Er komen 15 ANPR Camera’s in Sint-Pieters-Leeuw

2014-11-27-ANPR-camerasSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond werd het ANPR cameranetwerk van Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd.
Het cameraplan bestaat uit een cameranetwerk van 15 ANPR-camera’s en 3 overzichtscamera’s verspreid over 7 locaties en één backoffice.

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth: “Het ANPR Cameraplan van Sint-Pieters-Leeuw investeert voor 80 pct in veiligheid, ophelderingsgraad verhogen via extra middelen voor politie, en 20 pct investeert het in mobiliteitshandhaving, met oa trajectcontroles op de Lenniksebaan en het duurzaam verhinderen van zwaar vrachtwagenverkeer in dorpscentrum Ruisbroek.”.

ANPR camera’s zijn geen camera’s,die het straatbeeld ononderbroken filmen. Zij nemen wel van elk voorbijrijdend voertuig een foto met 2013-03-10-grafiek-camnummerplaatherkenning. Deze nummerplaten en foto’s worden 30 dagen bewaard en kunnen ook gebruikt worden door de verkeersdienst en de recherchediensten van de politie. Een kleine bewakingscamera onder de ANPR camera filmt wel de omgeving van de paal om vandalisme te vermijden. Dus ook de wijkwerking zal hier gebruik kunnen van maken.

Burgemeester Luc Deconinck : “Onze ANPR camera’s zullen opgesteld worden aan de invalswegen van onze gemeente komende van Brussel. Concreet betekent dit net voorbij de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de Bergensesteenweg, op de Humaniteitslaan in Ruisbroek, op de Lenniksebaan en op de Postweg in Vlezenbeek. De ervaring in andere gemeenten leert dat deze camera’s een grote hulp zijn bij het opsporen van daders van misdrijven.”

Timing plaatsing ANPR camera’s
In 2015 komen de Bergensesteenweg en de Humaniteitslaan aan de beurt. In 2016 volgen de Postweg en de Lenniksebaan. Tegen einde 2015 wordt ook het Stationsplein van Ruisbroek met bewakingscamera’s uitgerust. In totaal bedraagt de investering voor het luik veiligheid circa 250.000 Euro. Vlaanderen stimuleert de lokale besturen om dergelijke camera’s te gebruiken voor de handhaving in het domein mobiliteit. Sint-Pieters-Leeuw zal ook van dit luik gebruik maken.

Korpschef Mark Crispel : “Met ANPR camera’s, gevoed door databanken zullen wij ons werk gerichter en efficiënter kunnen doen. Als wij daar bijkomstig in de toekomstige politiezone Zennevallei de vaste ANPR camera’s nog kunnen combineren met dispositieven en controles met mobiele ANPR camera’s verhoogt de pakkans nog meer.”
2014-11-27-ANPR_03  2014-11-27-schets-trajectcontrole
Controle op vrachtwagenverkeer in de Fabriekstraat te Ruisbroek
Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “In Ruisbroek zullen we een tweede ANPR camera installeren aan de grens met Lot. Zo kunnen we het traject van de Fabriekstraat gebruiken als “vrachtwagensluis”. Dit stelt ons in staat om alle vrachtwagens, die niet voor laden en lossen door de dorpskern rijden een bekeuring te geven. Het is immers de bedoeling dat deze vrachtwagens de autosnelweg gebruiken en de dorpskern van Ruisbroek sparen.
Op advies van de verkeerspolitie en het gewest zal ook het traject van de Lenniksebaan tot aan het kruispunt met de Pedestraat (Juwet) uitgerust worden met trajectcontrole. Na de Bergensesteenweg gebeuren op deze strook de meeste ongevallen met gekwesten.

De investering voor het luik mobiliteit bedraagt voor de gemeente 70.000 euro en voor Vlaanderen 30.000 euro.

huiswerkbegeleiding in Negemanneke en Ruisbroek

archieffoto huiswerkbegeleiding

NEGENMANNEKE / RUISBROEK: – Binnen het project ‘Taalstimulering via het jeugdnetwerk’ werden middelen vrijgemaakt om kinderen met een maatschappelijk kwetsbare thuissituatie te ondersteunen in het zelfstandig leren. De bedoeling is om het kind te leren zelfstandig huiswerk te maken en daarmee de Nederlandse taal te stimuleren. Gedurende 2 schooljaren werd er in Ruisbroek reeds huiswerkbegeleiding opgestart met het Globus Taalinstituut. Gezien zij vorig jaar hun dienstverlening stopzetten en er geen volwaardig alternatief gevonden werd, is deze ondersteuning stopgezet. Binnen het project taalstimulering werd 8.000 € vrijgemaakt om de huiswerkbegeleiding in eigen beheer van de gemeente opnieuw op te starten voor Ruisbroek en Negenmanneke (4 scholen).

