of “Oilsjterse” vlaai
* Kinderanimatie
adres: Lenniksebaan 1479, 1602 Sint-Pieters-Leeuw

Opnieuw veel interesse op infoavond parkeerplan Ruisbroek

RUISBROEK: – Woensdagavond organiseerde het gemeentebestuur een derde infoavond rond het parkeerplan Ruisbroek.
2016-09-28-infoavond-parkeerplan-ruisbroek_01
Nadat in februari 2016 de nodige inspraak werd georganiseerd en in juli 2016 de beslissing werd toegelicht, werd nu de praktische werkwijze uit de doeken gedaan.
Meer dan 250 aanwezigen kwamen onder andere de volgende interessante informatie te weten.

– De blauwe zone zal over alle sectoren van start gaan op 1 februari 2017.
– Vanaf 1 november 2016 kunnen bewonerskaarten en individuele abonnementen aangeschaft worden via het digitale loket van de gemeentelijke website www.sint-pieters-leeuw.be.
– Op 6 zaterdagen zullen de loketten van het gemeentehuis geopend zijn van 8u tot 12u enkel en alleen om bewonerskaarten uit te reiken.
– Elke inwoner kan op twee zaterdagen naar het loket van het gemeentehuis komen en vanaf 9 januari 2017 tijdens de gewone openstijden.
– Ruisbroek werd in 5 zones gedeeld zodat alle inwoners van een zone op één bepaalde zaterdag kunnen komen. De 6de zaterdag is dan opnieuw voor iedereen.

Zo wil men al te lange wachtrijen bij de opstart vermijden. Het on-line aanschaffen is natuurlijk de meest zekere manier om niet in een wachtrij te moeten staan.

– Handelaars zullen eveneens op twee zaterdagen terecht kunnen.
– In januari 2017 zal er voldoende gesensibiliseerd worden via affiches en folders, alsook via flyers onder de ruitenwissers van de auto’s.
– De nodige – intensieve – handhaving zal – vanaf 1 februari 2017 – gebeuren via het team van gemeenschapswachters, dat op 1 november 2016 zal uitgebreid worden naar 4 gemeenschapswachters.
– Het gemeentebestuur zal ervoor zorgen dat de gemeenschapswachters nog steeds meer preventief als repressief actief blijven.
– Vanaf 1 februari 2017 zullen de gemeenschapswachters niet alleen bevoegd zijn voor de controle op het correct gebruik van de blauwe zone, maar ook op hinderlijk en foutief parkeren.
– Tegen 31 oktober 2016 zullen alle inwoners nog een brochure ontvangen via de Post met alle gedetailleerde informatie.
– De presentatie van de infoavond van 28 september 2016 zal vanaf 30 september 2016 beschikbaar zijn op de gemeentelijke website.

Deze diashow vereist JavaScript.


Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “De grote opkomst en de constructieve dialoog met de bevolking sterkt ons in het feit dat zowel de inwoners als het gemeentebestuur geloven dat dit plan de situatie in Ruisbroek gevoelig kan verbeteren. Het is normaal dat mensen praktische vragen hebben. Het is normaal dat wij regelmatig naar de inwoners stappen en voldoende tijd uittrekken om met hen op een directe wijze te communiceren. Ik wil de vele aanwezigen trouwens bedanken voor de constructieve dialoog.

Er werd eerder al vastgelegd dat een dergelijk plan altijd moet geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.
Het gemeentebestuur voorziet een eerste snelle evaluatie na 6 maanden ervaring.
Een tweede en meer doorgedreven evaluatie zal plaatsvinden na 24 maanden.

Zangkoor onder leiding van Rudi Tastenoe in LDC ’t Paviljoentje is een succes

RUISBROEK: – Woensdagnamiddag kwam het zangkoor van het Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje onder leiding van Rudi Tastenoe voor de derde keer samen.
2016-09-28-zangkoor-met-rudi_10
Een 30- tal mensen zongen vandaag op de tonen van Rudi’s accordeon. Rudi begeleidde hen met verschillende meezingers: Cha cha cha, Pour un flirt, In Montmartre staat een huisje, Geen wonder dat ik ween, Laat de zon in je hart…..
Zingen is ontspannend en maakt mensen blij.
Iedereen die graag zingt in groep is van harte welkom op de volgende zangsessie van het zangkoor van 19 oktober 2016 om 14u30. Men zegge het voort!

Deze diashow vereist JavaScript.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde blij met ‘eerste’ erkenning als centrumregio!

