Zwemmen en fietsen voor volwassenen

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 25 februari 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.

De sportdiensten van de gemeente Beersel en Sint-Pieters-Leeuw hebben de handen in elkaar geslagen voor de organisatie om volwassenen te leren zwemmen en fietsen dit onder begeleiding van een gediplomeerde lesgever. 

2016-02-26-zwemmen-fietsenJos Speeckaert, schepen voor Sport: “Het gemeentebestuur wil de drempel om te sporten verlagen. Iedereen, zowel kansarme als welgestelde burgers moeten de kans krijgen om te fietsen en zwemmen. Het gemeentebestuur hoopt met het aanbieden van deze betaalbare lessen iedere doelgroep de kans te geven om te leren fietsen en zwemmen.
Het initiatief, zwemlessen voor volwassenen, wordt mee ondersteund door sport Vlaanderen (het vroegere Bloso) en gebeurt in samenwerking met de gemeente Beersel.
De organisatie van de fietslessen gebeurt door de Fietsschool Vlaams-Brabant.
De gemeentelijke diensten Integratie en Sport zorgen voor de ondersteuning van deze activiteiten.
De gemeentelijke dienst Integratie maakt tevens budgetten vrij om de fietsschool te ondersteunen.

Organisatie zwemlessen voor volwassenen.
2014-11-21-zwemmarathon (22)Dit nieuw initiatief wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst van Beersel. Het betreft een 10 daagse lessenreeks “zwemmen voor volwassenen”. Bedoeling is de mensen die nooit hebben leren zwemmen of die graag beter leren zwemmen de mogelijkheid te bieden dit onder deskundige leiding te doen.
Door deze laagdrempelige activiteit wil de gemeente ook proberen de integratie te bevorderen en sociale contacten te verbeteren.
De lessenreeks start op vrijdag 15 april 2016, telkens van 14.00 tot 15.00 uur in het Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs per deelnemer: 20 euro(ingang zwembad, verzekering en lesgever inbegrepen).

Organisatie fietslessen voor volwassenen.
2014-05-06-leren-fietsen-volwassenen_Ruisbroek_06Deze activiteit wordt georganiseerd voor mensen die nooit hebben leren fietsen of die graag zelfzekerder willen fietsen in het verkeer. Tevens is deze activiteit gericht op kansarmen of mensen van vreemde origine en dit om hun zelfstandigheid te verhogen en sociale contacten te verbeteren.Deze lessenreeks (8 dagen) gaat door elke dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur op de parking van Sporthal A.J. Braillard te Ruisbroek.De deelnemers betalen een kleine bijdrage van 10 euro per persoon voor de volledige lessenreeks. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Mobiel 21 van Provincie Vlaams-Brabant.

Info: sportdienst Sint-Pieters-Leeuw 02/334.21.61 en sportdienst@sint-pieters-leeuw.be .

Kandidaat-uitbaters De Koetsier kunnen dossier indienen tot 24 maart 2016

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 25 februari 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.
De Gemeenteraad keurde het bestek goed om voor de zomer 2016 een nieuwe uitbater te vinden voor taverne De Koetsier.

Jan Desmeth, schepen voor Cultuur: “In het najaar 2015 werd een Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-Leeuwonderhandelingsprocedure gevoerd voor het vernieuwen van de concessie voor de uitbating van taverne de Koetsier. Er was slechts één inschrijver. Na beraad werd beslist niet te gunnen aan deze inschrijver. Bijgevolg is de Koetsier tijdelijk gesloten vanaf 01/01/2016 en dit in afwachting van een duurzame oplossing.
Het gemeentebestuur will een uitbater hebben tegen het zomerseizoen 2016. Het bestek werd aangepast na het voeren van een marktonderzoek. Geïnteresseerden bij de vorige gunning werd gevraagd naar hun redenen voor het niet indienen van een dossier.


