Scholencross tvv Beyond The Moon

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagvoormiddag organiseerde de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw haar jaarlijkse “scholencross” voor de leerlingen van het 4e-5e-6e leerjaar van alle Leeuwse lagere scholen. Dit jaar werden er ook kilometers gelopen voor Beyond the Moon.
2015-09-25-scholencross_13
Stralende zon en dito gezichten van gezonde kinderen, die samen hebben gelopen voor zieke leeftijdsgenootjes: de scholencross in Sint-Pieters-Leeuw met 700 leerlingen van het 4e-5e-6e leerjaar zamelden o.l.v. vlaggendrager Thierry Marck extra km in voor Beyond The Moon / Adecco Win4Youth.
.
Eerst werden de kinderen opgewarmd met ‘start met lopen’ , een 18 tal minuten stappen en lopen, direct aansluitend was er een loopwedstrijd voor elke reeks
2015-09-25-scholencross_11 2015-09-25-scholencross_12
Beyond the Moon biedt families met een ernstig ziek kind de gelegenheid om te genieten van een onvergetelijke, kosteloze vakantie in een kindvriendelijke omgeving en om samen een zorgeloze tijd te beleven, ver weg van ziekenhuizen en behandelingen.
Meer info: www.beyondthemoon.org
2015-09-25-scholencross_14 2015-09-25-scholencross_10
Ook de opbrengst van de Leeuwse 24-uren zwemmarathon van 20-21 november 2015 zal dit jaar naar “Beyond the Moon” gaan.
Interesse om als bedrijf, service club of individue ook te sponsoren? Mail naar: martine.moreels@sint-pieters-leeuw.be Zij kan u vertellen hoe uw sponsoring zichtbaarheid en erkenning kan krijgen.

6 bewakingscamera’s aan stationsplein Ruisbroek

RUISBROEK: – Vanmiddag nam het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw en de NMBS 6 bewakingscamera’s aan het stationsplein in Ruisbroek in gebruik.
2015-09-25-bewakingscameras-station-Ruisbroek_21
Door het plaatsen van 6 camera’s in de stationsomgeving van Ruisbroek, meer specifiek op het stationsplein, op de parking en in de voetgangerstunnel, tracht het gemeentebestuur het veiligheid- en leefbaarheidgevoel hier nog te verhogen.

Op de gemeenteraad van 25 juni 2015 keurde de gemeenteraad unaniem, zowel meerderheid als oppositie, de plaatsing van de camerabewaking aan het Stationsplein van Ruisbroek goed. Drie maanden na de beslissing zijn de zes camera’s operationeel. De samenwerking tussen gemeente en NMBS verliep vlot.

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth: “De camera’s zorgen voor een permanente bewaking vanuit de centrale dispatching van de NMBS. Het veiligheids- en leefbaarheidsgevoel wordt hierdoor verbeterd, zodat de parking – meer dan vandaag – een dubbel gebruik kent. Enerzijds kunnen de vele pendelaars, die de trein nemen in Ruisbroek, hun wagen veilig achterlaten. Anderzijds is er ’s avonds en ’s nachts meer parkeergelegenheid voor buurtbewoners, die weinig parkeermogelijkheden hebben in hun straat (bv. Gieterijstraat).

De beelden van de camera’s worden opgevolgd in de centrale dispatching van de NMBS in Brussel. Bij problemen of incidenten verwittigen zij de politie. De beelden kunnen ook door de politie actief gebruikt worden bij acties en evenementen. Meestal zullen ze echter retroactief gebruikt worden na melding van een incident in het kader van een onderzoek.
2015-09-25-bewakingscameras-station-Ruisbroek_20

Burgemeester Luc Deconinck: “De camera’s hebben een ontradend effect, maar zullen ook helpen bij de opheldering van eventuele misdrijven. Ze zijn een hulpmiddel en als het ware extra ogen voor onze politiediensten. Onze politie kan immers niet overal en altijd aanwezig zijn. In 106 stations, waar al dergelijke camera’s hangen, worden ze op één jaar tijd 3.744 keren gebruikt door de politiediensten, waarbij de ophelderinggraad 76 % bedraagt.”
2015-09-25-bewakingscameras-station-Ruisbroek_01 2015-09-25-bewakingscameras-station-Ruisbroek_02
De NMBS is blij dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw investeert in de stationsomgeving.