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoHALLE-VILVOORDE: – In het verleden hebben de verzamelde burgemeesters al herhaaldelijk aangetoond dat de Vlaamse Rand nood heeft aan bijkomende middelen om de grootstedelijke uitdagingen aan te kunnen. Wij schreven dit al in 2013 in het streekpact Halle-Vilvoorde als een belangrijke vaststelling en als de grootste verzuchting van alle bestuurders en (sociale) partners.

2015-12-23-toekomstforum_Halle-Vilvoorde
archieffoto

Luc Wynant, Voorzitter Toekomstforum Halle-Vilvoorde: ‘Begin mei 2014 toonden wij in een lijvige nota vol facts and figures aan de (toekomstige) Vlaamse bestuurders hoe Vilvoorde en Halle beide een centrumfunctie vervullen voor de omliggende gemeenten. Vilvoorde heeft al jaren de kenmerken van een centrumstad. De traditionele centrumrol van Brussel voor de inwoners van Halle-Vilvoorde neemt zienderogen af (o.m. door de splitsing van de provincie Brabant en Brussel-Halle- Vilvoorde en de opeenvolgende staatshervormingen). Bovendien zorgt de aanwezigheid van de internationale luchthaven van Zaventem – naast vele voordelen – ook voor bijkomende noden en verwachtingen. Vandaar dat wij toen al stelden dat het nodig is om de Vlaamse Rand en bij uitbreiding de regio Halle-Vilvoorde te versterken en te behouden als economische motor van Vlaanderen zonder de leefbaarheid verder aan te tasten. De recente beslissing van de Vlaamse Regering toont aan dat die gezamenlijke vraag tot erkenning niet in dovemansoren viel. Voor de regio wordt hiermee alleszins een eerste stap gezet.

En toch herhalen wij hier en nu onze vraag naar een nieuwe specifieke categorie bij de centrumsteden binnen het gemeentefonds ten gunste van onze regio. Na deze eerste opstap blijven wij pleiten voor een structurele erkenning van de Vlaamse Rand als centrumregio en voor een extra compensatie uit het gemeentefonds van 1,3% van het totale budget, conform de 1% voorafname van de kustgemeenten.

Om dit te bekostigen vragen wij een verdere toename van het gemeentefonds en de overheveling van de (grotere) voorafnames van Vilvoorde en Halle en Dilbeek van de categorie provinciale steden naar de categorie centrumsteden. De laatste serieuze aanpassing aan het gemeentefonds dateert uit 2002, die toen een aanpassing betekende van het gemeentefonds uit 1990. Het is hoog tijd voor een grondige herziening van die oude verdeelsleutel en de erkenning van de specifieke stedelijke problematiek van de centrumregio Halle-Vilvoorde.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde focust op werk & economie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde lanceerde vanmiddag in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw een actieplan 2016 – 2019 met 8 punten. Dit forum heeft tot doel om op bovengemeentelijk niveau de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. te verbeteren.
2016-09-28-toekomstforum_halle-vilvoorde_01
Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde heeft tot doel om op bovengemeentelijk niveau de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. te verbeteren.

De Vlaamse overheid heeft eind juni 2016 een ESF-project goedgekeurd, wat betekent dat het Toekomstforum Halle-Vilvoorde drie jaren lang personeel kan inzetten en effectief vorm kan geven aan een versterkt streekbeleid dat focust op werk en economie. Burgemeesters en schepenen zijn vanmiddag gestart met de Themawerkgroep Werk & Economie in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Ook werkgeversorganisaties en vakbonden, intercommunale Haviland, provincie én VDAB zaten mee aan tafel.
2016-09-28-toekomstforum_halle-vilvoorde_02
Lancering actieplan 2016-2019 met als uitdagingen:
– Een ontwikkeling van de luchthaven binnen een brede maatschappelijke langetermijnvisie waar de lokale besturen zich achter kunnen zetten
– Voldoende ruimte, infrastructuur en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven met optimalisering en reconversie van bestaande bedrijventerreinen als prioriteit
– Kernversterking waarbij plaats is voor zowel kleinschalige als grootschalige detailhandel of zowel zelfstandige ondernemers als internationale winkelketens
– Een betere mobiliteit met doordachte maatregelen op vlak van openbaar vervoer, op het vlak van weg- en fietsinfrastructuur én vooral extra middelen voor de regio in het centrum van het land
– Een werkgelegenheidsbeleid op maat van elke gemeente waarin een lokaal bestuur meer inspraak heeft, zelf acties kan ondernemen
– Maatwerk voor anderstaligen en vluchtelingen om hen beter toe te leiden naar de arbeidsmarkt
– Het invullen van knelpuntvacatures in de logistieke sector en de zorgsector
– Een inhaalbeweging voor de sociale economie (zoals kringloopcentra, fietspunten, woonbeleid, …)

