LeeuwArt reikt prijs ereleden uit

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de 73ste tentoonstelling van LeeuwArt stelde kunstenares Betty D’Herde een aquarel ter beschikking om te verloten onder de ereleden. Mevrouw Leemans uit Sint-Pieters-Leeuw werd de gelukkige winnares en mocht vandaag het schilderij van Betty D’Herde in ontvangst nemen.
SONY DSC
Ik ben heel erg blij met dit werk” zegt mevrouw Leemans. “Het krijgt zeker een ereplaats in onze woonkamer.”

Open Vld fractie heeft opmerkingen bij meerjarenplanning en budget 2015

SONY DSCSINT-PIETERS-LEEUW: – De Open Vld fractie heeft verscheidene opmerkingen nav. het masterplan gebouwen, zoals het werd voorgesteld door de meerderheid.

Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld:
Het is op zich een heel mooi ogend document, en er staan ook heel wat mooie zaken in.
Zo kunnen wij ons helemaal vinden
– in de verhuis van het Vredegerecht en de verkoop van de Villalaan
– in de uitbreiding van het Wildersportcomplex
– in de inrichting van de schoolbib aan het Wildersportcomplex
– in de sluiting van de bibliotheekfilialen, die worden vervangen door uitleenpunten. Alleen stellen we ons de vraag, waarom er dan vorig jaar kosten werden gedaan om overal WIFI te voorzien in de filialen en nu gaan ze dicht. Deze kosten hadden vermeden kunnen worden.
– Dat de meerderheid een campus wil maken aan de hoofdbibliotheek, de kunstacademie en daarbij het toerismekantoor lijkt ons ook een goede zaak.
– de nieuwe voetbalinfrastructuur voor SK Vlezenbeek vinden wij ook een heel goede zaak. Reeds enkele jaren hebben wij daarvoor gepleit en nu is het eindelijk zover, de huidige voetbalterreinen worden geregulariseerd en de club krijgt nieuwe infrastructuur.
– Uiteraard vinden we het ook een heel positief dat er werk wordt gemaakt van de Wilgenhofsite, met daar de inplanting van 60 assistentiewoningen, een dienstencentrum en een openbare parkeerplaats voor 70 wagens. Alleen vinden we het spijtig dat we buiten een bedrag voor een studie hieromtrent, niks anders terug kunnen vinden in de meerjarenplanning, noch van de gemeente, noch van het OCMW.

