Project bedrijvenzone Ruysbroeckveld

RUISBROEK: – Vanaf vandaag kunnen ondernemers beroep doen op de nieuwe bedrijvenzone Ruysbroeckveld in Sint-Pieters-Leeuw. Deze nieuwe zone moet ondernemers en ondernemingen, zowel klein als groot, stimuleren om hun beroepsactiviteiten in de regio te vestigen of uit te breiden. Dankzij de flexibele mogelijkheden kunnen geïnteresseerden in functie van hun behoeften zelf de oppervlakte bepalen van hun perceel met een minimum van 5.000 m².
2014-06-30-rusbroekveld_01
Momenteel worden alle terreinen binnen het plangebied gebruikt voor landbouw. Het plangebied strekt zich vandaag als een open vlakte uit van aan het Kanaal Brussel-Charleroi tot aan de Bergensesteenweg. Een aantal percelen van het plangebied sluiten aan op het kanaal. Langs het kanaal ligt naast een belangrijke ontsluitingsweg (Groot-Bijgaardenstraat) eveneens een alternatieve fietsverbinding. Verder langsheen de Edward de Baerdemaekerstraat en de Frans Baesstraat ligt de woonwijk Wilderveld. Vanuit deze straten zijn doorzichten naar het open gebied Ruysbroeckveld behouden. Het groene karakter van deze straten is een belangrijke troef.

Met een totale oppervlakte van bijna 8 hectare moet dit project meer ruimte bieden om te ondernemen en op korte termijn ook de werkgelegenheid in de regio stimuleren.

De bedrijvenzone houdt ook maximaal rekening met de omliggende woonzones en het behoud van de omliggende natuur. Door het voorzien van een ruime groenbuffer en een later aan te leggen parkzone wordt de bedrijvenzone maximaal ingepast in het landschap.
2014-06-30-rusbroekveld_02groenzone  . 2014-06-30-rusbroekveld_02-bedrijventerrein
De bedrijvenzone Ruysbroeckveld is opgedeeld in een aantal loten en het verkavelingsplan werd zo opgesteld dat de percelen beantwoorden aan de flexibele en wisselende ruimtebehoefte van bedrijven. De loten met een oppervlakte van circa 1.250 m² worden samengevoegd tot grotere gehelen met een minimale perceeloppervlakte van 5.000 m². Er is geen maximum perceeloppervlakte opgelegd.

Nog dit jaar zullen de infrastructuurwerken starten en afhankelijk van de weersomstandigheden zal de bedrijvenzone bouwrijp zijn vanaf midden 2015.

Voor meer informatie over de bedrijvenzone Ruysbroeckveld kan u terecht op: www.ruysbroeckveld.be

Bestel een pakket reflecterende rugzakhoezen voor een veilig jeugdkamp

2014-06-30-rugzakhoezenVLAAMS-BRABANT: – Jeugdorganisaties kunnen bij de provincie Vlaams-Brabant gratis reflecterende rugzakhoezen bestellen. Deze rugzakhoezen moeten de zichtbaarheid van jongeren op kamp of op weg naar een speelplein verbeteren. En zo ongevallen in het verkeer voorkomen.

De start van de zomervakantie is ook de start van de hoogdagen in het jeugdwerk. De jeugdbewegingen vertrekken op kamp, de speelpleinwerkingen openen hun deuren en allerlei vakantieactiviteiten zorgen voor een gevarieerd zomeraanbod. Zowel te voet als met de fiets zal je de komende weken groepen kinderen en jongeren tegenkomen. Op weg naar de kampplaats, op dropping of onderweg naar het bos in de buurt. Zorgen dat men gezien wordt op pad is dan van levensbelang.

We willen onze jeugdgroepen sensibiliseren over verkeersveiligheid en ons steentje bijdragen aan hun zichtbaarheid. Daarom kunnen Vlaams-Brabantse jeugdorganisaties een pakket reflecterende rugzakhoezen met een unieke tekening van Jeroom aanvragen. Brochures met de verkeersregels en tips voor wandelende of fietsende groepen én een spelfiche om met de begeleiding stil te staan bij hoe je veilig op stap kan gaan als jeugdgroep, vervolledigen het pakket’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor jeugd.

Een persoon met donkere kledij wordt in de dimlichten van een aankomende auto gezien tot op 20 meter, met heldere kledij tot op 50 meter en met reflecterend materiaal zelfs tot op 150 meter. Een auto die 90 km/u rijdt bij normale weersomstandigheden heeft 64 meter nodig om tot stilstand te komen.

Een fluo accessoire, zoals een reflecterende rugzakhoes, kan dus levens redden,’ aldus gedeputeerde Luc Robijns. ‘Een rugzakhoes is ook een goed alternatief voor fluo hesjes voor jeugdbewegingen die trektochten of avondactiviteiten doen. Een fluo hesje met daarover een rugzak heeft weinig effect. Rugzakhoezen zijn hiervoor een prefect alternatief.’

Jeugdorganisaties die zelf ook een pakket rugzakhoezen willen ontvangen, kunnen dit aanvragen via www.vlaamsbrabant.be/rugzakhoezen

KV Brucom Sp wil starten met veteranen ploeg

SINT-PIETERS-LEEUW: – logo_KV-Brucom-SportKV Brucom Sportief wil volgend seizoen starten met een leuke en sportieve veteranen ploeg (38+).

Jean-Claude De Geest: “Volgend seizoen organiseren Danny en ik een ploeg voor veteranen op KV Brucom. Er zijn ongeveer 15 matchen per jaar.
Wie zich geroepen voelt stuur mij dan zo vlug mogelijk een Email: jean.claude.de.geest@me.com
Het magische woord van deze tekst is “AMUSEREN“. ‘

24-urenstaking spoorwegen begonnen

2014-06-13-station-Ruisbroek_NMBS_sporen_01BELGIË / RUISBROEK: – Vanavond om 22 uur begint een 24-urenstaking bij het spoor. De staking, die duurt tot maandagavond 22 uur, kan heel wat hinder veroorzaken.