Enkele acties worden onmiddellijk in de praktijk gebracht. Bijvoorbeeld een opleiding voor stage-mentoren binnen OCMW’s, bedrijfsbezoeken voor leerlingen in de logistiek, een educatief aanbod binnen het ‘luchthavenhuis’ dat de sociaaleconomische troeven van de luchthaven aan het publiek toont, een taalproject binnen lokale besturen zodat anderstaligen kansen krijgen om Nederlands te leren op de werkvloer.

De lokale bestuurders zijn ook vragende partij naar meer betrokkenheid bij het Vlaamse ‘Stand van de Rand’ en bij ontwikkelingsprocessen zoals T.OP Noordrand.

Opleiding voor bakkers in de Merselborre

VLEZENBEEK: – Het vijfde jaar op rij is de Merselborre in Vlezenbeek omgetoverd in een bakkerij.
2016-09-27-opleiding-voor-bakkers_3
Op 27,28,29 en 30 september komen leerling banketbakkers, leerkrachten en bakkers er naar een opleiding “klein banketbakkerij gebak”. Twee Master banketbakkers uit de Richemontschool Lüzern tonen er verschillende technieken en producten.
Bijna 600 deelnemers verspreidt over de vier dagen kunnen er genieten van het vakmanschap. Deze Opleiding is een organisatie van Guido Devillé, Opleidingadviseur bakkerij en bakkerijonderwijs IPV.

agenda: Vriendendis Ave-Mariabasisschool

2016-09-30-flyer-vriendendisVLEZENBEEK: – Tijdens het weekend van vrijdag 30 september, zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016 houdt de Ave-Mariabasisschool haar traditionele “Vriendendis” ten bate van alle leerlingen en kleuters in de parochiezaal, Dorp 48 te Vlezenbeek.

Het is zeker de gelegenheid om een lekker te eten en elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten.
De opbrengst van dit eetfeest is bestemd voor de financiering van projecten die kaderen in de verdere uitbouw van onze basisschool.
Betalen met bancontact mogelijk.

brand op leegstaand schip in Ruisbroek

RUISBROEK – In de vooravond heeft het gebrand op een leegstaand schip op het kanaal naar Charleroi op de grens van Ruisbroek met Drogenbos .


Het was een voorbijganger die de brand opmerkte en onmiddellijk de hulpdiensten verwittigde. Door de brand liep het schip zware schade op.
Vermoedelijk is het vuur aangestoken. De lokale politiezone Zennevallei onderzoekt de zaak.
Het binnenschip lag al enkele jaren aangemeerd aan de Groot-Bijgaardenstraat.


Brandweerzone Vlaams-Brabant West: ‘Vandaag bestreden we een uitslaande brand op een aangemeerd binnenschip op het kanaal Brussel-Charleroi, in Ruisbroek.
Dergelijke interventies houden bijzondere risico’s in, zoals het werken in zeer beperkte en nauwe structuren, het risico op een val in het water, enz… We zijn dan ook steeds extra waakzaam in situaties die niet alledaags zijn voor ons.
Niemand raakte gewond en de vlammen werden snel neergeslagen. Ondanks dat is de schade aanzienlijk.

agenda: auditie Dance O’ Mania

2016-10-05-flyer-auditieSINT-PIETERS-LEEUW: – Dance O’Mania, de dansvleugel van de Leeuwse Turnkring, organiseert op woensdag 5 oktober 2016 een auditiedag in Zonnig Leven.

Is dansen je passie? Vind je wedstrijden en optredens geweldig? Ben je minimum 8 jaar oud?
Waag dan zeker je kans op de auditiedag.
Starkids (2008-2005)
aanvang inschrijving: 17u30
aanvang gezamelijke choreo 18 uur
aanvang individuele Choro indien geslaagd 19 uur
Ministars en Superstars (2004 en ouder)
aanvang inschrijving: 19u30
aanvang gezamelijke choreo 20 uur
aanvang individuele Choro indien geslaagd 21 uur
vergeet zeker je eigen muziek niet en een foto van jezelf.
Meer info: www.leeuwseturnkring.be

inschrijven: jeugdcup voor meisjes 2016-2017

2016-10-19-affiche-jeugdcup-meisjesSINT-PIETERS-LEEUW – SK Leeuw organiseert ism voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) een “jeugdcup voor meisjes” U9+U11+U13 op woensdag 19 oktober 2016.

