Stand van zaken komst 7 windturbines in Sint-Pieters-Leeuw

2015-01-21-infovergadering_Witte-Roos_02SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – Woensdagavond had in het Colomakasteel een 2de infoavond voor wijk Brucom/Witte Roos plaats. Er werd aan de bewoners een stand van zaken gegeven betreffende de bouw van 7 Windturbines door de groepen: Ecopower – We-Power / Electrabel / Enervest.

Verscheidene buurtbewoners waren bezorgd voor de geluidsoverlast die er extra bijkomt bij de reeds bestaande bedrijven langs het kanaal Brussel-Charlerloi. Namelijk windturbines mogen volgens de VLAREM wetgeving meer decibels produceren dan de reeds bestaande klasse 1 bedrijven die zich in de zone bevinden. Dus eens de windmolens er staan kunnen deze bedrijven aantonen dat het omgevingsgeluid luider is en kunnen zij ook meer “getolereerd” lawaai maken.

De Drie projecten worden in 3 fases gerealiseerd:
2015-01-21-grondplan-plaatsing-7-windturbinesFase 1: 3 windturbines Ecopower/ WE Power
– Start grondwerken: juni 2015
– Start bouw windturbine: september 2015

Fase 2: 2 windturbines Electrabel
– Start bouw: 2016

Fase 3: 2 windturbines samenwerking Enervest/Electrabel
– Weigering milieuvergunning werd in beroep bevestigd
– Nieuwe vergunning aan te vragen
– Start bouw: 2017

Verloop van het bouwproces dit jaar van Fase 1: 3 windturbines Ecopower – WE Power

2015-01-21-voorbeeld-plaatsing-gondel
Voorbeeld van een Ecopower project.

Gekozen type:
• Senvion MM92 – hoogte 100m – rotordiameter 92,5m – 2,05 MW vermogen
• Bij keuze werd rekening gehouden met het brongeluid van de windturbine
Jan De Pauw, EcoPower: ” Momenteel lopen de prijsaanvragen en worden bestellingen geplaatst. De drie molens komen langs de kanaaloever tussen Lot en Brukom en worden langs de kant van Sint-Pieters-Leeuw gebouwd. Omwille van de woningen in de omgeving kozen we voor een type met het minste bromgeluid. Om de windmolens te bouwen, gebruiken we het jaagpad langs het kanaal als werfweg.”

• Planning uitvoering:
– Aanleg toegangswegen: juni 2015
– Aanleg kraanplatform: juni 2015
– Aanleg elektriciteitskabels: juni 2015
– Bouw fundering: juni 2015
– Aanvoer onderdelen: eind augustus 2015
– Opbouw windturbines: september 2015
– Oplevering: Eind 2015

Geluidsimpact fase 1+2+3:
Er zal steeds aan VLAREM-wetgeving voldaan worden voor het hele windturbinepark.

Impact slagschaduw
Voor elk slagschaduwgevoelig object (woning, kantoorgebouw, …) mag de totale impact van alle windturbines maximaal 8u/jaar en 30 min./dag zijn.
Hoe wordt de totale slagschaduw beperkt?
1. Sensors op de windturbines nemen waar wanneer de zon schijnt.
2. Software controleert welke objecten impact ondervinden en hoeveel impact deze objecten reeds ondervonden hebben.
Hierbij wordt rekening gehouden met alle windturbines van het park.
3. Indien de maxima bereikt worden, wordt de windturbine die de impact veroorzaakt automatisch tot stilstand gebracht.

Centraal meldpunt voor opmerkingen en vragen
Tijdens uitbating wordt een centraal meldpunt (vermoedelijk telefoonnummer) voor het hele park opgericht waar buurtbewoners terecht kunnen met al hun vragen en opmerkingen.
De vragen en opmerkingen belanden steeds bij alle betrokken partijen.
Indien gewenst door de gemeente, kunnen buren vragen en opmerkingen aan de gemeente melden, die dit dan doorgeeft aan het meldpunt.

Opvolging
Volgend jaar zal door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een volgende en derde infoavond voor een nieuwe stand van zaken ingepland worden.

