Nieuwe dienstregeling NMBS vanaf 15 december 2013

station_RuisbroekBELGIË: – Op zondag 15 december wijzigt NMBS Mobility haar treinaanbod. De dienstregeling van sommige treinen zal worden aangepast.

Deze aanpassingen zijn een gevolg van werken op verschillende plaatsen op het net. Maar zij vloeien ook verder uit de bereidheid van de NMBS om het treinaanbod aan te passen aan de behoeften van een maximum aantal reizigers door o.a. de capaciteit van sommige treinen te verhogen door het inzetten van dubbeldeksrijtuigen.

Sint-Pieters-Leeuw ondertekent charter voor landbouw in de Vlaamse Rand

2013-12-09-charter-landbouw-vlaamse-randDE RAND: – Vandaag werd het charter voor landbouw in de Vlaamse Rand rond Brussel ondertekend door 23 lokale gemeentebesturen en door Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond op het fruitbedrijf Appelmans in Schepdaal.
Daarmee zetten de lokale besturen en de landbouwsector samen de schouders onder een sterk lokaal landbouwbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de 10 punten, opgenomen in de brochure ‘Tienpuntenplan voor de Vlaamse rand, landbouw de ring rond’.
Ook Sint-Pieters-Leeuw ondertekende dit charter.

2013-12-09-charter-landbouw-vlaamse-rand-1
Boerenbond startte in juni 2012 met een denkproces over de toekomst en de nodige aandachtspunten voor landbouw in de Vlaamse Rand. Het resultaat van dit denkproces is een brochure die de tien belangrijkste punten weergeeft om te werken aan de toekomst van landbouw in de rand rond Brussel. De brochure verschijnt onder de titel ‘Het tienpuntenplan voor de Vlaamse Rand, landbouw de ring rond’. Deze brochure werd ondersteund door de provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant.

Land- en tuinbouwers uit de Rand stapten met deze brochure zelf naar hun gemeentebesturen. Door het ondertekenen van het charter bevestigt het gemeentebestuur de intentie om na te denken over een goed landbouwbeleid binnen de gemeente en rekening te houden met de tien punten uit de brochure. Elke gemeente kan binnen haar mogelijkheden beslissen hoe zij aandacht geeft en meewerkt aan de toekomst voor land- en tuinbouw binnen de eigen gemeente.

Belangrijkste aandachtspunten zijn dat er binnen de gemeente inspraak is van de landbouwers, actief in de gemeente, via een landbouwraad of andere adviesraden. Ook kan de gemeente sensibiliserend en ondersteunend optreden in vele gevallen. Bijvoorbeeld in de communicatie naar de omwonenden toe over de oogstperiode.
2013-12-09-charter-landbouw-vlaamse-rand-groepsfoto

Provincie, gemeente en landbouwers werken in Vlaams-Brabant samen aan de toekomst voor land- en tuinbouw!

De provinciale landbouwkamer is het belangrijkste adviesorgaan voor de land- en tuinbouw in onze provincie. De landbouwkamer en de provincie werken samen om de noden in land- en tuinbouw tijdig op te sporen en aan te pakken. Ze moedigt initiatieven aan die een positieve invloed hebben op het imago van de land- en tuinbouwsector.

Want het is pas wanneer we samenwerken met de gemeenten en de landbouwers dat we de toekomst van de landbouw in onze regio kunnen veilig stellen’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

De provinciale landbouwkamer gaf in totaal 13.000 euro subsidies aan projecten die het imago van de land- en tuinbouw verbeteren.

servicepunt Zorg in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – De zorgsector staat voor belangrijke uitdagingen. Ze vindt moeilijk kandidaten om de knelpuntvacatures in te vullen. Maar in de toekomst zal de nood aan medewerkers alleen maar toenemen. Iedereen die zich geroepen voelt of die mogelijkheden heeft om een zorgfunctie in te vullen, zal meer dan nodig zijn. De opening van Servicepunten Zorg spelen hierop in. De provincie Vlaams-Brabant coördineert overleg en projecten om de situatie in de zorgsector daadwerkelijk aan te pakken.
2013-12-09-SERVICEPUNT ZORG IN VLAAMS-BRABANT
De VDAB creëert in zijn werkwinkels in heel Vlaanderen een aantal Servicepunten voor de zorgsector. Via deze punten wil de VDAB het talent in de sector behouden en de instroom van nieuwe medewerkers bevorderen. In Vlaams-Brabant start de VDAB met deze dienstverlening naar werkgevers en werkzoekenden in de werkwinkels van Leuven en Vilvoorde.

We zijn heel blij met dit initiatief van de VDAB’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. ‘Want in de zorgsector moeten we enerzijds meer voorzieningen uitbouwen om de achterstand in het aanbod in te halen. En anderzijds moeten we ook zorgen dat er genoeg mensen zijn om in die organisaties te werken. Daarom registreren we de uitdagingen in de zorg en brengen we partners uit de zorg- en welzijsector en de VDAB samen in een platform om zorgberoepen aantrekkelijk te maken’.

De provincie Vlaams-Brabant is het centrale aanspreekpunt voor de promotie van zorgberoepen Samen met de sector werd in 2011 in Vlaams-Brabant het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen opgestart.

Met dit platform willen we enerzijds de vele verschillende initiatieven die zich in de provincie ontwikkelen of ontwikkeld hebben ter promotie van tewerkstelling in de zorg samenbrengen en stroomlijnen. Anderzijds willen we in onze provincie een draagvlak creëren voor de door Vlaanderen opgezette acties en hiervoor nieuwe initiatieven uit te werken’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Hoe kunnen sociaal-culturele verenigingen hun erfgoed bewaren? De nieuwe praktijkwijzer biedt antwoord.

