Collectief blokken in de gemeente voor +18 jarigen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw staat achter het populaire idee van ‘collectief blokken’.
Op de Jeugddienst en in de leeszaal van de hoofdbibliotheek kan je tussen 23 december 2013 en 31 januari 2014 terecht tijdens de openingsuren om te blokken in een ruimte waar afleiding tot een minimum wordt beperkt. Vanaf 18 jaar!

gebouw-jeugddienst_Sint-Pieters-Leeuw BIBLIOTHEEK-_Sint-Pieters-Leeuw
Samen studeren kan motiverend zijn, werkt verhelderend, zorgt voor een hogere productiviteit en zorgt voor sociaal contact.
Een duidelijke afspraak: in de studieruimte wordt stilte gerespecteerd (ook je GSM wordt op stil gezet)!
Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen.
Storend gedrag kan leiden tot toegangsverbod.
Mogelijkheid om blikjes drank te kopen.

Meer info: 02 370 28 81(jeugddienst) 02 371 22 64 (bibliotheek)

België: Eén vereniging op drie kampt met financiële problemen

Logo-koning-boudewijnstichtingBELGIË: – Aan het eind van 2013 blijft de financieel-economische crisis zwaar wegen op het functioneren van de verenigingen in België. Dat is één van de belangrijkste conclusies van de vierde ‘Barometer van de verenigingen’ van de Koning Boudewijnstichting die deze week werd voorgesteld. Eén vereniging op drie heeft het moeilijk, een verdubbeling in twee jaar tijd.

Dit beeld wordt bevestigd door de analyse van de rekeningen van meer dan 6.000 verenigingen die de laatste vijf jaar (tot 2012) werden neergelegd bij de Nationale Bank. De reële situatie blijkt erger te zijn dan het aanvoelen door de verenigingen.

Alarmerend is alvast dat een derde van de ondervraagde organisaties voor de Barometer, een achteruitgang van hun economische situatie vaststellen. En bijna één op vijf had af te rekenen met financiële problemen. De daling van de overheidssubsidies wordt aangegeven als de belangrijkste oorzaak van deze situatie.

Provincie Vlaams-Brabant onthult haar toekomstplannen

provinciehuis_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant werkt als modern streekbestuur actief aan de duurzame ontwikkeling van de regio voor alle bewoners.

Vanuit haar gunstige ligging, heeft Vlaams-Brabant de ambitie om zich verder te ontwikkelen als een economisch sterke, internationaal gerichte en duurzame regio.
Het provinciebestuur zal daartoe een vernieuwend en geïntegreerd beleid uitwerken, samen met de lokale besturen en het middenveld, om het welzijn en de levenskwaliteit van alle inwoners te bevorderen.

De prioritaire beleidsdoelstellingen zijn onderbouwd door 4 nieuwe directies:
– RUIMTE: Ruimte maken voor een gezonde en duurzame leefomgeving en mobiliteit. 
– KENNISECONOMIE: In een duurzame, welvarende regio iedereen meenemen in opleiding, innovatie en tewerkstelling. 
– MENS: Iedereen kansen geven door samen te werken aan welzijn, wonen en levenskwaliteit.
– VRIJE TIJD: Een ruim ontspanningsaanbod om iedereen gastvrij te ontvangen en kansen te creëren voor ontmoetingen.

Hiermee is de ruggengraat gelegd van de toekomstige werking van de provincie Vlaams-Brabant als ontmoetingspunt waar vele werelden samen komen. Een creatieve smeltkroes waarin culturen, talenten en meningen samengaan en mekaar kruisbestuiven.

Onze rol als bestuur is even divers. We functioneren als inspirator, regisseur, uitvoerder of sponsor voor belangrijke projecten. We hebben aandacht voor een leefbaar platteland, naast een sterke concurrentiële regio. We gaan voor klimaatneutraliteit. Gelijke kansen komen er niet vanzelf. De lokale besturen kunnen op ons rekenen.

De provincie streeft ernaar om een zuinig financieel beleid te voeren en met een slankere personeelsbezetting deze doelstellingen te realiseren.

(klik op onderstaande link om het artikel volledig te lezen)

Politiepost Generaal Lemanstraat verhuist naar gerenoveerd politiegebouw ‘Site 250’!

ZUUN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 18 december 2013 sluit de lokale politiezone Sint-Pieters-Leeuw de deuren van haar politiepost in de Generaal Lemanstraat en verhuist ze naar het gerenoveerde politiegebouw ‘Site 250’ op de Pepingensesteenweg.
politiecommissariaat_Lemanstraat_Sint-Pieters-Leeuw SITE250
Vanaf dan kan je in het politiegebouw ‘Site 250’ terecht voor een klacht of een aangifte, een attest van verlies, verloren of gevonden voorwerpen,… kortom, voor de volledige dienstverlening van de lokale politie.

