vrijwilligers zetten zich in voor lindeproject in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden staken op Kerstdag de handen uit de mouwen voor het nieuwe lindeproject in Vlezenbeek.
2015-12-26-Lindeproject_02
kerstwerkdag op het perceel waar het lindeproject vorm krijgt: lenteweer met kerst, veel enthousiasme, heel blije gezichten en een hoop werk verzet. Uiteraard hoorde er een gezellig samenzijn bij met de aanwezige helpers en sympathisanten.
Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden bedankt van harte de aanwezige vrijwilligers voor de aanwezigheid en de inzet! Ook aan de vele kinderen die erbij waren! Chapeau! Goed gewerkt!

Deze diashow vereist JavaScript.


Lindeproject Vlezenbeek
In het natuurgebied Zobbroekbeekvallei in Vlezenbeek verwierf Natuurpunt in 2005 een perceel in het binnengebied tussen de Pedestraat en Lenniksebaan begroeid met populieren en Douglassparren. Gaandeweg groeide het plan om, wanneer de populieren kaprijp zijn, dit perceel om te vormen naar een gemengd lindenbos.

Waarom linde?

Bodem
Lindebomen hebben dankzij hun voedselrijk en snel afbreekbaar bladstrooisel een positieve invloed op de bosbodem. Ze zijn in staat kalk uit de ondergrond vrij te geven en kunnen hierdoor de negatieve effecten van stikstofdepositie verzachten en de bodemvruchtbaarheid verbeteren.
Biodiversiteit
Het snel verterend bladstrooisel van linde heeft bovendien een gunstig effect op de diversiteit van de ondergroei. Typische bosplanten zoals bosanemoon en boshyacint kunnen zich sneller ontwikkelen. Daarnaast is lindebloesem een belangrijke nectarbron voor tal van insecten zoals bijen, hommels en zweefvliegen.
Natuurbeleving
De gevarieerde en bloemrijke ondergroei die lindebossen kenmerkt, verhoogt de belevingswaarde voor de recreant. Daarnaast is de linde ook een uitgesproken cultuurboom die bij veel mensen tot de verbeelding spreekt. De linde staat symbool voor liefde, schoonheid, verbondenheid en rust.
Klimaatverandering
Vandaag vormt linde een zeldzaamheid in onze bossen, maar deze oerboom was in onze regio ooit dominant aanwezig. Na de laatste ijstijd vormde deze soort samen met berk, iep en es het “Atlantisch lindewoud”. Verwacht wordt dat de linde, samen met esdoorn opnieuw zal toenemen ten gevolge van de klimaatverandering.
Hoe realiseren?
Het toekomstig lindebosje is klein, amper en halve hectare groot maar van onschatbare waarde. We willen graag inspiratiebron zijn voor de gemeenschap, mensen samenbrengen en de bevolking met dat kleine stukje natuur verbinden. De kostprijs van het plantgoed wordt volledig gedragen door de Vlezenbekenaren en sympathisanten. Op jaarmarkt Vlezenbeek 2015 gaven we het startschot van onze fondsenwerving door een puzzelactie. De leerlingen van de lokale basisschool Ave Maria steken in het najaar 2016 de handen uit de mouwen en zorgen voor het planten van de bomen.
Wil je ons steunen? Beleg in Linde, 200 jaar groei gegarandeerd!
Stort 5 euro (of veelvoud) op rekeningnummer BE75 5230 8028 4551 van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw
Met mededeling: “Linde + je e-mailadres” Denk er aan @ te vervangen door /a/ aangezien @ door de banken niet wordt verwerkt.

Foto’s: Sofie Devalckeneer – Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoHALLE-VILVOORDE: – Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde eist onverkort de erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio en de erkenning van de steden Halle en Vilvoorde als centrumsteden.
In afwachting van de realisatie, dringt het Toekomstforum aan dat de Vlaamse regering het pleidooi ter harte neemt om, via een solidariteitsregeling tussen de 13 centrumsteden en de Vlaamse regering, concrete vooruitgang te boeken.

Een toenemende verstedelijking steekt in de verschillende gemeenten en steden van de regio Halle-Vilvoorde de kop op. Die internationalisering van Brussel als Europese hoofdstad speelt hierin een belangrijke rol. Deze verstedelijking brengt ze welvaart, jobs en heel wat kansen met zich mee.

Anderzijds zorgt verstedelijking ook voor tal van problematische evoluties en uitdagingen voor de toekomst.

De uitdagingen in de regio Halle-Vilvoorde zijn bijzonder groot :

Stijgende bevolkingsaantallen
De laatste vijf jaar (2009-2014) groeide de bevolking aan van 588.743 tot 617.330 personen (1 januari 2015). Demografische prognoses voorspellen tegen 2030 een toename van de bevolking met ongeveer 60.000 mensen. Het gaat hier over een kleine helft van mensen ouder dan 65 jaar. Ook het aandeel van kleinere gezinnen – van één tot twee personen – blijft stijgen.

Stijging van verhuisbewegingen
De regio kent een toenemend aantal verhuisbewegingen. Het is een combinatie van migratiestromen en -saldi.

Stijgende vraag naar huisvestiging
De bevolkingstoename doet de vraag naar woningen stijgen. De vraag naar ongeveer 30.000 extra woningen creëert een opwaartse druk op de vastgoedprijzen.

Stijgend aantal migraties naar goedkopere woningen
Steeds meer sociaaleconomisch zwakkere groepen verhuizen naar woningen die min of meer betaalbaar zijn en zich in oude verstedelijkte wijken of de rand van residentiële gemeenten bevinden.

Stijgend aandeel van anderstaligen in het onderwijs
Scholen krijgen steeds meer te maken met anderstalige kinderen. Leerkrachten staan alsmaar meer tegenover kinderen en ouders die de taal waarin het onderwijs gegeven wordt niet begrijpen.

Stijgende armoedecijfers
Het aandeel huishoudens dat onder de armoedegrens leeft, neemt toe. Ook het aandeel kinderen die in armoede leven, groeit.

Stijgende druk op de open ruimte
De beschikbare open ruimte wordt steeds schaarser. De verklaring is eenvoudig: de vraag naar meer woon- en bedrijfsruimte blijft groeien.

Stijgende verkeerscongestie
Het doorgaand verkeer op de ring én in de gemeenten binnen de rand, het sluipverkeer en het toenemend aantal gezinnen zorgen voor steeds drukker verkeer en meer fileleed in onze centraal gelegen regio. De bereikbaarheid van scholen en werk komt hierdoor steeds meer onder druk te staan.

Stijgende vraag naar zorg
De vraag naar bijkomende gezinsopvang en opvoedingsondersteuning kan niet op een adequate manier opgevolgd worden. Hetzelfde geldt voor de toenemende vraag naar ouderen- en thuiszorg.

Stijgende vraag naar gezondheidszorg en preventie
Samen met de verstedelijking is de voorbije jaren de politieke wil gegroeid om deze uitdagingen samen – als één regio – aan te pakken.
Het werd de basis voor een toekomstvisie – het Charter van Halle-Vilvoorde – en de oprichting van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde.
De burgemeesters van de regio Halle-Vilvoorde hebben hun krachten gebundeld in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde heeft als doel een gemeenschappelijke toekomstvisie voor een leefbare en duurzame streek waar te maken en, vooral, de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a.