De socialistische vakbond legt voor 24 uur het werk neer. Die zegt dat er wordt gestaakt omdat er een personeelstekort is bij de NMBS.
De andere bonden doen niet mee, maar de hinder zal toch groot zijn. Er zouden zo’n 1.800 treinen niet rijden, wat overeenkomt met de helft van alle verbindningen.
Vooral wie naar Brussel moet neemt beter zijn voorzorgen en gaat op zoek naar alternatieven. Morgen is het immers een van drukste dagen op de luchthaven, met 42.000 vertrekkende passagiers. Door de staking zijn heel wat mensen genoodzaakt om met de auto naar de luchthaven te komen en daardoor wordt het ook erg druk op de Ring.
Meer info: www.acod-spoor.be/index.php?option=com_content&view=article&id=572:staking-30-juni-2014-waarom-gaat-acod-spoor-in-actie-&catid=77:pamflet&Itemid=58

live overzichtskaart gevolgen staking op spoorlijnen:


Groen = normaal / Oranje = verstoord verkeer / Rood = geen verkeer

Leeuwse leden politieraad Zennevallei verkozen

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de jongste gemeenteraad werd niet alleen een protocolakkoord m.b.t. fusie politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot politiezone Zennevallei goedgekeurd, maar ook de leden van de politieraad verkozen.

Voor het bepalen en verdelen van het aantal leden van de politieraad worden de bevolkingscijfers in aanmerking genomen die gediend hebben als basis voor het bepalen van de samenstelling van de gemeenteraden in de gemeenten uit de politiezone. Stad Halle, gemeente Sint-Pieters-Leeuw en gemeente Beersel tellen samen 93 271 inwoners. Dit impliceert dat de politieraad zal bestaan uit 21 leden.
Voor de nieuwe politieraad heeft Halle recht op 8 leden, Sint-Pieters-Leeuw 7 en Beersel 6.
De burgemeester, Luc Deconinck (N-VA), zetelt automatisch.
Voor Sint-Pieters-Leeuw werden volgende politiekers verkozen: Jan Desmeth en Gust Crabbe (N-VA), Lucien Wauters en Hilde Van Impe (CD&V), Guy Jonville (Sp.a), Jean Cornand en Georgios Karamanis (Pf). In de politieraad hebben Sp.a en Open Vld een gedeeld mandaat. Guy Jonville zal dan opgevolgd worden door Kathleen Dherde.

Jupiler Force wordt niet meer geproduceerd

Brouwerij_Belle-Vue_Bergensesteenweg144_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De brouwerijgroep AB InBev heeft de productie van het alcoholvrije Jupiler Force stopgezet. Alleen wat in de handel is, wordt nog verkocht.

De frisdrank van de brouwerijgroep AB InBev werd in februari 2011 gelanceerd onder de naam “Jupiler Force”. Het was een natuurlijk gebrouwen frisdrank zonder alcohol, kleur-, smaak- of conserveringsmiddelen. Het brouwen gebeurde in de brouwerij Belle-Vue op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.

In 2012 werden er nog 3 nieuwe varianten van gecreëerd: Lime, orange en hop.
Maar het sloeg nooit aan bij het grote publiek.

Zie ook ons artikel van 18/02/2011: Jupiler Force wordt in Sint-Pieters-Leeuw gebrouwen

Parkeerverordening Ontwerp stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond stond als agendapunt: Parkeerverordening Ontwerp stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

Het ontwerp ‘verordening parkeren’ kreeg eerder reeds
– gunstig advies commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landbouw van 12 september 2013;
– gunstig advies Ruimte Vlaanderen Vlaams-Brabant van 6 mei 2014;
– gunstig advies Gecoro van 2 april 2014;
– bijkomend gunstig advies (op vraag van de Gecoro) van de huisvestingsmaatschappijen inzake de 1/1 verhouding van parkeerplaatsen bij sociale woningen.
Vanuit de ervaring met aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen worden enkele wijzigingen aan het voorontwerp van verordening voorgesteld.

parking-bordLuc Deconinck, burgemeester: “Om de stijgende druk op de parkeerplaatsen op het openbaar domein op te vangen, zal de gemeenteraad een stedenbouwkundige verordening voor het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen goedkeuren. In deze verordening wordt het minimum aantal parkeerplaatsen op privé-domein bij elke nieuwbouw en renovatie bepaald.

Zo zal voor een eengezinswoning één parkeerplaats per begonnen schijf van 130 m2 moeten voorzien moeten worden. Voor meergezinswoningen zal dit één parkeerplaats zijn voor elke woning kleiner dan 70 m2, twee parkeerplaatsen voor woningen tussen 70 en 200 m2 en 3 parkeerplaatsen voor woningen boven 200 m2, alsook één bezoekersparking per vijf woongelegenheden.
Wat betreft gebouwen voor kantoren, handel, diensten, vrije beroepen (winkels, warenhuizen, cafés, dokterspraktijk, apotheek, kinépraktijk, enz.) geldt volgende normering:
– 0 m2 < 150 m2 : 0 parkeerplaatsen
– 150 m2 < 300 m2 : 1 parkeerplaatsen per begonnen schijf van 75 m2 – > 300 m2 : 2 parkeerplaatsen per begonnen schijf van 75 m2

Indien in een gebouw wonen en andere functies aanwezig zijn, mag het vereiste minimale aantal parkeerplaatsen voor het wonen verminderd worden met het aantal parkeerplaatsen vereist voor de andere functies indien deze ook permanent opengesteld worden voor de bewoners.
Voor alle andere gebouwen en woningen, die niet beschreven staan, kan men de normen nalezen in de verordening zelf.
Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt deze beslissing samen met de verordening voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie Vlaams-Brabant.”

Tariefwijziging Buitenschoolse Kinderopvang

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond stond de wijziging retributie voor buitenschoolse kinderopvang op de agenda.

Om de buitenschoolse opvang betaalbaar te houden worden de ouderbijdragen gewijzigd. Er wordt gestreefd naar een eerlijke verhouding tussen de effectieve opvangtijd en het bedrag dat hiervoor moet worden betaald. De nieuwe tarieven gaan in voege op 01.09.2014.