Ronny Ecker, GC SK Leeuw: ‘Dit alles gieten we in een superleuke tornooiformule 5v5. Alle meisjes kunnen deelnemen, voetballend, niet-voetballende, zelf samengestelde teams, schoolteams, clubteams,…
Wij, van SK Leeuw, zijn zeer blij en trots dat onze club werd weerhouden om voor de tweede maal deze jeugdcup voor meisjes, in samenwerking met VFV, te mogen organiseren op onze velden. Op 19 oktober 2016 zijn onze velden voorbehouden aan de meisjes die van voetballen houden.’

De jeugdcup is een tornooivorm waar men 5 tegen 5 speelt. Ben je een meisje tussen 7 en 12 jaar die van voetballen houdt, vorm dan snel een ploegje met je vriendinnen van de school, van de jeugdbeweging, … Inschrijven kan via www.jeugdcup.be.
Locatie: Lotstraat te Sint-Pieters-Leeuw
contact: secretariaat@skleeuw.be

Feet & Balance VOF, praktijk voor medische pedicure en diëtetiek

2016-09-27-feet-balance_vof
ingezonden foto

SINT-PIETERS-LEEUW: – op de Jan Baptist Wautersstraat 95 vind je nu Feet & Balance VOF – Medische pedicure & Diëtetiek.

Veerle Collier en Ulrike Noël staan samen in voor de medische voetverzorging en geven uw voeten de verzorging die ze verdienen.
Silke Noël studeerde in juni 2015 af als diëtiste aan de Erasmushogeschool Brussel. Zij kan je helpen bij het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon en geeft je een duwtje in de rug om efficiënt te gaan bewegen.

Meer info: http://feetandbalance.wixsite.com/feetandbalance

agenda: tentoonstelling Pro Arte 2016

2016-10-02-affiche-kunstexpo-28_pro-arteNEGENMANNEKE: – Volgend weekend heeft “Kunstexpo 28” van PRO ARTE Negenmanneke plaats.

Tentoonstelling van 9 kunstenaars en 3 eregasten met schilderijen, beeldhouwwerk, keramiek, patchwork.
Vernissage 30 september om 19uur en doorlopend zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016 van 10 tot 19uur
locatie: Parochiezaal Negenmanneke, Gaston Deruyverstraat 21 ook te bereiken via de ruime parking naast de zaal Schockaertstraat 28

agenda: kinderraad 2016-2017

2016-09-26-affiche-jeugdraad_2016-2017SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdag 28 september 2016 gaat de kinderraad van start. Zit je in het 5de of 6de leerjaar en wil je graag komen brainstormen bij de jeugddienst? Dan ben je welkom van 14 tot 16 u in Laekelinde.

Zit je in het 5de of 6de leerjaar en ben je tussen 10 en 12 jaar oud?
Loop je rond met enkele orginele ideeën voor onze gemeente?
Ga je graag eens in discussie?
Je kan er komen brainstormen, discussiëren of een actie op poten zetten.

Interesse? Bel de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw 02 370 28 82 of mail naar jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Fietstocht doorheen Oud en Nieuw Leeuw

2016-09-25-fietstochtSINT-PIETERS-LEEUW: Fietsersbond Sint-Pieters-Leeuw organiseerde zondag een fietstocht doorheen Oud en Nieuw Leeuw.

Een tiental fietsers namen deel aan de fietstocht. Pajottenlandgids Jan Quinart leidde de aanwezigen langs het Sas van Ruisbroek, Wolfshagen, Sint-Pieterskerk, Brabantse Baan, OLV-Hemelvaartkerk Vlezenbeek en Klein Bijgaardenstraat.

30 medailles voor Zwemclub De Waterleeuwen

zwemmen_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Zwemclub “De Waterleeuwen” hebben op de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in Dilbeek het beste van zichzelf gegeven.Ze kwamen met niet minder dan 30 medailles naar huis, 9 bronzen, 11 zilveren en 10 gouden.