Schepen van onderwijs, Gunther Coppens:
‘Huiswerkbegeleiding is een effectief middel dat wordt ingezet om de schoolse achterstand bij kinderen (zittenblijven, niet op leeftijd zitten) terug te dringen. We opteren er niet enkel voor om de huiswerkbegeleiding door te starten maar eveneens ernstig uit te breiden. Zo zal er vanaf dit jaar ook huiswerkbegeleiding mogelijk zijn voor de scholen van Negemanneke en Ruisbroek.

schepen van Vlaams Beleid,Integratie- en Inburgeringsbeleid en Gelijke Kansenbeleid, Marleen De Kegel
Voor dit project zetten wij middelen in van integratie omdat we merken dat een schoolse achterstand dikwijls te maken heeft met een taalachterstand. Tevens vragen wij aan de ouders een engagement om ook Nederlandse les te volgen. Zo willen we streven naar een betere communicatie tussen ouders en school en kunnen we samen met de begeleiding van de kinderen ook de ouders wegwijs maken in het huiswerkbeleid van de school. De nodige vorming hiervoor wordt ook voorzien. Het project richt zich tot de kinderen van eerste, tweede en derde leerjaar. Nadien hopen we dat ze mits begeleiding van de ouders zelf aan de slag zullen kunnen. Op het einde van het schooljaar zullen we samen met de directie en de zorgjuffen het geheel evalueren.”

 

agenda: 17de Praatcafé

Davidsfonds_Sint-Pieters-Leeuw_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw organiseert zijn 17de Praatcafé.

Met Wilfried Haesen als moderator houden we bij een lekker biertje of andere drank een gezellige babbel met : – Linde Merckpoel (Studio Brussel, Music for Life, TV …) – Guido Van Onsem (materiaalmeester van de Rode Duivels) – Rita Van Neygen (presentatrice bij de voormalige BRT o.a. “Op de koop toe”)

Zondag 7 december 2014 van 11.00 tot 12.30 uur
In GCC Coloma – Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Iedereen welkom – Vrije toegang

Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw donderdag 27 november 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 27 november 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

002 Iverlek – L.A.Schockaertstraat – ondergronds brengen LS – en OV-net – keuze LED-verlichting – goedkeuring.
Voor het deel van de L.A. Schockaertstraat tussen P. Vendelmansstraat en Stokerijstraat keurde de gemeenteraad van 20.12.2012 voormeld dossier goed voor een bedrag van € 38.649,40 incl. btw. In recentelijk goedgekeurde dossiers wordt evenwel reeds gebruik gemaakt van de nog meer energiebesparende LED-verlichting. Van de gelegenheid kan gebruik gemaakt worden om ook voor onderhavig dossier LED-verlichting te voorzien. Iverlek heeft hiertoe een offerte opgemaakt met een totaal van € 41.214,02 incl. btw. Voornoemde collegebeslissing wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

003 Huurovereenkomst voetbalinfrastructuur Pijnbroekstraat – goedkeuring.
Het afsluiten van een huurovereenkomst voor een perceel grond gelegen in de Pijnbroekstraat en eigendom van de heer Georges Suenens wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

004 Ruwbouw en afwerking renovatie politiegebouw Generaal Lemanstraat
005 Renovatie politiegebouw Generaal Lemanstraat. (buitenschrijnwerk, HVAC installatie en brand- en inbraakdetectie).
Om het politiegebouw Generaal Lemanstraat terug functioneel te maken zijn er renovatie- en aanpassingswerken nodig. Het opstarten van een overheidsopdracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

007 Organisatie kerstcorrida en kerstmarkt – bepalen verhuurprijs chalets voor de Kerstmarkt van 26 t/m 28 december 2014 – goedkeuring.
Naar aanleiding van de Kerstcorrida op vrijdagavond 26/12/2014 en de Kerstmarkt op vrijdag- 26/12 en zaterdagavond 27/12 en zondagnamiddag 28/12/2014 moet het bedrag voor het verhuren van de 16 kerstchalets worden vastgesteld. De verhuurprijs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

