Open Vld fractie heeft opmerkingen bij meerjarenplanning en budget 2015

SONY DSCSINT-PIETERS-LEEUW: – De Open Vld fractie heeft verscheidene opmerkingen nav. het masterplan gebouwen, zoals het werd voorgesteld door de meerderheid.

Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld:
Het is op zich een heel mooi ogend document, en er staan ook heel wat mooie zaken in.
Zo kunnen wij ons helemaal vinden
– in de verhuis van het Vredegerecht en de verkoop van de Villalaan
– in de uitbreiding van het Wildersportcomplex
– in de inrichting van de schoolbib aan het Wildersportcomplex
– in de sluiting van de bibliotheekfilialen, die worden vervangen door uitleenpunten. Alleen stellen we ons de vraag, waarom er dan vorig jaar kosten werden gedaan om overal WIFI te voorzien in de filialen en nu gaan ze dicht. Deze kosten hadden vermeden kunnen worden.
– Dat de meerderheid een campus wil maken aan de hoofdbibliotheek, de kunstacademie en daarbij het toerismekantoor lijkt ons ook een goede zaak.
– de nieuwe voetbalinfrastructuur voor SK Vlezenbeek vinden wij ook een heel goede zaak. Reeds enkele jaren hebben wij daarvoor gepleit en nu is het eindelijk zover, de huidige voetbalterreinen worden geregulariseerd en de club krijgt nieuwe infrastructuur.
– Uiteraard vinden we het ook een heel positief dat er werk wordt gemaakt van de Wilgenhofsite, met daar de inplanting van 60 assistentiewoningen, een dienstencentrum en een openbare parkeerplaats voor 70 wagens. Alleen vinden we het spijtig dat we buiten een bedrag voor een studie hieromtrent, niks anders terug kunnen vinden in de meerjarenplanning, noch van de gemeente, noch van het OCMW.

Maar natuurlijk is er ook een MAAR aan dit hele masterplan!!!
We hebben heel wat vragen ivm. andere projecten.
– Neem nu de schoolgebouwen: Daar voorziet de meerderheid een nieuwe school in Zuun of Negenmanneken voor 300 lln, goeie zaak als je het ons vraagt, ze nemen het capaciteitsprobleem aan waar het zich stelt, waar we de afgelopen maanden altijd al op gewezen hebben. Maar tijdens de financiële commissie werd ons verteld dat het niet om een gemeenteschool zou gaan, wel dan stellen wij ons de vraag: Waarom wordt er hier dan geld voor voorzien?
Dan hebben we Puur Natuur! Het wordt stilaan een story!
Dat Puur Natuur gelinkt wordt met Den Top, vinden we logisch. Maar nu gaat de meerderheid de bestaande kleuterschool van Oudenaken naar Sint-Laureins-Berchem verhuizen. Dus extra kosten doen aan een gebouw om dit aan te passen aan de noden van een school, in het concept brede school! Waar er momenteel een school aanwezig is in Oudenaken! En proberen om een 1ste en 2de llj op te starten in de Pastorie van Oudenaken. Waar men dan ook nog eens spreekt over een erfpacht te bespreken met de kerkfabriek voor deze pastorie. Als de meerderheid het 1ste en 2de llj in Oudenaken wil vestigen in de Pastorie is het toch logischer dat de kleuters ook in Oudenaken blijven.
– In het Oud Gemeentehuis van Vlezenbeek voorziet de meerderheid de mogelijkheid om een horecazaak in uit te baten! Is dit nu een prioritaire doelstelling van een gemeentebestuur om een locatie te voorzien waar een horecazaak kan worden uitgebaat? Wij denken het niet! Want dit zal heel wat kosten met zich meebrengen, zoals aanpassingswerken!
– De renovatie van het gemeentehuis dan. Ok, we zijn het ermee eens dat er aanpassingen moeten gebeuren, zoals aan de verwarming. Maar moet hiervoor een architectenwedstrijd uitgeschreven worden? De raadzaal werd enkele jaren geleden vernieuwd, de ramen werden ook vernieuwd, net als het dak. Onlangs werden de loketten in de bevolkingsdienst volledig aangepast. Was dit dan allemaal weggegooid geld?
Er wordt € 80.000 voorzien voor die architectenwedstrijd! Veel geld, die beter zou geïnvesteerd worden in de aanpassingswerken zelf! Hiervoor moet je geen wedstrijd houden! Zoek een goede architect , als dit al nodig zou zijn.
– en dan hebben we het nog niet gehad over de inplanting van de cultuurtempel, waarvoor € 5,5 miljoen wordt voorzien. En dit project wordt niet gedragen door de lokale bevolking!
het gehele masterplan oogt mooi maar kost ook veel geld. Geld die er niet is!
Want de meerderheid zegt steeds dat de gemeenten veel moeten besparen om alles rond te krijgen.
Het meerjarenplan heeft ook duidelijk weer waarvoor de meerderheid staat. Men voorziet heel grote projecten, die heel veel geld gaan kosten. Maar nog steeds wordt er bespaard op de dienstverlening.
Neem nu de politie, sinds 2 jaar wordt er serieus bespaard bij de politie. Agenten worden niet meer vervangen, de politie is enkel nog te bereiken tussen 8u en 18u. Daarna moet je naar Halle uitwijken.
Maar langs de andere kant voorziet men € 500.000 voor de renovatie van de oude rijkswachtkazerne in de Gen. Lemanstraat, dit alleen om er de gemeenschapswachten en de wijkagenten in onder te brengen. Als je dan ziet dat je bovenop die € 500.000 ook nog eens minimum € 750.000 verliest door dit gebouw niet te verkopen, dan spreken we hier over een totaal kostenplaatje van € 1.250.000 en dit voor 15 personen.
Verkeerdelijk wordt aan de bevolking voorgesteld dat de politiepatrouilles van hieruit terug zullen vertrekken, wat absoluut niet het geval is. Wijkagenten vertrekken van hieruit naar hun wijk, om daar ter plaatse aanwezig te zijn, net zoals de gemeenschapswachten.
Sinds de vorige legislatuur waren wij als Open Vld fractie voorstander van een volwaardige politie-antenne in Zuun, maar niet in dit oude gebouw. Met veel minder kosten zet men een nieuw gebouw op de gronden van het Wilderveld of ergens anders. En dan blijft er geld over om te investeren in mensen. We hadden liever gezien dat dit geld zou ingezet worden voor meer blauw op straat! Inzetten op mensen, niet alleen in stenen!
Als we dan gaan kijken naar het OCMW, is het daar net hetzelfde. Per 30 juni 2015 gaat men de poetsdienst met dienstencheques stopzetten. Zowel personeel als cliënteel komt in de kou te staan. Men beloofde tijdens de gemeenteraad wel dat ze gaan begeleid worden, maar er is geen sprake van een overname! Blijkbaar waren heel wat mensen in de meerderheid verrast door dit nieuws en waren ze zelfs niet op de hoogte.
We hopen dan ook dat er alsnog een positieve oplossing uit de bus valt, voor zowel personeel als cliënteel. Want naast deze dienst zou er ook nog sprake zijn van andere thuiszorgdiensten die zouden worden afgeschaft.
We zitten momenteel in een digitaal tijdperk, maar het persoonlijk contact blijven volgens ons belangrijk. Daarom vinden we het uiterst belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in mensen en niet enkel in gebouwen! Vergeet het menselijk aspect niet in de doelstellingen van het gemeentebeleid. Daar zullen wij blijven op hameren!