Hendrik Vanderkimpen, diensthoofd van de Corporate Security Service van NMBS: “NMBS sluit steeds vaker samenwerkingsverbanden met steden en gemeenten. Dankzij die geïntegreerde aanpak kunnen alle diensten, verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond het station, samen concrete initiatieven uitwerken, regelmatig overleg plegen en informatie uitwisselen om de stationsomgeving veiliger en aangenamer te maken. Het station vormt een toegangspoort tot de gemeente en het is belangrijk dat zowel treinreizigers als inwoners van de gemeente zich er veilig voelen.

Ines Venneman, Public Affairs Officer NMBS: ” Als mensen iets voor hebben of vandalisme opmerken kunnen ze steeds contact op nemen met de politie of naar het gratis noodnummer van de NMBS 0800/30 230 bellen.”

Schepen van Financiën Jos Speeckaert licht het financiële plaatje toe: “De uitgave van dit project werd voorzien in het investeringsprogramma. Globaal heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 500.000 euro uitgetrokken voor het plaatsen van camera’s op haar grondgebied. Het project aan het station in Ruisbroek kost een kleine 50.000 euro. Ook de kosten voor het onderhoud worden door onze gemeente ten laste genomen.”
2015-09-25-bewakingscameras-station-Ruisbroek_05 2015-09-25-bewakingscameras-station-Ruisbroek_06
In de marge van de persconferentie werd nog vernomen dat het graffiti project aan het station in mei 2016 een vervolg krijgt om ook de stationsomgeving te verfraaien.

weetjes uit de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw – september 2015

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 24 september 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgende agendapunten kwamen aan bod:

002 Verbeteringswerken Brabantsebaan/Gaasbeeksesteenweg deel ea – verrekening nr. 2 – goedkeuring.
In het kader van de uitvoering van de verbeteringswerken is gebleken dat een aantal kleinere aanpassingen aan het ontwerp nodig zijn:
– wijziging pompstation P1; – aanbrengen warme sponning tussen kassei en kantstrook – overdikte grondwerk wegkoffer – grondverbetering wegkoffer – rendementsverlies aanleg kantstroken – wijziging fundering rijweg.
De ontwerper Haviland heeft hiertoe een verrekening nr. 2 opgemaakt. De verrekening nr. 2 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

003 IWVB/VIVAQUA – vernieuwen brandkranen langs de Bergensesteenweg te Brucom – goedkeuring kostprijsraming.
Vivaqua deelt mede in haar schrijven van 13.07.2015 dat een deel van het waterleidingsnet te Brucom dringend dient te worden vernieuwd, ingevolge abnormaal veel roestafzetting. Deze werken worden uitgevoerd lastens Vivaqua. Anderzijds, zoals gebruikelijk ook in het verleden, stelt Vivaqua voor om tevens de verouderde brandkranen te vernieuwen. Gelet op hun speciale functie zijn deze eigendom van de gemeente. De kosten bedragen € 8.729,68 excl. btw . Budget is voorzien op 2015 onder post ‘onderhoud nutsleidingen‘ ten bedrage van € 50.000. Voornoemde kostprijsraming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