Het gaat om een voorlopige regeling. Het bestaande politiegebouw in de Generaal Lemanstraat beantwoordt niet langer aan de technische normen van een moderne politiepost. Het gemeentebestuur heeft beslist om in de ruime omgeving van Zuun een nieuw gebouw te bouwen dat voldoet aan de noden van een lokale politiepost. Onder meer de wijkwerking zal hier worden in ondergebracht.
(zie artikel: begroting 2014 meerjarenplan 2014-2019)

Nieuwe openingsuren vanaf 1 februari 2014
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het onthaal in december en januari nog 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend zijn. Vanaf 1 februari 2014 zullen de openingsuren wijzigen. Het onthaal zal dan alle dagen geopend zijn van 8.00 tot 18.00uur of op afspraak.

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer
Het politiegebouw ‘Site 250’ is te bereiken met het openbare vervoer via De Lijn 145 (Pepingen – Sint-Pieters-Leeuw – Brussel). Deze lijn heeft een gemeenschappelijk traject met lijn 144 tussen Brussel Zuid en Sint-Pieters-Leeuw centrum en rijdt dan verder naar de Site 250 (politie). Sommige ritten rijden nog door tot Pepingen.
Frequentie: weekdagen: om de 60 minuten – weekend: geen bediening.
Meer info over deze dienstregeling kan u bekomen via tel. 070 22 02 00 of www.delijn.be

begroting 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Sint-Pieters-Leeuw

2012-gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag 10 december werd in de raadscommissie Financiën – Gebouwen en Patrimonium de begroting van 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019 van Sint-Pieters-Leeuw voorgesteld.

Schepen van Financiën en begroting, Jos Speeckaert: “Ook voor Sint-Pieters-Leeuw was het opstellen van een meerjarenbegroting in evenwicht een grote uitdaging. De grootteorde van de jaarlijks te realiseren besparingen lag rond de 3.500.000 euro of 10 % van de begrote inkomsten van 2013. Toch is dit gelukt, zonder belastingverhoging.

Het voorstel van meerjarenplan van Sint-Pieters-Leeuw steunt op drie pijlers:
1. De uitgaven worden strikt onder controle gehouden.
2. De onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting worden niet verhoogd .
3. De dienstverlening en de investeringen blijven op peil.

Schepen van Financiën en begroting, Jos Speeckaert geeft samen met burgemeester, Luc Deconinck toelichting bij deze 3 pijlers.

1. De uitgaven worden strikt onder controle gehouden

Zoals in de meeste andere gemeenten worden de werkingskosten waar mogelijk verminderd, Alle begrotingsposten werden kritisch onder de loep genomen. De besparingsdoelstelling van circa 8 % werd gehaald. Dit levert een reële besparing op van 1.100.000 euro op jaarbasis (zie onderstaande pancarte).

2013-12-11-besparingen_2014-2019_
Dezelfde oefening wordt geleverd bij politie en OCMW zodat de gemeentelijke dotaties aan deze instellingen beheersbaar blijven (na een belangrijke groei in de vorige jaren).
Het aantal personeelsleden zal geleidelijk dalen in de komende zes jaar. Er zijn geen naakte ontslagen, maar wie met pensioen gaat of vrijwillig vertrekt wordt slechts selectief vervangen. Tegen 2018 zal het personeelsaantal met circa 8 % gedaald zijn, wat voor de periode 2014-2019 gelijk staat met ongeveer 19 voltijdse betrekkingen en een besparing van 883.000 euro per jaar.Het gemeentebestuur heeft erover gewaakt dat deze besparingen gerealiseerd kunnen worden zonder aan de dienstverlening te raken, dit door in te zetten op efficiëntiewinsten (o.m. door digitalisering, reorganisatie van diensten en van werkprocessen).

2. De belastingen worden niet verhoogd

2013-12-10-schepen_Jos-SpeeckaertSchepen van Financiën en begroting, Jos Speeckaert: “”Het mag een krachttoer heten dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het structureel evenwicht weet te bereiken zonder belastingverhoging. Het tarief van aanvullende personenbelasting blijft op 7,4 %. Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven dezelfde:900 opcentiemen. Met deze tarieven situeert Sint-Pieters-Leeuw zich bij de gemeenten met de laagste belastingtarieven.”