begroting 2015 Sint-Pieters-Leeuw

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag stonden enkele agendapunten mbt de begroting 2015 en meerjarenplanning van de gemeente.

Vorig jaar werd een meerjarenplan 2014-2019 opgesteld, zonder belastingverhogingen en met een uitgewerkt besparingsplan.

Jos Speeckaert, schepen voor Financiën en Begroting:
Bij het opstellen van het budget 2015 was het dan ook duidelijk dat dit budget zou moeten voldoen aan de reeds vooraf afgesproken maatregelen om de vereiste evenwichten te behalen.
In de exploitatie werd het uitgewerkte besparingsplan verder geïmplementeerd. Het OCMW en de politiezone houden zich aan de vooropgestelde werkingstoelagen, respectievelijk 3.750.000,00 € en 3.766.000,00 €. Daartegenover stijgen de uitgaven voor de brandweer voortdurend. Vanaf 2015 wordt hiervoor een jaarlijks bedrag van meer dan 1.400.000,00 euro voorzien. De personeelsbesparing waarbij bepaalde gepensioneerden niet meer vervangen zullen worden, werd al gedeeltelijk gerealiseerd en wordt voortgezet tijdens de resterende looptijd van de legislatuur. Het geheel van al deze besparingsmaatregelen in de exploitatie brengt de totale exploitatieuitgaven voor 2015 op 33.911.951,00 € en dit ten opzicht van 36.579.385,00 € exploitatieontvangsten.
Deze exploitatieontvangsten liggen ruimschoots lager dan het bedrag van 2014. Dit is grotendeels te wijten aan achterstallige inkomsten uit de personenbelasting van ongeveer 2 miljoen euro, die ons in 2014 nog werden doorgestort door de FOD financiën.
Daarnaast werd er in dit budget ook rekening gehouden met de verminderde subsidies voor de Vlaamse Beleidsprioriteiten wat toch een minderontvangst van 25.000,00 €/jaar betekent en met de verminderde subsidies voor GESCO’s. Er worden geen nieuwe eigen gemeentebelastingen ingevoerd.

