Vernieuwen fietspaden langs de Galgstraat – Pepingensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 23 oktober 2014 heeft de gemeenteraad een belangrijk bestek goedgekeurd voor het aanleggen van fietspaden, langsheen de Pepingensesteenweg en de Galgstraat. In totaal gaat het over circa 5 km, zijnde van aan de Dikke Linde tot aan het Mechels Gat (Site 250). Naast de fietspaden wordt ook het kruispunt aan Pauwke aangepakt.
2014-10-24-Pepingsesteenweg-fietspad_bebouwde-kom
In de vorige bestuursperiode liet het gemeentebestuur een haalbaarheidsstudie uitvoeren door het studiebureau Arcadis. De bedoeling was om na te gaan of fietspaden mogelijk waren en welke knelpunten op het traject aanwezig zijn.

Spreiding in drie fasen
Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen: “Het bestek dat donderdagavond werd goedgekeurd voorziet de aanstelling van een studiebureau voor het voorontwerp (startnota), het eigenlijke ontwerp met alle technische details (projectnota), het begeleiden van het dossier naar de nodige subsidies toe vanuit de provincie, het opmaken van het bestek en de gunningsprocedure naar de aannemers toe alsook de opvolging van de werken.
Hiervoor werd in de meerjarenbegroting een krediet van 400.000 euro ingeschreven, gespreid over meerdere jaren.
Die spreiding heeft vooral te maken met de spreiding van de uitvoering in drie fasen.
In principe zal fase 1 betrekking hebben op de zone van de Lotstraat tot aan de Pickéstraat, terwijl fase 2 en 3 respectievelijk gaat van de Lotstraat tot aan de Dikke Linde en van de Pickéstraat tot aan het politiekantoor.
2014-10-24-PepingsesteenwegFietspaden zijn een prioriteit
Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth: “Enkele jaren geleden was Sint-Pieters-Leeuw genomineerd als beste fietsgemeente van Vlaanderen. Inderdaad, … onze gemeente is al beter voorzien van afgescheiden fietspaden dan de meeste andere gemeenten in Vlaanderen. De mooie afwerking met de tussenhaagjes wordt als voorbeeld gebruikt in andere gemeenten. Binnenkort zal het fietspad op de Pelikaanberg in gebruik kunnen worden genomen. Met de 5 km lange strook van de Dikke Linde in Zuun tot aan de politiekantoren aan het Mechels gat zullen we de komende jaren deze belangrijke Oost-West-as verbeteren voor de zwakke weggebruiker.”

Kruispunt Pauwke aanpakken
Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth : “In het bestek hebben we ook het onderzoek naar de capaciteit van de lichten aan het kruispunt Pauwke opgenomen. We zijn overtuigd dat deze nog kan worden verhoogd door het gebruik van slimme lichten. Het aanschuiven op de Pepingensesteenweg ‘s ochtends en op de Europalaan tijdens de avondspits kunnen door middel van deze technologie worden ingekort. Hoe vlotter we dit kruispunt kunnen bedienen, hoe meer we het sluipverkeer door de wijk Brucom kunnen verminderen. De doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren om aldus het sluipverkeer minder renderend te maken, is dan ook de rode draad in onze mobiliteitsvisie.”

MyMachine Vlaanderen: 6de leerjaar Jan Ruusbroec aan de slag als uitvinders

RUISBROEK: – MyMachine Vlaanderen, een initiatief van MyMachine vzw in samenwerking met Vlajo,maakt het mogelijk voor kinderen om hun eigen droommachine te ontwikkelen. Kinderen uit het lager onderwijs bedenken een ‘machine’ (idee) die dan verder wordt uitgewerkt door hogeschoolstudenten (ontwerp) om tenslotte te worden gerealiseerd door leerlingen uit het technisch onderwijs (machine). Gedurende het hele traject kunnen kinderen en studenten beroep doen op de expertise en ondersteuning van diverse bedrijven en organisaties om zo de knapste machines te realiseren.

Wij namen vandaag een kijkje tijdens de brainstorm sessie in het 6de leerjaar van de Vrije Basisschool Jan Ruusbroec en zagen reeds een “moppenmachine” en “aapmachine” op papier ontstaan.
2014-10-24-mymachine_03
Deze week kruipen meer dan 400 kinderen uit 21 lagere schoolklassen,verspreid over Vlaanderen, in de huid van Leonardo da Vinci. Ze bedenken, tekenen en beschrijven hun eigen ‘droommachine’. Ze worden hierbij geholpen door studenten van de Howest Bacheloropleiding Industrieel productontwerpen (2de worden ook vergezeld van de leerlingen van de technische secundaire school waarmee ze straks gaan samenwerken.

