Project bedrijvenzone Ruysbroeckveld

RUISBROEK: – Vanaf vandaag kunnen ondernemers beroep doen op de nieuwe bedrijvenzone Ruysbroeckveld in Sint-Pieters-Leeuw. Deze nieuwe zone moet ondernemers en ondernemingen, zowel klein als groot, stimuleren om hun beroepsactiviteiten in de regio te vestigen of uit te breiden. Dankzij de flexibele mogelijkheden kunnen geïnteresseerden in functie van hun behoeften zelf de oppervlakte bepalen van hun perceel met een minimum van 5.000 m².
2014-06-30-rusbroekveld_01
Momenteel worden alle terreinen binnen het plangebied gebruikt voor landbouw. Het plangebied strekt zich vandaag als een open vlakte uit van aan het Kanaal Brussel-Charleroi tot aan de Bergensesteenweg. Een aantal percelen van het plangebied sluiten aan op het kanaal. Langs het kanaal ligt naast een belangrijke ontsluitingsweg (Groot-Bijgaardenstraat) eveneens een alternatieve fietsverbinding. Verder langsheen de Edward de Baerdemaekerstraat en de Frans Baesstraat ligt de woonwijk Wilderveld. Vanuit deze straten zijn doorzichten naar het open gebied Ruysbroeckveld behouden. Het groene karakter van deze straten is een belangrijke troef.

Met een totale oppervlakte van bijna 8 hectare moet dit project meer ruimte bieden om te ondernemen en op korte termijn ook de werkgelegenheid in de regio stimuleren.

De bedrijvenzone houdt ook maximaal rekening met de omliggende woonzones en het behoud van de omliggende natuur. Door het voorzien van een ruime groenbuffer en een later aan te leggen parkzone wordt de bedrijvenzone maximaal ingepast in het landschap.
2014-06-30-rusbroekveld_02groenzone  . 2014-06-30-rusbroekveld_02-bedrijventerrein
De bedrijvenzone Ruysbroeckveld is opgedeeld in een aantal loten en het verkavelingsplan werd zo opgesteld dat de percelen beantwoorden aan de flexibele en wisselende ruimtebehoefte van bedrijven. De loten met een oppervlakte van circa 1.250 m² worden samengevoegd tot grotere gehelen met een minimale perceeloppervlakte van 5.000 m². Er is geen maximum perceeloppervlakte opgelegd.

Nog dit jaar zullen de infrastructuurwerken starten en afhankelijk van de weersomstandigheden zal de bedrijvenzone bouwrijp zijn vanaf midden 2015.

Voor meer informatie over de bedrijvenzone Ruysbroeckveld kan u terecht op: www.ruysbroeckveld.be

Bestel een pakket reflecterende rugzakhoezen voor een veilig jeugdkamp

2014-06-30-rugzakhoezenVLAAMS-BRABANT: – Jeugdorganisaties kunnen bij de provincie Vlaams-Brabant gratis reflecterende rugzakhoezen bestellen. Deze rugzakhoezen moeten de zichtbaarheid van jongeren op kamp of op weg naar een speelplein verbeteren. En zo ongevallen in het verkeer voorkomen.

De start van de zomervakantie is ook de start van de hoogdagen in het jeugdwerk. De jeugdbewegingen vertrekken op kamp, de speelpleinwerkingen openen hun deuren en allerlei vakantieactiviteiten zorgen voor een gevarieerd zomeraanbod. Zowel te voet als met de fiets zal je de komende weken groepen kinderen en jongeren tegenkomen. Op weg naar de kampplaats, op dropping of onderweg naar het bos in de buurt. Zorgen dat men gezien wordt op pad is dan van levensbelang.

We willen onze jeugdgroepen sensibiliseren over verkeersveiligheid en ons steentje bijdragen aan hun zichtbaarheid. Daarom kunnen Vlaams-Brabantse jeugdorganisaties een pakket reflecterende rugzakhoezen met een unieke tekening van Jeroom aanvragen. Brochures met de verkeersregels en tips voor wandelende of fietsende groepen én een spelfiche om met de begeleiding stil te staan bij hoe je veilig op stap kan gaan als jeugdgroep, vervolledigen het pakket’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor jeugd.