Investeringen
Voor de investeringen werd een ambitieus plan opgesteld voor de periode 2014-2019. Hierbij werd rekening gehouden met de reeds voorgestelde gebouwenpuzzel (vernieuwingen, verkopen,…). De investeringen voor 2015 bedragen 6.632.307,64 €,
2013-09-09-fabriekstraat_01Het voornaamste project is zeker de vernieuwing van de Fabriekstraat. Die werken zullen in 2015 starten en zullen in verschillende fasen worden gerealiseerd. Het einde van die werken is voorzien tegen 2017.
Verder blijven wij investeren in het vernieuwen van voetpaden en het asfalteren van straten die aan vernieuwing toe zijn. In 2015 starten wij ook met het vernieuwen van de fietspaden aan de Galgstraat en de Pepingensesteenweg. Het traject van dit project bedraagt ongeveer 5 km en zal in 3 fasen worden uitgevoerd. In 2015 zal de studie worden uitgevoerd en zullen de nodige onteigeningen worden gerealiseerd. Tijdens de eerste fase zal het verkeersknooppunt aan “Het Pauwke” ook worden aangepakt om een vlottere doorstroming te bekomen.
In het kader van energiebesparende maatregelen zal het gemeentehuis ook grondig worden aangepakt en zal naast de aanbouw van de loketten ook de centrale verwarming worden vernieuwd.
Om de uitbreiding van de kinderopvang te kunnen realiseren voorzien wij ook de aankoop van een gebouw aan de nieuwe school “De Groene Parel” in het Negenmanneke. Hiervoor wordt 800 000 euro uitgetrokken.

archieffoto Uylenbroekstraat 2011
archieffoto Uylenbroekstraat 2011

Een paar jaar geleden hebben wij opdracht gegeven om een hydronautstudie op te maken om de gevoelige punten inzake wateroverlast vast te leggen. Na de eerste resultaten hebben wij beslist om 3 projecten prioritair aan te pakken. Het gaat om watergevoelige gebieden in Vlezenbeek (Groenstraat), in Zuun aan de Dikke Linde en aan de wijk “Witte Roos”. Ook voor deze werken worden vanaf 2015 kredieten voorzien.
Omdat werd vooropgesteld om jaarlijks maximaal 3 miljoen euro te lenen om onze schulduitgaven onder controle te houden, zullen we in 2015 het oud containerpark en de bijhorende loodsen verkopen. Deze staan leeg nadat alles naar de site op de Pepingensesteenweg is verhuisd.
Ook het gebouw waar momenteel het vredegerecht is gehuisvest zal in 2015 verkocht worden. Het vredegerecht zal normaliter een nieuwe stek krijgen in de huidige bibliotheek van Zuun.
Het budget werd opgemaakt overeenkomstig de regels van de BBC en is in evenwicht.

12 bestuurders droegen geen veiligheidsgordel

veiligheidsgordelSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw controleerde donderdag 18 december 2014 tussen 14u00 en 15u30 de bestuurders op het dragen van de veiligheidsgordel. Twaalf bestuurders maakten geen gebruik van de veiligheidsgordel. Zij krijgen een onmiddellijke inning van 110€ voorgesteld.

Al deze bestuurders werden onderworpen aan een ademtest. Allen bliezen Safe.

Hevige brand bij schrijnwerkerij Van Overstraeten

VLEZENBEEK: – Vrijdagmorgen om 08.30 uur heeft een zware brand gewoed in schrijnwerkerij Van Overstraeten aan de Postweg in Vlezenbeek. De brand ontstond in de spuitcabine en breidde snel uit naar de rest van het bedrijf.
De brandweerkorpsen van Halle, Lennik, Brussel en Asse evenals de civiele bescherming kwamen ter plaatse. In de verre omgeving was een grote rookpluim te zien.

De materiële schade is enorm. De werkplaats is zwaar beschadigd aan het dak en de buitenmuren. Heel wat machines zijn vernield en ook een groot deel van de voorraad is vernield of beschadigd.
De kantoren en de montageruimten bleven gevrijwaard.
Over de oorzaak van de brand is er momenteel nog geen duidelijkheid.

video via Persinfo:

90 jarige Noël Rogghe is reeds 20 jaar vrijwilliger

NEGENMANNEKE: – Op het kerstfeest van het lokaal dienstencentrum Negenhof was er extra reden tot feesten. Noël Rogghe werd vandaag 90 jaar (geboren 18/12/1924) en tegelijk is hij reeds 20 jaar vrijwilliger!
2014-12-18-huldiging-vrijwilliger-Noel-Rogghe_05
Het begon allemaal begin jaren 90. Toen verzorgde Noël Rogghe het vrijwilligersvervoer van het OCMW. Maar sinds de opening van het Negenhof in 2001 is hij beter gekend als de vrijwilliger aan de bar.

Els Aerts, Centrumverantwoordelijke; “Als we goed tellen, wil dit zeggen dat Noël, op zijn 90 jarige leeftijd, al meer dan 20 jaar vrijwilligerswerk verricht. Dit is heel straf.
In 2005 werd hij genoodzaakt om een tijdje te stoppen met het vrijwilligerswerk om voor zijn vrouw te zorgen. Maar sinds de dood van zijn vrouw, 5 jaar geleden, miste hij het sociaal contact. Daarom stelde hij zelf weer voor om vrijwilliger te zijn want wat Noël zo leuk vind aan het vrijwilligerswerk is juist het sociaal contact met de mensen
.”

Noël Rogghe: “Ik vind het fijn om onder te mensen te zijn en leuk om ze te kunnen helpen.”

Deze slideshow vereist JavaScript.