Maar natuurlijk is er ook een MAAR aan dit hele masterplan!!!
We hebben heel wat vragen ivm. andere projecten.
– Neem nu de schoolgebouwen: Daar voorziet de meerderheid een nieuwe school in Zuun of Negenmanneken voor 300 lln, goeie zaak als je het ons vraagt, ze nemen het capaciteitsprobleem aan waar het zich stelt, waar we de afgelopen maanden altijd al op gewezen hebben. Maar tijdens de financiële commissie werd ons verteld dat het niet om een gemeenteschool zou gaan, wel dan stellen wij ons de vraag: Waarom wordt er hier dan geld voor voorzien?
Dan hebben we Puur Natuur! Het wordt stilaan een story!
Dat Puur Natuur gelinkt wordt met Den Top, vinden we logisch. Maar nu gaat de meerderheid de bestaande kleuterschool van Oudenaken naar Sint-Laureins-Berchem verhuizen. Dus extra kosten doen aan een gebouw om dit aan te passen aan de noden van een school, in het concept brede school! Waar er momenteel een school aanwezig is in Oudenaken! En proberen om een 1ste en 2de llj op te starten in de Pastorie van Oudenaken. Waar men dan ook nog eens spreekt over een erfpacht te bespreken met de kerkfabriek voor deze pastorie. Als de meerderheid het 1ste en 2de llj in Oudenaken wil vestigen in de Pastorie is het toch logischer dat de kleuters ook in Oudenaken blijven.
– In het Oud Gemeentehuis van Vlezenbeek voorziet de meerderheid de mogelijkheid om een horecazaak in uit te baten! Is dit nu een prioritaire doelstelling van een gemeentebestuur om een locatie te voorzien waar een horecazaak kan worden uitgebaat? Wij denken het niet! Want dit zal heel wat kosten met zich meebrengen, zoals aanpassingswerken!
– De renovatie van het gemeentehuis dan. Ok, we zijn het ermee eens dat er aanpassingen moeten gebeuren, zoals aan de verwarming. Maar moet hiervoor een architectenwedstrijd uitgeschreven worden? De raadzaal werd enkele jaren geleden vernieuwd, de ramen werden ook vernieuwd, net als het dak. Onlangs werden de loketten in de bevolkingsdienst volledig aangepast. Was dit dan allemaal weggegooid geld?
Er wordt € 80.000 voorzien voor die architectenwedstrijd! Veel geld, die beter zou geïnvesteerd worden in de aanpassingswerken zelf! Hiervoor moet je geen wedstrijd houden! Zoek een goede architect , als dit al nodig zou zijn.
– en dan hebben we het nog niet gehad over de inplanting van de cultuurtempel, waarvoor € 5,5 miljoen wordt voorzien. En dit project wordt niet gedragen door de lokale bevolking!
het gehele masterplan oogt mooi maar kost ook veel geld. Geld die er niet is!
Want de meerderheid zegt steeds dat de gemeenten veel moeten besparen om alles rond te krijgen.
Het meerjarenplan heeft ook duidelijk weer waarvoor de meerderheid staat. Men voorziet heel grote projecten, die heel veel geld gaan kosten. Maar nog steeds wordt er bespaard op de dienstverlening.
Neem nu de politie, sinds 2 jaar wordt er serieus bespaard bij de politie. Agenten worden niet meer vervangen, de politie is enkel nog te bereiken tussen 8u en 18u. Daarna moet je naar Halle uitwijken.
Maar langs de andere kant voorziet men € 500.000 voor de renovatie van de oude rijkswachtkazerne in de Gen. Lemanstraat, dit alleen om er de gemeenschapswachten en de wijkagenten in onder te brengen. Als je dan ziet dat je bovenop die € 500.000 ook nog eens minimum € 750.000 verliest door dit gebouw niet te verkopen, dan spreken we hier over een totaal kostenplaatje van € 1.250.000 en dit voor 15 personen.
Verkeerdelijk wordt aan de bevolking voorgesteld dat de politiepatrouilles van hieruit terug zullen vertrekken, wat absoluut niet het geval is. Wijkagenten vertrekken van hieruit naar hun wijk, om daar ter plaatse aanwezig te zijn, net zoals de gemeenschapswachten.
Sinds de vorige legislatuur waren wij als Open Vld fractie voorstander van een volwaardige politie-antenne in Zuun, maar niet in dit oude gebouw. Met veel minder kosten zet men een nieuw gebouw op de gronden van het Wilderveld of ergens anders. En dan blijft er geld over om te investeren in mensen. We hadden liever gezien dat dit geld zou ingezet worden voor meer blauw op straat! Inzetten op mensen, niet alleen in stenen!
Als we dan gaan kijken naar het OCMW, is het daar net hetzelfde. Per 30 juni 2015 gaat men de poetsdienst met dienstencheques stopzetten. Zowel personeel als cliënteel komt in de kou te staan. Men beloofde tijdens de gemeenteraad wel dat ze gaan begeleid worden, maar er is geen sprake van een overname! Blijkbaar waren heel wat mensen in de meerderheid verrast door dit nieuws en waren ze zelfs niet op de hoogte.
We hopen dan ook dat er alsnog een positieve oplossing uit de bus valt, voor zowel personeel als cliënteel. Want naast deze dienst zou er ook nog sprake zijn van andere thuiszorgdiensten die zouden worden afgeschaft.
We zitten momenteel in een digitaal tijdperk, maar het persoonlijk contact blijven volgens ons belangrijk. Daarom vinden we het uiterst belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in mensen en niet enkel in gebouwen! Vergeet het menselijk aspect niet in de doelstellingen van het gemeentebeleid. Daar zullen wij blijven op hameren!

begroting 2015 Sint-Pieters-Leeuw

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag stonden enkele agendapunten mbt de begroting 2015 en meerjarenplanning van de gemeente.

Vorig jaar werd een meerjarenplan 2014-2019 opgesteld, zonder belastingverhogingen en met een uitgewerkt besparingsplan.