Om tegemoet te komen aan de bekommernissen werden volgende wijzigingen aangebracht:
– De duur van de concessieovereenkomst werd verlengd tot 18 jaar, met mogelijkheid tot een eenmalige verlenging met een periode van 9 jaar mits akkoord van beide partijen. Hiermee wil het gemeentebestuur meer zekerheid geven aan startende ondernemers die bereid zijn een risico te nemen en als zelfstandige de taverne uit te baten.
– In het businessplan dat integraal deel uitmaakt van de concessieovereenkomst dient de concessionaris zelf op te geven hoeveel openingsdagen per week hij zal hanteren en welke openingsuren in zomerseizoen (1 mei tot 30 april) en winterseizoen (1 oktober tot 30 april 2016).
– De concessionaris kiest zelf hoe hij zijn drank- en eetkaart invult.

Jan Desmet: “Het is belangrijk dat de taverne tegen volgende zomer opnieuw kan worden geopend voor de Leeuwse inwoners, de bezoekers uit de regio en de nationale en internationale toeristen. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat de wijzigingen in het bestek er niet alleen zullen voor zorgen dat er meer potentiële uitbaters zich kandidaat stellen, maar ook dat ze een sterker dossier/voorstel zullen indienen.”

Geïnteresseerden kunnen het bestek met inschrijvingsformulier bekomen bij het afdelingshoofd Burgergerichte Zaken – Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, tel. 02 371 63 20 – 0497 51 68 85.

Verkoop site Bergpoort

2013-07-15-Bergpoort_Bergensesteenweg
archieffoto

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het voormalig containerpark en de gemeentelijke loodsen aan de Bergensesteenweg, ook gekend als de site Bergpoort, worden verkocht.

Lucien Wauters, schepen Gemeentelijke Gebouwen: “In 1993 werd deze voormalige verffabriek, gelegen aan de Bergensesteenweg 203, aangekocht door de firma Weemaels. Het terrein werd opgesplitst en een deel werd verkocht aan het gemeentebestuur.
Sinds 1994 werd het voorste gedeelte ingericht als containerpark en dit tot eind december 2013. In 1996 werd het achterliggend gebouw geconveerd en ingericht als magazijnen, garages en werkplaatsen voor onze gemeentearbeiders.
In 2000 verkocht de firma Weemaels ook het resterend gedeelte van het terrein aan het gemeentebestuur. Deze gebouwen werden eveneens gerenoveerd en gebruikt door de tehnische diensten. In een deel van het gebouw was nog een tijd de strijkwinkel gevestigd.

Aangezien het recyclagepark en alle technische diensten begin 2015 definitief verhuisd zijn naar de Brabantpoort, gelegen aan de Pepingensesteenweg 250, wordt de site Bergpoort verkocht. De verkoopprijs wordt geschat op 2 940 000 euro. Deze inkomsten zullen geïnvesteerd worden in andere projecten.

Wordt Brabants trekpaard erkend erfgoed?

2010-10-03-belgisch-trekpaard_dREGIO: – De provincie Vlaams-Brabant en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis hebben, samen met liefhebbers, de procedure voor erkenning van het Brabants trekpaard opgestart.
Op 6 februari vond het startmoment voor het historisch onderzoek naar het Brabants trekpaard plaats. Meer dan 100 enthousiaste aanwezigen gaven het symbolische startsein van een tweejarig project om het Brabants trekpaard te laten erkennen als erfgoed.

We trekken al jaren met succes de kar van het Brabants trekpaard’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. ‘En we gaan nog harder inzetten op dit symbool van onze regio. Daarom willen we willen graag het Brabants trekpaard erkend zien als immaterieel cultureel erfgoed. ‘We gaven het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) de opdracht om, samen met fokkers, eigenaars, menners, kortom de hele trekpaard-gemeenschap, de geschiedenis en het immaterieel cultureel erfgoed van het Brabants trekpaard onder de loep te nemen. We hopen dat het onderzoek als resultaat heeft dat het Brabants trekpaard opgenomen zal worden op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed’.

