5 medailles voor brouwerij Lindemans op de Australian International Beer Awards 2014

lindemans-geuze-kriek-faroVLEZENBEEK: Op de Australian International Beer Awards 2014 behaalde brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek in de categorië: 16F – Lambic Best Belgian / French Style Ale maar liefst 5 medailles voor zijn bieren.

Goud – Lindemans Cassis, Packaged
Zilver – Lindemans Oude Gueuze Cuvee Rene, Packaged
Zilver – Lindemans Kriek, Packaged
Brons – Lindemans Pecheresse, Packaged
Brons – Lindemans Apple, Packaged

Dirk en Geert Lindemans
Dirk en Geert Lindemans

De Australian International Beer Awards is een Australische prestigieuze prijsuitreiking voor de beste bieren ter wereld.
Deze wordt door de Royal Agricultural Society of Victoria (RASV) georganiseerd in samenwerking met de Universiteit van Ballarat.

De prijsuitreiking kadert in de “Good Beer Week” die gehouden wordt in het Melbourne Exhibition and Convention Centre.
Er zijn 100 categorieën en prijzen.

Tijdelijk reglement jeugdhuis Vlaams Trefpunt Laekelinde

archieffoto
archieffoto

SINT-PIETERS-LEEUW: – De overeenkomst met vzw Twidrio voor uitbating van het jeugdhuis in het Vlaams Trefpunt Laekelinde is stopgezet met ingang van 8 april 2014. Om een continuïteit te garanderen, werd een tijdelijk gebruiksreglement met tariefbepaling opgesteld. Hierdoor kunnen jeugdwerkinitiatieven en verenigingen het jeugdhuis huren om er activiteiten te organiseren tot wanneer er een nieuwe overeenkomst met een nieuwe vzw wordt afgesloten.

Jeugdhuis Twidrio, gehuisvest in Vlaams Trefpunt/ Jeugdcentrum Laekelinde, heeft meer dan 10 jaar heel wat jongeren kunnen bekoren. Jongeren hebben in jeugdhuis Twidrio mooie projecten opgezet, er werden ontelbare vriendschapsbanden gesmeed, jongeren hebben er de kans gekregen op zoek te gaan naar hun talenten en hun talenten verder uit te bouwen. Jammer genoeg was de jeugdhuiswerking Twidrio, omwille van verschillende factoren, volledig stilgevallen. Het gemeentebestuur besliste de overeenkomst met Twidrio stop te zetten.
Vanuit de jeugddienst werd er in samenwerking met enkele studenten op zoek gegaan naar jongeren die een nieuwe jeugdhuiswerking willen opstarten. De oprichting van een nieuwe vzw dat de jeugdhuiswerking op zich zal nemen vergt tijd, tijd die de gemeente de jongeren ook gunt.

In tussentijd heeft de schepen voor Jeugd samen met de jeugddienstmedewerkers niet stilgezeten en werden er extra inspanningen geleverd om de oprichting van een nieuwe jeugdhuiswerking te stimuleren. Een tijdelijke gebruiksovereenkomst werd opgesteld, waardoor jongeren ook zonder vzw structuur gebruik kunnen maken van het jeugdhuis. Hiermee willen we jongeren de kans geven zich te organiseren, activiteiten op poten te zetten en vooral Leeuwse jongeren opnieuw een tweede thuis te bieden.

Want ondanks de donkere dagen van jeugdhuis Twidrio en de economisch moeilijkere periode wil ik als schepen voor Jeugd alles in het werk stellen om kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen te bieden”. “Maar”, vervolgt schepen voor Jeugd Bart Keymolen, “we zijn niet van plan de jongeren te betuttelen. We bieden hen kansen aan, maar het is aan hen om deze kansen, mits ondersteuning van het gemeentebestuur, met beide handen te grijpen”.

38 parkeerplaatsen buurtparking Meerweg

2014-05-23-parking-meerwegRUISBROEK: – Een buurtparking van 38 extra parkeerplaatsen moet het parkeerprobleem op de Meerweg duurzaam oplossen. Op 14 juni 2014 om 15.00 uur zal de parking, samen met de inwoners, officieel geopend worden.