Een persoon met donkere kledij wordt in de dimlichten van een aankomende auto gezien tot op 20 meter, met heldere kledij tot op 50 meter en met reflecterend materiaal zelfs tot op 150 meter. Een auto die 90 km/u rijdt bij normale weersomstandigheden heeft 64 meter nodig om tot stilstand te komen.

Een fluo accessoire, zoals een reflecterende rugzakhoes, kan dus levens redden,’ aldus gedeputeerde Luc Robijns. ‘Een rugzakhoes is ook een goed alternatief voor fluo hesjes voor jeugdbewegingen die trektochten of avondactiviteiten doen. Een fluo hesje met daarover een rugzak heeft weinig effect. Rugzakhoezen zijn hiervoor een prefect alternatief.’

Jeugdorganisaties die zelf ook een pakket rugzakhoezen willen ontvangen, kunnen dit aanvragen via www.vlaamsbrabant.be/rugzakhoezen

KV Brucom Sp wil starten met veteranen ploeg

SINT-PIETERS-LEEUW: – logo_KV-Brucom-SportKV Brucom Sportief wil volgend seizoen starten met een leuke en sportieve veteranen ploeg (38+).

Jean-Claude De Geest: “Volgend seizoen organiseren Danny en ik een ploeg voor veteranen op KV Brucom. Er zijn ongeveer 15 matchen per jaar.
Wie zich geroepen voelt stuur mij dan zo vlug mogelijk een Email: jean.claude.de.geest@me.com
Het magische woord van deze tekst is “AMUSEREN“. ‘

24-urenstaking spoorwegen begonnen

2014-06-13-station-Ruisbroek_NMBS_sporen_01BELGIË / RUISBROEK: – Vanavond om 22 uur begint een 24-urenstaking bij het spoor. De staking, die duurt tot maandagavond 22 uur, kan heel wat hinder veroorzaken.

De socialistische vakbond legt voor 24 uur het werk neer. Die zegt dat er wordt gestaakt omdat er een personeelstekort is bij de NMBS.
De andere bonden doen niet mee, maar de hinder zal toch groot zijn. Er zouden zo’n 1.800 treinen niet rijden, wat overeenkomt met de helft van alle verbindningen.
Vooral wie naar Brussel moet neemt beter zijn voorzorgen en gaat op zoek naar alternatieven. Morgen is het immers een van drukste dagen op de luchthaven, met 42.000 vertrekkende passagiers. Door de staking zijn heel wat mensen genoodzaakt om met de auto naar de luchthaven te komen en daardoor wordt het ook erg druk op de Ring.
Meer info: www.acod-spoor.be/index.php?option=com_content&view=article&id=572:staking-30-juni-2014-waarom-gaat-acod-spoor-in-actie-&catid=77:pamflet&Itemid=58

live overzichtskaart gevolgen staking op spoorlijnen:


Groen = normaal / Oranje = verstoord verkeer / Rood = geen verkeer

Leeuwse leden politieraad Zennevallei verkozen

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de jongste gemeenteraad werd niet alleen een protocolakkoord m.b.t. fusie politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot politiezone Zennevallei goedgekeurd, maar ook de leden van de politieraad verkozen.