Het project bestaat uit drie onderdelen:
•Een inventarisatie van alle beschikbare informatie over de geschiedenis en het erfgoed van trekpaarden in Vlaams-Brabant. Het gaat om literatuur, foto’s, postkaarten, schilderijen en ander illustratiemateriaal, filmmateriaal, stamboeken, affiches en allerlei objecten zoals bijvoorbeeld medailles en diploma’s van prijskampen, smidsgerief, paardengetuig en zadel
•Het opstellen van een erfgoedzorgplan op basis van het immaterieel erfgoed over paarden en het Brabants trekpaard in het bijzonder. Het gaat over de gebruiken en tradities die er in Vlaams-Brabant nog bestaan en het samenbrengen van de erfgoedorganisaties die begaan zijn met dit thema
•Het opzetten van specifieke acties om dit immaterieel erfgoed bekend te maken, onder meer via een documentaire film over het optuigen en inspannen van trekpaarden

Er zal een ‘Raad van het Brabants Trekpaard’ opgericht worden. Dit is een klankbordgroep die het veilig stellen van de trekpaardencultuur zal opvolgen, begeleiden, coördineren en inspireren.

Iedereen die zijn/haar steentje wil bijdragen om ons Brabants trekpaard te laten uitgroeien tot erfgoed, kan nog steeds mee in het project stappen en contact opnemen met onze dienst erfgoed’, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

gemeente Sint-Pieters-Leeuw sluit samenwerkingsovereenkomst met 3WPlus voor opvang zieke kinderen

3Wplus_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor werkende ouders wier kind ziek wordt, is het vaak een hele zoektocht om een oplossing te vinden. Een dagje thuisblijven om te zorgen voor je zieke kind is niet altijd mogelijk. Beroep doen op familieleden, kennissen of vrienden behoort ook niet altijd tot de opties. Een dagje overbruggen is soms misschien nog net doenbaar, maar wat als je kind 1 week of meerdere weken ziek is. De dienstverlening opvang zieke kinderen kan vaak soelaas brengen. De meeste ouders kunnen daarvoor terecht bij hun mutualiteit. Maar ook dat lukt soms niet.De Gemeente Sint-Pieters-Leeuw en OCMW gingen daarom op zoek naar een mogelijkheid om een nog ruimer aanbod te creëren. Uit onderzoek bleek dat 3WPLus een uitstekend aanbod heeft.

Bart-KEYMOLEN_schepen_Sint-Pieters-LeeuwBart Keymolen, schepen Gezins- en Kinderopvang:
3WPlus is in onze buurt ook geen onbekende. Samen met 11 andere gemeenten in Halle-Vilvoorde biedt de organisatie al meer dan 15 jaar thuisopvang voor zieke kinderen. 3Wplus geniet ook een goede reputatie. De medewerkers van 3Wplus hebben ervaring en zijn speciaal opgeleid voor de thuisopvang. Zij hebben ook hun eigen spelmateriaal bij en zijn graag gezien bij de kinderen.”

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwPaul Defranc, OCMW-voorzitter: “Ook voor OCMW-cliënten die Nederlandse les volgen of een andere vorming volgen in kader van tewerkstelling, kan de opvang een oplossing zijn wanneer het kind ziek wordt.”

De dienst opvang zieke kinderen van 3WPlus speelt in op de reële vragen van vooral jonge ouders.
Zo vindt de dienstverlening flexibel plaats van 7 tot 19 uur en dit met een maximum van 9 uur opvang per dag. Ouders uit de betrokken gemeenten kunnen tot 18.30 uur opvang aanvragen voor de volgende dag. Er werken in totaal 13 begeleiders voor deze dienst. Ook wat de prijs per opvanguur bedraagt, heeft 3Wplus het beste aanbod.

Bart Keymolen, schepen Gezins- en Kinderopvang: “Om dit aanbod ook voor de Leeuwse ouders toegankelijk te maken, beslist het bestuur aan te sluiten bij deze dienstverlening van 3WPlus. Het contract loopt voor een eerste proefperiode tot eind 2017 en zal dan geëvalueerd worden. De kostprijs wordt geraamd op maximaal 10 000 euro per jaar. Het bestuur is tevreden dat het op die wijze tegen een beperkte organisatorische en financiële kost deze dienst opnieuw kan aanbieden aan de bevolking.

De dienstverlening wordt volledig waargenomen door 3WPlus. Zij zullen dus instaan voor de coördinatie en communicatie over de dienstverlening. De opvolging en evaluatie zal gebeuren door Huis van het Kind i.s.m. de gemeentelijke dienst Kinderopvang. Samen hopen we opnieuw een goede dienstverlening te kunnen bieden aan ouders van zieke van kinderen.