Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vlezenbeek ter inzage

2015-11-05-archief-luchtfoto-VlezVLEZENBEEK: – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 24 september 2015 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Vlezenbeek’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Vlezenbeek’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan feitelijk-juridische toestand en een grafisch plan, wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Vlezenbeek’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 6 november 2015 tot en met 5 januari 2016.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 5 januari 2016.

Wat zijn volgens de gemeente de belangrijkste doelstellingen van het RUP Vlezenbeek?
– Vlezenbeek verder uitbouwen als aangename woonomgeving.
– De structuur van de dorpskern duidelijker profileren.
– Aanduiden van strategische locaties waarin meergezinswoningen opgericht kunnen worden.
– Garanties bieden voor het behoud en de invulling van markant erfgoed.
– Een aangepaste mobiliteit op maat van het dorpskarakter van Vlezenbeek.
– De omgeving van de Vogel(en) zangbeek/ Vlezenbek en haar oevers opwaarderen.
– Behouden van de natuurlijke waarde van het parkgebied rond ‘Inkendaal’ en zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden in samenhang met de natuurlijke waarden.
– Open ruimten beschermen tegen verdere bebouwing.
– Een aanpak formuleren voor de problematiek van de zonevreemde voetbalterreinen aan Inkendaal.
– Mogelijkheid bieden voor de uitbouw van recreatieve voorzieningen.
– Realisatie van een (boven)lokaal fietsroutenetwerk.