Brons was er voor Elias Huygh (200vs en 50rug), Floris Stevens (50vs), Louise Stadsbader (50ss en 200vs), Marco Van Der Vennet (50vl), Lise Van Den Berghe (100vs), Jasper Brynaert (100ss) en Tibo Stiens (100ss).

Zilver was er voor Quentin Monsieur (50vs en 50vl), Mario Van Der Vennet (50vs), Mats Leemans (50vs), Karsten Cleymans (50ss), Jitte Schets (50ss en 50vs), Arko Heye (50vl), Jonas Brynaert (100vs en 100ss) en Hanne Dekerf (100ss).

2016-09-26-lore-meerpoelGoud was er voor Marco Van Der Vennet (50vs), Arko Heye (50vs), Sofian El Yazidi (50vs en 50vl), Mats Leemans (50ss), Lore Meerpoel (50ss), Louka Stouten (50rug), oona Leemans (50vs) en Hanne Dekerf (100vs).
Daarnaast behaalde de aflossingsploeg heren ( Arko, Mats, Elias en Louka) ook nog goud op de 4x100vs.

Als kers op de taart schreef Lore Meerpoel nog geschiedenis, door als eerste meisje sinds het 40 jarig bestaan van “De Waterleeuwen” met een tijd van 37.60 op de 50m schoolslag, de limiet te behalen voor deelname aan het BK open korte baan (alle leeftijdscategorieën door mekaar) dat zal doorgaan op 12 en 13 november in Brugge.

agenda: Rode Kruis-Vlaanderen zoekt hulp bij een ramp?!

REGIO: – Het klinkt inderdaad een beetje raar: Rode Kruis-Vlaanderen zoekt hulp bij een ramp. Zij zijn namelijk de hulpverleners bij uitstek. Maar om dat in de toekomst ook te blijven, investeren ze constant in hun vrijwilligers. Dat betekent dat ze regelmatig rampenoefeningen organiseren en daarbij hebben zij voor één keertje ook de hulp van het brede publiek nodig.


Rampoefening op 4 december in Dworp
Op zondag 4 december organiseert de Dienst Dringende Sociale Interventie, kortweg DSI, zo’n oefening in Dworp. DSI staat in voor de psycho-sociale opvang van getroffenen tijdens rampen. Dit kan gaan van grote (treinongeval van Buizingen, aanslagen in Zaventem en Brussel, busongeval in Sierre, gasontploffing van Gellingen…) tot kleine incidenten (woningbrand, gaslek…). Naast die opvang stellen we ook de slachtofferlijsten op in nauwe samenwerking met het Disaster Victim Identification–team van de federale politie. Bedoeling van de oefening op 4 december is om onze nieuwe DSI vrijwilligers de kans te geven om hun theoretische kennis om te zetten in de praktijk. Maar dat kan natuurlijk enkel als er ook ‘slachtoffers’ zijn die psycho-sociaal dienen ondersteund te worden!

Oproep:
Altijd al eens willen meespelen in een rampenfilm? Wil je graag meer weten over de werking van het Rode Kruis? Wil je meewerken aan gespecialiseerde hulpverlening binnen Vlaanderen? Wel, dit is je kans!
Je moet geen acteerervaring hebben. Je krijgt van ons een uitgeschreven rol met daarin vermeld wat er juist van je verwacht wordt. Het belooft een unieke belevenis te worden die op heel wat dankbaarheid van onze vrijwilligers kan rekenen. Wie weet krijg je zelf wel zin om vrijwilliger te worden?

Twijfel niet en schrijf je snel in: stuur een mailtje naar DSI verantwoordelijke Joachim De Greef dsi@provincie-vlb.rodekruis.be . Vermeld zeker je naam en voornaam, leeftijd en indien je in groep komt of met uw gezin jullie onderlinge relatie. Je kan Joachim ook bellen op 0478/880.308

Praktische info rampoefening:
zondag, 4 december 2016 tussen 8u 30 en 13u30 provinciaal vormingscentrum Hanenbos, Lotsesteenweg 103, 1653 DWORP – Inschrijven vóór 15 november 2016.

agenda: 1 oktober 2016 jaarmarkt Ruisbroek

RUISBROEK: – Op zaterdag 1 oktober 2016 vanaf 10.00 uur heeft “jaarmarkt Ruisbroek” plaats.


Naast marktkramers zullen ook de Ruisbroekse verenigingen en clubs een standje opzetten om hun kas te spijzen.