004 Deels afschaffen/verleggen van buurtweg nr. 25 (site Catala) te Ruisbroek – 2de beraadslaging voorstel wijziging – goedkeuring.
De Papierfabrieken Catala met vestiging te 1620 Drogenbos, Grote Baan 302, hebben een aanvraag ingediend voor het deels afschaffen en verleggen van buurtweg nr. 25 gelegen op en aan haar site, gekadastreerd 7de afd. (Ruisbroek) sectie A nr. 513z, 430c en 443c. De gemeenteraad bevestigde in eerste lezing in zitting van 25 juni 2015 het behoud van het rooilijnplan zoals goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 november 1984. Tevens besliste zij om het dossier tot gedeeltelijke afschaffing/verlegging op te starten. Ter uitvoering van laatst vernoemde raadsbeslissing besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 juni 2015 om het openbaar onderzoek te houden vanaf maandag 13 juli 2015 tot en met vrijdag 21 augustus 2015.
Uit het proces-verbaal onderzoek, opgemaakt op 24 augustus 2015, blijkt dat geen bezwaren werden ingediend. Op 21 augustus 2015 heeft de heer André Culus, beëdigd landmeter-expert,het schattingsverslag opgemaakt met vermelding van het bedrag van de meerwaarde, zijnde € 116.760,00. Rekening houdend met de motivatienota dd. 31.03.2015 wordt de aanvraag gunstig geadviseerd. Ingevolge het voorgestelde traject blijft de verbinding verzekerd waardoor het algemeen belang niet in het gedrang komt.
Derhalve wordt aan de bestendige deputatie voorgesteld om de buurt-/voetweg nr. 25 van de Atlas der buurtwegen van de deelgemeente Ruisbroek gedeeltelijk af te schaffen en te verplaatsen zoals aangeduid op het bijgevoegde plan behorende bij de aanvraag.
De verkrijgers zullen na goedkeuring van het dossier een som van € 116.760,00 in de gemeentekas storten als vergoeding voor de bekomen meerwaarde van de eigendom. Het dossier tot hoger omschreven wijziging van buurtweg nr. 25 wordt in tweede lezing ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2012-10-20-jaarmarkt-Vlezenbeek (37)005 Reglement openbare markten – ambulante handel – organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen – aanpassing datum jaarmarkt en kermis Vlezenbeek – goedkeuring.
De jaarmarkt van Vlezenbeek valt meestal samen met deze van de gemeente Ternat. Om meer bezoekers, marktkramers en prijsdieren samen te krijgen, lijkt het aangewezen de jaarmarkt en kermis van Vlezenbeek een week later te organiseren, respectievelijk de 4de zaterdag en 4de zondag van oktober. Voor het jaar 2015 zou de jaarmarkt doorgaan op zaterdag 24 oktober. De verenigingen werden op 7 oktober 2014 uitgenodigd voor overleg en de meerderheid verklaarden zich akkoord. Op 13 oktober 2014 werd door het college van burgemeester en schepenen de aanpassingsdatum voor de jaarmarkt van vlezenbeek goedgekeurd. Gevolg van deze aanpassing is dat kermisdag Vlezenbeek doorgaat op de 4de zondag van oktober. Het aangepaste reglement openbare markten, ambulante handel en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

006 Aanvraag tot verkavelinswijziging Tolhuisweg te 1600 Sint-Pieters-Leeuw – wijziging rooilijn en inname openbaar domein – goedkeuring.
De verkavelingswijziging heeft betrekking op een beperkte wijziging van de rooilijn t.h.v. het plantvak 1 (vooraan rechts langs de toegangsweg). Een deel van het plantvak wordt niet overgedragen naar het openbaar domein en blijft privaat eigendom. Dit gedeelte van ong. 29 m2 kan opgenomen worden in de tuinzone van de woning, Bergensesteenweg 60. De verkavelingsvergunning dd. 28/09/2009 voorzag in de realisatie van 10 kavels, waarvan 2 voor halfopen bebouwing, 5 voor gesloten bebouwing en 2 kavels voor meergezinswoningen en de vereiste wegenis en infrastructuur. De gewijzigde rooilijn wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