Meer info over de verschillende projecten

Leeuwse scholen dreigen 190.000 euro werkingsmiddelen te verliezen

Guy Jonville en David Van Vooren
Guy Jonville en David Van Vooren

SINT-PIETERS-LEEUW: – Leeuwse scholen dreigen 190.000 euro werkingsmiddelen te verliezen

David Van Vooren, politiek secretaris SP.A Leeuw legt uit:
De Vlaamse Regering wil de extra steun voor anderstalige en kansarme leerlingen in de basisscholen afschaffen. Tot nu toe krijgen scholen naast de reguliere werkingsmiddelen ook extra werkingsmiddelen op basis van de sociaaleconomische status van hun leerlingen. Dat betekent dat scholen die meer kinderen hebben van wie de moeder geen diploma heeft, het gezinsinkomen laag ligt, de ouders thuis geen Nederlands spreken of in een kansarme buurt wonen, extra personeel en werkingsmiddelen krijgen om deze kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

SP.A Sint-Pieters-Leeuw vroeg het gemeentebestuur hoeveel extra werkingsmiddelen de Leeuwse scholen via deze regeling krijgen. De gemeentelijke basisscholen ontvingen vorig schooljaar 155.000 euro. Hiervan ging 74.000 euro naar ’t Populiertje (Zuun), 62.000 euro naar De Wegwijzer in Ruisbroek en 19.000 euro naar Den Top (Leeuw-Centrum). Voor de scholen van het gemeenschapsonderwijs en het vrije net kon het gemeentebestuur geen cijfers bezorgen. Op basis van het aantal leerlingen en het leerlingenprofiel raamt SP.A de extra middelen voor deze scholen op 275.000 euro. Voor alle Leeuwse scholen samen gaat het dus om naar schatting 430.000 euro aan extra werkingsmiddelen die op basis van de sociaaleconomische indicatoren worden toegekend.

Een gelijkschakeling van de basistoelage voor alle scholen –een voornemen van de Vlaamse Regering- is onvoldoende om de geplande schrapping van deze middelen te compenseren. Dergelijke gelijkschakeling zal de Leeuwse scholen slechts 240.000 euro extra opleveren, 190.000 euro minder dan wat ze nu ontvangen.

Grootste impact in Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun
De impact zal het grootst zijn voor de scholen in Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun, die in verhouding meer leerlingen met een zwak sociaaleconomisch profiel hebben.Zo krijgt De Wegwijzer momenteel een extra bedrag van 256 euro per leerling. Bij een gelijkschakeling zal dat slechts 92 euro per leerling zijn. Het gaat dus over een behoorlijke hap uit het budget.

Het afschaffen van dit systeem zal een grote impact hebben op de mogelijkheden inzake omkadering van onze kinderen. In tegenstelling tot wat door sommige regeringspartijen wordt beweerd, dienen de extra werkingsmiddelen immers niet alleen “voor verwarming, kopieën of banken”. Het extra geld wordt vooral gebruikt voor didactisch materiaal en uitstappen, iets waar deze kinderen zeker nood aan hebben. In zijn antwoord op de vraag van SP.A bevestigde Burgemeester Deconinck dat de extra middelen in onze gemeente gericht worden ingezet.

De voorbije weken uitten diverse scholen, onderwijskoepels en gemeentebesturen kritiek op de geplande afschaffing van de middelen voor gelijke onderwijskansen. SP.A roept het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw op om zich aan te sluiten bij dit protest. SP.A kan zich niet inbeelden dat het gemeentebestuur machteloos zal toekijken terwijl onze scholen tienduizenden euro’s werkingsmiddelen dreigen te verliezen.

UPDATE vrijdag 23 januari:
– Aan de telefoon liet het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Crevits (CD&V) aan Ring-tv weten dat de cijfers van de Sp.a van Leeuw niet juist zijn. Het kabinet heeft het over een strategisch spelletje van de oppositie dat ook in andere gemeenten gespeeld wordt.

– Ook van schepen van onderwijs Gunther Coppens treedt de reactie van het kabinet van Crevits bij en reageert: ” Wat SpA doet is stemmingmakerij zonder de echte inhoud en vooral uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord weer te geven. Als N-VA willen wij vooral gaan voor leeringgebonden kenmerken eerder dan leerlingkenmerken. Leerlingkenmerken houdt momenteel in dat er bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met diploma moeder, studiebeurs, etc terwijl leerlinggebonden kenmerken inhoudt dat we vooral willen rekening houden waarmee het kind zelf baat heeft. Daarmee bedoelen we dat een kind dat dyslexie heeft meer aandacht verdient omwille van zijn of haar dyslexie dan omwille van het feit dat moeder al dan niet een diploma secundair onderwijs heeft. Kinderen kansen bieden daar draait het om en niks anders..