Bart Keymolen, schepen voor Jeugd: “De ouderbijdrage zoals deze vandaag geldt, is lang niet meer realistisch en dekt al jaren de kosten niet meer. Er moet in tijden van crisis, ook door de gemeente, een beter evenwicht worden gezocht tussen uitgaven en inkomsten.
Ook met het doorvoeren van de prijsverhoging naar € 0,96 per begonnen half uur en de verhoging van € 0,25 naar € 0,33 voor het middagtoezicht wordt er niet kostendekkend gewerkt waardoor de gemeente nog enkele tienduizenden euro’s bijspringt.
De ouderbijdrage van € 0,25 voor het middagtoezicht bleef sinds 1992 ongewijzigd, mocht de index jaarlijks toegepast zijn geweest zou de prijs inmiddels hoger zijn dan de nieuwe bijdrage van € 0,33.
De ouderbijdrage zal jaarlijks worden geïndexeerd.
Gezinnen met meer dan één kind, kunnen nog steeds rekenen op een korting vanaf het tweede kind dat gelijktijdig aanwezig is in de voor- of naschoolse opvang, deze bedraagt 25%.
Door een kost aan te rekenen per begonnen half uur wordt er gestreefd naar een eerlijke verhouding tussen de effectieve opvangtijd en het bedrag dat ouders hiervoor moeten betalen. In het huidige systeem betalen ouders bijvoorbeeld op een woensdagnamiddag vanaf 14.00u tot 18.00u hetzelfde bedrag, ongeacht het uur dat ze hun kind(eren) komen ophalen.
Er werd niet over één nacht ijs gegaan, de prijsaanpassing is geen nattevingerwerk. Niet alleen werden de uitgaven naast de inkomsten gelegd, er werden ook verschillende omliggende gemeenten bevraagd. De marktconforme prijs bedroeg eind 2013 € 1,00 per begonnen half uur. Met de kostprijs van € 0,96 per begonnen half uur zal de kostprijs lager liggen dan bij vele buurgemeenten. De belastingsvermindering voor kinderopvang bedraagt tot 45% van de uitgaven; de gemeente reikt jaarlijks fiscale attesten uit om hiervan te kunnen genieten.

Bijna overal betalen ouders de opvang tot een kwartier voor de start van de school en vanaf een kwartier na het beëindigen van de lessen. In Sint-Pieters-Leeuw werd dit kwartier sinds 01.09.2013 naar een half uur uitgebreid. Ook hier levert de gemeente dus een grote inspanning. Deze maatregel zorgt voor een veiliger klimaat rond de schoolpoort door een meer gespreide toeloop. Een veilig en kwalitatief klimaat in en rond de scholen blijft één van de prioriteiten.”


SP.A hekelt prijsstijgingen en gebrek aan solidariteit

Ondanks fel protest van SP.A-gemeenteraadslid Guy Jonville, stemde de N-VA/CD&V meerderheid op de gemeenteraad van 26 juni 2014 in met een verhoging van de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang. De bijdrage voor de voorschoolse opvang stijgt van 0,50 euro naar 0,96 euro per begonnen halfuur. Het middagtoezicht zal vanaf september 0,33 euro kosten (nu 0,25 euro). Ook de avondopvang en de opvang op woensdagmiddag en tijdens schoolvakanties worden duurder.
SP.A rekende uit dat ouders door deze prijsstijgingen vanaf volgend schooljaar tientallen tot honderden euro’s meer zullen moeten betalen voor de opvang van hun kinderen. Zo stijgt de kostprijs voor een broertje en een zusje die ’s middags en op woensdag gebruik maken van de opvang met meer dan 200 euro.
In zijn tussenkomst hekelde Guy Jonville de toegenomen prijzen. “Steeds meer gezinnen zullen moeilijkheden krijgen om de schoolfactuur te betalen. Ouders moeten hun werkplanning aanpassen om de kosten voor de opvang niet te hoog te laten oplopen. Werkzoekende of deeltijds werkende ouders worden ontmoedigd om voltijds aan de slag te gaan bij gebrek aan betaalbare opvang.”
Jonville nam ook het financiële beleid van het Leeuwse gemeentebestuur op de korrel. “De meerderheid gaat er prat op dat de belastingen in onze gemeente niet zijn gestegen. Maar intussen wordt het lijstje met tariefstijgingen en hogere retributies wel héél erg lang.
We evolueren in onze gemeente stilaan naar een minimale openbare dienstverlening, waarbij iedereen die iets ‘extra’ wil, moet bijbetalen. Zonder onderscheid naar draagkracht of vermogen. Als SP.A passen wij voor dergelijk systeem. Betaalbaar onderwijs en betaalbare kinderopvang zijn voor ons geen ‘extraatjes’ maar essentiële diensten die een gemeentebestuur haar jongste inwoners moet aanbieden. Met een financiering die grotendeels afkomstig is uit de algemene middelen. Dat heet ‘solidariteit’. Dat zorgt ervoor dat iedereen beroep kan doen op kwaliteitsvolle publieke diensten zonder zich zorgen te moeten maken over het hoge kostenplaatje. Een bekommernis die duidelijk niet gedeeld wordt door deze meerderheid.”