Voor het dienstencentrum is Noël gekend als een persoon met het hart op de goede plek en als iemand die altijd klaar staat om de mensen te helpen!
Wil je eens kennismaken met deze unieke vrijwilliger? Kom dan zeker eens langs op donderdag in het Negenhof.
Donderdag is zijn werkdag zoals hij dit zelf omschrijft op zijn kalender. Om 9 uur is hij dan al op post voor een uurtje aerobic en vanaf 10 uur verzorgd hij de bar tot 17 uur.

kerstfeest Negenhof

NEGENMANNEKE: – In het Lokaal Dienstencentrum Negenhof had donderdagnamiddag een gezellig kerstfeest plaats.
2014-12-18-kerst-Negenhof_06
Er was een muzikaal optreden van Katrien Gallez gevolgd door een bal verzorgd door Rudi’s Music. Het werd dus voor de aanwezigen een fonkelend vriendenfeest.
Enkele sfeerfoto’s:

Deze slideshow vereist JavaScript.

Oudenaken en klein stukje van Vlezenbeek opgenomen in het afschakelplan

geen-ekectriciteit_black-out_stroompanneVLEZENBEEK / OUDENAKEN: – Gisterenavond vond de gemeentelijke infoavond over een eventuele afschakeling tijdens energieschaarste plaats in CC De Merselborre in vlezenbeek.

Verschillende partners, zoals Eandis, de politie, het OCMW en de woonwinkel, waren aanwezig. Wanneer het effectief tot een afschakeling komt, zal een onthaalcentrum worden ingericht in CC De Merselborre. Getroffen gezinnen kunnen er terecht voor opvang, dringende hulpvragen en informatie.

Omdat we allemaal willen vermijden dat het tot een afschakeling komt, werden er ook een aantal nuttige tips gedeeld om het verbruik zo laag mogelijk te houden tijdens de piekmomenten.

Eandis pakte bovendien uit met verrassend nieuws. Wanneer de afschakeling effectief wordt, zullen in Vlezenbeek 11 cabines in schijf 5 worden afgeschakeld.
Omdat Inkendaal in het gebied ligt dat wordt afgeschakeld en aanzien wordt als prioritair, zullen samen met Inkendaal 7 van de 11 cabines na 10 minuten opnieuw in werking worden gesteld. Dit betekent dat bij de inwoners van deze betrokken straten slechts een 10-tal minuten de stroom onderbroken wordt.
Volgende straten blijven toch afgeschakeld: een deel van de Kwadewegenstraat, een deel van de Konijnenstraat en een deel van de Lenniksebaan (rond brouwerij Lindemans).
Voor Oudenaken blijft het oorspronkelijk afschakelplan gelden. Voor deze deelgemeente blijven de Bosstraat, Felix Wijnsstraat, Frans Weyenbergstraat, Pelikaanberg, Schamelbeek en Windmolenstraat dus opgenomen in fase 4 van het afschakelplan.

agenda: Kerstfuif 2014

2014-12-25-flyer-kerstfuifSINT-PIETERS-LEEUW – De KLJ van Vlezenbeek organiseert op 25 december 2014 vanaf 21 uur opnieuw een kerstfuif in de filmstudio’s Monev in Sint-Pieters-Leeuw.

Reeds verschillende jaren lokt de Kerstfuif meer dan 1000 fuifgangers naar de filmstudio’s Monev. De Kerstfuif heeft voor elk wat wils. Er zijn twee studio’s die een totaal verschillend genre aanbieden. In de Mainstage wordt er commerciële muziek gedraaid. Studio 2 wordt dit jaar omgetoverd in een hiphop room.
Op de mainstage kan u genieten van DJ sets van DJ Alvex,DJ Mazzletov en Double D.
In de HipHop Room kan u zich verwachten aan vibes van La Kollektif,Stikstof en om af te sluiten een set van Deejay Vega.

Prijs: VVK: € 5,00 – ADK: € 8,00
Locatie: Studio Monev – Schockaertstraat 59 in Sint Pieters Leeuw
Voorverkooppunten: Leiding KLJ Vlezenbeek – De Kelt, Halle – Café Positief, Lennik – Manu, Ternat – De Grove, Sint-Pieters-Leeuw – Café ‘t Kasteeltje, Dilbeek – De Merselborre, Vlezenbeek
Meer info: www.kerstfuif.be

Korte black-out in Sint-Pieters-Leeuw

geen-ekectriciteit_black-out_stroompanneSINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond hebben duizenden gezinnen zo’n 30 minuten zonder stroom gezeten.
Ook beperkte delen van Lot, Gaasbeek, Halle en Buizingen werden getroffen door de stroomonderbreking. Wellicht is de oorzaak een spontane kortsluiting. Eandis slaagde erin om van op afstand het probleem te verhelpen.

Een half uur later doofde opnieuw het licht in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. Door een brand in een transformator langs de Pepingensesteenweg zaten onder meer de inwoners van de Depauwstraat, de Europalaan en de Pepingsesteenweg enkele uren zonder elektriciteit. Omdat de herstelling even zou duren werd een stroomgroep ter plaatse gebracht.

agenda: 2de kersthappening Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het is december en de kerstmarkten duiken weer overal op. Ook in Sint-Pieters-Leeuw kan je dit jaar voor de tweede keer een bezoek brengen aan een gezellig kerstdorp met een zestiental houten chalets.
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 december 2014 kan je vanaf 17 tot 1 uur terecht op de parking voor en achter de hoofdbibliotheek.
Op zondag 28 december 2014 ben je welkom van 11 tot 18 uur.

