agenda: Casco Phil, The Chamber Orchestra of Belgium & Nathalie Lefevre

2015-02-06-affiche-concertZUUN: – vrijdag 6 februari 2015 om 20u30 Klassiek concert in de Sint-Lutgardiskerk door de Belgische Kamerfilharmonie.

De Belgische Kamerfilharmonie, een 35-koppig orkest o.l.v. Benjamin Haemhouts met Nathalie Lefèvre, woonachtig in onze gemeente, op klarinet brengt werken van B. Britten, W.A. Mozart en F. Schubert. Na het concert is de bar in de parochiezaal open voor een drankje en een hapje.

Nathalie Lefèvre uit Sint-Pieters-Leeuw (°1970 België) behaalde op 21-jarige leeftijd het Hoger Diploma met grote onderscheiding en felicitaties van de jury aan het Conservatorium van Mons. Datzelfde jaar behaalde ze ook de Eerste Prijs voor kamermuziek. Later perfectioneerde ze zich bij professoren als G. Deplus, A. Pay, W. Boeykens, P. Honingh en A. Damiens. Nathalie Lefèvre werd laureate van verschillende wedstrijden waaronder het Concours International du Lyceum de Suisse. Zij speelde als eerste solist klarinet bij de ‘Beethoven Academie’. Gelijktijdig gaf ze talrijke recitals in Zwitserland, Canada en België. In de klas kamermuziek aan het Conservatorium van Luik behaalde ze in 1997 het Hoger Diploma met onderscheiding. Nathalie Lefèvre is nu leraar aan de Muziekacademie van Moeskroen en het Conservatoire Royal van Brussel, en speelt regelmatig als gastmuzikant in het orkest van de Vlaamse Opera. Nathalie Lefèvre wijdt zich hoofdzakelijk aan het Ensemble Oxalys.

Prijs: € 20 VVK – € 22 kassa
Locatie: Sint-Lutgardiskerk Zuun -A. Quintusstraat 15 te Sint-Pieters-Leeuw

Organisatie: PEVA vzw Cultuurcentrum Coloma – 02 371 22 62 – cultuur@sint-pieters-leeuw.be. Tickets kunnen on-line aangekocht worden via www.colomaspl.be of aan de balie van de Bibliotheek en kasteel Coloma

Mark Crispel voorgedragen als korpschef toekomstige politiezone Zennevallei

2015-01-23-archieffoto_Mark-CrispelSINT-PIETERS-LEEUW / HALLE / BEERSEL: – Korpschef van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw, Mark Crispel (49) werd woensdagavond door de politieraad van de nieuwe politiezone Zennevallei voorgedragen als korpschef voor de zone.

Crispel staat aan het hoofd van het Leeuwse korps sinds de politiehervorming in 2001. Hij was voordien al aan de slag bij de politie in Halle.
De politiezone Zennevallei die vanaf 2016 operationeel wordt omvat de zones van Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel.
De voordracht wordt nu overgemaakt aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en later moet er een Koninklijk Besluit gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad zodat Crispel definitief aangesteld kan worden.

Bedrijven naast woonwijk De Witte Roos doen investeringen om aan geluidsnormen te voldoen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De milieudienst van de provincie had vorig jaar na meerdere klachten van buurtbewoners van de wijk De Witte Roos geluidsmetingen uitgevoerd en vastgesteld dat de bedrijven Amacro en Interbeton de norm overstegen.
Beide bedrijven hebben in 2014 investeringen gedaan om naar de geluidsnormen toe te werken. Woensdagavond gaven ze op een infoavond voor de wijk meer uitleg bij de stand van zaken.
In het eerste kwartaal van dit jaar zal de inspectie van de provincie opnieuw (onverwachte) metingen uitvoeren om de impact van de maatregelen van zowel Inter Beton als Amacro te meten.

2015-01-21-infovergadering_Witte-Roos_03

2013-05-15-interbeton_sint-pieters-leeuw
Inter-Beton
• Klasse 1 bedrijf: toezicht door milieu-inspectie Vlaams-Brabant, PV-opgesteld
• Geluidstudie uitgevoerd in 2013: overschrijding van de norm, probleem is betonmixers die zich op het terrein verplaatsen
• Saneringsvoorstellen: optrekken van een hoge muur, verhoging van de berm
• Te nemen maatregelen: ophoging berm, aanplanting 2de rij populieren
• Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: ok 27/01/2014
• Start werken: eind maart 2014

Stefan Carpentier,Interbeton: ” In 2011 hebben we een nieuwe betoncentrale gebouwd en sinds dien zijn de klachten toegenomen. We hebben op onze site de rijrichting van de vrachtwagens naar de betoncentrale veranderd zodat het extra geluid van de vrachtwagens nu richting vaarkant uitgaat en niet naar de wijk toe.
De grootste aanpassing die we het voorbije jaar gedaan hebben is een talud gebouwd van zeven meter hoog, die de bedding van de Lotbeek volgt en ons bedrijf beter afschermt van de woonwijk. Verder hebben we geïnvesteerd in drie nieuwe betonvrachtwagens, die minder lawaai produceren en de 3 oudste lawaaierige uit dienst genomen.
Er moet wel ook nog een test gebeuren tijdens de werking van de beton breekingsmachine. Om de 3 à 4 maand breken we al het restbeton. Deze machine staat naast de nieuwe hoge berm. We zullen de gemeente en provincie verwittigen als we deze breek-campagne uitvoeren dit voorjaar
.”

Op de buurtbewoners vergadering hadden nog enkele bewoners van de Uylenbroekstraat opmerkingen over het lawaai. Tevens hoopten heel wat aanwezigen dat vanaf nu vooral ’s nachts de normen gerespecteerd zullen worden en vroegen ze aan Interbeton om lawaaierige activiteit op zondag tot het strikt minimum te beperken”.


2015-01-21-beton-amacAmacro
Het bedrijf Amacro in Huizingen bleef niet bij de pakken zitten en nam verschillende maatregelen om het stoorgeluid te beperken.

Aanpak geluidsstudie
• metingen bij de bronnen op het terrein zelf.
• metingen bij drie ontvangstpunten in wijk Witte Roos.
• referentie- en controlemetingen rond terrein.
• modellering en toetsing aan VLAREM-normen ter hoogte van immissiepunten

Roel Vleeracker van studiebureau Mava iov Amacro: “Aanvankelijk dachten we dat de bewoners van De Witte Roos vooral last hadden van de breekcentrale. Na metingen bleek uiteindelijk dat de betoncentrale en dan meer bepaald de metalen trilplaten, de grote boosdoener waren.

Conclusies uitgevoerde geluidsmetingen
• Er wordt een overschrijding van de normen ter hoogte van de immissiepunten vastgesteld.
• Probleem blijkt vlgns de metingen niet bij de breek- en zeefinstallatie en het verkeer (vrachtwagens en wielladers) op het terrein te liggen.
• Probleem blijkt vlgns de metingen wel bij de betoncentrale te liggen, zowel bij de voedingsbunkers als aan de mengtoren (trilmotoren).

Saneringsaanpak geluidsbronnen
– Geluidssanering is geen exacte wetenschap en laat zich moeilijk modelleren en voorspellen, in het bijzonder wanneer de bronnen zich op verschillende hoogtes en punten bevinden.
– Er zijn meerdere saneringsmaatregelen mogelijk die alleenstaand, opeenvolgend of simultaan uitgevoerd kunnen worden.
-Gebruikelijke werkwijze:
• maatregel per maatregel uitvoeren, te beginnen bij de meest voor de hand liggende en/of technisch en financieel meest haalbare ingrepen.
• nadien worden controlerende metingen uitgevoerd. Indien nodig wordt de volgende maatregelen gekozen en uitgevoerd, en dit totdat de controlemetingen aantonen dat het geluidsprobleem onder controle is.

Uitgevoerde saneringsmaatregelen
• De sturing van de trilmotoren werd aangepast: de trilmotoren van de voedingsbunkers trillen niet meer allemaal gelijktijdig, zoals het geval was. Enkel de trilmotor van de voedingsbunker die op dat ogenblik grondstoffen laat vallen, trilt nog. Dit heeft tot een verbetering geleid, doch onvoldoende.
• Het plaatsen van een geluidswand in L-vorm langs de voedingsbunkers werd door AMACRO voorbereid, doch eerst door de geluidsdeskundige gemodelleerd. Dit toonde verrassend genoeg weinig tot geen geluidsreductie aan. Er wordt naar alternatieve reducerende maatregelen gekeken.
• De bestaande trilmotoren werdenvervangen door een nieuw type met lager vermogen. Dit heeft tot een verbetering geleid.
• Het vermogen van deze nieuwe trilmotoren werd gereduceerd tot het minimaal noodzakelijke. Dit heeft tot een verbetering geleid, waarop aansluitend controle-metingen door de geluidsdeskundige werden ingepland.
• De bestaande trilmotoren werdenvervangen door een nieuw type met lager vermogen. Dit heeft tot een verbetering geleid.
• Het vermogen van deze nieuwe trilmotoren werd gereduceerd tot het minimaal noodzakelijke. Dit heeft tot een verbetering geleid, waarop aansluitend controle-metingen door de geluidsdeskundige werden ingepland.

Conclusies
• Te respecteren norm conform de vigerende wetgeving ’s nachts: 40 dB(A)
• Middels metingen vastgestelde bronreductie: 18 dB(A)

Conclusies geluidsdeskundige in opdracht van het bedrijf
• De saneringsinspanning kan slechts door middel van nabijheidsmetingen significant worden vastgesteld, immissiemetingen op beoordelingspunten in de omgeving kunnen geen specifieke bijdrage van de centrale van Amacro meer aantonen, noch auditief vaststellen.
• De oorspronkelijke immissie van 49.7 dB(A) ter hoogte van CST1 en CST2 vereiste een saneringsinspanning van minstens 10 dB. Dit is gezien de aangetoonde bronsanering van 18 dB dus ruim gerealiseerd.

Volgend jaar zal door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een volgende en derde infoavond voor een nieuwe stand van zaken ingepland worden.

agenda: Infomoment over de gemeenschapswacht en de werking van buurthuis 1601

2014-10-08-GEMEENSCHAPSWACHT_Sint-Pieters-Leeuw_01RUISBROEK: – Op maandag 26 januari 2015 van 14.30 tot 15.30 uur is er in ’t Paviljoentje een infomoment over de werking van de gemeenschapswachter en de werking van het buurthuis 1601.

De uitleg zal gegeven worden door de heer Tom Pardaens, diensthoofd Maatschappelijke Veiligheid.
Tijdens het infomoment heeft u de kans om kennis te maken met de 2de gemeenschapswachter, Anthony Sluys, in dienst getreden op 1 januari 2015.

LDC ’t Paviljoentje: Fabriekstraat 1A te Ruisbroek