Open Vld  betreurt de verhoging van de prijzen van buitenschoolse opvang

Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld: De Open Vld fractie krijgt na 1 jaar NVa – CD&V-meerderheid reeds gelijk. Zij betreurt de verhoging van de prijzen van buitenschoolse opvang.Toen de bevoegde schepen, Bart Keymolen vorig jaar de invoering van een extra gratis kwartier invoerde, hebben wij reeds gesteld dat dit voor financiële problemen zou gezorgd hebben.
Onze tussenkomst van de gemeenteraad van 28-03-2013 luidde als volgt:
Een kwartier extra kosteloze opvang voorschools en naschools! Dit betekent dat al het personeel wel aanwezig blijft. Je denkt toch niet dat het onderwijzend personeel voor deze opvang zorgt. Dus personeelskosten blijven ongewijzigd, maar de inkomsten dalen serieus. Daarbovenop komt ook nog dat we voor dit extra kosteloos kwartier sociale voordelen moeten uitbetalen aan de vrije scholen en de gemeenschapsschool. Dus extra uitgaven langs die zijde.
In een tijd dat het gemeentebestuur de mond vol heeft van besparen, kunnen we hier alleen maar vaststellen dat het gaat om een wijziging die niet voldoende onderzocht werd en louter uitvoeren van een verkiezingsbelofte van de bevoegde schepen.
Deze aanpassingen zullen er op termijn voor zorgen dat alle Leeuwse inwoners meer zullen moeten betalen om deze opvang te betalen.
Spijtig genoeg hebben we gelijk gekregen en moeten de ouderbijdragen vandaag fors omhoog. Deze maatregel had niet nodig geweest, had men vorig jaar niet hals over kop een beslissing genomen, zonder het dossier zorgvuldig te bestuderen.
De Open Vld fractie betreurt ook dat de bijdrage voor het middagtoezicht verhoogd. Ouders hebben zo maar niet de mogelijkheid om hun kinderen ’s middags naar huis te halen. Dus hier betaalt elke ouder voor! Om een vb. te geven een gezin met 2 schoolgaande kinderen betaalt met de nieuwe tarifering alleen al voor het middagtoezicht € 100 meer per jaar.
Deze wijzigingen worden ook niet gedragen door de bevolking, zelfs niet door het personeel. Dat kunnen we vaststellen uit het negatief advies van het LOK.
De Open Vld fractie kan zich dan ook niet akkoord verklaren met deze wijzigingen.”

14de rozendagen van Coloma

SINT-PIETERS-LEEUW: – De 14de Rozendagen van Coloma van zaterdag 28 tot en met maandag 30 juni 2014 van 10.00 tot 18.00 uur.
2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_02
Thema: Rozen op het terras
Eeuwenoude traditie, brandend actueel thema
Meer mensen, minder ruimte. Duurdere gronden en huizen.
Maar … dat wil niet zeggen dat we die beperkte ruimte niet kunnen inrichten als een gezellige zuurstofplek voor mens en natuur.

2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_01De rozendagen van Coloma spelen met het thema “Rozen op het terras” in op dit actueel thema.
In het kasteel Coloma staan er op twee verdiepingen uiteenlopende terrasinrichtingen. Er wordt getoond hoe je van uit verschillende oogpunten een terras kan inrichten.
Ook op je terras of op een kleine ruimte kan je je zuurstofplekje maken. Een plek waar je als mens ten volle van kan genieten, maar ook een plek waar de natuur enorm veel aan heeft. Je bouwt bijvoorbeeld kostbare groene bruggen voor de bijen.
De tentoonstelling wil bezoekers inspireren tot groenvoorzieningen in de kleine ruimte. Van 28 tot 30 juni kan de bezoeker van de Rozendagen van Coloma kennismaken met originele combinaties van terras- en tuinmeubelen, versierd met inlands en exotisch fruit, groenten, kruiden en uiteraard rozen.
De koningin der bloemen vormt de rode draad in de gepresenteerde creaties en schittert in een trendy tuinarchitectuur. In deze veertiende editie van de Rozendagen kan iedereen inspiratie opdoen over zijn ideale tuin en welke rozen erin passen.
Deze tentoonstelling blijft na al die jaren nog steeds het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos Vlaams-Brabant en Cultuurcentrum Coloma van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_06 2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_03  2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_07
Een brandend actueel thema
Deze tentoonstelling speelt in op de actuele nood aan groenvoorzieningen op een beperkte ruimte. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft in dit kader ook een website in het leven geroepen www.natuurinjebuurt.be. Die website wil inspirerend werken voor overheden, bedrijven en burgers. Kortom, hetgeen ook de tentoonstelling van deze rozendagen beoogt,” aldus Marleen Evenepoel administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.
2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_04 2014-06-26-persvoorstelling_14de-rozendagen_05
Uiteraard raden we je aan om een bezoek aan de tentoonstelling te combineren met een bezoek aan de unieke rozentuin in het park van Coloma.
2014-06-06-Rozentuin_Coloma_Sint-Pieters-Leeuw_04Meer dan 3000 rozenvariëteiten uit alle werelddelen kan je er bewonderen en in het rozenmuseum leert zelfs de grootste rozenleek alles over deze fascinerende bloem. In het 15 hectare grote domein van Coloma is het daarenboven heerlijk wandelen en kuieren. Kortom: dit prachtig gebied heeft alles in petto voor een geslaagde uitstap!

Praktisch
De 14de Rozendagen van Coloma vinden plaats van zaterdag 28 tot en met maandag 30 juni 2014 van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis
Locatie: Colomakasteel, Joseph Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw.
Meer weten over de rozentuin van Coloma en de rozendagen? www.rosesatcoloma.be

OCMW Sint-Pieters-Leeuw Terugblikken op 2013 Om morgen nog beter te doen

2014-06-13-OCMW_Ruisbroek_Hemelrijck_PaviljoentjeSINT-PIETERS-LEEUW: – 2013 was het Europees jaar van de burger. Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw deed mee en blijft dat doen. Doordacht! In 2013 zetten ze namelijk sterk in op het uitbouwen van een toekomstplan: het meerjarenplan 2014-2019. Met focus, wegens de besparingen, maar ook wegens de ambitie om vele goede dingen goed te doen voor alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die steun, hulp of een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

De doelstellingen die ze in de toekomst willen realiseren zijn: cirkels doorbreken, mensen doen groeien, zorgen voor mensen en klaarheid scheppen.

Ze blikken even terug op 2013, op wat ze hebben ondernomen en gerealiseerd.

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwPaul Defranc,voorzitter OCMW: “Ons woonzorgcentrum bijvoorbeeld zette de deuren open tijdens Dag van de zorg. Het was een opendeurdag en jobbeurs en tegelijkertijd een manier van teambuilding voor de organisatie. Onze sociale dienst startte een welzijnsplatform om samen met andere welzijnspartners sterk te staan in de strijd tegen armoede en kinderarmoede in het bijzonder. Eén van de andere prioritaire beleidsdoelstellingen was de tewerkstelling van cliënten. De sociale dienst begeleidde op zorgzame manier 91 cliënten naar werk. Onze thuiszorgdiensten zijn meer wijkgericht gaan werken om beter bereikbaar te zijn voor de groeiende groep ouderen in onze gemeente. Een ander voorbeeld in het kader van ouderenzorg is het project 10 voor taal, waar senioren en lagere schoolkinderen elkaar ontmoetten tijdens activiteiten in en rond het lokaal dienstencentrum. Dit zijn enkele van de vele acties van het afgelopen jaar.