Provincie brengt detailhandel zorgvuldig in kaart

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant voerde de voorbije twee jaar een brede analyse en studie van de detailhandel uit. Deze studie kadert in het project ‘Kennisnetwerk Detailhandel in Vlaanderen’, een initiatief van de vijf Vlaamse provincies en het Agentschap Ondernemen met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
2015-01-22-detailhandel-01 2015-01-22-detailhandel-02
De detailhandel geeft in Vlaams-Brabant werk aan 43.325 personen’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. ‘Dat is belangrijk genoeg om deze economische sector onder de loep te nemen. De studie brengt op eenduidige wijze een volledig zicht op de detailhandelssituatie en -ontwikkelingen in de vijf Vlaamse provincies. Per gemeente is een feitenfiche beschikbaar, waarin data over het detailhandelsaanbod, de koopstromen en de bezoekmotieven zijn opgenomen. De gemeentelijke SWOT-fiches bevatten een sterkte-zwakteanalyse aangevuld met een aantal beleidsaanbevelingen’.

Belangrijkste conclusies
In Vlaams-Brabant is er een relatief beperkt aanbod in oppervlakte (1.512.748 m²) én per 1.000 inwoners (1.613 m²/1.000 inwoners).
Buiten de kernen is er een sterk ontwikkeld aanbod, ook op bedrijventerreinen: 23,7% van de detailhandel bevindt zich op bedrijventerreinen.
De internetaankopen zijn het hoogst in de provincie Vlaams-Brabant en in het bijzonder voor periodieke goederen (4,1% in geldelijke bestedingen).
Er is veel koopvlucht naar de andere provincies en vooral naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: dagelijkse goederen (bv. etenswaren): 8,23%; periodieke goederen (bv. kleding): 33,19%, uitzonderlijke goederen (bv. auto): 18,62%, horeca: 20,37% en cultuur: 37,90%.
De leegstand per 1.000 inwoners is relatief beperkt (83,2 m²/1.000 inwoners), maar deze is wel sterk gestegen van 53.706m² (2008) naar 92.119m² (2014). De verwachting is dat deze nog zal toenemen door de opschaling en filialisering in de sector. De kleine panden gaan er tussenuit.
De aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil blijven, maar de druk op de kernwinkelgebieden in middelgrote en kleinere gemeenten zal blijven toenemen. Er lijkt een organische hiërarchie te ontstaan.
Het beperken van grootschalige nieuwe clusters die nog meer druk op de kernen zouden kunnen zetten, is dan ook wenselijk.
Extra investeren in de bestaande winkelgebieden is noodzakelijk om deze voldoende aantrekkelijk te houden voor de consument (grotere panden, goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen, hogere verblijfskwaliteit en beleving).

Interprovinciale beleidsvisie detailhandel
Detailhandel is verweven met andere functies zoals wonen, horeca of leefmilieu en creëert omzet en werkgelegenheid, draagt bij tot de attractiviteit van gemeenten en de leefbaarheid van kernen.

Daarom hebben we een beleid ontwikkeld voor detailhandel en zijn er voor de gemeenten beleidsinstrumenten uitgewerkt. Dit plan gaan we afstemmen met andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke planning, mobiliteit, leefmilieu en toerisme. Samenwerking over de gemeentelijke en provinciale grenzen is een must zodat gemeenten onderling kunnen afstemmen en elkaar aanvullen in plaats van elkaar te beconcurreren’, besluit gedeputeerde Marc Florquin.