007 Aanvraag tot verkavelingswijziging A. Van Cotthemstraat te 1600 Sint-Pieters-Leeuw (De Groene Parel) – gewijzigd wegenistracé en inname openbaar domein – goedkeuring.
De verkavelingswijziging heeft betrekking op een beperkte verschuiving van het openbaar domein omwille van de verkeerde intekening van een perceelsgrens op de oorspronkelijke verkaveling, vergund op 4/11/2013, het verkleinen van loten 11 t.e.m. 26 en het uitbreiden van de voortuinstroken van loten 11, 16 en 20. Het verkavelingsontwerp voor het creëren van 27 loten voor gegroepeerde eengezins- en meergezinswoningen met openbare wegenis en een zone voor collectief groen voorziet nieuwe wegenis. Dit kadert in een globaal project met de school De Groene Parel, A. Van Cotthemstraat, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De nieuwe rijbaan zal een woonerfstatuut krijgen en zal de voorziene eengezinswoningen en de polyvalente zaal (behorende tot het gemeenschapsonderwijs) ontsluiten. Het tracé van de nieuwe wegenis wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De voorziene grond wordt gratis afgestaan aan de gemeente.

008 RUP Vlezenbeek – voorlopige vaststelling.
Het RUP Vlezenbeek’, in uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt, aangepast aan de opmerkingen van de plenaire vergadering dd. 05/12/2014, voorgelegd aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling.

009 Budgetwijziging 1/2015 – gemeente – goedkeuring ingevolge opmerking toezicht.
Aansluitend bij de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2015 houdende goedkeuring van de budgetwijziging, werd deze budgetwijziging ingediend bij de diensten van het administratief toezicht (via het digitaal loket, zoals dit verplicht is). Deze inzending verloopt nu in 2 fasen zijnde het opladen van de pdf-bestanden van de papieren versie en het opladen van een digitaal bestand. Dit bestand wordt uit de software gegenereerd en door ons ingelezen. Wij kunnen dit bestand niet zelf lezen/analyseren. Op 29 juli 2015 kregen wij een mail van het administratief toezicht dat er een verschil was tussen de digitale aanlevering en de pdf-bestanden, en met de vraag om dit verschil te verklaren. Uit communicatie met onze softwarefirma is gebleken dat het hier een softwareprobleem betreft. Cipal bevestigde dat dit probleem (bug) inmiddels werd verholpen. Aansluitend hierop hebben de diensten van het administratief toezicht ons op 10/08 een schrijven gericht m.b.t. budgetwijziging 1/2015. Zij hebben de budgetwijziging goedgekeurd maar vragen wel dat de juiste papieren versie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Gelet op de expliciete vraag van het administratief toezicht wordt hierbij de juiste versie ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 24/09/2015 voorgelegd.

010 Budgetwijziging 2/2015 – gemeente – goedkeuring.
Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden. De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de budgetwijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken.

011 Arbeidsreglement en bijlagen – goedkeuring.
Naar aanleiding van de invoering van het eenheidsstatuut arbeider/bediende, de gewijzigde wetgeving in het kader van preventie van psychosociale risico’s op het werk en de aanpassing van de rechtspositieregeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 juni 2015 moet eveneens het arbeidsreglement worden aangepast. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel van arbeidsreglement en bijlagen goed te keuren.

2015-04-29-De-Groene-Parel_nieuwe-school (24)012 Oprichting nieuwe wijkafdeling van de Leeuwse Kunstacademie – goedkeuring
Door de oprichting van wijkafdelingen wordt de Leeuwse Kunstacademie toegankelijker gemaakt. Daarenboven krijgen kinderen een extra taalbad Nederlands op woensdagnamiddag en bevordert dit de integratie. In het kader van het aanbieden van een kwaliteitsvolle naschoolse opvang wordt aan de kinderen een zinvolle tijdsbesteding aangeboden. De directie van de Leeuwse Kunstacademie vraagt om een wijkafdeling op te richten in de basisschool De Groene Parel. De lessen gaan door op woensdagnamiddag en hebben als doelgroep leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 7 september 2015 principieel akkoord met de oprichting van de wijkafdeling. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de oprichting van de wijkafdeling van de Leeuwse Kunstacademie, richting Algemeen Beeldende Vorming, in de basisschool De Groene Parel, A. Van Cotthemstraat 110 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, goed te keuren.