Wat het financiële luik betreft, heeft het OCMW minder uitgegeven dan oorspronkelijk voorzien en meer opbrengsten gerealiseerd. Hierdoor behalen we een positief resultaat.

Met het afsluiten van de jaarrekening kijken we naar gisteren om het morgen nog beter te doen. 2013 was het Europese jaar van de burger. Voor Sint-Pieters-Leeuw was 2013 het Leeuwse jaar van de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw. En dat willen we ook van 2014, 2015 en de volgende jaren maken.”

spoorstaking op maandag 30 juni 2014

2014-06-13-station-Ruisbroek_NMBS_trein_02BELGIË: – De socialistische spoorvakbond heeft beslist dat er een 24 urenstaking zal plaatsvinden van zondagavond 29 juni om 22.00 uur tot maandagavond 30 juni 2014 22.00 uur.
De actie is onder meer gericht tegen de trage aanwervingspolitiek bij de spoorwegen.
Meer info: www.acod-spoor.be/index.php?option=com_content&view=article&id=572:staking-30-juni-2014-waarom-gaat-acod-spoor-in-actie-&catid=77:pamflet&Itemid=58

agenda: 1e Internationale Allonsius Sport Flanders Cup

2014-06-29-affiche-flanders-cup-alonsius-sportHUIZINGEN: – Met bijzonder veel fierheid mag Olympic Essenbeek Halle (O.E.H.) jullie aankondigen dat hun club voor het eerst in haar 76-jarige geschiedenis een Flanders Cup zal organiseren!
Na 8 edities van de Internationale Allonsius Sport B-Meeting zal de 1e Internationale Allonsius Sport Flanders Cup plaats vinden op zondag 29 juni 2014 vanaf 13u45.

Op de bijzonder mooi gelegen tartan-atletiekpiste in het Provinciedomein van Huizingen, die 8 banen in rechte lijn en 6 banen rond telt, zal alles in gereedheid gebracht worden om de allerbeste prestaties mogelijk te maken. Als jongste telg in het Flanders Cup circuit zal OEH er alles aan doen om een mooi deelnemersveld aan te bieden met een aantal Belgische toppers omringd door verschillende buitenlandse atleten.

Ook de toeschouwers zullen aan hun trekken komen, zodat zij een zeer aangename namiddag zullen kunnen beleven aan de piste van het groene Provinciedomein van Huizingen (Alsembergsesteenweg 856).

Het programma kan je raadplagen via volgende link:
http://oeh.be/sites/default/files/2014_FC_OEH_Programma_NL.pdf

10de jeugdnamiddag Schuttersgilde Sint Sebastiaan

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagnamiddag was het, intussen naar jaarlijkse traditie, een feestdag voor de jeugdschutters van de Koninklijke Schuttersgilde Sint Sebastiaan.
Alle schutters tot en met 21 jaar van Sint-Pieters-Leeuw en van de hen bevriende VHV gilden werden voor de 10de keer verwacht onder de wippen van Sint-Pieters-leeuw voor de jeugdnamiddag.

2014-06-25-jeugdhappening_20
Er kon geschoten worden voor tal van natura prijzen. De namiddag werd in goede banen geleid worden door de Deken van Jeugd Hugo Pické , Julien en Raymond Coudron en hun barmoeder Mireille Pieraerts en nog tal van andere helpende handen. Dit jaar hanteerden 22 handboogschutters de traditionele boog.
Om de innerlijke mens te versterken zorgden Eliane en Jeannine voor overheerlijke spaghetti en ook de ijskar van Bolle IJs stond paraat.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Meer info: Koninklijke Schuttersgilde Sint Sebastiaan www.sintsebastiaan.be

57 gemeenten ondertekenen het Burgemeestersconvenant

burgemeesterconvenant-klimaatneutrale-provincie_logoVLAAMS-BRABANT: – De burgemeesters van 57 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenden vanmiddag het Europese Burgemeestersconvenant.

Hiermee engageren ze zich om de CO2-uitstoot van hun gemeenten met minstens 20% te verminderen tegen 2020. Daarnaast willen ze sterk inzetten op energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie.
2014-06-25-burgemeester-convenant-
Het is een belangrijke mijlpaal in de richting van een klimaatneutrale provincie.
Bovendien is het de eerste keer in Europa dat zoveel gemeenten in één keer aansluiten bij het Burgemeestersconvenant.

De 57 gemeenten zijn:
Aarschot, Asse, Beersel, Bekkevoort, Bertem, Bever, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Dilbeek, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Grimbergen, Haacht, Halle, Herent, Herne, Hoegaarden, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenaken, Kraainem, Landen, Lennik, Leuven, Liedekerke, Linter, Londerzeel, Lubbeek, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Oud-Heverlee, Overijse, Pepingen, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst en Zoutleeuw.
Leuven had het convenant al eerder ondertekend, maar zal symbolisch mee ondertekenen.

2014-06-25-burgem-convenantKlimaatstrategie
De ondertekenaars beloven om binnen het jaar een klimaatactieplan op te stellen met concrete maatregelen om de doelstellingen te behalen. Om dit plan op te stellen, baseren de gemeenten zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmetingen zijn uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO), in opdracht van de Vlaamse overheid.

Provincie Vlaams-Brabant en Interleuven zorgen voor ondersteuning bij uitvoering
De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als territoriale coördinatoren om de lokale besturen te begeleiden.
Ze doen dat met:

  • inhoudelijke hulp bij het opstellen van hun klimaatplan en de CO2-nulmeting
  • financiële hulp
  • administratieve hulp
  • infovergaderingen
  • voeren van campagnes
  • netwerken met andere actoren
  • uitwerken van projecten

Werken Fluxys op 26 juni aan de Lotstraat

2014-06-25-hoge-drukSINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 26 juni 2014 zal Fluxys, de onafhankelijke beheerder van de vervoers- en opslaginfrastructuur voor aardgas in België, werken uitvoeren aan hun hoge druk installatie op hun terrein in de Lotstraat vanaf 7 uur.