2013-12-27-kerstkorrida_kerstdorp (112) 2013-12-27-kerstkorrida_kerstdorp (111)
De Leeuwse handelsvereniging Rink Rond Leeuw en tal van erkende Leeuwse verenigingen en gespecialiseerde marktkramers zullen aan deze kersthappening deelnemen en leuke kerstartikelen, lekkere feesthapjes en verrassende kerstdrankjes verkopen.

2013-12-27-kerstkorrida_kerstdorp (03)RinkRond Leeuw lanceert “Pensen en frit” op kersthappening
Voorzitter, Olivier Huygens: ” De Leeuwse handelsvereniging RinkRond Leeuw pakt dit jaar uit met een leuk concept. Wij zullen namelijk 2 chalets uitbaten. In één chalet zullen er heerlijke dranken uit Sint-Pieters-Leeuw (Geuze Moriau en Kriek Lindemans) worden aangeboden en een tweede chalet zal de hongerigen spijzen. Naast een pakje frit zullen er ook artisanale warme pensen in een broodje verkrijgbaar zijn. We zochten naar een goede winterse combinatie van eten en drinken. Ook omdat de meeste feestjes hier in de streek gepaard gaan met hapjes en tapjes werd gekozen om eens pensen te serveren. Als men hierbij een heerlijke geuze of kriek drinkt dan verkrijgt men een zeer volmondig pallet van heerlijke smaken. Enkele leden-handelaars van RinkRond Leeuw hebben de combinatie al eens geproefd en ze zijn nu al overtuigd dat dit bij vele bezoekers van de kerstmarkt zal geliefd en geapprecieerd worden. In ieder geval, willen we opnieuw laten zien dat de handelaars niet mogen ontbreken op dit winters gebeuren en dat we er elke dag staan voor onze klanten.

2013-12-27-kerstkorrida_kerstdorp (27)Voorinschrijvingen 4de Leeuwse kerstcorrida
De 4de Leeuwse kerstcorrida gaat door op op vrijdag 26 december 2014.
18.30 uur kindercorrida / 18.45 uur jongerencorrida / 19.30 uur Kerstcorrida
Voorinschrijving tot zondagavond! Bedenk een originele ploegnaam, stuur uw gegevens naar kerstcorrida@renkoekoek.be en gooi nog eens die benen los vóór het Kerstdiner!
Zie ons aankondigingsartikel van 4/12/14 – KLIK HIER

agenda: Nieuwjaarsconcert

2014-12-27-flyer-nieuwjaarsconcertSINT-PIETERS-LEEUW: – Muzikanten, dirigent en bestuur van de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia nodigen u vriendelijk uit op hun “Nieuwjaarsconcert”.

Op zaterdag 27 december 2014 om 19.30 uur in de zaal van het WZC Sint-Antonius, J.Sermonstraat te Sint-Pieters-Leeuw
Inkom: VVK (bij de bestuursleden) 8 euro – kassa 10 euro.
Na afloop wordt u een gratis drankje aangeboden om het jaar gepast uit te wuiven.

inschrijven: Gezellige kerstnamiddag met de kleinkinderen

2014-12-29-flyer-kerstnamiddag-kleinkinderenZUUN: – Schrijf je nu in voor een “Gezellige kerstnamiddag met de kleinkinderen” in Lokaal dienstencentrum Meander op maandag 29 december 2014 van 14u tot 17u
Dansoptreden van “Love 2 Dance” – Kinderdisco – Warme chocomelk & gebak – Ludieke fotoshoot – Leuk aandenken
Prijs: € 5,00 per kind, volwassenen gratis!
Zin in een gezellige kerstnamiddag met uw (achter)kleinkinderen? Schrijf je dan zeker in!
Lokaal dienstencentrum Meander: 02 370 88 80 of wenke.peetroons@ocmwspl.be
Welzijnsweg 2 te Sint-Pieters-Leeuw

In 2016 voorziet de gemeente 200.000 euro voor SK Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – De gemeente voorziet voor 2016 in zijn budgetten 200.000 euro als investering in vestiaires en infrastructuur van SK Vlezenbeek. 
2014-08-23-kantine-kleedkamers_SK-Vlezenbeek
Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Sport, Jos Speeckaert: “Wat SK Vlezenbeek betreft, werd een RUP aangevraagd om de situatie van de huidige voetbalinfrastructuur te regelen.
Die terreinen liggen in landbouwzone. Met het nieuwe RUP wordt deze zone voorzien als recreatiegebied.
Het zal normaal gezien nog ongeveer een jaar duren alvorens dit RUP is goedgekeurd, maar volgens de vooruitzichten zou dit in orde komen.
Daarom hebben wij voor het jaar 2016 200000 euro als investering ingeschreven.
In de eerste plaats zullen wij de terreinen onteigenen, want momenteel huren wij die nog.
Verder zouden wij SK Vlezenbeek van een degelijke infrastructuur voorzien.