013 Samenwerkingsovereenkomst Muziekacademie Anderlecht – goedkeuring
Op 28 maart 2013 werd door de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen de Muziekacademie Anderlecht en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd. Deze overeenkomst werd aangegaan voor twee schooljaren en eindigt op 31 augustus 2015. Inmiddels werd een nieuwe overeenkomst onderhandeld. De nieuwe overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

014 Levering van wijnen. Vaststellen wijze en voorwaarden van gunnen – goedkeuring.
De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget. Het bestek voor de levering van de wijnen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

015 Aankoop van papier – goedkeuring beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking Haviland (gemeente + ocmw).
De principiële beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking met Haviland Intercommunale IgSv van papier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Haviland zal hierbij optreden als opdrachtencentrale.

016 Aanstellen advocaat voor juridisch advies en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting uittreding VIVAQUA – goedkeuren wijzen van gunnen en vaststellen voorwaarden.
Op 25 juni 2015 besliste de gemeenteraad om gebruik te maken van het recht tot uittreding als vennoot uit VIVAQUA geboden door het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dd. 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales. Het college van burgemeester en schepenen werd door de gemeenteraad gemachtigd om deontbinding van VIVAQUA te vorderen indien deze aanpassing niet tijdig (uiterlijk 30 juni 2015) was gebeurd. Deze aanpassing is niet gebeurd. Met het oog op het instellen van deze vordering wordt aan de gemeenteraad voorgesteld akkoord te gaan met het opstarten van de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Aanstellen advocaat voor juridisch advies en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting uittreding VIVAQUA”. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal hierbij optreden als aankoopcentrale voor een aantal gemeentebesturen. De opdracht zal worden gegund na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

2014-12-11-De-Wegwijzer-Ruisbroek-School017 Verderzetting en uitbreiding huiswerkbegeleiding – goedkeuring.
In januari 2015 ging basisschool Wegwijzer van start met huiswerkbegeleiding voor kinderen met een maatschappelijk kwetsbare thuissituatie. Gezien de verderzetting van de middelen ‘Taalstimulering’ willen we het project rond de huiswerkbegeleiding verder zetten en uitbreiden naar andere geïnteresseerde scholen. Dit tegen dezelfde voorwaarden van basisschool Wegwijzer en zolang de middelen van ‘Taalstimulering’ lopen. De conceptnota, inclusief de vrijwilligersvergoeding die uitbetaald wordt aan de leerkrachten en de bijdrage die gevraagd wordt aan de ouders, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

018 Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de PEVA vzw Cultuurcentrum Coloma – goedkeuring.
Door de oprichting van de vzw Cultuurcentrum Coloma werd het beheer van de concessiecontracten voor de taverne de Koetsier en de Merselborre opnieuw van de gemeente overgeheveld naar de vzw met ingang van 01/01/2015. In de aangepaste samenwerkingsovereenkomst werd Titel 1 – artikel 2, 2.1. aangevuld met de bepaling dat de vzw instaat voor het beheer van de concessieovereenkomsten en werd bij titel III – middelen – bij artikel 7 – infrastructuur ook de taverne toegevoegd aan punt 1 Cultuurcentrum Coloma (voordien waren hier enkel het kasteel en de tuin opgegeven ). De aangepaste samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

www_sint-pieters-leeuw_eu___laekelinde019 Gebruiksreglement polyvalente zaal Laekelinde – goedkeuring.
Op 30 september 2015 loopt het concessiecontract voor levering van dranken in de polyvalente zaal van Laekelinde ten einde. Het nieuwe bestek wordt ook in deze gemeenteraadszitting ter goedkeuring voorgelegd. De nieuwe voorwaarden moesten ook in het gebruiksreglement worden opgenomen. Het nieuwe gebruiksreglement van de polyvalente zaal wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