Fluxys is genoodzaakt deze werken uit te voeren teneinde de continuïteit van de aardgasvoorziening te verzekeren en de dienstverlening aan de verbruikers te verbeteren.
De werken kunnen wel tijdelijk geluidshinder veroorzaken, maar houden geen enkel gevaar in voor de bevolking.

Nieuwe zwembadprijzen en reglement van orde voor provinciedomein Huizingen

VLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant besliste om de zwembadtarieven voor het Provinciedomein Huizingen aan te passen. Bovendien kan men er voortaan enkel toegang krijgen na vertoon van de identiteitskaart. Deze maatregelen moeten zorgen voor meer veiligheid in de domein.
2012-05-15-JVB_Domein-Huizingen-glijbaan (27)
Sinds vorige maand zijn er een aantal incidenten met Brusselse jongeren in en rond het zwembad van Huizingen geweest. Om de veiligheid en het recreatieplezier van de bezoekers te garanderen, hebben we een aantal maatregelen genomen’, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor de provinciedomeinen.

Verhoging van de zwembadtarieven in Huizingen
Enkel de toegangsprijs voor het zwembad wordt verhoogd, zowel voor klanten uit Vlaams-Brabant als voor klanten van buiten onze provincie. De tarieven voor de domeintoegang blijven ongewijzigd. Ook de gratis toegang voor de inwoners van Beersel blijft.
‘De verhoging van het toegangstarief voor het zwembad was nodig door de stijgende energiekost en de kost van de bewakingsfirma’, zegt gedeputeerde Walter Zelderloo. ‘Het gezinsabonnement blijft ongewijzigd omdat het onze bedoeling blijft om gezinnen aan te trekken’.
2014-06-25-tarieven-domein-huizingen-2014
Aanpassing van het zwembadreglement in provinciedomeinen
We hebben ook de reglementen van orde voor onze domeinen in Huizingen, Kessel-Lo en Halve Maan in Diest aangepast. Voortaan krijgt men enkel toegang tot de betalende zone na het tonen van de identiteitskaart. Andere recreatiedomeinen in de buurt, zoals het Bloso-domein in Hofstade en De Nekker in Mechelen, doen dit al. En sinds de invoering is de orde er hersteld. Dit betekent dat bezoekers zowel aan de inkomkassa als aan de zwembadkassa zal gevraagd worden hun identiteitskaart te tonen’, zegt gedeputeerde Walter Zelderloo.

agenda: bomenmagie met kinderen

2014-06-28-flyer-het-aardepad_bomenmagieSINT-PIETERS-LEEUW: – Het aardepad organiseert op zaterdag 28 juni 2014 “bomenmagie met kinderen”.

Op hun wandeling langs beekjes en weiden komen ze de wilg en treurwilg tegen. Wat vertelt de maanvrouw? Een verassende speurnamiddag voor kinderen. De wilg en treurwilg geven hun geheimen prijs.

Kinderen vanaf de 3de kleuterklas t/m 12 jaar zijn welkom en zullen zich aangesproken voelen.
Om 13u30 aan de parking van het Colomadomein, J. De Pauwstraat (einde om 17u30).
inschrijvingen en inlichtingen bij  marleen.borremans@telenet.be of clem.mordijck@telenet.be

agenda: Nachtegaal Feest 2014

2014-06-29-flyer-nachtegaalITTERBEEK / VLEZENBEEK: – Nachtegaal Feest voor de 10de keer op 28 en 29 juni 2014 in de feesttent, Hoek Herdebeekstraat, Lenniksebaan en Beersbrugstraat.

Het doel van Nachtegaal feest ? Eenvoudig ! De mensen uit hun huizen halen en in een opperbeste sfeer met elkaar laten kennismaken. Oude wijkbewoners van de Nachtegaal (Itterbeek en Vlezenbeek) met nieuwkomers, buitenlanders met binnenlanders, jong met oud. Het feest is een ontmoetingsmoment bij uitstek geworden waarin eenieder zijn gading kan vinden. Met de hulp van lokale bedrijven, zelfstandigen en tal van sympathieke sponsors wordt onze feesttent dit jaar opnieuw opgebouwd op onze feestweide

ZATERDAG 28 JUNI vanaf 15.00 uur.
“VERANO INDIGO”
Deze keer komt de jeugd aan de beurt. Verano Indigo by Circo Inferno.
Wij zijn erin geslaagd 2 topdj’s naar Belgie te halen voor een exclusieve dj-set.
Een waar dansfeest dus met talrijke dj-sets zowel van binnen- als buitenlandse deejays.
Met als headliners niemand minder dan “Janina”, de hoeksteen van het duitse clubcircuit, resident dj of Monasterio Club in Moscow, one of the capital’s major nightclubs en resident dj of Club der Visionäre in Berlin.
En als topper “Julian Perez” , het clubicoon uit Ibiza. Exclusief voor België. Hoeft dit nog meer uitleg…..

ZONDAG 29 JUNI vanaf 12.00 UUR
“Reeds 10 jaar het gezelligste feest”
De traditionele familiebarbecue of beter “Nachtegaal op hete kolen”
Wat staat er op het menu ?
Varkens aan het spit en niet zomaar een varken nee, Duroc d’Olives, een topproduct volgens onze Belgische topchefs.
Naar aanleiding van ons 10 jarig bestaan bieden wij jullie dit graag aan.
En onze culinaire barbecue: lekkere brochetten op houtskool gebakken, de Nachtegaal worst, onze gekende saladbar, in twee woorden, lekker eten.
MEGASPRINGKASTELEN PARK – GRATIS
Net als voorgaande jaren zullen de schitterende springkastelen de weide kleuren en de sfeer voor de allerjongsten doen oplaaien.
Garantie voor een geslaagde kindernamiddag voor zowel de mama’s, de papa’s & de kids.
PIPO EN PIPETTE KINDERSHOW 15.00 UUR – GRATIS
Het (wereld)bekende clownduo Pipo en Pipette zal de kinderen weer in vervoering brengen met een leuke en nieuwe show. Enthousiasme dat overgezet wordt op de hele feestweide, jong en oud.
OPTREDEN VAN MUSIC ON WHEELS – GRATIS
Music On Wheels zal zorgen voor de juiste stemming.
Van op hun omgebouwde VW – T1 oldtimer brengen zij live muziek voor iedereen !
Dinner music – Lounge – Jazzy – Oldies – Dixie – Ambiance of Schlager.
Live-muziek in al zijn vormen. Stilzitten zal moeilijk worden

voorstanders tractorsluizen laten van zich horen

2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart03VLEZENBEEK: – In Vlezenbeek is er al enkele maanden beroering over de nieuwe tractorsluizen die het sluipverkeer moeten tegengaan in de zone Sobbroek in Vlezenbeek.
In deze discussie laten nu ook de voorstanders van de tractorsluizen van zich horen.

Wendy Van den Brant en Michel Peeters vertellen namens de “voorstanders Veiligheid en leefbaarheid”:

“Gemiddeld 800 wagens (vastgesteld door een onafhankelijk bureau begin 2014) en vele roekeloze bestelwagens scheuren dag en nacht door straten bedoeld voor lokaal verkeer. De negatieve impact op het dagelijkse leven behoeft geen nadere uitleg!

Om dit exponentieel toenemend sluipverkeer in onze omgeving in te dijken, wordt er sinds jaren gepuzzeld aan een oplossing. Er werden verkeersborden geplaatst voor lokaal- en eenrichtingsverkeer: dit project faalde echter volledig… Verkeersborden worden pertinent genegeerd, zelfs uit de grond gerukt, wat tot levensgevaarlijke situaties leidt. Een drastischer maatregel dringt zich op.

tractorsluiSinds april 2014 werden er strategisch geplande tractorsluizen (betonblokken waar enkel landbouwvoertuigen over geraken) geplaatst en deze doen het perfect. Geluidsoverlast, gebrek aan nachtrust, verkeersagressie en stress maken plaats voor rust, heropleving van de buurt en een algemeen veiligheidsgevoel!

Dankzij deze tractorsluizen, kunnen de bewoners opnieuw leefbaar wonen in het landelijke Pajottenland waarvoor ze bewust hebben gekozen:

– Gezinnen herontdekken onze landwegen te voet of met de fiets
– Ruiters en fietsclubs kunnen in alle veiligheid genieten van de omgeving
– Egels, fazanten, ganzen, kwartels, huiskatten en honden herleven en liggen niet langer doodgereden in de gracht
– Buren praten terug met mekaar tijdens een wandeling in de buurt
– Veldwegen en kleine straten worden in hun oorspronkelijke functie hersteld: voor lokaal verkeer, niet voor sluipverkeer. De luchtvervuiling neemt tevens af (gemiddeld 800 wagens/dag op een landweg is extreem belastend)
– Langs de berm vind je terug groen in plaats van zakken gedumpt stort
– Verdachte wagens en/of individuen worden door deze ‘boomstructuur’ met tractorsluizen veel sneller gespot: een goede zaak in tijden waar lokale politie oproept om burgerwachten op te richten
– De tractorsluizen behoeden de (omringende) gemeente(s) op langere termijn van extra sluipverkeer: denk maar aan de uitbreiding van Erasmus/Bordet en de oprichting van een nieuwe woonwijk ter hoogte van het golfterrein van Anderlecht

2014-02-28-tractorsluisDeze maatregel vraagt slechts een lichte aanpassing van de bewoners om van deze gewichtige voordelen te kunnen genieten: de hoofd- en verbindingswegen of een alternatieve toegangsweg gebruiken. Alle handelaars zijn bereikbaar, misschien zelfs meer dan voordien aangezien er op verschillende plaatsen gratis bewegwijzering wordt voorzien.
Een massa betrokken inwoners staat 100% achter deze maatregel, ondanks de negatieve illusie die gecreëerd werd door gemanipuleerde cijfers (petities met handtekening van oa “sluiperkeer-bestuurders”) en persartikelen van een handvol tegenstanders.

Tot slot: zowel de gemeente als de voorstanders zijn samen in een positieve sfeer in overleg met de betrokken handelaars en landbouwers om de situatie voor iedereen nog te optimaliseren!
Conclusie:Tractorsluizen, een geschenk uit de Hemel”

zie ook artikel 10/05/2014 Protestwandeling tegen de Tractorsluizen in Rattendaal en Sobbroek

Marc Florquin legt eed af als gedeputeerde

florquin-marc_gedeputeerdeVLAAMS-BRABANT: -Vandaag heeft Marc Florquin uit Diest de eed afgelegd als gedeputeerde van Vlaams-Brabant en Geert Schellens uit Aarschot als nieuw raadslid. Beiden vervangen Karin Jiroflée die na de voorbije verkiezingen volksvertegenwoordiger in de federale Kamer geworden is.

Karin Jiroflée, gedeputeerde en dus ook raadslid, werd tijdens de voorbije verkiezingen van 25 mei verkozen als volksvertegenwoordiger in de Kamer.
Ze was bevoegd voor zijn onderwijs, economie en innovatie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, gelijke kansen en armoede, gezondheid, sport, document- en informatiebeheer, griffie, protocol en juridische dienst.
Haar mandaat als gedeputeerde wordt overgenomen door raadslid Marc Florquin en haar mandaat als raadslid wordt opgenomen door Geert Schellens.

Marc Florquin, 55 jaar, is bediende bij de socialistische mutualiteit. Hij is gemeenteraadslid en schepen in Diest sinds 1988 en raadslid sinds 2006.

Geert Schellens, 45 jaar, is gemeenteraadslid in Aarschot sinds 2000 en schepen sinds 2012.

Ook raadslid Inez De Coninck werd verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger. Zij werd in de raad vervangen door Joris Van den Cruijce uit Asse, die reeds op 18 maart 2014 zijn eed had afgelegd als tijdelijke vervanger van Katleen Bury.

agenda: Dance Workshops

Dance-O-Mania_logoZUUN: – Op woensdag 25 juni 2014 organiseert de Leeuwse Turnkring en Dance O’Mania een namiddag vol DanceWorkshops.