Vooral de vestiaires zijn dringend aan vernieuwing toe. Wij zijn momenteel trouwens bezig om tijdens de komende maanden als tussenoplossing al een bijkomende container te voorzien.
Wij zijn er ons van bewust dat de mensen van SK Vlezenbeek momenteel in moeilijke omstandigheden moeten functioneren, maar we zullen er alles aan doen om hen zo snel mogelijk van een degelijke waardevolle infrastructuur te voorzien.
SK-Vlezenbeek_terreinen

Vlaams-Brabant: budget 2015 en meerjarenplanning tot 2019 in evenwicht

2014-11-18-provinciehuis_vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – Vlaams-Brabant presenteert budget in evenwicht voor 2015.

Vlaams regeerakkoord: provincies blijven afgeslankt bestaan
Het Vlaams regeerakkoord stelt dat de provincies blijven bestaan als democratisch verkozen bestuur, maar ze verliezen hun persoonsgebonden materies.
– Provinciefonds zakt in 2015 tot 0 euro.
– Bevoegdheden monumentenwacht, regionale landschappen en bosgroepen worden overgeheveld naar de provincies, maar zonder het benodigde budget.
Grondgebonden materies, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en waterlopen worden herbevestigd als provinciale bevoegdheden.
– Overdracht van persoonsgebonden materies zoals welzijn, cultuur, sport en jeugd naar Vlaanderen wordt voorzien tegen 1 januari 2017 (inclusief personeel, eigendommen en budget).
– De diensten PRIC, onthaalbureau en tolkendienst Pasta gaan naar Vlaanderen op 1 januari 2015.
– Vlabzorginvest (aankoop van gronden voor welzijnsorganisaties in de Rand) wordt toevertrouwd aan de provincie Vlaams-Brabant.
– De provincies moeten terugtreden uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
– Vanaf volgende legislatuur wordt het aantal gedeputeerden teruggebracht van 6 naar 4 en wordt het aantal provincieraadsleden gehalveerd.

Toch presenteert Vlaams-Brabant een budget in evenwicht voor 2015
De provincie Vlaams-Brabant is een zuinige provincie met de laagste belastingdruk van alle Vlaamse provincies. Vlaams-Brabant heft bijvoorbeeld als enige provincie geen algemene provinciebelasting.
Voor 2015 worden in totaal 199 miljoen euro inkomsten voorzien:
51% van de inkomsten wordt gegenereerd uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing, sinds 2002 zijn die bepaald op 332.
1% uit 3 belastingreglementen: vergunningsplichtige bedrijven, aanplakborden en jachtverloven.
5% uit eigen inkomsten: verkoop van eigen patrimonium en actualiseren van inkomgelden.
11 % uit subsidies.
12% uit leningen.
20% als overdracht van het positief resultaat van 2014.
Door het verdwijnen van het provinciefonds moet de provincie de tering naar de nering zetten. Vlaams-Brabant doet dit door de eigen inkomsten te verhogen en te besparen op de interne werking.

Prioritaire doelstellingen in het meerjarenplan 2015-2019
In het meerjarenplan 2015-2019 worden de budgetten verdeeld over 4 grote clusters met onderliggende beleidsdomeinen.
– Ruimte (26%): Waterlopen – Ruimtelijke ordening – Mobiliteit – Milieu en klimaat
– Kenniseconomie: Economie – Europa – Land- en tuinbouw – Onderwijs
– Mens (27%): Welzijn – Gelijke kansen en gezondheid – Ontwikkelingssamenwerking – Wonen – PIVO
– Vrije tijd (18%): Cultuur – Vlaams Karakter – Toerisme – Sport – Recreatie en provinciedomeinen – Uitleendienst

Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw huldigt Guido Devillé met Vic Feytons Erediploma 2014

Guido-DevilleSINT-PIETERS-LEEUW: – Het Davidsfondsbestuur van Sint-Pieters-Leeuw besliste unaniem om het Vic Feytons Erediploma 2014 toe te kennen aan Guido Devillé.

Wat begon als een jeugddroom en omgezet werd in een bewust gekozen beroep, groeide uit tot een passie: de passie om creatief te kunnen zijn, de passie ook om de microbe door te geven en anderen aan te zetten tot dezelfde veelzijdigheid.
Guido Devillé gaf gedurende 25 jaren les in COOVI/Elishout, studie bakkerij. Het leerde hem de noodzaak dat de kennis niet enkel moet doorgegeven worden aan studenten in opleiding, maar ook aan de werknemers op het terrein. Het is een
proces van permanent bijscholen en durven experimenteren. Zo werkt hij sinds 2008 bij IPV, (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid), het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie.

In al die jaren heeft hij het vak van artisanaal bakker werkelijk opgewaardeerd tot een echte kunst. Het is méér geworden dan lekker kunnen bakken. Zelf is hij gespecialiseerd in bakkerijproducten op basis van gist, “minder” – zo stelt hij althans zelf – in de zuivere patisserie.

archieffoto_bakker_Guido-DevilleZijn originele inbreng bestaat erin dat hij experimenteert met smaken, vormen en creaties om tot nieuwe producten te komen die – zoals bij een kunstenaar – zo ook zijn artistieke handtekening dragen.