De studenten moeten het creatiefste in de kinderen naar boven halen, waarna de klas de top 3 van mooiste of mafste machines kiest. Eén daarvan wordt verder uitgewerkt door de ontwerpstudenten. Ten slotte bouwen leerlingen van het technisch secundair onderwijs deze machines. Eind juni wordt het hele proces van kindertekening tot tastbare machine tentoongesteld.

De Billenkletsmachine, het Zweefboard, de Weermaakmachine, het Frietkanon of de Spokenverjager, het zijn slechts enkele van de straffe uitvindingen die dankzij MyMachine werden gerealiseerd in het verleden.

Deze diashow vereist JavaScript.


De uitvinders: Vrije Basisschool Jan Ruusbroec 6de leerjaar
Klas 6: Magali Timmerman, Laura Willems, Aurélie Van Iseghem, Céline Himschoot
Studenten Howest Bachelor Industrieel Productontwerpen – jaar 2
De machinebouwers: Don Bosco Halle

Walter Gansemans overleden

2014-10-24-RIP-Walter-Gansemans_archieffoto_05-12-2013OUDENAKEN: – Op donderdag 23 oktober overleed Walter Gansemans.

WALTER GANSEMANS werd geboren in 1943. Hij was licenciaat opvoedkunde (Gent).

Na een heel korte periode in het onderwijs werd hij producer Schooluitzendingen bij de toenmalige BRT. Later stapte hij via een examen over naar de radionieuwsdienst, keerde na enkele jaren terug naar de televisie voor natuur- en milieuprogramma’s, later de jeugduitzendingen  om na een jaar nieuwsdienst met pensioen te vertrekken.

Hij schreef toneel en jeugdboeken. Verder was Walter Gansemans actief in Natuurpunt en schreef hij toeristische reportages voor o.m. Kreo.
En was tevens lid en oud-voorzitter van de Halse Persclub.

Hij woonde in het landelijke Oudenaken.

Op 29 oktober om 10.30 uur wordt er een niet-kerkelijke afscheidsplechtigheid georganiseerd in de Don Boscokerk te Buizingen .

agenda: Poppentheater Sloef speelt De sterrenziekte

2014-10-29-affiche_poppentheaterSINT-PIETERS-LEEUW: – De Gezinsbond afdeling Sint-Pieters-Leeuw organiseert op woensdag 29 oktober 2014 om 14.30 uur een Poppentheater voorstelling.
Poppentheater Sloef speelt “De sterrenziekte”.

Poppentheater Sloef speelt met handpoppen :de sterrenziekte. Met zijn goede vriend Professor Rommeliscus beleeft Sloefke deze keer een sterrenavontuurtje….Gaat het wel goed met de aarde, de sterren, de maan ? En kan Sloefke ook hier helpen ?

Prijs: € 3
In het Parochiecentrum St Pieter, Balléstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw

agenda: Viskermis KV Zuun

2014-10-26-affiche-viskermisZUUN: – KV Zuun nodigt u uit op zijn jaarlijkse “Viskermis”

vrijdag 24 oktober 2014 van 18 tot 22 uur
zaterdag 25 oktober 2014 van 18 tot 22 uur
zondag 26 oktober 2014 van 12 tot 15 uur

Ten voordele van KV Zuun vzw jeugdwerking en fanion.
In de Chalet, Petrus Basteleusstraat. Iedereen van harte welkom

Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 22 oktober 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 23 oktober 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

012 Onderhoud voetbalpleinen – goedkeuring bestek.
Een overheidsopdracht wordt opgestart bij wijze van de open aanbesteding om de continuïteit van het onderhoud van de voetbalpleinen te garanderen. Deze opdracht bestaat uit het maaien, onderhouden en heraanleg van 5 pleinen gelegen op diverse locaties in de gemeente. Het bestek wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

013 Vernieuwen fietspaden langs de Galgstraat – Pepingensesteenweg – goedkeuring.
In het kader van het vernieuwen van fietspaden werd een bijzonder bestek opgesteld. Deze heeft als doel het aanstellen van een ontwerper en veiligheidscoördinator voor het opmaken van de studie.
Het traject strekt zich uit vanaf het kruispunt Dikke Linde –> rotonde Coloma –> kruispunt ’t Pauwke –> tot ingang recyclagepark.
Het ontwerpdossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

