Nieuw gemeenschappelijk Algemene Politieverordening met Gemeentelijke Administratieve Sancties voor Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 1 januari 2016 fusioneerden de lokale politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot Politiezone Zennevallei. Het probleem was echter dat de verschillende lokale politiereglementen nog niet op elkaar afgestemd waren. Een werkgroep, samengesteld uit ambtenaren uit de betrokken gemeenten en afgevaardigden van de lokale politie, bogen zich de voorbije maanden over deze materie en hebben nu één ‘Algemene Politieverordening met Gemeentelijke Administratieve Sancties’ voor de nieuwe politiezone uitgewerkt.
In de loop van deze week wordt het nieuw ontwerp van de respectievelijke politieverordening ter goedkeuring voorgelegd aan de drie gemeenteraden.

2016-05-24-persvoorstelling-nieuw-GAS-reglement_PZ-Zennevallei_01
Burgemeester Luc Deconinck: ” We hebben het voor twee redenen op elkaar afgestemd. Ten eerste de nieuwe wetgeving die toelaat om hogere boetes op te leggen en om de leeftijd te wijzigen.
De tweede reden is dat we met Beersel en Halle nu één politiezone vormen. dus onze politiemensen zijn actief op de drie grondgebieden van de drie gemeentes en dan is het niet handig als je op elk grondgebied een ander reglement moet gaan toepassen.
Vandaar dat we een tekst gemaakt hebben die voor de drie gemeenten voor 95% dezelfde is. Het kleine verschil zit hem bijvoorbeeld dat Halle een apart reglement heeft voor Carnaval Halle en ook de reglementen voor jaarmarkten verschillen.”

korpschef PZ Zennevallei, Mark Crispel:” Wij zijn als politie zeer blij dat er een uniform GAS-reglement komt voor de drie gemeenten. Dit zal het veel eenvoudiger maken voor onze mensen in het veld. Nadat de drie gemeenteraden en de gouverneur van Vlaams-Brabant het nieuwe reglement hebben goedgekeurd zullen wij onze mensen opleiden met de nieuwe info.

De burgemeesters noemen het nieuwe GAS-reglement ook wel het “overlast” reglement of “Gemeente Aangenaam Samenleven” waarmee ze willen aangeven dat ze niet de boe-man gaan spelen maar een stok achter de deur willen hebben voor wie bij herhaling niet wil luisteren of  zwerfvuil dumpt of zich foutief parkeerd op voet- en fietspaden.

2016-05-24-persvoorstelling-nieuw-GAS-reglement_PZ-Zennevallei_02Een eerste vergelijking van de politieverordeningen toonde aan dat er inhoudelijk reeds veel overeenstemming bestaat. De verschillen situeren zich voornamelijk op het vlak van formulering, indeling, tijdstippen en bepaalde procedures… Bovendien zijn er ook een aantal hoofdstukken die sterk van elkaar verschillen maar waarvoor het niet aangewezen is om deze geheel identiek te maken zoals bijvoorbeeld het reglement op de begraafplaatsen, het reglement betreffende het recyclagepark,…

Om toch tegemoet te komen aan de vraag van politie, werd een eenvormige algemene politieverordening opgesteld, bestaande uit twee grote delen. De gehele tekst werd zo helder en leesbaar mogelijk opgesteld, zonder al te veel ingewikkelde juridische bepalingen.

In het eerste deel komen de hoofdstukken aan bod die door de politie veelvuldig gebruikt worden. Dit eerste deel is nagenoeg identiek voor de drie gemeenten. Allerhande tijdsbepalingen worden gelijkgesteld zoals buitenzetten huisvuil, laden en lossen, gras maaien, … Sommige artikels werden dan weer vereenvoudigd bv. inzake aanplakkingen. Tot slot wordt voorgesteld om gebruik te maken van de mogelijkheid om bepaalde verkeersinbreuken op te nemen (zie verder).