Andere belastingen die ongewijzigd blijven zijn o.m.: de huisvuilbelasting, de bedrijfsbelasting, de belasting op huis-aan-huis publiciteit, de verblijfsbelasting. De belastingen, waarvan het tarief ongewijzigd blijft, vormen samen meer dan 90 % van de belastinginkomsten van de gemeente.
Een aantal kleinere belastingen die reeds lang niet meer waren aangepast, worden wel verhoogd, in lijn met de index en/of in lijn met de naburige gemeenten (Halle, Beersel, Dilbeek). De verwachte meeropbrengst hiervan is 100.000 euro. Op een totaal van circa 20.000.000 euro aan fiscale inkomsten vertegenwoordigt dit 0,5 %.
Reeds eerder was aangekondigd dat voortaan het recyclagepark betalend zal zijn, zoals door het afvalstoffendecreet aan de gemeente is opgelegd. Geschat wordt dat dit jaarlijks 210.000 euro oplevert, waardoor het bedrag van 1.350.000 euro dat de gemeente jaarlijks dient bij te passen aan afvalbeleid kan worden verminderd.

3. De investeringen blijven op peil zonder de leninglast te verhogen

De belangrijkste investeringsbedragen die in het meerjarenplan worden ingeschreven voor deels uitgewerkte en deels nog uit te werken en te overleggen projecten zijn de volgende:

– Veegmachine en ander materiaal voor netheid straten en stoepen: 200 000 euro.
– Courant jaarlijks onderhoud en verbetering van stoepen en wegen: 1.100.000/jaar.
– Grote wegenwerken:
o Fabriekstraat: 3.000.000 euro (2015 en 2016).
o Brabantsebaan: 420.000 euro (2014).
o Project fietspad Galgstraat/Pepingensesteenweg: 1.215.000 (2016 – 2017).
o Bergensesteenweg: 1.000.000 euro (2017 – 2018).
o Project afwerking fietspad Postweg: 670.000 euro (2018 – 2019).
o Verbeteren Groot-Bijgaardenstraat: 300.000 euro (2018).
– Cameraplan: 380.000 euro (2014 – 2016).
– Aanpassing en opfrissing Merselborre: 400.000 euro (2014).
– School Puur Natuur/Molenborre (uitbreiding met lagere school): 350.000 euro (2014 -2015).
– Nieuw politie- en wijkkantoor Zuun: 785.000 euro (2015).
– Uitbreiding kinderdagverblijf Slesbroekstraat (mogelijks op site Groene Parel): 850.000 euro.
– Centraliseren publieksruimten en vernieuwen technieken gemeentehuis en omgeving: 2.500.000 euro.
– Vernieuwen bibliotheek: 1.000.000 euro.
– Nieuwbouw Jip en Janneke: 750.000 euro (2016).
– Vernieuwen pastorie Vlezenbeek: 500.000 euro (2016).
– Bouw nieuwe cultuurzaal en ontmoetingscentrum: 6.000.000 euro (2017 – 2018).

Het investeringsplan zal in de komende jaren uiteraard bijgestuurd worden in functie van de genomen beslissingen en het vorderingstraject van de projecten en de beschikbare middelen. De investeringen worden deels betaald met de opbrengst van de verkoop van eigendommen die niet meer dienstig zijn (ongeveer 4.500.000 euro), met leningen en met bijkomende subsidies. De verkoop van de site Bergpoort is hiervan één van de belangrijkste.
We voorzien een jaarlijkse leningopname van maximaal 3.000.000 euro.
Hierdoor blijft de jaarlijkse leninglast (aflossing van intresten en kapitaal) onder controle en blijft het bedrag aan opgenomen leningen per inwoner in Sint-Pieters-Leeuw lager dan het gemiddelde van alle Vlaamse gemeenten.

agenda:Sofie Dumont signeert nieuw boek ‘Iedereen kan bakken’

2013-12-10-iedereen-kan-bakkenSINT-PIETERS-LEEUW: – Sofie Dumont signeert haar nieuw boek ‘Iedereen kan bakken’ nu zaterdag 14 december 2013 van 11u tot 12u in Makro Sint-Pieters-Leeuw.

Voor haar zevende boek koos Sofie Dumont haar 40 favoriete ‘Iedereen kan bakken’ recepten en leert je hoe bakken simpel en toch lekker en licht kan zijn.
Inclusief een paar superchique gebakjes en feestelijke taarten die (bijna) altijd lukken.

UPDATE: MAKRO laat vandaag 13/12/13 weten:
Hieronder vindt u de nieuwe datum van de signeersessie. Gelieve deze in uw communicatie over te nemen
Zaterdag 4 januari 2014 (nieuw!) en dus NIET deze zaterdag zoals eerder aangegeven.
11u – 12u: Makro Sint-Pieters-Leeuw. Onze excuses voor de verwarring.