Het vakmanschap dat hij hierbij etaleert schonk hem nationale erkenning met de titel van Belgisch kampioen artistiek bakken in 2001. Internationale uitstraling volgde snel met een derde plaats in 2002 met de Belgische ploeg op de “coupe du Monde boulangerie” – achter de USA en Japan – en een vierde plaats in 2007 op het “vrij vertaald” WK voor broodbakken. Intussen is hij lid van internationale jury’s in het vakgebied.

Hij coachte in een volgende fase jonge talenten tot vergelijkbare prestaties, zoals in 2012 in Rouen. Dit jaar nog organiseerde hij samen met Aspirant Baker op de Heizel in Brussel de 44e Europese kampioenschappen. In zijn vakgebied is hij het uithangbord van ons land op internationaal niveau. Zo zet hij Sint-Pieters-Leeuw zeer uitgesproken op de kaart.

2014-02-04-guidoinafrika_03Met de organisatie Ex-Change geeft hij zijn talent ook een sociale dimensie door opleidingsprojecten in de derde wereld ter plaatse te gaan steunen, zoals in Togo, Zimbabwe, Burundi, Burkina Faso. Met de vzw Aspirant Baker, waarvan hij de voorzitter is, verzamelt hij zo ook geld voor deze goede doelen.
De heer Devillé draagt deze initiatieven veelal in zijn vrije tijd. Weekends en verlof-dagen worden eraan besteed. De steun van partner Greet is bij dit alles onontbeerlijk. Niet toevallig werd hij in december nog gehuldigd door de provincie Vlaams-Brabant om zijn vrijwilligerswerk.

Het Erediploma is genoemd naar Vic Feytons, een kwarteeuw lang de Davidsfonds-voorzitter en eerste Cultuurraadvoorzitter, tot zijn overlijden in 1997. Het wordt uitgereikt op het Nieuwjaarsfeest, dat plaatsvindt op zondag 25 januari 2015 in het kasteel Coloma. Eerdere winnaars waren onder andere architect Karel Breda en kunstglazenier Maurice Nevens. Op de erelijst volgt hij ridder Jozef Sluys op.

agenda: waterhappening

2014-12-21-affiche-waterhappeningSINT-PIETERS-LEEUW: – De kerstvakantie beginnen op een gezellige manier? Dat kan, want de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw organiseert ism integratiedienst en OCMW een “waterhappening”.

Zaterdag 20 december 2014 van 13.00 tot 16.45 uur.
Zondag 21 december 2014 van 09.00 tot 15.45 uur.

In het zwembad Wildersport, Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw
Deelnameprijs = ingangsticket zwembad.

Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/content/content/record.php?ID=422

agenda: Blub Your Body

2014-12-19-flyer-blubyourbodySINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdag 19 december 2014 organiseert 6VE – verkoop Heilighart & College Halle – “Blub Your Body” in Laekelinde.

21u – 22u30: DJ sirL
22u30 – 00u00: Heartbeat Movement
00 – 01u30: SmoothShock
01u30 – 03u00: Sound Of The Basement

VVK: €3 – ADK: €5
Locatie: Laekelinde, Lotstraat te Sint-Pieters-Leeuw

agenda: boekenbeurs Don Bosco

2014-12-18-affiche-boekenbeurs_Don-BoscoSINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 18 december 2014 organiseert het oudercomité van de Don Boscoschool zijn boekenbeurs in de refter van de lagere school van 15.00 tot 20.00 uur.

Het aanbod omvat o.a. informatieve boeken, kinder- en jeugdboeken, doeboeken, breinbrekers en nog veel meer.

Daarnaast staat ook Kerstmis centraal, Tussen 16.00 en 19.00 uur kan u in de klassen terecht voor kerstdecoratie, voor een kerstfotostudio en voor de thema’s Kerstmis op school & Kerstmis in de wereld. Een activiteit van de 41ste graadklassen.
Tevens kan u het smulkraam met taart en warme dranken bezoeken. Een activiteit van de leerlingenraad.

Personeel Sint-Stevensschool staakt niet tijdens nationale staking

NEGENMANNEKE: – Vandaag tijdens de nationale staking zijn de personeelsleden van de St-Stevensschool in de parochie Negenmanneke (Sint-Pieters-Leeuw) voltallig aan het werk. Zij bieden de 300 kinderen onderwijs aan waarop zij recht hebben volgens directeur Guido Geldhof. Wij staan immers met een HART voor de klas en zijn blij dat wij, in deze economisch moeilijkere tijden, allen werk hebben en onze boterham goed verdienen.
2014-08-04-Sint-Stevensschool 2009-09-13-75jaarSint-Stevensschool_Directeur-Guido-Geldhof
De leerkrachten van de Sint-Stevensschool kwamen deze ochtend verkleed als oma en opa naar school. Dit als ludieke actie om aan te geven dat ze niet akkoord gaan met de maatregelen van de regering. Ze willen niet staken maar toch een signaal geven.