Het tweede deel bevat de thema’s die per gemeente verschillend blijven. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze te actualiseren waar nodig. Het betreft o.m. het reglement op de begraafplaatsen of inzake het recyclagepark, het marktreglement, bepalingen rond nacht- en belwinkels, …

De belangrijkste wijziging betreft het invoeren van de mogelijkheid om bepaalde verkeersinbreuken via de G.A.S. procedure af te handelen met name de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en de overtredingen van de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen)  en F103 (voetgangerszone).
Door deze inbreuken ook via G.A.S. te sanctioneren krijgt het bestuur de kans om het parkeerbeleid consequent te handhaven. Zowel de politiediensten als gemeentelijke ambtenaren die de nodige opleiding hebben gevolgd, kunnen deze inbreuken vaststellen. De sanctionerend ambtenaar verwerkt het dossier en legt desgevallend een boete op. Er werd gekozen om te werken met een externe sanctionerend ambtenaar. Op dit ogenblik is een procedure lopende om Intercommunale Haviland aan te stellen als externe sanctionerende ambtenaar.

Dienst Maatschappelijke Veiligheid Sint-Pieters-Leeuw: Tom Pardaens, Anthony Sluys, Johan Sluys, Jeroen Sacré en Kristel Vanakker
Dienst Maatschappelijke Veiligheid Sint-Pieters-Leeuw: Tom Pardaens, Anthony Sluys, Johan Sluys, Jeroen Sacré en Kristel Vanakker

stilstaan en parkeren
In geval van verkeersinbreuken wordt de hoogte van de administratieve boete vastgelegd in de wet. De overtredingen betreffende stilstaan en parkeren worden onderverdeeld in drie categorieën:
De eerste categorie betreft inbreuken op onder meer de verkeersborden voor parkeer- en stilstandverbod, het beurtelings parkeren of het niet naleven van de verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen,… De boete bedraagt in dit geval 55 euro.

De tweede categorie betreft de inbreuken op het hinderlijk en/of gevaarlijk parkeren of stilstaan, onder meer op voetpaden, fietspaden, zebrapaden, … Ook het parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een beperking valt in deze categorie. De boete bedraagt in dit geval 110 euro.
De laatste categorie betreft de inbreuken op het stilstaan of parkeren op een overweg. In dit geval bedraagt de boete 330 euro.

Naast de inbreuken op het stilstaan en het parkeren, gaat het ook om de inbreuken op de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en op de verkeersborden F103 (voetgangerszone), op voorwaarde dat deze inbreuken vastgesteld worden door een automatisch werkend toestel.

De nieuwe politieverordening zou voor de stad Halle en de gemeente Beersel in werking treden op 1 juli 2016 en voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op 1 oktober 2016.

agenda: individuele rookstopsessies

2016-05-24-stoppen-rokenZENNEVALLEI: – Artsenkring Halle en Omgeving vzw biedt vanaf 2 juni 2016 ‘individuele rookstopsessies’ aan  in het Medisch Huis te Buizingen door tabakoloog/psycholoog Bart De Saeger.

Het gaat hierbij om een 6-wekenprogramma waarbij zowel de lichamelijke als de psychologische afhankelijkheid doorbroken wordt.
Deze sessies worden gedeeltelijk terugbetaald door de mutualiteit.

Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden bij Bart De Saeger via 0486/82.89.20

agenda: Fietstocht Sint-Pieters-Leeuw

fietsersbond_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Fietsersbond Sint-Pieters-Leeuw nodigt u uit op 29 mei 2016 voor een geleide fietstocht van 20km in Sint-Pieters-Leeuw

Vertrek aan het zwembad om 14h – Deelname gratis.

In een lus van 20 km door Sint-Pieters-Leeuw.
Met een fietsbril op ontdekking naar de fietswegen in onze gemeente.
Hopelijk zijn de zon en jullie van de partij : alleen of in gezinsverband, jong en oud, inwoner of bezoeker, iedereen is welkom.