009 Bewegwijzering fietssnelweg Kanaalroute Halle-Brussel – samenwerkingsovereenkomst met provincie Vlaams-Brabant – goedkeuring.
De “Kanaalroute Brussel-Halle” is een fietsroute langs het Kanaal Brussel-Charleroi die deel uitmaakt van de Kanaalroute uit het FietsGEN die verder door Brussel ook richting Vilvoorde loopt. De bewegwijzeringsplannen voor deze fietsroute zijn afgewerkt na feedback van de betrokken gemeenten. De provincie Vlaams-Brabant wenst in de lente van 2015 de bewegwijzeringsborden te plaatsen. Het ontwerp van de betreffende samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

013 Wijkafdeling Leeuwse Kunstacademie in de Sint-Stevensschool – kennisgeving.
De gemeenteraad ging in zitting van 29 mei 2008 akkoord met de oprichting van een wijkafdeling van de Leeuwse Kunstacademie in de basisschool Sint-Stevens. Voor het schooljaar 2013-2014 was er echter geen vast lokaal beschikbaar voor de Kunstacademie en daarom heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 augustus 2013 beslist om leerlingenvervoer te voorzien van de Sint-Stevensschool naar de oude school van Den Top en terug. Na onderhandelingen heeft de Sint-Stevensschool dit schooljaar wel een lokaal gevonden voor de Kunstacademie waar ze sinds half oktober op woensdagnamiddag les volgen. Dit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

019 Toekenning van een toelage aan ontwikkelingsprojecten op voordracht van de GROS -goedkeuring.
De GROS adviseert aan de dienst Ontwikkelingssamenwerking van het gemeentebestuur welke derde wereldprojecten in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Daarnaast wordt voorgesteld om een toelage uit te keren aan 11-11-11 en noodhulp aan Artsen zonder Grenzen inzake de Ebola problematiek. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

020 Conceptnota huiswerkbegeleiding – goedkeuring.
Binnen het project ‘Taalstimulering via het jeugdnetwerk’ werden middelen vrijgemaakt om kinderen met een maatschappelijk kwetsbare thuissituatie te ondersteunen in het zelfstandig leren. De bedoeling is om het kind te leren zelfstandig huiswerk te maken en daarmee de Nederlandse taal te stimuleren. Gedurende 2 schooljaren werd er in Ruisbroek reeds huiswerkbegeleiding opgestart met het Globus Taalinstituut. Gezien zij vorig jaar hun dienstverlening stopzetten en er geen volwaardig alternatief gevonden werd, is deze ondersteuning stopgezet. Binnen het project taalstimulering werd 8.000 € vrijgemaakt om de huiswerkbegeleiding in eigen beheer opnieuw op te starten voor Ruisbroek en Negenmanneke (4 scholen). Gaat de gemeenteraad akkoord met de conceptnota inclusief de vrijwilligersvergoeding die uitbetaald wordt aan de leerkrachten en de bijdrage die gevraagd wordt aan de ouders?

022 Advies van de korpschef tot plaatsing van een ANPR-cameranetwerk.
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s voorziet dat de gemeenteraad een advies tot plaatsing van camera’s op een niet-besloten plaats verstrekt na voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone te hebben geraadpleegd.

023 Vastleggen van de voorwaarden en wijze van gunning van een ANPR-cameranetwerk – goedkeuring.
Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet in de implementatie van een cameranetwerk op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Het cameraplan bestaat uit een cameranetwerk van 15 ANPR-camera’s en 3 overzichtscamera’s verspreid over 7 locaties en één backoffice. Het cameranetwerk heeft tot doel om een hoog technologisch systeem te kunnen aanreiken om de flankerende maatregelen rond criminaliteitsbestrijding en verkeershandhaving te ondersteunen. Met het oog op een gestandaardiseerde uitbouw in Vlaanderen, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een contract “opdrachtencentrale vast ANPR netwerk” aanbesteed waarop geïnteresseerde overheden deze nieuwe apparatuur kunnen bestellen voor de uitbouw van een ANPR-netwerk.

024 Advies gemeenteraad mbt het plaatsen van een cameranetwerk op een niet besloten plaats- goedkeuring.
Het meerjarenplan 2014 – 2019 voorziet in de implementatie van een cameranetwerk op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Het cameranetwerk heeft tot doel om een hoogtechnologisch systeem te kunnen aanreiken om de flankerende maatregelen rond criminaliteitsbestrijding en verkeershandhaving te ondersteunen. Artikel 5§2 van de wet van 1 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s stelt dat de gemeenteraad een positief advies dient te verstrekken vooraleer de verantwoordelijke van verwerking kan overgaan tot het plaatsen van een cameranetwerk.