Deze workshops zijn voor iedereen toegankelijk en zullen doorgaan in het Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198
1 sessie kost 5 euro, 2sessies 7,50 euro, 3 sessies 10 euro en 4 sessies 12,50 euro – Betaling gebeurt ter plaatse
zaal 1
17.00-17.45 Funky Kids (Brenda)
18.00-18.45 Modern
19.00-19.45 Raggae (Natasha)
20.00-20.45 Zumba (Kristel)
zaal 2
17.00-17.45 Streetdance Kids (Nele)
18.00-18.45 Hip Hop Kids (Vicky)
19.00-19.45 New Style (Laetitia)
20.00-20.45 Breakdance (Stéfanie)
Ter plaatse zijn er drankjes te koop om hen te sponsoren.
Dance O’Mania kijkt er alvast naar uit en hopen je een leuke dansnamiddag te bezorgen!

De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw plaatst inleverbus

SINT-PIETERS-LEEUW: – Bibliotheekgebruikers van Sint-Pieters-Leeuw kunnen vanaf nu gebruik maken van een inleverbus.
2014-06-23-inleverbus-bib
Schepen Gunther Coppens: “Wij proberen onze dienstverlening zo veel mogelijk uit te breiden en te verbeteren. Deze inleverbus werd geïnstalleerd om leners de mogelijkheid te geven om ook buiten de openingsuren hun bibliotheekmateriaal in te leveren.”

De inleverbus bevindt zich aan de zijkant van het gebouw (aan de oprit naar de parking) en zal enkel geopend zijn buiten de openingsuren.
2014-06-23-inleverbus-bib_5 2014-06-23-inleverbus-bib_2

VZW Renkoekoek en het Olympic Running Team stelden zich voor

REGIO: – Afgelopen zondag nodigde vzw Renkoekoek de pers en sympathisanten uit voor de Kick-off van hun sportieve en sociaal geëngageerde evenementen. Ook op het programma stond een teamvoorstelling van het in mei opgerichte ambitieuze Olympic Running Team. In dit team zitten oa. vier sporters uit Sint-Pieters-Leeuw. Het zijn: Jan Cornelis, Daan Van Diest, Bart Alsteens en Roel Stiens.
2014-06-22-olympic-running-team_ploegfoto_ORT
Zondag 22 juni werd de kick-off van VZW Renkoekoek gegeven, deze VZW is de overkoepelende noemer van tal van sportieve evenementen en projecten, waarvan het Olympic Running Team er één is. Renkoekoek stelt de volgende 3 sportieve events aan u voor: Op vrijdag 15 augustus organiseert het de 20ste duatlon Halle, het 5de Halse Crossweekend is voor 8,9 en 11 november en vrijdag 26 december 2014 slaagt het zijn organisatietenten op in Sint-Pieters-Leeuw voor de 4de sfeervolle Leeuwse kerstcorrida.

VZW Renkoekoek steekt de eventuele opbrengst van deze evenementen niet in zijn eigen zak, ze investeren in tal van mooie projecten met als doel om met dit geld nog meer mensen aan het sporten te krijgen. Mensen van elk niveau moeten de kans krijgen om op een gezonde en positief gestimuleerde manier aan sport te kunnen doen. Zo steunen ze de jeugd van Olympic Essenbeek Halle, het ‘Run to walk again’-project van Marc Herremans en het Olympic Running Team.

Het Olympic Running Team werd na een lange en doordachte voorbereiding in mei 2014 gelanceerd op sociale media. Met reeds tal van goede prestaties aan de top van de nationale atletiek staat het team nu ook sportief op de rails. Nu zondag werd het ambitieuze atletiekteam officieel voorgesteld aan de pers en opgekomen familie en vrienden in de raadzaal van het Halse stadhuis.

Presentator Jean-Pierre De Staercke vertelde heel oprecht hoe hij ervoor zorgde dat Tim Moriau een tweetal jaren terug eindelijk de kans kreeg om de afstandsgroep van OEH onder zijn vleugels te nemen. Teammanager Tim Moriau kreeg het woord en gaf wat meer uitleg over hoe atletiekdromen stap voor stap in realistische ambities werden omgezet en hoe hij aan de toekomst werkt met zijn
hypergemotiveerde Olympic Running Team.

Coach Moriau: “Ik heb een team van 18 gemotiveerde en vooral gepassioneerde atleten kunnen creëren, de behaalde resultaten van de leden zijn al mooi, maar het respect en de dankbaarheid die je krijgt, daar doe ik het voor. De groepsgeest is ook ongelofelijk in deze vriendengroep, velen trainen dagelijks samen en trachten elkaar te motiveren om progressie te blijven maken en om zich te verzorgen. Ook kan ik rekenen op een
goede omkadering die nog verder zal uitgebouwd worden. Momenteel worden we al uitstekend begeleid door kinesist Peter Laus en zorgt ons communicatieteam al voor een goeie en duidelijke communicatie. We streven progressie en een zo professioneel mogelijke begeleiding na. Doel is om binnen enkele jaren zowel het Belgische als het Europese atletieklandschap te domineren met dit team.

Meer info: http://olympicrunningteam.com/

Inbrekers betrapt met buit van 80.000 euro

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw heeft in de nacht van zondag op maandag na een achtervolging drie mannen gearresteerd die bezig waren met een inbraak te plegen in een bedrijf in Sint-Pieters-Leeuw. De vierde medeplichtige, de bestuurder van de bestelwagen, kon ontkomen.
De vier inbrekers waren op het dak van het bedrijf geklommen en via de dakkoepel het magazijn van het gebouw binnen geraakt. Daar verzamelden ze oa.portefeuilles en handtassen in grote zakken. Toen het alarm dan toch afging en de politie daarop toegesneld kwam, moest het viertal op de vlucht gaan. Volgens het parket lieten ze 23 zakken liggen in het magazijn en op het dak. Daarin zaten goederen met een totaalwaarde van meer dan 80.000 euro. Of de daders er in geslaagd zijn andere zakken mee te nemen, is nog niet gekend.
Het opgepakte drietal werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter met het oog op hun aanhouding.