Sint-Pieters-Leeuw is een hartveilige gemeente

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw telde tot voor kort twee AED-toestellen (automatische externe hartdefibrillatoren) die ter beschikking staan van het Rode Kruis. Eén toestel staat in hun ambulance en het andere is standby tijdens grote evenementen zoals de jaarmarkten. De gemeenteraad keurde in de lente de aankoop van vijf semi-automatische AED toestellen met de bijhorende kasten goed en er wordt ook een onderhoudsbudget voorzien. De toestellen worden geografisch verspreid over de hele gemeente: de hoofdbibliotheek, WZC Zilverlinde/DC Meander, het Wildersportcomplex, AJ Braillard en CC De Merselborre.
2015-11-26-Sint-Pieters-Leeuw_hartveilige_gemeente_02
Burgemeester Luc Deconinck: ” In het raam van de noodplanning was het de unanieme wens van de gemeenteraad om verspreid over de gemeente een aantal vaste AED-toestellen ter beschikking te hebben. Er werd gekozen voor een vijftal strategische plaatsen. Ik ben blij te kunnen aankondigen dat dit nu gerealiseerd is“.

Het college van burgemeester en schepenen onderschreef daarnaast vandaag de samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis om officieel een hartveilige gemeente te worden. Hiermee engageert het gemeentebestuur zich om zijn inwoners via de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis de nodige opleidingen te geven. Daarnaast zullen de personeelsleden van de gemeente een AED-toestel leren gebruiken.
Ter gelegenheid van de persvoorstelling konden de leden van de gemeenteraad het goede voorbeeld geven en zich reeds inschrijven voor de cursus.

Schepen voor Volksgezondheid en Welzijn, Lucien Wauters: ” Hoewel ik hoop dat deze AED-toestellen zoveel mogelijk in de kasten kunnen blijven hangen, is het toch een hele geruststelling dat deze toestellen, in geval van nood, voorhanden zijn. De Opleidingen die worden georganiseerd, moeten ervoor zorgen dat er accuraat kan worden gereageerd.
2015-11-26-Sint-Pieters-Leeuw_hartveilige_gemeente_01
De voorzitter van de plaatselijke Rode Kruis, Luc De Tobel, overhandigde bij deze gelegenheid het officiële certificaat van hartveilige gemeente aan het gemeentebestuur.

Cursus volgen
Geïnteresseerd in een opleiding? Schrijf je dan snel in via http://www.act.rodekruis.be . De opleidingen gaan door op 16 december 2015, 13 en 27 januari en 10 en 24 februari 2016.
Meer info: Erik Devillé diensthoofd sociale en welzijnsdienst 02 371 63 27

Gemeentelijk klimaatactieplan Sint-Pieters-Leeuw werd goedgekeurd op gemeenteraad

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 26 november 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgende agendapunt kwam aan bod:
005 Gemeentelijk klimaatactieplan – goedkeuring met 28 stemmen voor en 3 onthoudingen.
Op 25 juni 2014 ondertekende de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het burgemeestersconvenant. Ze engageerde zich hiermee om acties te ondernemen om tegen 2020 de CO2-uitsoot met 20 % te verminderen. Het klimaatactieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het amendement ingediend door SP.A en Groen (zie artikel 24/11): 3 stemmen voor, 11 onthoudingen en 14 tegen.

Ook de meerderheidspartijen N-VA/CD&V dienden tijdens de zitting nog een amendement in. Even was er discussie want alle oppositie parijen beschouwden dit als een sub-amendement van het ingediende amendement van SP.A en Groen. Uiteindelijk werd het toch ingediend als een amendement. 17 voor, 3 onthoudingen en 11 tegen.


Onderstaand het amendement dat ingediend werd door de meerderheidsfractie N-VA/CD&V.
Amendement N-VA-CD&V Fractie inzake bijkomende actiepunten op te nemen in het klimaatactieplan

Kadering
De N-VA/CD&V fractie staat voor een ambitieus, realistisch en betaalbaar klimaatactieplan. De N-VA/CD&V fractie vindt het klimaatactieplan van Sint-Pieters-Leeuw overeenkomstig deze principes.
De N-VA/CD&V fractie heeft het voorstel van de sp.a en Groen-fractie voor het toevoegen van acht bijkomende acties vergeleken met het voorgelegde klimaatactieplan.
Drie van de voorgestelde acht acties zitten reeds verwerkt in het klimaatactieplan of zijn reeds operationeel in de dagdagelijkse praktijk. Het betreft de volgende voorstellen:

– “hogere frequentie (drie ritten per uur tijdens de spits)voor de buslijnen 141, 142 en 144/145” : de frequentie van de lijnen 141 en 142 zijn reeds opgetrokken naar 3 per uur tijdens de spits. De frequentie van de lijn 144/145 is reeds opgetrokken tot 2 maal per uur tijdens de spits.

– “Overleg met de Lijn over nieuwe tangentiele verbinding Vlezenbeek – Rink – Lot” : deze actie is reeds opgenomen in het klimaatactieplan. In 2013 namen Sint-Pieters-Leeuw en Beersel het initiatief om er bij De Lijn op aan te dringen om een studie te bestellen inzake de tangentiele verbinding. De startnota hiervan werd goedgekeurd op een IGBC in 2015. De volgende stap is de opmaak van de projectnota.
– “investeringsplan fietspaden” : deze actie is eveneens opgenomen in het huidig plan. In totaal betreft het 11,9 kilometer fietspaden volgens het fietsvademecum op functionele fietsroutes, opgenomen in vier verschillende dossiers, die allen lopende zijn.