020 Huur tooginstallatie en levering van dranken Laekelinde – goedkeuren wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden.
Het alleenrecht voor levering van dranken in de polyvalente zaal van Laekelinde liep over een periode van 9 jaar, van 01/01/2006 tot en met 30/9/2015. Er dient een nieuwe procedure te worden opgestart voor de periode 01/10/2015 tot en met 30/09/2020. Er werd gekozen voor eenonderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor de polyvalente zaal Laekelinde wordt een overeenkomst afgesloten met een brouwerij voor de gratis levering en plaatsing van een tapinstallatie en koelkasten en de levering van dranken voor rekening van de huurders van de zaal via verschillende drankenhandelaars. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

021 Gebruiksreglement met tarieven jeugdhuis – goedkeuring.
Op 17 april 2014 werd de overeenkomst, betreffende het gebruik van de lokalen voor een jeugdhuiswerking in het Vlaams Trefpunt Laekelinde, met het jeugdhuis Twidrio beëindigd. De jeugddienst wenst het jeugdhuis te verhuren voor eenmalige activiteiten aangezien er geen nieuwe vzw bereid werd gevonden om het jeugdhuis uit te baten. Het aangepaste gebruiksreglement met aangepaste tarieven voor eenmalige verhuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

022 Tijdelijke overeenkomst drankenleverancier polyvalente zaal Laekelinde – goedkeuring.
De huidige concessieovereenkomst voor de levering van dranken in de polyvalente zaal van het jeugdcentrum Laekelinde loopt ten einde op 30 september 2015. Het nieuwe bestek voor de levering van dranken wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Om de continuïteit te verzekeren, werd een tijdelijke overeenkomst met de huidige leverancier opgesteld. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

023 Vernieuwing convenant toeristisch samenwerkingsverband Pajottenland & Zennevallei – goedkeuring.
Op 1 december 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om te kiezen voor het convenatsvoorstel van het toeristisch samenwerkingsverband Pajottenland Zennevallei. Dit convenant wordt aangegaan voor de periode 2015 – 2019. De gemeente betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage van € 0,30 per inwoner, gebaseerd op het inwonersaantal van 1/1/2006. Dit bedrag blijft onveranderd voor de hele duur van het convenant. De voordelen en acties die volgen uit deze overeenkomst staan opgesomd in het convenantsvoorstel. Het convenant (2015-2019) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

024 EPC: Principebeslissing aanstellen facilitator, timing en gebouwenpool.
Onder begeleiding van de provincie Vlaams-Brabant wordt een traject gevolgd dat uiteindelijk moet leiden tot de aanstelling van een ESCO (Energy Service Company). Tot hiertoe werd een analyse gemaakt van het bestaande patrimonium van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Hieruit werd een lijst van ‘weerhouden’ gebouwen gedistilleerd en de baseline vastgelegd. De gebouwen werden onderverdeeld volgens type EPC (onderhoud en technieken). Het bestuur dient een princiepsakkoord af te sluiten voor het aanstellen van een facilitator, waarin de lijst van gebouwen is opgenomen en de timing is vastgelegd. Advies: In de lijst van gebouwen zijn zowel gemeente-, OCMW- als AGB-gebouwen opgenomen. Het princiepsakkoord dient dus eveneens afgesloten door OCMW en AGB en machtigen het OCMW en AGB de gemeente tot het voeren van de verdere procedure. De kost voor een EPC-facilitator varieert sterk, maar kan ruwweg geraamd worden op 5 à 10% van de geplande investering. Raming voor deze overeenkomst tot aanbesteding van de ESCO valt dus tussen € 25.528 en € 52.598 excl. BTW. Vanaf dan worden de kosten opgenomen in het EPC-contract van de ESCO. Ook de kosten tot aanbesteding kunnen na aanstelling van de ESCO opgenomen worden in het EPC-contract. In dat geval moet dit bedrag voorgefinancierd worden.

025 Politie – Begrotingswijziging 2 – 2015 – gewone- en buitengewone dienst politie – goedkeuring.
Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden. De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de begrotingswijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken.