Rode Kruis-Vlaanderen leert sportclubs reanimeren en defibrilleren

VLAANDEREN:- Samen met het nieuwe schooljaar start voor vele sportclubs het nieuwe sportseizoen. Jaarlijks krijgen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten. Voor een sportclub is het dan ook letterlijk van levensbelang om genoeg kennis over reanimatie in huis te hebben. Daarom biedt Rode Kruis-Vlaanderen met steun van de Vlaamse overheid 225 sportclubs een opleiding Reanimeren en defibrilleren aan. Zo wil Rode Kruis-Vlaanderen van sportclubs een veiligere plek maken.
2014-09-05-rodekruis-actie-reanimeren-sportclubs
Snelle hulp van levensbelang
Sporten is gezond. Intensief sporten vergt echter veel van je lichaam, met af en toe letsels tot gevolg. Soms gaat het grondig mis. “Jaarlijks krijgen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten”, vertelt Stephan Lauwers, manager Eerste hulp bij Rode Kruis-Vlaanderen. Sportclubs zijn bovendien een plek waar veel mensen samenkomen. Daardoor hebben ze een vergroot risico om geconfronteerd te worden met een hartstilstand.
“Snel en efficiënt optreden is dan van levensbelang. Met elke minuut die verstrijkt voordat er gestart wordt met de reanimatie, daalt de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Wachten op professionele hulp duurt meestal te lang, dus komt het aan op de kennis van ploegmaten, trainers, scheidsrechters en supporters.”
225 opleidingen Reanimeren en defibrilleren
Het project ‘Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs’ sluit aan op die behoefte. Rode Kruis-Vlaanderen biedt 225 sportclubs in Vlaanderen een 3-uur durende opleiding Reanimeren en defibrilleren aan. Tijdens deze opleiding leren sportclubs hoe ze een bewusteloos slachtoffer moeten benaderen, hoe ze moeten reanimeren en hoe ze een AED (automatische externe defibrillator) moeten gebruiken.
De opleiding is bedoeld voor iedereen die aan een sportclub verbonden is: trainers, sporters, bestuursleden, begeleiders, supporters … Door de steun van de Vlaamse overheid blijft de opleidingsprijs voor de club beperkt tot 75 euro.
Het project kadert binnen het actieplan Gezond Sporten van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Sporten is gezond als je gezond sport. In de eerste plaats zetten we in op een goede preventie door degelijke infrastructuur en accurate informatie. Maar als het fout loopt, is het belangrijk dat mensen op de juiste manier heel snel kunnen ingrijpen om nog erger te voorkomen. Ik ben dan ook blij dat we als Vlaamse overheid deze opleidingen in samenwerking met Rode Kruis- Vlaanderen kunnen aanbieden en hoop dat heel veel clubs dit meenemen in de uitwerking van hun beleid rond gezond sporten.”
Rode Kruis-Vlaanderen en de Vlaamse overheid werkten eerder al samen rond letselpreventie en eerste hulp bij sporters. De informatie over eerste hulp bij sportletsels en letselpreventie op de website van de Vlaamse overheid http://www.gezondsporten.be http://www.gezondsporten.be is gebaseerd op de evidence-based richtlijnen van Rode Kruis-Vlaanderen. Die richtlijnen geven recreatieve en competitieve sporters tips om veel voorkomende sportblessures te voorkomen.

Voorrang aan gezonde en veilige clubs
Sportclubs met een ‘gezond sporten’-beleid krijgen voorrang om de opleiding te volgen. “We willen sportclubs die zich al inzetten om een veilige en gezonde sportomgeving te creëren voor hun leden aanmoedigen om hierin te blijven investeren. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor andere clubs”, licht Stephan Lauwers toe.
De selectie gebeurt door een online vragenlijst, die peilt welke inspanningen de club doet op vlak van eerstehulpmateriaal, -opleidingen en -beleid. Na het invullen van de vragenlijst weten sportclubs of ze in aanmerking komen voor de opleiding. Sportclubs die niet in aanmerking komen, kunnen bij Rode Kruis-Vlaanderen terecht voor eerstehulpopleidingen buiten het kader van dit project en op http://www.gezondsporten.be http://www.gezondsporten.be voor informatie en tips rond gezond sporten.
Praktisch
De online vragenlijst voor sportclubs is vanaf 5 september beschikbaar op www.rodekruis.be
De opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs worden aangeboden aan 225 clubs.
De eerste 225 clubs die op basis van de vragenlijst in aanmerking komen, kunnen de opleiding volgen tussen 6 september 2014 en 31 augustus 2015.

Infoavond herinrichting van de Zuun

SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond had in de raadzaal van het gemeentehuis een infoavond plaats over de “Herinrichting van de Zuun”. Een project dat moet zorgen voor meer bergingscapaciteit en ook het natuurlijke karakter maximaal herstelt in de zuun en zuunvallei.
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (09)
Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden, De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) , De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei gaven er uitleg over het “waterbeheersingsproject Zuunbeek” aan de hand van de geplande maatregelen.

2014-04-27-Zuunbeek_04DE ZUUNBEEK
De Zuunbeek ontspringt op een hoogte van ongeveer 70 meter te Kester, waar ze de Bruggeplasbeek wordt genoemd. Vervolgens stroomt ze door de gemeente Pepingen, waar ze tot de samenvloeiing met de Karenbergbeek (of Bosbeek) de Beringenbeek wordt genoemd. Nadien stroomt ze door het gehucht Oudenaken, waar ze op de linkeroever haar voornaamste zijwaterloop, de Molenbeek, ontvangt. Daarna stroomt de Zuunbeek door Sint-Pieters-Leeuw naar Zuun, waar ze ter hoogte van de gemeentegrens met Drogenbos in de Zenne uitmondt op een hoogte van 25 m.
De totale lengte van de Zuunbeek bedraagt ongeveer 19 km.
In Sint Pieters Leeuw loopt de Zuunbeek langs het natuurgebied Zuunvallei. In het kerngebied “Oude Zuun” bevindt zich nog een oude meander van de Zuunbeek.

Daniël Van De Gucht van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden gaf een korte uitleg over de rol van Natuurpunt binnen dit project.
Hij vertelde hoe de vereniging zorgt voor de groene long in de Zuunvallei hun natuurreservaat.
Ze doen er Specifieke beheerswerken, Begrazingsprojecten en Educatieve projecten, waken over het Habitatrichtlijngebied.
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (01) 2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (03)
Annelies Haesevoets (VMM) gaf toelichting over de geplande maatregelen van het waterbeheersingsproject.
De Zuunbeek is een regenrivier met sterk wisselende waterstanden.
• 16e eeuw: rechttrekking van de Zuunbeek stroomopwaarts S-P-L voor Molen Volsembroek.
• 1972-1975: Rechttrekking van de benedenloop van de Zuunbeek, oevers verhoogd, meanders rechtgetrokken, verbreding van de bedding, moeraszones gedempt, bouw van 2 wachtbekkens. – Wateroverlast blijft.
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelprojecten

Waarom dit project?
• Extra bergingscapaciteit ifv voorkoming wateroverlast Negenmanneke
• Ecologisch herstel Zuunbeek
• Verhoging landschappelijke waarde Zuunbeek
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_01
Deelproject 1: Volsembroek
• Realisatie gecontroleerd overstromingsgebied
• Structuurherstel/hermeandering Zuunbeek
• Aanpak verdroging gebied
concrete maatregelen:• Dwarsdijk opwaarts huidige wachtbekken • Vernieuwing stuw → extra berging – optimale sturing
Graven nieuwe meanders • Schotbalken → ecologisch herstel waterloop en vallei
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_02
Deelproject 2: Gaspeldoornbeek
• Doel: te snelle vulling van groot wachtbekken vermijden
• Maatregel: omleiden van Gaspeldoornbeek
concrete maatregelen: Nieuw te graven Gaspeldoornbeek • Nieuwe monding Opwaarts grote wachtbekken • Oorspronkelijke toevoer behouden Regeling met een spindelschuif • Moeraszone
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_03
Deelproject 3: Heidries
• Herstel historische meanderende loop
• Behoud huidige loop
• Stuw → vast peil, verdeling debiet:
• Basisdebiet: historische loop
• Piekdebiet: + huidige loop
concrete maatregelen: Uitgegraven historische meanderende loop • Buis onder bestaande weg • Natte moerasachtige zone • Brug behouden
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_04
Deelproject 4: Oude Zuun
• Herstel historische loop (Oude Zuun)
• Behoud huidige loop
• Stuw → vast peil, verdeling debiet:
• Basisdebiet: historische loop
• Piekdebiet: + huidige loop
concrete maatregelen: Bestaande stuw instellen op vast peil • Uitgraven gedempte oude loop • Slib ruimen in nog bestaande oude loop
• Aansluiting op de huidige loop Steenbestorting met grindlaag voor vismigratie

Voorlopige planning:
Momenteel:
• Ontheffingsdossier MER (incl. passende beoordeling) goedgekeurd → actualisatie
• Grondverwerving is opgestart (VLM)
• Opmaak definitief ontwerp
Najaar:
• Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
• Aanbesteding van de werken
2015: Start werken
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (06) 2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (07)
Luc Vander Elst (VLM) had het over het landinrichtingsproject dat volgt na de werken van VMM.
Landinrichting is een instrument voor de inrichting van de open ruimte.
Het gebied zodanig inrichten dat alle facetten in het gebied zich volwaardig kunnen ontwikkelen: milieu, natuur, landbouw,recreatie, cultuurhistorie, landschap, water, (zachte) mobiliteit,…

De Zuunbeek: kansen voor landinrichting
• Vallei met heel wat mogelijkheden
• van waterbeheer naar integrale vallei-inrichting
• beekherstel over volledige lengte
• verder gefaseerd oplossen waterproblematiek
• Actiever inzetten van grondbeleidsinstrumenten (grondenbank)
• Toegankelijkheid van het gebied verhogen, linken met stedelijke Klein-Bijgaarden en Drogenbos
• Versterking zijvalleien, tegengaan erosie
• Erosiebestrijding, herstel kleine landschapselementen
• Versterking landbouw

VLM werkt samen met VMM voor grondaankoop (6,5 ha)
• 2015 – beginnen met opmaak landinrichtingsplan
• 2016 – procedurefase
• 2017 – voorleggen aan minister
• 2018 – eerste uitvoering?
• Financiering: landinrichting subsidieert voor 50 tot 70%

Tot slot sprak coördinator Marleen Maldeghem van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
• Geef de open ruimte betekenis
• kwaliteitsvol en meervoudig ruimtegebruik
– ecosysteemdiensten, voedsel, energie
– visueel, toegankelijk en aaneengesloten
Door ruimtes te creëren die de moeite waard zijn om zorg voor te dragen.
2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (05) 2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (02)
Na de uitleg van de sprekers was er een vragenronde voor het publiek.
– Zo waren er verscheiden vragen over de wachtbekkens. Hoe komt het dat deze steeds gevuld zijn, waterpeil staat regelmatig hoger in het wachtbekken dan in de Zuun, als de werken over enkele jaren gedaan worden wat dan met waterproblemen de volgende maanden jaren, kan er nu al geen prioriteit gegeven worden aan wachtbekken – dat is toch niet de grootste kost.
Hierop antwoordde Koen Martens van VMM dat dit reeds enige tijd een zorg is waar zijn mensen veel tijd in steken. Zo zijn het voorbije jaar reeds peilmeters geïnstalleerd zodat men de situatie beter kan monitoren. Werd er gewerkt aan de stuwen,…

– Er was ook een vraag of de werken van Aquafin die mogelijk de Oude Zuun bedding kruisen geen problemen gaat geven.
Hierop antwoordde men dat de werken van Aquafin al op de kaart werden toegevoegd maar dat men dit nog eens extra zal controleren en eventueel actualiseren.

– Wat met de capaciteit van de duiker onder de vaart.
Ook dit is voor VMM een permanente zorg. Daarom wordt hij reeds jaarlijks gekuist qua slib en is het dus belangrijk dat het water boven aan de Zuunbeek niet snel wordt afgevoerd naar de koker want anders creëer je de problemen lager op de Zuunbeek, aan de duiker dus.

2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (11) 2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (13)
Tot slot kaarte burgemeester Luc Deconinck aan dat niet alleen de Zuunbeek boosdoener is voor de wateroverlast in de gemeente maar evenzeer het rioleringsstelsel bij overvloedige regenval een probleem is.
Daarom is de gemeente dit jaar gestart met een hydronautstudie om alle gevoelige gebieden van sint-Pieters-Leeuw in kaart te brengen. Nog dit jaar hoopt men de resultaten voor Brucom te hebben (piloot project) en daarna de rest van de gemeente.

Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
27/04/2014 – Stroomgebiedbeheerplannen in openbaar onderzoek
28/04/2014 – hermeandering van de Zuun
17/04/2013 – VMM automatiseert stuwen Zuunbeek
18/11/2010 – Leeuwse Natuurvrienden pleiten voor snelle realisatie beekherstel en hermeandering Zuunbeek
14/11/2010 – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw