Belastingen Sint-Pieters-Leeuw stijgen niet

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 17 december 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

Sint-Pieters-Leeuw slaagt er opnieuw in voor het jaar 2016 een evenwichtig budget en meerjarenplan aan de gemeenteraad voor te leggen.

De personeelskosten stijgen licht: er komt een derde gemeenschapswacht, een extra kracht voor de technische diensten en een extra- ICT medewerker. Daarnaast is ook een verhoging van de maaltijdcheques van 6 naar 7 euro opgenomen.

Naast de dotatie aan de gefuseerde politiezone Zennevallei (fusie met Halle en Beersel), waar elke gemeente haar bijdrage levert volgens een bepaalde verdeelsleutel, zal de gemeente Sint-Pieters-Leeuw in 2016 nog 2 extra wijkagenten bekostigen. Wij zetten dus zeker in op meer blauw op straat.

De kosten voor de brandweer zijn aanzienlijk. Hiervoor is een bedrag van 1 774 000 euro ingeschreven. Dit betreft onze bijdrage voor het jaar 2016 en een aantal nog te verwachten afrekeningen voor de voorbije jaren.

Wat de inkomsten betreft, behoudt de gemeente het tarief van 7,4 % op de personenbelasting en 900 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Niettemin stelt het bestuur opnieuw een aanzienlijk programma aan investeringen voor, in totaal voor meer dan 7,5 miljoen euro. Deze worden deels gefinancierd met de opbrengst van de geplande verkoop van de voormalige gebouwen van de technische dienst en van het containderpark aan de Bergensesteenweg.

Voor de verbouwing van het gemeentehuis is 1 800 000 euro ingeschreven, verspreid over de 2 komende jaren. Ook voor de verbouwing van de bibliotheek is een bedrag van meer dan 1 miljoen euro uitgetrokken.

Naast het doorlopend programma voor onderhoud van wegen en voetpaden (700 000 euro)en specifieke onderhoudswerken (200 000 euro) staan ook nog een aantal grotere vernieuwingsprojecten op het programma. De heraanleg van de Fabriekstraat en van de Hoogstraat worden reeds in 2016 gepland.

Het fietspad van de Galgstraat en de Pepingensesteenweg zal over een periode van 5 jaar in 3 fasen worden hernieuwd. Het gaat hier toch over een afstand van meer dan 5 km.

In 2016 start de gemeente ook met de vervanging van de lampen van onze openbare verlichting door Led-lampen. De investeringskost hiervan (ca 600 000 euro) wordt over een termijn van minder dan 10 jaar gerecupereerd door minder verbruik.

Via het autonoom gemeentebedrijf wordt de sporthal van het Wildersportcomplex gedeeltelijk verbouwd, zodat er naast een stockageruimte voor de sportverenigingen ook een afhaalpunt van de bibliotheek wordt ingericht. Voor de verbouwing van de pastorie in Vlezenbeek is 450 000 euro opzij gezet.

De nieuwbouw van het kinderdagverblijf in Ruisbroek wordt geschrapt. Dit gebouw zal grondig worden opgeknapt.

Er is ook 750 000 euro uitgetrokken voor de aankoop van de grond waarop de nieuw te bouwen school in Zuun is gepland. Deze grond zal voor een lange termijn ter beschikking gesteld worden van de inrichtende macht.

Collectorwerken Zuunbeek fase II en nieuwe inrichting Hoogstraat

2015-10-22-hermeandering-ZuunbeekSINT-PIETERS-LEEUW: – Na meer dan twintig jaar zal Aquafin van start gaan met de aanleg van de collector ‘Zuunbeek fase II’. Deze zal lopen van aan de Brabantsebaan tot de Zuundallaan.
De ontbrekende schakel om de verbinding te maken met de collector slagvijverbeek t.h.v. de Brabantsebaan zal hiermee ook kunnen gerealiseerd worden. De aanleg van het rioolstelsel en de daarbij horende aansluitingen van de woningen brengt een vernieuwing van de bovenbouw met zich mee.

Het gemeentebestuur greep de geplande collectorwerken in de Hoogstraat aan om de straat zelf opnieuw in te richten en ook veiliger te maken.

Schepen voor Openbare Werken, Bart Keymolen: “We grijpen deze kans aan om het openbaar domein optimaal te benutten. Dit project heeft de grootste impact op de Hoogstraat, ruim 2,2 km. We hebben tevens extra middelen vrijgemaakt om op de hoogstraat bijkomende voorzieningen te bieden voor de zwakke weggebruiker.”

Naast het huidige wegprofiel is er nog ruim twee meter beschikbaar openbaar domein. Door de watergreppel anders te profileren, wordt ook deze zone benut. Langs beide zijden zal er een betonstrook van 1,30 meter komen die beschikbaar is voor de zwakke weggebruiker. Daarnaast worden speciale driepuntsroosters voorzien. Deze kantstrook behoort zichtbaar niet tot de rijbaan maar zal wel gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

Schepen voor Mobiliteit, Jan Desmeth: “Het gevoel dat je als zwakke weggebruiker niet veilig bent, is terecht en wordt erkend. De ideale oplossing vereist een breedte van 11,50 meter, wat zou leiden tot onteigeningen. Dit is voor het bestuur geen optie. We willen absoluut een verbetering voor voetgangers en fietsers, die vandaag geen plek hebben. De nieuwe inrichting komt hieraan tegemoet. Dit is een stap vooruit!

De start van de werken wordt voorzien vanaf augustus 2016. De werken worden uitgevoerd en nemen in totaal ongeveer anderhalf jaar in beslag.


Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld:
Met de plannen van de Hoogstraat hebben we het moeilijk. Er worden aanpassingen gedaan, die de straat er veel beter zullen laten uitzien. Maar wij vinden dat deze aanpassingen niet voldoende zijn. We weten dat het college stelt dat er geen middelen zijn. Wel volgens ons is dat een kwestie van prioriteiten. Het is duidelijk dat de meerderheid niet voldoende investeert in de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

Zij voorzien bijna € 450.000 voor de heraanleg van de Hoogstraat. Iets meer bereidheid had er kunnen voor zorgen dat deze straat werd aangepakt met een toekomstvisie. Want de Hoogstraat wordt steeds meer een belangrijke verbinding tussen de verschillende woonkernen, waar elk jaar nog nieuwe woningen bijkomen. Zo is het de meest genomen straat als je van Oudenaken of Sint-Laureins-Berchem naar het centrum van Leeuw rijdt. Onze fractie vindt het dan ook een gemiste kans om de Hoogstraat veiliger te maken.

Zo was het volgens ons perfect mogelijk geweest om een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen, behalve dan over een heel beperkte afstand van de straat, waar de huizen te dicht tegen de straatkant staan. Wel voor die afstand had het perfect gekund om een asverschuiving te doen zoals op de Pelikaanberg, wat nog verkeersremmend is ook. We betreuren dat deze piste niet ten volle werd bestudeerd. Want neem het van ons aan, het ontwerp dat op tafel ligt gaat voor nog meer problemen zorgen. Zo hebben wij van de specialist van De Lijn gehoord dat een rijbaanbreedte van 6 m juist is om 2 bussen te laten kruisen. Wel in dit project spreken we over een rijbaanbreedte van 5 m, nl. 2 x 2.5m met langs weerszijden 1,30m greppel en betonnen plaat, die moet dienst doen als voetpad/fietspad. Wat dus zal betekenen dat die stroken door de bussen volledig zal worden ingenomen, anders kunnen ze elkaar niet passeren. Er wordt dus een vals veiligheidsgevoel gecreëerd.

Asbest ook in jouw huis? Nieuwe folder met tips over asbest

2015-12-17-asbest-folderVLAAMS-BRABANT: – Ik heb asbest in mijn huis. Wat moet ik nu doen? De provincie Vlaams-Brabant bundelt alle nuttige informatie over deze schadelijke stof in de nieuwe folder ‘Asbest ook in jouw huis?’

Iedereen die te maken heeft met verbouwing, afbraak, herstelling van woningen kan in aanraking komen met asbest.
Sinds enige tijd mogen geen asbesthoudende materialen meer worden geproduceerd en verkocht. Nochtans was asbest vroeger een heel populaire grondstof voor duizend-en-een producten en bouwmaterialen.

Afgelopen weekend werd nog duidelijk dat asbestslachtoffers gemiddeld 20 jaar van hun leven verloren. Het is dan ook heel belangrijk dat er op een voorzichtige en correcte wijze met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Daarom geven we een nieuwe asbestfolder uit’.

Wat is asbest? Waarom is asbest gevaarlijk? Hoe asbest veilig verwijderen? Wat met het afval? Op deze en andere vragen geeft de folder een duidelijk antwoord.

Wat is asbest?
Asbest bestaat uit microvezels: sterk, hittebestendig, isolerend en makkelijk te bewerken. Maar asbest bleek kankerverwekkend.

Er zijn twee soorten asbest:(hecht)gebonden en ongebonden.
Gebonden asbest komt voort uit alle toepassingen van asbestcement, zoals golfplaten, dakleien en schoorstenen. Zolang het in goede staat is, komen er nauwelijks vezels vrij.
Ongebonden asbest is de gevaarlijkste soort. Dit type werd vooral als isolatiemateriaal rond verwarmingselementen en leiding gebruikt. Deze asbestvezels komen onmiddellijk vrij bij elke bewerking.

Waarom is asbest gevaarlijk?
Men loopt geen gevaar door naar asbest te kijken of het aan te raken. Pas als men asbesthoudend materiaal breekt, komt er stof vrij. Die stofdeeltjes zijn zo fijn dat men ze niet met het blote oog kan waarnemen. Dit asbeststof dringt zeer diep in de longen en veroorzaakt dodelijke ziekten. Voorkomen is dus beter dan genezen. Hoe langer en hoe intenser het contact, des te meer kans op asbestziekten. Vaak verlopen er 20 jaar of meer tussen de blootstelling en de eerste symptomen. Asbestose is een ziekte waarbij de longen stijver worden. Daardoor wordt
ademhalen moeilijker. De patiënt moet vaak hoesten. Deze ziekte is niet dodelijk maar ze overbelast het hart en maakt mensen veel gevoeliger voor andere longziektes. Kwaadaardig mesothelioom of longvlieskanker is een tumor. De meeste patiënten overlijden binnen één jaar na de diagnose.

Wat met asbestafval?
Asbestafval moet men apart opslaan, in een afgesloten zak. De zak mag niet helemaal vol. De inhoud moet vochtig blijven zodat er geen stof vrijkomt. De zak kan men naar het containerpark brengen.

In het containerpark komen er posters zodat de inwoners duidelijk weten wat kan en niet kan. Mensen mogen enkel gebonden asbest aanbieden op het containerpark. Ongebonden asbest kan immers alleen verwijderd worden via gespecialiseerde firma’s’, zegt Ellen Jacobs van Ecowerf.