014 Verkaveling Klein-Bijgaarden – ontwerpdossier – goedkeuring.
Het wegenistracé voor het creëren van 36 loten gelegen tussen de A. Van Cotthemstraat, Bergensesteenweg en Sportlaan werd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2014 goedgekeurd. Voor de aanleg van het infrastructuur overeenkomstig de verkavelingsvergunning (CBS 23.06.2014) heeft het studiebureau D+A Consult uit Halle een ontwerp opgemaakt. Volgende werken zijn voorzien:
– aanleg gescheiden rioleringsstelsel met een ondergronds bufferbekken;
– aanleg van de wegverharding in KWS (asfalt);
– aanleg voetpaden in grijze betonstraatstenen (klinkers);
– aanleg van een fietspad in beton;
– aanleg LED verlichting;
– aanleg groenzone.
Alle nutsleidingen (uitgezonderd de riolering) worden aangelegd onder het voetpad.
Het ontwerpdossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

015 Budgetwijziging 2/2014 – gemeente – goedkeuring.
Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk.
Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden.
De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de budgetwijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken.

016 Benaming scholengemeenschap – goedkeuring
In zitting van 22 mei 2014 besliste de gemeenteraad om een samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap af te sluiten met Dilbeek voor een periode van zes schooljaren (2014-2020). De directies gingen op zoek naar een gepaste naam voor de scholengemeenschap. Tijdens het beheerscomité van 22 september 2014 werd voorgesteld om de scholengemeenschap de naam “De Spil” te geven. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan om de scholengemeenschap van de gemeentes Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw de naam “De Spil” te geven vanaf schooljaar 2014-2015.

017 Reglement voor het gebruik van een bedrijf of dienst GSM/laptop/tablet
Naar aanleiding van een controle van de RSZPPO werd gevraagd om een duidelijke regeling uit te werken omtrent het privé-gebruik van gsm’s, laptops en tablets.

024 Vrijwilligersloket – Activiteit “Hulpbegeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang” – toekennen kilometervergoeding – goedkeuring
Binnen de dienst BKO zijn er heel wat personeelsleden langdurig afwezig.
Om de continuiteit van de opvang te verzekeren, is het inschakelen van vrijwilliger(s) noodzakelijk.
Gaat de gemeenteraad akkoord om deze vrijwilligers een kilometervergoeding toe te kennen?

025 Addendum bij het huishoudelijk reglement: opvang bestellen is opvang betalen – goedkeuring
Ingevolge het Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters van 20 april 2012 (art. 8) en de daarbij horende Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (art 36 – 28 en 29)en het Ministerieel Besluit van 23 april 2014 (art 19) wordt het principe ‘opvang bestellen is opvang betalen’ ingevoerd. Dit dient opgenomen te worden in het huishoudelijk reglement van de kinderdagverblijven en van de dienst voor onthaalouders. Het principe “opvang bestellen is opvang betalen” houdt in dat de ouders betalen voor de door hen gereserveerde opvangdagen, die vastgelegd worden in het opvangplan (onderdeel van de schriftelijke overeenkomst die de ouders afsluiten met het gemeentebestuur).
De organisator staat wel minimaal 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen toe, waarvoor geen dagvergoeding betaald dient te worden. Deze gerechtvaardigde afwezigheden worden berekend a rato van het opvangplan en de start- of einddatum van de opvang. Men heeft recht op 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen per volledig kalenderjaar bij een voltijds opvangplan. Een voltijds opvangplan is een opvangplan van 5 dagen per week, waarbij er per dag meer dan 5 uur kinderopvang is.
Er wordt gevraagd om tijdig en correct te verwittigen in geval van afwezigheid (zie addendum), zoniet zal een sanctionerende vergoeding worden aangerekend ten bedrage van het geldende maximumtarief (in 2014: € 27,71). Bij afwezigheid wanneer de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen zijn opgebruikt, en tijdig en correct verwittigd, zal de vastgestelde dagvergoeding, met een minimum van € 5 aangerekend worden. Het addendum wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

026 Overheveling concessies Merselborre en de Koetsier naar PEVA CC Coloma
De concessiecontracten voor uitbating cafetaria Merselborre en de Koetsier met de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur werden met ingang van 01/01/2012 overgenomen door het gemeentebestuur. Dit gebeurde ingevolge de stopzetting van de concessieovereenkomst van de gemeente met de vzw. Aangezien er inmiddels een nieuwe vzw – de PEVA CC Coloma – is opgericht, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de twee concessies opnieuw over te hevelen naar de PEVA. Het doel is tweeledig: enerzijds komen de maandelijkse vergoedingen zo in het budget van de PEVA, anderzijds is een opvolging van de werking doorheen de jaren zo overzichtelijker.