Vanaf 10.00 uur zijn er wedstrijden voor paarden en duiven en tentoonstelling van schapen, geiten, pluimvee en konijnen.Inlichtingen hierover via 02 371 63 25

Ruisbroek Leeft!
In de feesttent op het kerkplein zorgt Handelsvereniging Ruisbroek Leeft vanaf 10.00 uur voor heel wat animatie.
10.00 uur Roofvogelshow – kinderschmink – 10u30 Pipo en Pipette  – 12.00 uur live muziek en cocktailparty – 15.00 tot 23.00 uur Dansparty ten voordele van FC Negenmanneke.

De 10 km van Ruisbroek
Net zoals de voorbije jaren is er ook weer “de  10 km van Ruisbroek”.
Georganiseerd door ‘Ruisbroek Loopt!’ in samenwerking met de Ruisbroekse Handelsvereniging ‘Ruisbroek Leeft’ – inschrijvingen en start in de tent Kerkstraat nr 14 aan kinderdagverblijf De Boomhut (voorheen Jip& Janneke).
10.00 uur kinderen (400 – 600 en 800 meter)
11.00 uur 5 en 10 km. van Ruisbroek.
Deelname 5 of 10 km. van Ruisbroek: 4 euro voorverkoop /5 euro aan de kassa
Deelname kinderen: 2 euro aan de kassa.
Meer info: www.ruisbroekloopt.be

De hele dag is het ook opendeur in ‘Buurthuis 1601’ aan de Kerkstraat 10-12

schrijf je in voor één van de vier leesgroepen kinder- en jeugdjury Sint-Pieters-Leeuw

2016-09-30-inschrijvenkjv_02SINT-PIETERS-LEEUW: – De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw biedt vier leesgroepen aan voor de kinder- en jeugdjury (KJV).

Je bent tussen 4 en 12 jaar, je leest graag en je wil ook graag je mening geven over boeken die je leest… Dàn is de KJV iets voor jou.
Als KJV-jurylid krijg je een lijst met acht te lezen boeken. Tussen oktober en april kom je maandelijks samen om de boeken binnen je leesgroep te bespreken.
Aan het einde van het leesjaar wordt er gestemd en worden de gewonnen auteurs bekroond.

Inschrijven kan in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw of via mail bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be of via de telefoon 02 371 22 64 en dit voor 5 oktober 2016.

Ghost Rockers gaven optreden in de regen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Mila, Jonas, Charlie, Alex en Jimmy, de helden van de populaire Ketnet-reeks Ghost Rockers sloten de trekpaardendag en Kunstenfoor in het Colomapark af in de gietende regen.


De regen kon de vele kinderen niet tegen houden om te blijven luisteren naar hun TV-helden. Met gillende gitaren brachten ze de bekendste nummers uit de serie die door heel wat kinderen werden meegezongen.

Ghost Rockers is een jeugdserie die wordt uitgezonden op Ketnet. In de serie vinden de vijf jongeren Mila, Jonas, Charlie, Jimmy en Alex in de kelder van de school het DAM (dans, acteren en muziek) instrumenten die op een paranormale manier vanzelf beginnen te spelen als zij ze vast nemen.

Deze diashow vereist JavaScript.


Het nieuwe TV-seizoen van Ghost Rockers start op 17 oktober op Ketnet.

2de kunstenfoor

SINT-PIETERS-LEEUW: – De ”Kunstenfoor” is nog maar aan zijn tweede editie toe maar is reeds goed gekend bij Leeuwse kinderen. Ze leven zich een hele namiddag gratis uit samen met hun ouders of grootouders in creatieve workshops.


Er werd bij wijze van spreken gretig “geproefd” van verschillende kunstzinnige activiteiten: Vilten sleutelhangers, Upcycle Juwelen, Boetseren, Katapult, Boekenmonsters, Trashbeatz, Aanbouwconstructie, Muziekmobiel, De Caravan van Mr Dewit, Poscastiften, Porselein Upcyclen, Van klank tot zang, Grime, Vingerpopjes en Karikaturenstand.
Als je het aan de kinderen vraagt, willen ze elk jaar een Kunstenfoor omdat het ‘plezant en Kei leuk is‘.
Als kers op de taart werd de namiddag afgesloten met een optreden van Ghostrockers, bekend vanop Ketnet (zie artikel).

Deze diashow vereist JavaScript.


Vandaag had tijdens de Kunstenfoor ook de jaarlijkse trekpaardendag plaats – klik hier voor het artikel