2013-12-09-publicatie-hoera-een-jubileumVLAAMS-BRABANT: – De nieuwe handleiding ‘Hoera, een jubileum?!’ sensibiliseert sociaal-culturele verenigingen in de zorg voor hun erfgoed. Het handboek en de bijhorende website tonen hoe ze dat erfgoed kunnen verzamelen, beheren, onderzoeken en delen met een publiek

Veel sociaal-culturele verenigingen hebben een rijke traditie en koesteren terecht hun herinneringen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur. ‘Met een praktijkgericht handboek en website willen we deze beleving stimuleren en verenigingen in staat stellen erfgoed te maken, te behouden en te delen met een breed publiek’.

Een vereniging wordt bijvoorbeeld 25 jaar. Een zilveren jubileum is een uitgelezen moment om de historiek van de vereniging te onderzoeken. Dat is echter niet zo evident. Waar bevinden documenten, foto’s of ander beeldmateriaal zich? Wat is er allemaal gebeurd in die 25 jaar? Wie zijn de oud-leden en hoe mobiliseer je hen om het verhaal volledig te vertellen? Wat willen we in de toekomst doen? Wat gaan we organiseren om onze verjaardag te vieren? Hoe gaan we dit inkleden?

Het zijn vragen waar alle verenigingen en hun leden mee te maken krijgen. Eens beslist wat er gaat gebeuren, duiken andere vragen op: hoe verzamel je de nodige informatie, hoe maak je een boeiend verhaal dat zowel door eigen leden als buitenstaanders kan worden gesmaakt, hoe ga je de informatie verwerken en hoe zorg je ervoor dat archiefstukken of beeldmateriaal optimaal bewaard blijven?

‘Hoera, een jubileum?!’ biedt een antwoord op al deze vragen. Het boek en de bijbehorende website zijn een reisgezel voor iedereen die de geschiedenis van zijn vereniging wenst uit te pluizen en met een goed gedocumenteerd verhaal naar buiten wil komen. De handleiding biedt concrete tips, oefeningen, praktijkvoorbeelden en efficiënte en haalbare methodes. De website www.hoeraeenjubileum.be biedt verdere literatuur, nuttige links, filmpjes en beeldmateriaal, informatie in verband met subsidies en adressen van expertisecentra en lokale erfgoedbewaarders.

‘Hoera, een jubileum?!’, ontwikkeld door de provincies Vlaams-Brabant en Limburg, samen met de archief- en documentatiecentra ADVN, Amsab-ISG, KADOC-KU Leuven en Liberaal Archief, kost 8 euro.
De brochure is te verkrijgen via www.vlaamsbrabant.be/hoeraeenjubileum of provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur, Nicolas Mazeure, 016-26 76 77, nicolas.mazeure@vlaamsbrabant.be .

resultaten alcoholcontrole tijdens de nacht van 7 op 8 december 2013

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – Op datum van 7 op 8 december 2013 ging er een alcoholcontrole door op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De controle kaderde in de eindejaars BOB-campagne 2013.

De controle geschiedde enerzijds op de Bergensesteenweg ter hoogte van de Post tussen 20u30 en 23u30, en anderzijds langsheen de Pepingensesteenweg en dit tussen 02u30 en 03u30.

Op het controledispositief langsheen de Bergensesteenweg werden in totaal 89 bestuurders aan een ademtest onderworpen. 84 bestuurders legden een negatieve ademtest af. Onder de positieven werd 1 bestuurder zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Verder werd er 1 voertuig in beslag genomen wegens “niet verzekering”, werden er 2 bestuurders bekeurd omdat de technische keuring van het voertuig reeds meer dan 10 maand vervallen was en reed er 1 bestuurder rond zonder geldig rijbewijs.

Het controledisopsitief langsheen de Pepingensesteenweg werd aangevat omstreeks 02u30 en duurde tot 03u30. Er werden 11 voertuigen gecontroleerd waarbij 4 bestuurders een positieve ademtest aflegden. 1 rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Verder was er eveneens 1 bestuurder met een voorlopig rijbewijs mod 36 maand die reed buiten de voorziene uren.

agenda: Kerstmarkt VZW De Poel

2012-12-11-vzw-de-poel-voorbereiding-kerstmarkt_01
archieffoto

SINT-PIETERS-LEEUW: – vzw De Poel organiseert op vrijdag 13 december 2013 van 17.00 tot 22.00 uur zijn jaarlijkse ‘Kerstmarkt en kerstcafé’. Met verkoop van ambachtelijk vervaardigde producten uit hun ateliers.

Ten voordele van de atelierwerking van vzw De Poel Sint-Pieters-Leeuw, dagcentrum voor volwassenen met een mentale beperking. Iedereen welkom in het Parochiecentrum, Arthur Quintusstraat, Zuun.

agenda: Kerstmarkt t Paviljoentje 2013

2013-12-12-kerstmarkt-paviljoentjeRUISBROEK: – Ieder jaar in december wordt het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje ondergedompeld in de kerstsfeer. Twee dagen lang kunt u er terecht op hun gezellige kerstmarkt.

Donderdag 12 en vrijdag 13 december 2013, telkens van 14.00 tot 18.00 uur.
Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A te Ruisbroek

Verder is er ajuinsoep, Apfelstrüdler met ijs, oesters, kaasbordjes, cava, Glühwein,…