Zware regenval teistert opnieuw regio

2016-06-23-aarden-dam-JB-Wautersstraat-begevenSINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds 20u25 wordt Sint-Pieters-Leeuw en de regio geteisterd door hevige onweders met veel neerslag op korte tijd. Dit zorgde op enkele plaatsen reeds voor wateroverlast.

De aarden dam die de gemeente aanlegde op de rand van de velden in de JB Wautersstraat heeft het begeven.

Update 21u30: Brandweerzone Vlaams-Brabant West:
Een zwaar onweer zorgt ondertussen al voor zo’n 130 oproepen voor wateroverlast, met een zwaartepunt in de regio rond Dilbeek, Wemmel, Grimbergen,… Ontlast de noodcentrales en geef voorrang aan heel dringende noodoproepen door uw wateroverlast te melden via ons e-loket op www.vlaamsbrabantwest.be

Update 22u30: Brandweerzone Vlaams-Brabant West:”Ondertussen zitten we aan een 200-tal oproepen, behandeld door 20 teams op het terrein. Het zwaartepunt is ongewijzigd.

De hevige onweders zullen zich de volgende uren noordwaarts verplaatsen.

voorstelling waterbeheersingsplan Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw trekt de komende jaren twee en een half miljoen euro uit om wateroverlast in de gemeente aan te pakken.
Er komt ook iemand die zich enkel zal bezighouden met overstromings- en erosiebestrijding. Sint-Pieters-Leeuw is de laatste weken al enkele keren zwaar getroffen door wateroverlast. Met het extra geld zullen enkele waterbekkens sneller worden aangelegd en krijgt de Zuunbeek een hermeandering
.
2016-06-23-waterbeheersingsplan_01 2016-06-23-waterbeheersingsplan_03
De overvloedige regenval van de voorbije weken leidde tot ongekende situaties in Sint-Pieters- Leeuw.
De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Ukkel is 850 mm/m². De voorbije 30 dagen kregen we in Sint-Pieters- Leeuw meer dan 305 mm te verwerken, dit tegenover een normale neerslag voor juni van 67,4 mm. Het record voor de maand juni in Ukkel bedraagt 173,3 mm en dat was in 1839.
Deze enorme hoeveelheid neerslag leidde tot overstroming van riolen en waterlopen. De intensiteit van de wolkbreuken op 27 mei, 30 mei en 7 juni was ongezien. Deze ongeziene regenval had over praktisch het hele grondgebied van de gemeente wateroverlast tot gevolg. Beken en rivieren stegen op minder dan 2 uur met 2 meter. Straten werden kolkende rivieren.
Van de velden vloeiden enorme modderstromen. De schade aan privé- eigendommen en het openbaar domein was aanzienlijk. Gelukkig waren er geen slachtoffers te betreuren.

2016-06-23-waterbeheersingsplan_02De verwachting is dat in de toekomst hevige korte wolkbreuken frequenter zullen voorkomen.
Er bestaat geen eenvoudige oplossing voor dergelijke overstromingsproblemen. Integendeel, het is een complexe problematiek, met vele interacties tussen systemen (riolen, wegen, beken, rivieren, velden en weiden) en zeer veel verschillende neerslagsituaties (plaatselijk of niet, intensiteit, tijdstip van het jaar …). Uitzonderlijke regenval kan niet voorkomen worden, maar dat belet niet dat maatregelen kunnen en moeten genomen worden om de wateroverlast te verminderen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om een integraal waterbeheersingsplan op te stellen en uit te rollen. De bedoeling van het plan is om reeds bestaande plannen versneld uit te voeren, nieuwe acties die op korte, middellange en lange termijn genomen kunnen worden vast te leggen en toe te zien op de uitvoering ervan.
Het plan zal in hoofdzaak inzetten op het vertragen van de afvoer van de neerslag naar de beken en riolen door buffering, aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, onderhoud, erosiebestrijding en wegwerken van knelpunten in rioleringen en beken, onder het motto “Elke kubieke meter telt”.
2016-06-23-zandzak-dijk-wijk-Hoge-Paal_06

Extra middelen worden ingezet:
* Bij hoogdringendheid wordt een extra gekwalificeerd personeelslid aangeworven om het plan op te stellen en toe te zien op de uitvoering van alle acties.
* Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de nodige financiële middelen in de begroting uit te trekken : 500.000 euro nog in 2016 en telkens 1.000. 000 euro in 2017 en 2018.
* Binnen de schoot van het college werd een stuurgroep aangesteld bestaande uit de burgemeester en de bevoegde schepenen om de uitvoering van het plan op te volgen.
* Om de woongelegenheden te beschermen, worden volgende terugkerende knelpunten bij voorrang aangepakt:

• Hazeveld (beveiliging en aanpassing pompstation) en Molenborrestraat;
• Hoge Paal: aanpassing keermuur, bekken en afwatering naar riolering;
• Vlezenbeek/Beevaartweg;
• wachtbekkens Witte Roos/Impeleer;
• Dikke Linde/Camille Leunensstraat (afwatering en wachtbekken);
• erosiebestrijding knelpunten (J.B. Wautersstraat, Bezemstraat, Brusselbaan, Hoogstraat,

Vandaag, donderdag 23 juni, vond een eerste coördinatievergadering plaats tussen de gemeente, rioolbeheerder Vivaqua, studiebureau Arcadis, en alle beheerders van de waterlopen in Sint-Pieters-Leeuw (VMM, Aquafin, Provincie Vlaams-Brabant).

