agenda: Breien voor kinderen

2016-07-01-breien-voor-kinderenSINT-PIETERS-LEEUW: – Je hoeft je niet te vervelen tijdens de vakantie, ook niet als het regent. Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum wil kinderen leren breien.
Woensdag 13 juli en 20 juli 2016 van 9 uur tot 12 uur in het Parochiecentrum R. Balléstraat te Sint-Pieters-Leeuw.

Schrijf je vlug in (max 10 kinderen) bij vellemans.chris@gmail.com
€ 10 per les
Heeft mama een Femma-Pas? Dan mag je gratis leren breien.

gemeente ondersteunt erkende jeugdverenigingen bij kampvervoer

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 30 juni 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgend agendapunt kwam aan bod: – Ondersteuning erkende jeugdverenigingen – kampvervoer – goedkeuring.

Erkende verenigingen konden in het verleden beroep doen op de gemeentelijke diensten voor het vervoer van (kamp)materiaal.
2016-06-30-tentenDeze dienstverlening stond opgenomen in het jeugdbeleidsplan. Door de integratie van het jeugdbeleidsplan in het meerjarenplan was het aangewezen deze dienstverlening met aangepaste tarieven opnieuw goed te laten keuren door de gemeenteraad.

Bart Keymolen, schepen van jeugd: ” Dit goedgekeurd agendapunt is meteen van toepassing voor deze zomervakantie.
Erkende Leeuwse jeugdverenigingen kunnen maximaal twee maal per jaar beroep doen op een vrachtwagen en chauffeur van de gemeente voor het vervoer van materiaal. De prijzen stijgen licht maar de vereniging wordt vrijgesteld van de eerste 200,00 euro/rit wat ook een stijging is.”

De hieraan verbonden kosten:
25,00 euro per begonnen half uur binnen de kantooruren
37,50 euro per begonnen half uur buiten de kantooruren
De uren gaan in vanaf het vertrek aan de Brabantpoort van de vrachtwagen en chauffeur.
Een enkele heen-/terug- rit bedraagt maximum 150 km en overschrijdt de landsgrenzen niet.
Een verantwoordelijke van de vereniging vergezelt de chauffeur, tenzij anders overeengekomen. De vereniging staat zelf in voor het laden en lossen van het materiaal.

Gemeentebestuur pakt parkeerproblemen Ruisbroek aan

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van donderdag 30 juni 2016 keurde een Integraal Parkeerplan goed. Voor Ruisbroek betekent dit dat er netto 5 % parkeerplaatsen bijkomen, dat een blauwe zone met bewonerskaarten wordt ingevoerd en een aantal verkeers- en infrastructuurwerken worden uitgevoerd. De streefdatum voor de invoering is 1 januari 2017.

2016-07-01-blauwe-zone_parkeren_parkingHet parkeerprobleem in Ruisbroek is het grootst ’s nachts dan is er quasi geen enkele parkeerplaats te vinden in het centrum van Ruisbroek. Dit komt oa. daar bij vele oudere arbeiderswoningen geen garage of parkingplaats voorzien is.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “Het gemeentebestuur wil de parkeerproblemen in
Ruisbroek aanpakken. Dit plan is geen wondermiddel, maar we zullen wel de beschikbare plaats met voorrang kunnen voorbehouden voor de Ruisbroekenaars en ze onder de bevolking billijk kunnen verdelen. Daarom zullen we werken met bewonerskaarten. Het storend parkeergedrag van tweedehandswagens en halve wrakken op het openbaar domein zullen we kunnen verhinderen, de bezoekers van het hotel op de Vorstsesteenweg kunnen we verplaatsen naar de parking van het hotel en de vele bestelwagens van buiten de gemeente zullen we kunnen weren. Samen met de aanleg van 5 % extra parkeerplaatsen en de nodige handhaving via een uitbreiding van het aantal gemeenschapswachten, kunnen we zorgen dat de situatie op het terrein verbetert, ook al zal het in dit gebied – vooral ’s avonds en ’s nachts altijd krap blijven.”

Op dinsdag 5 juli 2016 organiseert het gemeentebestuur een informatieavond in de Wegwijzer in Ruisbroek. Naast de informatie over de werken aan de Fabriekstraat, die na het bouwverlof zullen starten, zal er ook toelichting worden gegeven over het Parkeerplan. Na de zomervakantie zal er een tweede informatiemoment voor de bevolking georganiseerd worden.

Schepen voor Financiën en Personeel Jos Speeckaert: “Naast de uitbreiding van de dienst Maatschappelijke Veiligheid met een vierde gemeenschapswacht, voorzien we ook twee medewerkers voor de administratieve ondersteuning. Eén medewerker wordt intern gezocht, de tweede zullen we extra aanwerven. Dit parkeerplan kan immers enkel positief effect op het terrein hebben als we er ook de nodige middelen voor voorzien. Zo zal er door de gemeenschapswachten ook ’s nachts gecontroleerd worden.”

