Speelbos in den Beemd in Ruisbroek

RUISBROEK: – Den beemd in Ruisbroek is in volle verandering! Ruimte voor natuur, recreatie, kinderen, buurt, sport…
2014-03-28-speelbos_Den-Beemd_Ruisbroek_20
De groene tovenaars van de gemeentediensten en ProNatura/INL waren de voorbije week druk bezig met de natuurspeeltuigen van het speelbos aan te leggen, echte kunstwerken.
Wie gaat als eerste met het mooie lenteweer op ontdekkingstocht?

Deze slideshow vereist JavaScript.


Zie ook ons artikel van 10/02/2014: verborgen Ruisbroekse natuurparel wordt heropgewaardeerd
Het project ‘Groen Ruisbroek’ is een samenwerking met , RL Pajottenland&Zennevallei ProNatura en milieuraad Sint-Pieters-Leeuw met financiële steun van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM, quickwin Vlaamse Rand), Ruimte Vlaanderen (ARP, strategisch project Zuurstof voor de Zenne) en Provincie Vlaams-Brabant.

Opmaak RUP Wilderplein – princiepsbeslissing + goedkeuring lastenboek en aanstelling ontwerper.

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de agenda van de gemeenteraad van donderdagavond stond als agendapunt 025: Opmaak RUP Wilderplein – princiepsbeslissing + goedkeuring lastenboek en aanstelling ontwerper.

Na de intrekking van de definitieve aanvaarding van het RUP Wilderveld door de gemeenteraad en de vernietiging van het RUP door de Raad van State, dient voor de volgende zones een nieuw RUP opgemaakt te worden: site ‘Voetbalplein’ en site ‘Schindler’. De princiepsbeslissing voor de opmaak van het lastenboek en het lastenboek zelf wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Groen stemde tegen de andere partijen allen voor. Open-VLD had wel enkele bedenkingen.

Kathleen D’Herde,fractievoorzitter Open Vld: ‘In januari hebben we al een RUP goedgekeurd voor een naastgelegen gebied.Nu ligt het volgende RUP op tafel en is onze vraag: wat is nu eigenlijk het verschil met ervoor?
Het vorige RUP omvatte het volledige gebied en nu is dit opgedeeld in verschillende kleinere RUP’s. Maar de kern van de zaak blijft dezelfde: er wordt nu ook gebouwd op het voetbalterrein “de groene long” zoals het vroeger genoemd werd. Maar vermoedelijk zal het actie-comité daar nu niks meer over zeggen en zullen de ooievaars ook wel een andere verblijfplaats vinden.
De Open Vld fractie gaat akkoord met de opmaak van een RUP Wilderveld. Hoe dit zal ingevuld worden, zullen we op de voet volgen en we zullen ons over de invulling ervan ten gepaste tijden uitspreken.

fotoreportage carnaval Don-Bosco Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: Dit weekend heeft in Halle het grootste carnaval van de regio plaats. Traditie getrouw vieren heel wat Leeuwse scholen dit dan ook de vrijdag voor carnaval Halle.
2014-03-28-carnaval_Don-Bosco_Leeuw (6)
Don-Bosco Sint-Pieters-Leeuw kon deze voormiddag onder een stralende lentezon zijn optocht houden rond de kerk aan de Rink.
Een fotoreportage:

Deze slideshow vereist JavaScript.

politie verzegelt lompenbedrijf

politie_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw voerde donderdag 27 maart 2014 samen met de sociale inspectie een controle uit in een lompenbedrijf langsheen de Bergensesteenweg te Sint-Pieters-Leeuw.

Op het ogenblik van de controle waren er 9 arbeiders aan het werk.
De lokale politie trof er 5 illegalen aan dewelke voor verder onderzoek meegenomen werden naar het commissariaat. Na contactname met de dienst Vreemdelingenzaken kregen de 5 aangetroffen illegalen een bevel betekend om onmiddellijk het grondgebied te verlaten met inreisverbod van 2 jaar.

Door de sociale inspectie werden diverse inbreuken vastgesteld op illegale tewerkstelling, RSZ- en RVA-wetgeving en welzijn op het werk.
Er werd overgegaan tot voorlopige verzegeling van het bedrijf op basis van brand- en werkveiligheid.

Oprichting Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenterraad van donderdag 27 maart 2013 keurde de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf goed.
De oprichting betekent een overdracht van bevoegdheid voor de beleidsuitvoerende taken waarvoor het autonoom gemeentebedrijf wordt opgericht.

Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwEerste schepen, Jos Speeckaert:’Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft doorheen de jaren een sterke visie en beleidsstrategie met betrekking tot sportbeleving in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw ontwikkeld. In dat verband werden in het strategisch meerjarenplan een aantal strategische doelstellingen vastgelegd die niet alleen een beheersmatige maar vooral ook een beleidsmatige verzelfstandiging onderschrijven. De strategische doelstellingen hebben betrekking op sportverenigingen, toegankelijkheid en diversiteit en sportinfrastructuur.’

Middels dit autonoom gemeentebedrijf wenst de gemeente het vrijetijds-, ontmoetings- en ontspanningsleven in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw maximaal te organiseren en te ondersteunen. Met de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf wil de gemeente Sint-Pieters-Leeuw gebruik maken van de bedrijfsmatige aansturing en organisatie eigen aan een autonoom gemeentebedrijf.
sporthal_AJ_Braillard_Ruisbroek_Sint-Pieters-Leeuw kantine_SK-Leeuw_SINT-PIETERS-LEEUW

Wildersportcomplex Sint-Pieters-Leeuw

Jos Speeckaert:’Het autonoom gemeentebedrijf zal de naam Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw dragen en zal in eerste instantie de exploitatie van het sport- en recreatiecentrum “A.J. Braillard”, de voetbalkantine “” en het “Wildersportcomplex” tot doel hebben. Voorvermelde bedrijfsmatige aansturing en organisatie moeten leiden tot een soepelere werking (met snelle besluitvorming) en verhoogde efficiëntie in de aanwending van de financiële middelen van deze infrastructuren.’

De voordelen van externe verzelfstandiging voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kunnen als volgt worden samengevat:
– verhoogde transparantie
– verhoogd kostenbewustzijn
– het verlenen van autonomie en onafhankelijkheid in de uitvoering van de
– fiscale / financiële overwegingen
– samenwerking met de privésector

Jos Speeckaert:’Het is voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw financieel interessant om een autonoom gemeentebedrijf op te richten. Middels de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf kan de btw op de investeringen en exploitatiekosten m.b.t. het sport- en recreatiecentrum “A.J. Braillard” en de voetbalkantine “Laekelinde” zo’n 600.000 euro worden gerecupereerd. Ook kan de btw op toekomstige investeringen en toekomstige exploitatiekosten m.b.t. het “Wildersportcomplex” op die manier worden gerecupereerd. op jaarbasis zal dit een 60.000 euro zijn. Maar bij dit bedrag moet je wel de extra kosten aftrekken die het administratieve werk zal meebrengen om de dossiers op te volgen‘.

agenda:creatief paasatelier 2014

kunstacademie Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse Kunstacademie organiseert een creatief paasatelier van 14 tem. 18 april 2014 voor creatieve duizendpoten van 6 tot 12 jaar.

De kinderen zullen beeldhouwen, boetseren, schilderen, tekenen, een echte tentoonstelling opzetten,…

De vakantieateliers gaan dagelijks door van 9.00 tot 16.00 uur. Vóór en na afloop van de ateliers is er geen opvang voorzien.
De maximumbezetting per atelier is 40 kinderen.
Voor inschrijvingen mailt u best naar kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be en vermeldt u naam, adres

agenda:Voetbalstage KV Brucom Sp

2014-04-14-affiche-voetbalstageSINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de paasvakantie van 14 tem 18 april 2014 organiseert KV Brucom Sp een “Voetbalstage” voor spelers tussen 4 en 13 jaar (U5 – U14).

Trainingen tussen 9u en 15u30, opvang voorzien van 8u tot 17u30.
Onder begeleiding van gediplomeerde trainers zijn er 2 trainingen in de voormiddag en 1 activiteit in de namiddag (zwembeurt, tornooitjes,…). Vrijdag is er een uitstap voorzien.

Inschrijvingsgeld: 110e voor het 1ste kind, 90e voor het 2de kind, 80e voor het 3de kind van hetzelfde gezin. 3 warme maaltijden voorzien.

Inschrijven is mogelijk via de website: www.kvbrucomsp.be door daar op “Hier inschrijven” te klikken.

agenda: Info Generische geneesmiddelen

WZC-Zilverlinde_LDC-Meander_Zuun_Sint-Pieters-LeeuwZUUN: – Maandag 31 maart 2014 heeft in het Lokaal dienstencentrum Meander om 14.00 uur een infomoment over “Generische geneesmiddelen” plaats.

In België worden erg veel geneesmiddelen gebruikt. Dit weegt zwaar door op het budget voor de gezondheidszorgen, maar natuurlijk ook op de eigen portemonnee. Dit is zeker zo wanneer u dagelijks (verschillende) geneesmiddelen moet gebruiken. We kunnen echter al veel besparen door eenvoudig de prijs te vergelijken, want er bestaan immers grote prijsverschillen tussen gelijkwaardige producten.

Lokaal dienstencentrum Meander – Welzijnsweg (GPS: J. Vanderstraetenstr 273) 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Kerkenplan Sint-Pieters-Leeuw

2014-03-18-Sint-Pieters-Kerk_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw heeft 6 parochies en 7 kerken. Het Leeuwse Kerkenplan  dat nu op tafel ligt geeft zicht op de toekomst van de katholieke gebedshuizen in Sint-Pieters-Leeuw.

Vanuit de burgerlijke overheid, in de nota “Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk”, uit minister Bourgeois de wens dat op het lokale niveau in overleg tussen kerkelijke en gemeentelijke overheden een toekomstvisie over de kerken wordt ontwikkeld. Vanuit de kerkelijke overheid is dit ook de gelegenheid om de parochies te hervormen. Eén van deze hervormingen is dat de parochiegrenzen in de toekomst zullen samenvallen met de gemeentegrenzen. Pinksteren 2016 is de streefdatum om de “Pastorale zone Sint-Pieters-Leeuw” op te richten.
Hier zouden 3 hoofdkerken blijven, nl. de kerken van Sint-Pieters-Leeuw (Rink), Vlezenbeek en Zuun.
2014-03-23-sint-pieterskerk KERK_Zuun KERK_Vlezenbeek
Voor de andere 4 kerken; Ruisbroek, Negenmanneke, Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem is er eventueel gemengd gebruik mogelijk (misvieringen, huwelijken, begrafenissen maar ook tentoonstellingen, concerten en voordrachten) maar hierover moet nog wat denkwerk verricht worden tegen Pinksteren 2016. Veel hangt af van de dynamiek van de plaatselijke parochie en het kerkfabriek.

Voor wat betreft het medegebruik verwerpt het bisdom elke vorm van medegebruik van de algehele kerk.
Vanuit de gemeenschap zijn er tot nu toe ook nog geen vragen gekomen voor (gedeeltelijk) medegebruik. In elk geval hangt veel af van de parochiegemeenschappen op zich. Zolang deze gemeenschappen leven, zullen de kerken behouden blijven.
Het kerkenplan, dat werd opgemaakt door het centraal kerkbestuur met daarbij de eindversie van het pastoraal traject van het dekenaat Halle werd donderdagavond ook goedgekeurd door de gemeenteraad.