De infofiches per gemeente vind u via www.detailhandelvlaanderen.be

Plannen om wateroverlast in wijk de Witte Roos te beperken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond had in het Colomakasteel een 2de infoavond voor wijk Brucom/Witte Roos plaats.
Zo werd een stand van zake gegeven hoe men er de wateroverlast in de wijk gaat aanpakken.
2015-01-21-infovergadering_Witte-Roos_01
An Van de Sype van Arcadis kwam de inwoners uitleggen dat eind 2014 de resultaten van een Hydronautstudie  in de gemeente hadden uitgewezen dat 3 dossiers, waaronder de wijk Witte Roos, prioriteit moesten krijgen in de gemeente om de wateroverlast aan te pakken.

archieffoto Uylenbroekstraat 2011
archieffoto Uylenbroekstraat 2011

De historiek leerde dat het regenwater van de wijk de Witte Roos geloosd wordt in de Lotbeek en dat dus de waterstand van deze provinciale beek bepaalt welk afvoerdebiet er is van dit regenwater. Kleine ingrepen in het verleden (ruiming Lotbeek, aanpassing riolering in de Uylenbroekstraat) hadden weinig effect.

Met de hydraulische berekening kreeg men inzicht in het hydraulisch functioneren van het stelsel via bestaande databank, informatie bewoners, gemeente, rioolbeheerder Vivaqua, provincie. Zo kon men een computer model opbouwen van de bestaande toestand en naar hydraulische oplossingen zoeken. De studie heeft nu 4 werkpunten naar voor gebracht:

Voorgestelde oplossing
•Overstort kruispunt Tobie Swalusstraat en Patrijzenlaan (i.p.v. vermazing)
•Extra overstort in weide tussen T. Swalusstraat en Ferdinand Uylenbroeckstraat
•Vernieuwing van overstort op kruispunt Fazantenlaan x Ferdinand Uylenbroeckstraat – geen instroom van waterloop in riolering meer
•Gescheiden riolering in Jan Baptist Bosmansstraat (deel) + twee overstorten + RWA-bufferbekken + herprofileren Lotbeek

Opvolging en planning
•Ontwerp dit jaar in detail uitwerken
•Finaliseren overeenkomst met Provincie voor invloed op de Lotbeek
•Aankoop realiseren van terrein voor aanleg bufferbekken
•Kredieten in de meerjarenplanning vastleggen.
•Planning uitvoering vastleggen.

Na circa één jaar zal een volgende en derde infoavond voor een nieuwe stand van zaken ingepland worden.

Nieuwe busbaankussens op Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nieuwe busbaankussens werden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aangelegd op de busstrook van de Bergensesteenweg (N6) in Negenmanneke om de veiligheid te verhogen.
2015-01-21-busbaankussens_01
Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van mobiliteit, Jan Desmeth: ” De meeste ongevallen die we in de gemeente hebben gebeuren op de Bergensesteenweg en heel dikwijls op de busbaan.Vooral dus door het niet respectreren van die busbaan. Wat ook tot frustraties leidt van degene die het wel doen. Daarenboven hebben we daar dikwijls ongevallen omdat als je daar dwarst verwacht je geen auto’s op de busbaan en daarom zijn die kussens terug aangebracht. We hebben in het verleden gezien met de kussens zijn er echt minder ongevallen met gekwetsten.”

.

Heraanleg Bergensesteenweg in 2019 zit op schema

2014-09-25-nieuwe-look_BergensesteenwegSINT-PIETERS-LEEUW: – De plannen omvatten de volledige herinrichting van de gewestweg van aan het kruispunt van de ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt van de Brusselbaan. De bedoeling is om van de Bergensesteenweg een veilige gewestweg te maken met een betere doorstroming en met volwaardige infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Schepen van mobiliteit, Jan Desmeth: ” In oktober 2014 hebben we ons project op de Gemeentelijke Begeleidings Commissie goedgekeurd dan moet het dossier naar de kwaliteitscontrole Vlaanderen en daar hebben we vorige week bericht van gekregen dat het goedgekeurd is zonder opmerkingen. Dat wil dus zeggen dat er op onze planning geen vertraging zit.
Ondertussen is ook de onteigeningsprocedure ingezet. De plannen zullen eind februari klaar zijn, dus we zitten op schema om die beloofde 2019 te halen.

De gemeente zit in februari 2015 ook opnieuw aan tafel met Anderlecht en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de aanpassingswerken “2016” ter hoogte van IKEA. Daar wil men door aanpassingswerken de doorstroming van 800 naar 1.300 voertuigen brengen en een volwaardige plaats voor voetgangers en fietsers te voorzien.

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
09/10/2014 – Herinrichting van de Bergensesteenweg in 2019 voorgesteld op een infotentoonstelling
14/05/2014 – Oplossing in de maak voor fileprobleem Bergensesteenweg