Voor het bepalen en verdelen van het aantal leden van de politieraad worden de bevolkingscijfers in aanmerking genomen die gediend hebben als basis voor het bepalen van de samenstelling van de gemeenteraden in de gemeenten uit de politiezone. Stad Halle, gemeente Sint-Pieters-Leeuw en gemeente Beersel tellen samen 93 271 inwoners. Dit impliceert dat de politieraad zal bestaan uit 21 leden.
Voor de nieuwe politieraad heeft Halle recht op 8 leden, Sint-Pieters-Leeuw 7 en Beersel 6.
De burgemeester, Luc Deconinck (N-VA), zetelt automatisch.
Voor Sint-Pieters-Leeuw werden volgende politiekers verkozen: Jan Desmeth en Gust Crabbe (N-VA), Lucien Wauters en Hilde Van Impe (CD&V), Guy Jonville (Sp.a), Jean Cornand en Georgios Karamanis (Pf). In de politieraad hebben Sp.a en Open Vld een gedeeld mandaat. Guy Jonville zal dan opgevolgd worden door Kathleen Dherde.

Jupiler Force wordt niet meer geproduceerd

Brouwerij_Belle-Vue_Bergensesteenweg144_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De brouwerijgroep AB InBev heeft de productie van het alcoholvrije Jupiler Force stopgezet. Alleen wat in de handel is, wordt nog verkocht.

De frisdrank van de brouwerijgroep AB InBev werd in februari 2011 gelanceerd onder de naam “Jupiler Force”. Het was een natuurlijk gebrouwen frisdrank zonder alcohol, kleur-, smaak- of conserveringsmiddelen. Het brouwen gebeurde in de brouwerij Belle-Vue op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.

In 2012 werden er nog 3 nieuwe varianten van gecreëerd: Lime, orange en hop.
Maar het sloeg nooit aan bij het grote publiek.

Zie ook ons artikel van 18/02/2011: Jupiler Force wordt in Sint-Pieters-Leeuw gebrouwen

Parkeerverordening Ontwerp stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond stond als agendapunt: Parkeerverordening Ontwerp stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

Het ontwerp ‘verordening parkeren’ kreeg eerder reeds
– gunstig advies commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landbouw van 12 september 2013;
– gunstig advies Ruimte Vlaanderen Vlaams-Brabant van 6 mei 2014;
– gunstig advies Gecoro van 2 april 2014;
– bijkomend gunstig advies (op vraag van de Gecoro) van de huisvestingsmaatschappijen inzake de 1/1 verhouding van parkeerplaatsen bij sociale woningen.
Vanuit de ervaring met aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen worden enkele wijzigingen aan het voorontwerp van verordening voorgesteld.

parking-bordLuc Deconinck, burgemeester: “Om de stijgende druk op de parkeerplaatsen op het openbaar domein op te vangen, zal de gemeenteraad een stedenbouwkundige verordening voor het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen goedkeuren. In deze verordening wordt het minimum aantal parkeerplaatsen op privé-domein bij elke nieuwbouw en renovatie bepaald.

Zo zal voor een eengezinswoning één parkeerplaats per begonnen schijf van 130 m2 moeten voorzien moeten worden. Voor meergezinswoningen zal dit één parkeerplaats zijn voor elke woning kleiner dan 70 m2, twee parkeerplaatsen voor woningen tussen 70 en 200 m2 en 3 parkeerplaatsen voor woningen boven 200 m2, alsook één bezoekersparking per vijf woongelegenheden.
Wat betreft gebouwen voor kantoren, handel, diensten, vrije beroepen (winkels, warenhuizen, cafés, dokterspraktijk, apotheek, kinépraktijk, enz.) geldt volgende normering:
– 0 m2 < 150 m2 : 0 parkeerplaatsen
– 150 m2 < 300 m2 : 1 parkeerplaatsen per begonnen schijf van 75 m2 – > 300 m2 : 2 parkeerplaatsen per begonnen schijf van 75 m2

Indien in een gebouw wonen en andere functies aanwezig zijn, mag het vereiste minimale aantal parkeerplaatsen voor het wonen verminderd worden met het aantal parkeerplaatsen vereist voor de andere functies indien deze ook permanent opengesteld worden voor de bewoners.
Voor alle andere gebouwen en woningen, die niet beschreven staan, kan men de normen nalezen in de verordening zelf.
Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt deze beslissing samen met de verordening voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie Vlaams-Brabant.”