Jos Speeckaert, schepen voor Financiën en Begroting:
Bij het opstellen van het budget 2015 was het dan ook duidelijk dat dit budget zou moeten voldoen aan de reeds vooraf afgesproken maatregelen om de vereiste evenwichten te behalen.
In de exploitatie werd het uitgewerkte besparingsplan verder geïmplementeerd. Het OCMW en de politiezone houden zich aan de vooropgestelde werkingstoelagen, respectievelijk 3.750.000,00 € en 3.766.000,00 €. Daartegenover stijgen de uitgaven voor de brandweer voortdurend. Vanaf 2015 wordt hiervoor een jaarlijks bedrag van meer dan 1.400.000,00 euro voorzien. De personeelsbesparing waarbij bepaalde gepensioneerden niet meer vervangen zullen worden, werd al gedeeltelijk gerealiseerd en wordt voortgezet tijdens de resterende looptijd van de legislatuur. Het geheel van al deze besparingsmaatregelen in de exploitatie brengt de totale exploitatieuitgaven voor 2015 op 33.911.951,00 € en dit ten opzicht van 36.579.385,00 € exploitatieontvangsten.
Deze exploitatieontvangsten liggen ruimschoots lager dan het bedrag van 2014. Dit is grotendeels te wijten aan achterstallige inkomsten uit de personenbelasting van ongeveer 2 miljoen euro, die ons in 2014 nog werden doorgestort door de FOD financiën.
Daarnaast werd er in dit budget ook rekening gehouden met de verminderde subsidies voor de Vlaamse Beleidsprioriteiten wat toch een minderontvangst van 25.000,00 €/jaar betekent en met de verminderde subsidies voor GESCO’s. Er worden geen nieuwe eigen gemeentebelastingen ingevoerd.

Investeringen
Voor de investeringen werd een ambitieus plan opgesteld voor de periode 2014-2019. Hierbij werd rekening gehouden met de reeds voorgestelde gebouwenpuzzel (vernieuwingen, verkopen,…). De investeringen voor 2015 bedragen 6.632.307,64 €,
2013-09-09-fabriekstraat_01Het voornaamste project is zeker de vernieuwing van de Fabriekstraat. Die werken zullen in 2015 starten en zullen in verschillende fasen worden gerealiseerd. Het einde van die werken is voorzien tegen 2017.
Verder blijven wij investeren in het vernieuwen van voetpaden en het asfalteren van straten die aan vernieuwing toe zijn. In 2015 starten wij ook met het vernieuwen van de fietspaden aan de Galgstraat en de Pepingensesteenweg. Het traject van dit project bedraagt ongeveer 5 km en zal in 3 fasen worden uitgevoerd. In 2015 zal de studie worden uitgevoerd en zullen de nodige onteigeningen worden gerealiseerd. Tijdens de eerste fase zal het verkeersknooppunt aan “Het Pauwke” ook worden aangepakt om een vlottere doorstroming te bekomen.
In het kader van energiebesparende maatregelen zal het gemeentehuis ook grondig worden aangepakt en zal naast de aanbouw van de loketten ook de centrale verwarming worden vernieuwd.
Om de uitbreiding van de kinderopvang te kunnen realiseren voorzien wij ook de aankoop van een gebouw aan de nieuwe school “De Groene Parel” in het Negenmanneke. Hiervoor wordt 800 000 euro uitgetrokken.

archieffoto Uylenbroekstraat 2011
archieffoto Uylenbroekstraat 2011

Een paar jaar geleden hebben wij opdracht gegeven om een hydronautstudie op te maken om de gevoelige punten inzake wateroverlast vast te leggen. Na de eerste resultaten hebben wij beslist om 3 projecten prioritair aan te pakken. Het gaat om watergevoelige gebieden in Vlezenbeek (Groenstraat), in Zuun aan de Dikke Linde en aan de wijk “Witte Roos”. Ook voor deze werken worden vanaf 2015 kredieten voorzien.
Omdat werd vooropgesteld om jaarlijks maximaal 3 miljoen euro te lenen om onze schulduitgaven onder controle te houden, zullen we in 2015 het oud containerpark en de bijhorende loodsen verkopen. Deze staan leeg nadat alles naar de site op de Pepingensesteenweg is verhuisd.
Ook het gebouw waar momenteel het vredegerecht is gehuisvest zal in 2015 verkocht worden. Het vredegerecht zal normaliter een nieuwe stek krijgen in de huidige bibliotheek van Zuun.
Het budget werd opgemaakt overeenkomstig de regels van de BBC en is in evenwicht.