Burgemeester Luc Deconinck: “We opteren om in de toekomst de controle op het respecteren van de blauwe zone te laten doen door de eigen gemeenschapswachten en niet door een externe firma omdat dit volgens ons het voordeel heeft dat we zo een goede permanentie op het terrein hebben. Buiten het controleren van het parkeren kunnen onze gemeenschapswachten ook nog heel wat andere zaken controleren.  ”

blauwe zone Ruisbroek = 4 uur parkeren

De details van het parkeerplan zullen toegelicht worden op de Info avond aanstaande

dinsdag 5 juli, maar de krachtlijnen zijn alvast de volgende:

– Het grootste gedeelte van Ruisbroek zal een blauwe zone worden en dit zowel overdag als ’s nachts, zowel in het weekend als tijdens de week. (24/24 7/7)

– Bezoekers zullen er 4 uur kunnen parkeren mits het plaatsen van hun parkeerschijf.
Bewoners en werknemers zullen een parkeerkaart kunnen aanschaffen, zodat zij er zo lang kunnen staan als ze maar willen.

– De eerste parkeerkaart kan men bekomen mits een administratieve bijdrage van 10 euro per jaar. Voor de tweede wordt er bewust een bedrag van 190 euro per jaar gevraagd.

– Op een beperkt aantal plaatsen in de buurt van de kerk en aan het OCMW kan geen
bewonerskaart gebruikt worden en is de parkeerduur overdag beperkt tot 2 uur. Zo zorgen we dat bezoekers van het handelscentrum en het OCMW makkelijker een parkeerplaats vinden.

– Omdat dit parkeerplan een integrale aanpak inhoudt, worden er ook een aantal infrastructurele en verkeersmaatregelen genomen. De belangrijkste zijn:
– Aanleg van een bijkomende parking aan het OCMW en aan de voetbalvelden langs de straatzijde.
– Gieterij- en Kerkstraat inrichten als Woonerf.
– Stationsstraat herinrichten met meer plaats voor de zwakke weggebruiker.
– Een gedeelte van de Pieter Cornelisstraat als eenrichtingsstraat voorzien zodat er extra parkeergelegenheid komt.
– Het sluipverkeer tijdens de avondspits weren op de Vorstsesteenweg, Gieterijstraat en de Wittehoedstraat, door het éénrichtingsverkeer in de Vorstsesteenweg te verlengen.


2013-09-09-fabriekstraat_02De Open Vld fractie stelt zich ernstig vragen bij de invoering van dit nieuwe parkeerplan in Ruisbroek.

Kathleen D’Herde, Open Vld: “De parkeerstudie wees uit dat het parkeerprobleem te wijten is aan bewonersparkeren, want overdag stelt zich het probleem niet zo, maar vooral ’s nachts is er een tekort aan parkeerplaatsen. De aanleg van de extra parkeerplaatsen kunnen we dan ook toejuichen.
Maar wij hebben ernstige bedenkingen bij het invoeren van de blauwe zone. Volgens onze mening gaat dit niks aan het probleem veranderen. Want door de invoering van de bewonerskaarten, kan elk gezin voor € 200/jaar 2 bewonerskaarten krijgen en dus blijft het aantal wagens ongewijzigd en het tekort aan parkeerplaatsen bestaan. Want we kampen in Ruisbroek met heel wat rijhuizen die niet over een garage of een privé parkeerplaats beschikken. Wij zijn dan ook van mening dat deze inwoners hiervoor niet moeten beboet worden en dus ook niet moeten betalen om te kunnen parkeren.
Daarenboven brengt de invoering van de blauwe zone extra administratief werk met zich mee, waarvoor er extra personeel nodig is. Ook voor de controle zal er extra personeel worden aangeworven en een beheersysteem worden aangekocht van € 60.000.

De Open Vld fractie is van mening dat de invoering van de blauwe zone in Ruisbroek alleen maar voor bijkomende problemen zal zorgen, geen oplossing biedt voor het probleem en daarenboven nog een dure zaak is ook. We denken wel dat er iets moet worden gedaan aan het parkeerprobleem in de Vorstsesteenweg, maar dit zou individueel moeten worden aangepakt. Hiervoor moet geen volledige deelgemeente geteisterd worden. Wij hebben dit punt dan ook niet goedgekeurd tijdens de gemeenteraad.”

Gemeente gaat bewoners ondersteunen die zich aansluiten op een gescheiden rioleringsstelsel

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor een goed waterbeheer en een reiniging van de oppervlaktewateren op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk eigendommen correct worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel of op een IBA. Donderdagavond keurde de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw enkele agendapunten goed die de bewoners ondersteunen die zich aansluiten op een gescheiden rioleringsstelsel.