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth: “Tijdens de gesprekken met het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal over de streefbeeldstudie van het kanaal, deed er zich een opportuniteit voor. We zouden een onbenut terrein van ca. 1.100 m2 kunnen huren om het in te richten als buurtparking. Wij grepen deze kans aangezien er sinds geruime tijd een escalatie van parkeerproblemen in deze straat werd vastgesteld. Het meer dan 10 jaar oude BPA voorzag immers op deze locatie de mogelijkheid om het als parkeerterrein in te richten. Hiermee zouden de parkeerproblemen van de baan moeten zijn in deze straat.

De parking zal enkel gebruikt kunnen worden voor inwoners, woonachtig tussen het sas en nr. 117, die een bewonerskaart aanschaffen a rato van 100 euro per jaar. In totaal gaat het over 106 gezinnen, die in aanmerking komen. Er worden 38 bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd, waarvan 33 enkel mits bewonerskaart. Hiermee gaan we van 29 naar 67 openbare parkeerplaatsen. Naast de 109 privé plaatsen, zou dit voldoende moeten zijn!
Per adres kan slechts één bewonerskaart aangeschaft worden. Deze moet gekoppeld zijn aan één voertuig dat op hetzelfde adres is ingeschreven. Voor inwoners met een bedrijfswagen vragen we een verklaring van de werkgever om die bewuste wagen te koppelen aan de bewoner van deze buurt.

Vier gemeentelijke ambtenaren werden aangesteld om regelmatig controle uit te oefenen op het gebruik van de bewonerskaart. Zij kunnen inbreuken vaststellen. Bij het niet rechtmatig gebruik van de parking betaalt men 25 euro per inbreuk. Deze vaststellingen zullen in nauwe samenwerking verlopen met de politie, die het correct parkeren op de Meerweg zal controleren. Het heeft immers geen zin om op te treden op het niet-correct gebruik van de parking als men fout parkeren in de straat zelf ongemoeid zou laten.

Jan Desmeth: “Volgende week krijgen alle inwoners een brief in de bus met de volledige uitleg, alsook hoe men de bewonerskaart kan aanvragen en bekomen. Voor 2014 zal de prijs 50 euro bedragen, aangezien het slechts voor 6,5 maanden zal dienst doen. De uitnodiging voor de opening zal in dezelfde moeite bezorgd worden.”

najaar 2014 oprichting dienst gemeenschapswachten in Sint-Pieters-Leeuw

gemeensSINT-PIETERS-LEEUW: – In het najaar van 2014 zal de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een dienst gemeenschapswachten oprichten.

Gemeenschapswachten zijn niet-politionele, publieke veiligheidsfuncties die door hun ontradende aanwezigheid in de wijken het veiligheidsgevoel van de burger trachten te verhogen. Ze vormen de schakel tussen de gemeente en de bevolking en signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politie. Concreet spreken we over volgende taken:

• Het publiek bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie;
• Burgers informeren zodat hun veiligheidsgevoel verzekerd is;
• Problemen met de veiligheid, het milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten;
• Automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen bewust maken van het algemeen reglement;
• Kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken;
• Toezicht houden bij evenementen of activiteiten die georganiseerd zijn door de gemeente of een andere overheid;
• Vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen (o.a. GAS)

Gemeenschapswachten zijn herkenbaar aan hun uniforme (paarse) werkkledij met hetzelfde logo.
De dienst valt onder de bevoegdheid van de ambtenaar maatschappelijke veiligheid, namelijk Tom Pardaens.
Er zullen 3 gemeenschapswachten zijn.

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden – Gallowayrunderen in Volsembroek

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden laten weten dat sinds begin vorige week het Volsembroek weer begraasd is door de Galloway runderen. Vanuit de Natuurpunt-boerderij werden maar liefst 6 Galloway-runderen afgeleverd.
2014-05-22-Gallowayrunderen-in-Volsembroek_01
Galloway runderen zijn één van de oudste en primitiefste runderrassen ter wereld. Ze passen zich gemakkelijk aan, ook aan ruige omstandigheden. In het Volsembroek worden ze vooral in gezet voor het begrazen van het gebied om zo te voorkomen dat het gebied bebost. Zij zijn in staat om ook zeer taaie begroeiing te verteren.
Het Galloway rund is vriendelijk, rustig en zachtaardig van karakter. Ondanks het zachtaardig karakter zijn de dieren niet tam. De Galloway koe heeft een zeer sterk moederinstinct en kan bij bedreiging van haar kalf zeer heftig reageren. Als wandelaar dient men hier terdege rekening mee te houden, mochten er kalveren aanwezig zijn (op dit moment niet het geval).
2014-05-22-Gallowayrunderen-in-Volsembroek_04 2014-05-22-Gallowayrunderen-in-Volsembroek_02 2014-05-22-Gallowayrunderen-in-Volsembroek_03
Het zijn zachtaardige dieren, maar natuurlijk houd je je best aan een aantal basisregels:

  • Toon geen eten, voeder de dieren niet.
  • Als de dieren dichter komen dan gewenst, klap dan in je handen of maak op een andere manier lawaai. Zo blijven de dieren op afstand.
  • Loop nooit tussen een moederdier en haar jong. Dan wil zij haar jong misschien verdedigen.
  • Laat nooit je hond los in een kudde. De dieren beschouwen een hond als een roofdier en reageren soms agressief, zeker als er jongen zijn.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be – e-mailadres : leeuwse_natuur@yahoo.com

Natuurpunt_Leeuwse-Natuurvrienden_logoHelpende handen voor maandag 26/5/2014 vanaf 18u30
Komende maandag 26/05/2014 vanaf 18u30 zullen we het resterend hooi met onze draagberries verwijderen uit de driehoeksweide, de gemaaide Japanse duizendknoop verbranden en nog een paar afgebroken takken opruimen. Je mag ons altijd ook later vervoegen uiteraard!
Je hebt hiervoor geen specifiek materiaal nodig maar wie een hooihark en/of riek heeft mag die altijd meebrengen.
Samenkomst aan de Oude Zuun kant Neerhuis aan het brugje over de Zuunbeek.
Indien er nog tijd overblijft of met teveel zijn (wat ons nog niet te dikwijls voorgevallen is) zouden we ook nog een 8 tal palen kunnen gaan vervangen aan de kleine weide van de Kerkhofstraat zodat we we ook in dit gebied een paar plaatselijke koeien kunnen verwelkomen.

Een erfgoedkast voor elke gemeente in Pajottenland Zennevallei

2014-05-23-erfgoedkastPAJOTTENLAND / SINT-PIETERS-LEEUW: – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei schenkt aan 15 gemeenten in de regio een erfgoedkast. Dit is eenmobiele tentoonstellingsmodule om erfgoed zoals archiefmateriaal en historische objecten beter zichtbaar te maken voor de bewoners in elke gemeente.

Ben jij vertrouwd met het erfgoed van je eigen gemeente? Cultureel erfgoed zit vaak verborgen in archieven, depots en op zolders. Verhalen bevinden zich dan weer in de herinneringen van mensen. Nochtans zijn er enorm veel documenten, foto’s, objecten en verhalen te delen. Om erfgoed beter zichtbaar te maken, schenkt Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei aan 15 gemeenten in de regio een erfgoedkast. Deze erfgoedkast is een mobiele tentoonstellingsmodule; een multifunctionele vitrine.

Elke gemeente kan dit met eigen erfgoedmateriaal en volgens steeds wisselende thema’s invullen. De erfgoedkast zal zijn plek krijgen op openbare plekken in de gemeente, in de bibliotheek, aan de loketten in het gemeentehuis of in het cultureel centrum. Zo kunnen heel wat regiobewoners kennismaken met het lokale culturele erfgoed. De erfgoedkast biedt de mogelijkheid aan de gemeente om archiefmateriaal zoals oude postkaarten of affiches, maar ook recente foto’s te tonen. In de vitrine kunnen erfgoedobjecten tentoongesteld worden. Er is ook ruimte voorzien voor flyers en magazines en via een hoofdtelefoon kan men geluidsfragmenten beluisteren.

In de volgende gemeenten zal er een erfgoedkast te vinden zijn: Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

De erfgoedkast wordt op 22 en 27 mei 2014 in elke gemeenten geleverd. Vanaf dan kan elke gemeente er zelf mee aan de slag gaan.

extra agendapunt van Open Vld op de gemeenteraad ivm tractorsluizen werd niet behandeld

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De Open Vld fractie van Sint-Pieters-Leeuw probeerde een bijkomend punt op de agenda van de gemeenteraad van 22 mei 2014 te plaatsen, om de gewijzigde verkeerssituatie in Vlezenbeek, nl. de proefopstelling ivm. het invoeren van de boomstructuur in Vlezenbeek teniet te doen.

Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld: ‘De voorzitter van de gemeenteraad besliste dat dit punt niet op tijd werd ingediend, nl. zondag ipv. zaterdag. Vandaar dat onze fractie het punt bij hoogdringendheid wilde behandelen, hiervoor is echter een 2/3 meerderheid nodig.
Na de toelichting van het agendapunt besliste de N-VA – CD&V meerderheid, na stemming op naam, dat dit punt niet kon behandeld worden. De meerderheid wil niet ingaan op het versneld evalueren van een proefopstelling, waarvan vandaag al duidelijk is dat ze niet de juiste oplossing is.’.

De toelichting die Kathleen D’Herde namens Open Vld gaf:
‘Sinds de gewijzigde verkeerssituatie en de aanleg van verschillende tractorsluizen in Vlezenbeek zijn er heel wat problemen ontstaan, namelijk:

tractorslui– economisch verlies van plaatselijke handelaars
– overlast voor het leefmilieu, door het omrijden van voertuigen
– door het doorknippen van de straten is er voor de veiligheidsdiensten een gevaarlijke situatie gecreëerd, waardoor de aanrijdtijden serieus kunnen oplopen, wat bewoners in gevaar kan brengen Er zijn heel wat praktijkvoorbeelden om aan te tonen dat de proefopstelling vooral lasten met zich meebrengt.
– handelaars die in het gebied gelegen zijn, kunnen niet meer bevoorraad worden. Waardoor ze enorme economische verliezen lijden.
– handelaars die in het gebied gevestigd zijn, zien hun klanten verminderen, doordat mensen de moeite niet doen om 7km rond te rijden.
– het gebied wordt binnen de kortste keren verwaarloosd. Sinds de invoering van de boomstructuur, kan ook de vuilniswagen niet meer in alle straten geraken. Daardoor blijven de vuilniszakken meerdere dagen in de straten staan, wat uiteraard geen fraai zicht is. En trouwens, deze bewoners betalen ook huisvuilbelasting.
– Er is reeds een geval bekend van een ziekenwagen die de verkeerde kant van de straat ingereden was en niet tot bij de patiënt geraakte. De ziekenwagen moest rechtsomkeer maken en kwam een 10-tal minuten later dan voorzien ter plaatse. Gelukkige was de patiënt niet in die toestand dat het op 5 minuten aankwam. Maar het zou wel eens anders kunnen zijn.

De tractorsluis in de Puttenberg ter hoogte van kruispunt Rattendaal, werd aangelegd in de holle weg. We vinden het ook heel eigenaardig dat de mensen van Natuurpunt hierop niet reageren. De voorbije jaren hebben zij zoveel aandacht besteed aan en geïnvesteerd in het opnieuw aanleggen en verbeteren van de holle wegen. Wat hier gebeurt is een schande. Er wordt een ganse betonplaat gegoten in een holle weg. Er werd trouwens geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd, er is hier dus sprake van een bouwovertreding.
De Open Vld fractie is zich ook wel van bewust dat er iets moet gebeuren, maar niet dergelijke drastische maatregelen.

Het is trouwens opmerkelijk dat de voorstanders weinig last hebben van de aangelegde tractorsluizen. Er is een voorbeeld bekend waar de tractorsluis zo aangelegd is, zodat de bewoners van de woning de straat gebruiken als hun parking. Ze plaatsen een auto langs de ene kant van de tractorsluis om weg te rijden richting centrum Vlezenbeek en ze plaatsen een auto langs de andere kant om weg te rijden richting Brussel.

Volgens ons hebben deze maatregelen ervoor gezorgd dat er in het o zo vredige Vlezenbeek van vroeger, nu heel wat vijandschappen heersen. En dit door ingrepen die niet de juiste oplossing bieden voor iedereen. Of beter waar het algemeen belang primeert. Neen, hier werden enkelen gehoord en tevreden gesteld, maar niet het merendeel van de inwoners.

Daarom vraagt de Open Vld fractie aan de gemeenteraad
– dat de tractorsluizen onmiddellijk worden verwijderd.
– opnieuw uitzonderlijk plaatslijk verkeer in te voeren en behoud van zone 50.
– dat de politie op regelmatige tijdstippen controles uitvoert zowel op het naleven van de snelheid als het naleven van het plaatselijk verkeer.’

Gemeenteraad van donderdag 22 mei 2014

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 22 mei 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

008 Aanvullend verkeersreglement: Meerweg – openbare parking voorbehouden voor bewoners met een bewonerskaart – intrekken raadsbeslissing van 27 maart 2014 en goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement.
De gemeenteraad van 27 maart 2014 heeft een aanvullend verkeersreglement goedgekeurd voor het aanleggen van een openbare parking in de Meerweg waar het gebruik van een bewonerskaart verplicht wordt gesteld. In artikel 1 van dit reglement is verkeerdelijk verwezen naar het gebruik van het verkeersbord E9e in plaats van E9a. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend verkeersreglement van 27 maart 2014 in te trekken en te vervangen door een nieuwe aangepast besluit.

009 Afleveren Planologisch attest Van Overstraeten – goedkeuring.
Door het bedrijf Van Overstraeten bvba werd een planologisch attest aangevraagd voor het goed gelegen Postweg 297/Appelboomstraat z/n te 1602 Vlezenbeek. Na het openbaar onderzoek, het ontvangen van adviezen en bezwaren en het advies van de Gecoro komt het de gemeenteraad toe het planologisch attest af te leveren. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

burgemeesterconvenant-klimaatneutrale-provincie_logo010 Ondertekening van het Burgemeestersconvenant – goedkeuring.
In het kader van het Vlaams-Brabantse klimaatbeleid roept de provincie de gemeenten en steden van onze provincie op om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Door de ondertekening van dit Europese instrument engageert de stad of gemeente zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 % terug te dringen. Hiertoe organiseert de provincie op 25 juni een gezamenlijk ondertekeningsmoment. Door deze gezamenlijke ondertekening geven we samen een krachtig signaal waar we met de toekomst van onze regio naar toe willen. De Burgemeestersconvenant wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

011 Belastingreglement op het gedepenaliseerd parkeren – goedkeuring.
Het terrein aan de Meerweg wordt door de gemeente aangelegd als parking. Het verhogen van de parkeermogelijkheden brengt kosten met zich mee. Het is dan ook billijk om de belasting op het parkeren aan te passen. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2013-12-17-molens-Ruisbroek012 Reglement modaliteiten toekenning bewonerskaart parking Meerweg – goedkeuring.
Sinds geruime tijd wordt een escalatie van parkeerproblemen in de Meerweg (t.h.v. de Molens van Ruisbroek) vastgesteld. In het studiegebied van de Meerweg (tracé tussen sas Ruisbroek en nr. 117 –incl. Lofts Molens van Ruisbroek) werden de parkeervoorzieningen geïnventariseerd en is een inschatting gemaakt van het auto- en bestelwagenbezit. Dit onderzoek resulteerde in een tekort van minstens 20 parkeerplaatsen op het openbaar domein. Teneinde de parkeersituatie in dit studiegebied te verbeteren, heeft Waterwegen en Zeekanaal nv aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een concessie verleend voor het aanleggen en inrichten van een openbare parking op een perceel van 1.180 m². De dienst Mobiliteit heeft een ontwerp uitgewerkt dat op voormeld perceel een 38 parkeerplaatsen voorziet, 33 plaatsen op een afgebakende parking en 5 plaatsen langsheen de Meerweg. Omwille van het feit dat het parkeren op de openbare ruimte geen vanzelfsprekend recht is maar een voorziening die moet concurreren met ander ruimtegebruik en waarvoor een prijs betaald moet worden (cfr. Parkeerverordening Sint-Pieters-Leeuw) en gelet op het bedrag van het concessierecht dat jaarlijks moet worden betaald en de investeringskosten die nodig zijn voor de aanleg van de parking, wordt voorgesteld om de nieuwe afgebakende openbare parking (33 plaatsen) voor te behouden voor houders van een bewonerskaart. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken van 13 februari 2014 stelt de voorwaarde dat bij de toekenning van een bewonerskaart de koppeling gebeurt tussen domicilie in het studiegebied en eigen voertuig ingeschreven op dit adres. De modaliteiten voor het toekennen van een bewonerskaart worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

kunstacademie Sint-Pieters-Leeuw013 Materiaalbijdrage Leeuwse Kunstacademie – vaststelling tarief – goedkeuring.
De heer Patrick Huybrechts, directeur van de Leeuwse Kunstacademie, vraagt om de materiaalbijdrage voor de leerlingen van de Leeuwse Kunstacademie aan te passen omdat de prijzen van de materialen doorheen de jaren gestegen zijn en de huidige vergoeding de kosten niet dekt. Het tarief van de materiaalbijdrage wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

