Project-MER verbreding en verdieping Kanaal naar Charleroi met geschatte bouw nieuwe sluis Ruisbroek in 2030

RUISBROEK: – De initiatiefnemer voor de opmaak van dit project-MER is: Waterwegen en Zeekanaal nv – afdeling Zeekanaal. Zij hebben het plan opgevat om op het kanaal Brrussel-Charlerloi de vier bestaande sluizen op het Vlaamse grondgebied te Ruisbroek, Lot, Halle en Lembeek te vernieuwen en de vaargeul van het kanaal te verbreden en te verdiepen.
Met geschatte bouw nieuwe sluis in Ruisbroek in 2030.
2015-05-19-plan-Mer-kanaal-sluis-Ruisbroek2030
2015-02-02-Sluis-RuisbroekHet Kanaal naar Charleroi, dat de steden Brussel en Charleroi verbindt, werd tussen 1827 en 1832 gebouwd om de mijnindustrie rond Charleroi van een snelle en dus goedkopere afvoerlijn te voorzien richting Brussel en de haven van Antwerpen. Het kanaal is momenteel bevaarbaar voor schepen tot 1.350 ton.
Naast het hellend vlak van Ronquières zijn er momenteel in totaal 10 sluizen op het kanaal naar Charleroi. Op het grondgebied van het Vlaams Gewest zijn dit de 4 sluizen van Ruisbroek, Lot,Halle en Lembeek. Deze sluizen dateren uit de jaren ’30 van de twintigste eeuw en zijn derhalve verouderd. De laatste jaren hebben zich diverse pannes voorgedaan aan deze sluizen, telkens met een onverwachte scheepvaartstremming en wachttijden voor de binnenvaart tot gevolg. De lengte van de sluizen, slechts 81,60 m, vormt ook een beperkende factor daar waar klasse IV1-schepen een lengte tot 85 meter kunnen hebben. Door de lage bruggen over het kanaal is de containervaart zo goed als onmogelijk.
2013-12-17-automatisatie-sluis-Ruisbroek_03De beperkingen wat betreft het gabarit van het kanaal en van de sluizen leiden er toe dat niet optimaal kan ingespeeld worden op de schaalvergrotingstendens in de binnenvaart. Zodanig nemen de kosten voor het binnenvaarttransport toe en wordt de binnenvaart relatief duurder ten opzichte van andere transportmodi. Hierdoor worden de economische ontwikkelingen beknot en wordt de gewenste modale verschuiving van wegvervoer naar binnenvaartverkeer beperkt.
De inzet van grotere schepen voor het binnenvaarttransport genereert lagere transportkosten en minder emissies per getransporteerde ton, en heeft dus, zowel voor de economie als voor het milieu, positieve gevolgen.
Omwille van bovenstaande argumenten is het plan opgevat om de vier bestaande sluizen op het Vlaamse grondgebied (Ruisbroek, Lot, Halle en Lembeek) te vernieuwen en de vaargeul van het kanaal te verbreden en te verdiepen. De sluizen worden toekomstgericht voor klasse Va-schepen gebouwd. De vaargeul die in de huidige situatie gekalibreerd is op 600 ton, wordt in het project minimaal gekalibreerd voor 1.350 ton dubbelrichting sch eepvaartverkeer (klasse IV).
De effecten voor een kalibratie van de vaargeul voor klasse Va schepen (1.500 tot 3.000 ton) worden eveneens onderzocht.
Afwaarts de sluis van Lembeek is het kanaal naar Charleroi op het Waalse grondgebied reeds gekalibreerd op 1.350 ton

Het kennisgevingsdossier kan geraadpleegd worden op de website van de Dienst MER, www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4185.pdf en op het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw, dienst Ruimtelijke Ordening.

Het publiek kan tot en met 20 juni 2015 opmerkingen bezorgen:
via de post aan LNE, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst MER, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. of via email aan mer@vlaanderen.be.
of via de gemeente aan College van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

agenda: Free Jam Podium

2015-05-22-affiche-FreeJamPodiumSINT-PIETERS-LEEUW: – Café ’t Leeuwke organiseert op vrijdag 22 mei 2015 vanaf 21.00 uur een “Free Jam Podium”.

Een voltallige band met breed repertoire begeleid iedereen die zijn muzikale talenten wil laten horen.
Café ’t Leeuwke: Rink 47, 1600 Sint-Pieters-Leeuw