2014-12-15-ST-Steven_staakt_nietDirecteur Guido Geldhof: ‘Ons team staat uiteraard niet te springen en te juichen omtrent alle voorstellen die de verschillende regeringen hebben voorgesteld. Wij betreuren ook dat we een deel van ons loon zullen moeten inleveren wegens de indexsprong, wij betreuren ook dat de school iets minder werkingsmiddelen zal ontvangen, wij staan momenteel niet allemaal te dansen omdat we mogen werken tot 67 jaar om een volledig pensioen te mogen ontvangen.
Wij zijn er wel van overtuigd dat er moet onderhandeld worden over die verschillende materies. En wij beseffen wel dat deze regering de tering naar de nering wenst te zetten en hierdoor moet er bespaard worden.

Er zal beslist nog een dialoog volgen, geleid door volwassen mensen. Om die dialoog te starten hoef je geen dag te staken, hoef je het land economisch niet plat te leggen.
Wij bezorgen, met veel plezier, de 300 kinderen nog een fijne laatste lesweek alvorens de Kerstvakantie aan te vatten.

Nationale staking 15 december 2014

vakbondenBELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW: – De vakbonden houden vandaag, maandag 15 december 2014, een nationale staking tegen de besparingsplannen van de federale regering en de deelstaatregeringen.

Stand van zaken 06.00 uur:
– De Lijn: Er rijden geen bussen in onze regio.
https://verstoringen.files.wordpress.com/2014/12/algemene-staking-tabel-dilbeek-15-dec-2014-update-06u00.pdf
– NMBS: Sinds zondagavond 10.00 uur rijden er geen treinen meer.
– STIB-MIVB: Er rijden geen bussen, trams of metro’s.
– Geen dienstverlening van Sita qua ophaling huisvuil en GFT in Vlezenbeek, Ruisbroek, Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem. De voorziene ophaaltoeren zullen worden ingehaald op dinsdag 16 december.
– Sint-Maria ziekenhuis Halle werkt volgens zondagsdienst.
– In de regio zijn heel wat examens in middelbare scholen uitgesteld tot morgen.
– De toegangsweg naar Vlevico en de stapelplaatsen van Colruyt aan de industriezone Bilkensveld is afgesloten. Verkeershinder op de Alsembergsesteenweg en Bergensesteenweg in de buurt van het piket is er niet.
– Anderlecht Industrielaan afgesloten.

UPDATE 09.00 uur:
– Op enkele plaatsen staan kleine stakingspiketten zoals aan Televil en Makro.
– Colruyt op de Bergensesteenweg en Delhaize Sint-Pieters-Leeuw aan Shopping Pajot zijn open.
– Personeel Sint-Stevensschool staakt niet tijdens nationale staking – bekijk het artikel
– We zagen reeds verschillende postbodes werken in Leeuw.
– De loketten van de Gemeentediensten van Sint-Pieters-Leeuw zijn open.
– In Brussel zijn her en der filterblokkades waar vakbondsmensen flyers uitdelen.
– België: wegblokkades aan industrieterreinen, maar bijna nergens file.
– Live kaart België acties:


UPDATE 10.00 uur:
– Een grote meerderheid van de bedrijven in Vlaanderen en Brussel ondervindt voorlopig geen hinder van de nationale staking. Dat blijkt uit een rondvraag van werkgeversorganisatie Voka bij meer dan 1000 bedrijven. In 77% van de bedrijven zijn alle medewerkers aan de slag. Ruim 7 op de 10 bedrijven zijn vanmorgen ook zonder problemen bereikbaar. De impact is het meest voelbaar bij grote ondernemingen.

kerstfeestje vriendenkring Albert Cassiman

RUISBROEK: – De Vriendenkring Albert Cassiman organiseerde een gezellige namiddag voor senioren in zaal Ons Huis. Meer dan 100 mensen hadden er zich voor ingeschreven.
2014-12-14-kerstfeestje-vriendenkring-Albert-Cassiman_04
Georgette Cassiman : “We mogen wel fier zijn op het resultaat. We zagen weer meer dan 100 blije gezichtjes want voor iedereen waren er lekkere pannenkoeken gemaakt. En het is ook voor die blije gezichtjes dat we het doen. Zonder politieke kleur, gewoon een vriendenkring die zich voor Ruisbroek inzet.”
Rudi Tastenoe zorgde voor de muziek waarop de aanwezige senioren een danske konden plaatsen. Tot slot ging iedereen naar huis met een nuttig kerstgeschenk van de kerstman.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Rode Kerstfeesten in Zuun en Ruisbroek

RUISBROEK / ZUUN: – Dit weekend organiseerde de Socialistische Mutualiteit van Brabant samen met sympathisanten van de socialistische beweging Kerstfeesten in zaal Zonnig Leven (Zuun) en zaal Concordia in Ruisbroek.
2014-12-14-Rode-Kerstfeesten_02
Meer dan 500 kinderen en hun ouders beleefden er een fijne namiddag. Ze genoten van de shows van ‘Papa Chico’ en goochelaar ‘Wally’. De kleintjes kregen een lekkere koffiekoek en chocolademelk. Uiteraard was ook de Kerstman van de partij. Alle kinderen keerden met een mooie attentie tevreden naar huis.

Deze slideshow vereist JavaScript.