De Vlaamse regering besliste een aantal jaren geleden dat afval- en hemelwater moeten worden gescheiden. Wanneer er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd in de straat dient de eigenaar beide afzonderlijk aan te bieden voor aansluiting op de overeenstemmende regenafvoer of afvalwaterafvoer.

Van de 220 kilometer openbare weg in Sint-Pieters-Leeuw heeft op dit ogenblik 10% een gescheiden rioleringsstelsel. Het eerst volgend project is in de Fabriekstraat in Ruisbroek.

In sommige gevallen, zoals bij verafgelegen woningen waar geen riolering is of zal komen, kan er ook een Individuele Behandelingsinstallatie voor avalwater (een zgn. IBA) worden aangelegd, een privéwaterzuiveringsstation.
De Vlaamse regering wil hierdoor vermijden dat regenwater in de riool terechtkomt: dit zorgt namelijk enerzijds voor problemen in geval van wateroverlast en anderzijds voor problemen bij de waterzuivering, aangezien het afvalwater te veel wordt verdund en niet goed kan worden gezuiverd.

2016-06-30-gescheiden-riool-regenBart Keymolen, schepen voor Openbare Werken:
Voor een goed waterbeheer, een reiniging van de oppervlaktewateren op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw en het bekomen van de subsidies van de hogere overheid is het dan ook noodzakelijk dat zoveel mogelijk eigendommen in Sint-Pieters-Leeuw correct worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel of op een IBA.


Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat deze maatregel gevolgen heeft voor de eigenaars waarbij het afval- en hemelwater nog niet gescheiden zijn. Daarom zal het gemeentebestuur diegene die zich in regel stellen ondersteunen en diegene die dit weigeren belasten, met als doel zo snel mogelijk op zoveel mogelijk eigendommen afval- en hemelwater te scheiden.

De gemeenteraad keurde donderdagavond volgende reglementen goed:

1. Retributiereglement individuele behandelingsinstallatie (IBA)
De installatie van een IBA zal door de rioolbeheerder gebeuren. De eigenaar van de eigendom waarvoor een IBA wordt geplaatst, zal voor deze dienst een eenmalige retributie betalen. De retributie wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 2.500 euro excl. btw en omvat de kosten voor de installatie van en de aansluiting op de IBA. Wat belangrijk is, is dat dit bedrag lager ligt dan de werkelijke kost, zodat dit ook een ondersteuning is voor de burger.
De administratie van deze retributie gebeurt volledig door de rioolbeheerder (VIVAQUA).

2. Retributiereglement rioolaansluitingen
Hoewel het wettelijk verplicht is, moet ook hier – net zoals bij de IBA – de eigenaar de kosten betalen voor het aansluiten van zijn eigendom op het openbaar rioleringsstelsel. Om te zorgen voor rechtszekerheid en een gelijke behandeling van alle inwoners, was het ook hier belangrijk voor het gemeentebestuur om een retributiereglement te maken waarbij de te betalen kosten voor woningen (maximum € 2.500 excl. btw) in principe steeds lager liggen dan de werkelijke kosten.
Ook de administratie van deze retributie gebeurt volledig door de rioolbeheerder (VIVAQUA).

3. Toelagereglement scheiden van waters op privéterrein
Net als het eerste reglement gaat dit reglement over de werken op privéterrein. Het is namelijk niet ondenkbaar dat men wat werken zal moeten doen in de woning (plaatsen van afvoerbuizen bijvoorbeeld) om goed te kunnen afkoppelen.
Om de kosten hiervan wat te drukken, zal de gemeente (via de rioolbeheerder) een premie toekennen van 50 % van de bewezen kosten, met een maximum van 500 euro.
De gemeente kan bij woningen waar gravitaire afloop niet mogelijk is ook een bijkomendepremie toekennen voor het plaatsen van een pompinstallatie. De bijkomende premie voor het plaatsen van een pomp bedraagt 50% van de bewezen kosten, met een maximum van 500 euro en is cumuleerbaar met de vorige premie.
Vooraleer een premie wordt uitbetaald, moet de afvoerinstallatie op privéterrein wel worden gekeurd. De keuring wordt uitgevoerd door de rioolbeheerder die ook de kosten van de eerste keuring ten laste neemt.

Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: ” Dit is ook van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 2013. Toen werden in Sint-Pieters-Leeuw de eerste gescheiden rioleringsstelsels aangelegd. ”

4 Belastingreglement op de niet-afkoppeling
Wanneer eigenaars die zich moeten afkoppelen weigeren dit te doen, zal er een belasting worden gevorderd van 1.500 euro per jaar, die jaarlijks verhoogd wordt met € 500 tot een maximum van € 3.000 per jaar. De heffing zal gebeuren op basis van vaststellingen van de gemeente en van de rioolbeheerder.