2016-06-07-wateroverlast-erosiebestrijding-nodig10 actiepunten:
– Knelpunten in rioleringsstelsel
– Knelpunten in beken/grachten
– Grote stormbekkens
– Ondergrondse buffering bij wegen
– Hermeandering (vertraagde afvoer)
– Waar nodig betere afvoer door herprofilering beken (hoog- en laagwaterbedding)
– Gecontroleerde overstroming
– Erosiebestrijding algemeen
– Erosiebestrijding knelpunten
– Buffering en maatregelen op privéterrein woningen en bedrijven

Tijdens dit overleg werd besproken welke acties er op korte termijn kunnen ondernomen worden om de voornoemde knelpunten bij voorrang aan te pakken.
VMM wees er op dat de werken aan de Zuunbeek tussen het Volsembekken en de Brabanstebaan (den Blauw) zijn gestart. Hier wordt een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd dat 200.000 m3 water zal kunnen ophouden, bovenop de reeds bestaande bekkens van VMM (Slesbroek : 47.000 m³ en Volsem : 81.000 m³).
Zie ook ons artikel van vandaag: – proef gravingen hermeandering van de Zuunbeek
2016-06-23-heraanleg-Zuunbeek_05 2016-06-23-heraanleg-Zuunbeek_03

proef gravingen hermeandering van de Zuunbeek

SINT-PIETERS-LEEUW – Arbeiders van de firma Ghent Dredging en landmeters zijn deze week gestart met proef gravingen voor de hermeandering van de Zuunbeek.
2016-06-23-proefgraving-Zuunbeek_06
In de jaren 1972-1975 werd de Zuunbeek gekanaliseerd nu wil men de beek zoveel mogelijk in haar oorspronkelijke traject laten lopen om zo meer bergingscapaciteit te hebben bij hevige regenbuien. Men hoopt met de plannen 200.000 kubieke meter extra water te kunnen opvangen. Zo zal het water trager naar Zuun en Negenmanneke gevoerd worden.

De omgeving van de  Zuunbeek werd twee jaar geleden als één van de 19 strategische projecten van de De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) opgetekend (zie artikel).

Burgemeester Luc Deconinck:”Door het teruggeven van de natuurlijke oude stroming aan de Zuunbeek zal het water vertraagd aflopen waardoor de oeveroverschrijding naar de omliggende beemden in natuurgebied bij zeer hoge waterstanden gemakkelijker gebeurt.
Eigenlijk is het probleem in onze gemeente dat het water te snel naar de beek stroomt en dat die eigenlijk die hoeveelheid water nooit kan opvangen.

Zie ook artikel 05/09/2014 – Infoavond herinrichting van de Zuun

Deze diashow vereist JavaScript.


2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_01
Deelproject 1: Volsembroek
• Realisatie gecontroleerd overstromingsgebied
• Structuurherstel/hermeandering Zuunbeek
• Aanpak verdroging gebied
concrete maatregelen:• Dwarsdijk opwaarts huidige wachtbekken • Vernieuwing stuw → extra berging – optimale sturing
Graven nieuwe meanders • Schotbalken → ecologisch herstel waterloop en vallei

agenda: Noenbeatz

2016-06-26-affiche-noenbeatzSINT-PIETERS-LEEUW: – zaterdag 25 juni 2016 is er weer “Noenbeatz”.

Er wordt zomerse muziek geserveerd van lokaal en internationaal DJ-talent zoals Lucas Caroso, Borealis en Awanto3. Topchef Nico Corbesier maakt hapjes klaar en er worden ook verse cocktails geserveerd.

15.00 – 17.00 —> 1/8 finale EK op groot scherm
17.00 – 18.30 —> Kadans
18.30 – 20.00 —> Goos ’n Diezel
20.00 – 21.30 —> Joram & Joos
21.30 – 23.00 —> Yellow Mellow
23.00 – 00.30 —> Borealis
00.30 – 02.00 —> Awanto 3
02.00 – end —> Lucas Caros
Inkom 5 euro
Locatie: Bosveldbaan 51 te Sint-Pieters-Leeuw