014 Vaststelling organogram en personeelsformatie gemeentepersoneel – goedkeuring.
De basis van de bestaande personeelsformatie en het organogram werd vastgesteld door de gemeenteraad van 26 mei 2010. Naar aanleiding van de overname van het vzw-personeel en de reorganisatie van de arbeidersploegen werd de personeelsformatie door de gemeenteraad van 22 december 2011 en 30 mei 2013 aangepast. De personeelsformatie en het organogram worden aangepast en dit enerzijds in functie van de veranderde noden de behoeften van de bestaande en de nieuw op te richten gemeentelijke diensten in uitvoering van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 en anderzijds vooral in gevolge de dwingende noodzaak tot inkrimping van het personeelsbestand ingevolge de vermindering van de financiële middelen. Het organogram en de personeelsformatie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

015 Samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap Dilbeek – Sint-Pieters-Leeuw 2014-2020 – goedkeuring.
Per 31 augustus 2014 eindigt de huidige scholengemeenschap Dilbeek – Sint-Pieters-Leeuw (DiLee). Met ingang van 1 september 2014 kan een nieuwe overeenkomst worden afgesloten voor een periode van zes schooljaren (2014-2020). Het voorstel om met Dilbeek een overeenkomst af te sluiten betreffende een intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale vereniging van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2013-04-15-basisschool_Den-Top_sint-pieters-leeuw016 Gemeentelijke basisschool Den Top – aanbod taalinitiatie Frans – goedkeuring.
In de gemeentelijke basisschool Den Top worden na schooltijd in de eerste en tweede graad facultatieve lessen Frans georganiseerd. Met ingang van 1 september 2014 worden deze facultatieve Franse lessen vervangen binnen het reguliere leeraanbod. Deze taalinitiatie Frans wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

017 Opvolging delegatiebevoegdheid ‘Vaststellen retributies door college’ – kennisgeving.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 maart 2013 werd de delegatie verleend aan het college van burgemeester en schepenen voor het vaststellen van de tarieven van de retributies voor in de tijd beperkte activiteiten en prestaties tot maximaal 50,00 euro per persoon per activiteit. Een overzicht voor de periode september tot december 2013 wordt ter kennisgeving voorgelegd.

pastorij-VLEZENBEEK_sint-pieters-leeuw018 Handhaving gemeenteraadsbeslissing dading inzake eigendomsrecht pastorij Vlezenbeek – goedkeuring.
De gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2014 houdende het afsluiten van een dading met de kerkfabriek inzake het eigendomsrecht van de pastorij van Vlezenbeek, werd door de provinciegouverneur bij besluit van 31 maart 2014 geschorst. Van deze schorsingsbeslissing werd kennis gegeven aan de gemeenteraad van 24 april 2014. De gemeenteraad moet thans hetzij niets doen (= het besluit wordt geacht nooit te hebben bestaan), hetzij de geschorste beslissing intrekken, hetzij beslissen tot gemotiveerde aanpassing of rechtvaardiging van de geschorste beslissing. De handhaving van de gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2014 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

gemeenschapswachten_logo034 Oprichting dienst gemeenschapswachten – goedkeuring.
Een gemeente is verplicht om een dienst Gemeenschapswachten in te stellen vanaf het moment dat zij beslist om beambten aan te werven die één of meerdere activiteiten zoals bepaald door de wet van 15 mei 2007 zullen uitoefenen. De oprichting van de dienst Gemeenschapswachten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2012-02-02-verhuis-jeugddienst_Laekelinde-conciergeriewoning035 Tijdelijk reglement jeugdhuis Vlaams Trefpunt Laekelinde – goedkeuring.
De overeenkomst met vzw TWidrio voor uitbating van het jeugdhuis in het Vlaams Trefpunt Laekelinde is stopgezet met ingang van 8 april 2014. Om een continuïteit te garanderen, werd een tijdelijk gebruiksreglement met tariefbepaling opgesteld. Hierdoor kunnen jeugdwerkinitiatieven en verenigingen het jeugdhuis huren om er activiteiten te organiseren tot wanneer er een nieuwe overeenkomst met een nieuwe vzw wordt afgesloten. Het voorgestelde reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.