Twee van de voorgestelde acht acties behoren niet tot de gemeentelijke bevoegdheden. Daarom is de N-VA/CD&V fractie van mening dat deze niet thuishoren in het klimaatactieplan.

Sint-Pieters-Leeuw heeft hier uiteraard wel overleg met de bevoegde overheid. Het betreft:
– “Overleg NMBS over GEN netwerk” : de bevoegde federale minister van mobiliteit heeft aangekondigd dat de frequentie vanaf 13 december 2015 wordt verhoogd naar 3 ritten per uur tijdens de spits en vanaf 2025 naar 4 ritten per uur tijdens de spits (en 2 ritten per uur tijdens de daluren). De gemeente Sint-Pieters-Leeuw steunt deze hogere frequentie en is voorstander om de frequentie van 2025 vroeger te laten ingaan.

– “aandringen bij het Vlaamse Gewest om de snelheid op de Ring te verlagen naar 100km/uur”. De fractie N-VA-CD&V is geen voorstander voor het permanent verlagen van de snelheid op de Brusselse Ring. Zij is wel voorstander voor het gebruik van dynamische borden, zodat bij congestie de snelheid tijdelijk kan verlaagd worden ter bevordering van een betere doorstroming. Op vlak van snelheid adviseren wij eerder het handhaven van de actuele maximale snelheid van 120 km/uur, omdat 57 % van de ongevallen gebeuren bij een hogere snelheid dan de toegelaten 120 km/uur. Als we de handhaving verder automatiseren met trajectcontroles via ANPR camera’s, kan deze investering trouwens een dubbel gebruik kennen, zijnde het gebruik voor politionele taken en criminaliteitsbestrijding.

Bouwblokrenovatie:
– “bouwblokrenovatie” : de fractie N-VA/CD&V pleit inzake energiebesparende renovatie voor een samenwerking met Kyoto in Pajottenland (zie klimaatplan M20 t.e.m. M 23). Dat is een gelijkaardig project, maar….niet gestuurd door een overheid. Wij herinneren er aan dat bijvoorbeeld het subsidiëren van zonnepanelen met groenstroomcertificaten ervoor zorgde dat er een gat van circa 1 miljard euro in de overheidsfinanciën werd geslagen. Wij opteren daarom voor de maatregelen 20 t.e.m. 23 zoals beschreven in het klimaatactieplan, die goed werken en gebruik maken van huidige kanalen.
De N-VA/CD&V fractie stelt voor om twee andere acties wel op te nemen in het klimaatactieplan.

Op deze gronden dient de N-VA/CD&V fractie volgend amendement in:
 Een bijkomende maatregel M33, punt 86 (waarna de daarop volgende maatregelen hernummerd worden) wordt als volgt ingelast:
“inrichting veilige schoolomgeving” : vier locaties werden recentelijk verbeterd (Ave Maria, Den Top, Sint-Lutgardis en Populiertje). Drie locaties zullen op korte termijn worden verbeterd, in combinatie met werken in de buurt van deze scholen (Jan Ruusbroec, Wegwijzer en Groene Parel). Voor twee locaties (Sint-Steven en Don Bosco) worden, waar mogelijk, verbeteringen doorgevoerd. Voor alle locaties zal het gemeentebestuur, ook in de toekomst, in nauw overleg treden met de school en de buurtbewoners.

 Punt M32/084 op pagina 30: na carpoolen toevoegen “autodelen“
084 Sensibiliseer de bewoners voor het gebruik van openbaar vervoer, de fiets, carpoolen, autodelen, … (milieuwinst, financieel voordeel…) in Infoleeuw, op de website…

LED kerstverlichting tijdens eindejaarsperiode


2008-12-08-kerstverlichting_sint-pieters-leeuw_2SINT-PIETERS-LEEUW: – Dit jaar zal Leeuw tijdens de eindejaarsperiode opnieuw sfeervol worden verlicht.

Vorig jaar besliste het gemeentebestuur geen kerstverlichting te plaatsen omwille van een dreigend elektriciteitstekort. Dit jaar is dit niet aan de orde en zal er opnieuw kerstverlichting zijn in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw, Vlezenbeek, Zuun, Negenmanneke, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken.

Voortaan wordt er voor de kerstverlichting gebruik gemaakt van LED-lampen.
Tegen 2020 wil het gemeentebestuur namelijk 20 % minder energie verbruiken. Door te kiezen voor energiezuinigere kerstverlichting draagt het gemeentebestuur weer een extra steentje bij in de strijd tegen de klimaatverandering.

agenda: instuif Tirkedi

2015-11-28-flyer_instuif-TirkediZUUN: – Dansgroep Tirkedi nodigt u uit op haar jaarlijkse instuif.

Op zaterdag 28 november 2015 om 20.00 uur – inkom 4 euro.
Voor een extra euro kan je deelnemen aan de doordanssessie ‘dansen Heda’s weekend’ (18-20 uur).
In zaal Zonnig Leven, Vanderstraetenstraat 198

voorleesweek 2015

2015-11-25-voorleesweekNEGENMANNEKE: – Woensdagnamiddag werd er ter gelegenheid van de voorleesweek in Negenmanneke (foto) en Ruisbroek voorleesmomenten georganiseerd in de wijkafdelingen van de bibliotheek.

De voorleesweek is een jaarlijkse campagne die volwassenen wil aanmoedigen om voor te lezen aan kleine en grote kinderen. Samen met kinderen in boeken kijken en voorlezen stimuleert niet alleen de taalontwikkeling maar betekent ook plezier voor kinderen én volwassenen.

Zondag 29 november 2015 om 11 uur is er nog een voorleesmoment voor de kleuters in de hoofdbibliotheek aan de Rink.

Meer info over de bib: http://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be