Vlaams-Brabant en GAS-boetes: coördineren en optimaliseren

VLAAMS-BRABANT: – Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe wet i.v.m. de gemeentelijke administratieve sancties in werking. Sinds 2003 behandelen 2 provinciale ambtenaren voor 57 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten de lokaal vastgestelde inbreuken. De Groenfractie in de provincieraad bekeek de toepassing van de GAS-boetes in Vlaams-Brabant.

Luc-DebraekeleerProvincieraadslid Luc Debraekeleer (uit Sint-Pieters-Leeuw):
“Een aantal absurde beslissingen in de voorbije jaren hebben van de GAS-boetes een controversieel item gemaakt. Uit de cijfers voor 2009-2012 leren we echter dat de provincie Vlaams-Brabant grosso modo gespaard bleef van de excessen bij GAS-boetes. De vaststelling van inbreuken en de bestraffing ervan strookt met het uitgangspunt van de gemeentelijke sancties: de gemeenten een instrument aanbieden voor een efficiënt optreden bij overlast. Het gros van de GAS-dossiers gaat over feiten waarover een consensus bestaat: sluikstorten, niet reglementair buitenzetten huisvuil, permanent nachtlawaai. Geverbaliseerde inbreuken zijn niet lachwekkend of zinloos.

GAS-boetes worden dikwijls onmiddellijk aan jongeren gelinkt. Luc Debraekeleer: “De cijfers voor 2009-2012 spreken ook de perceptie tegen dat GAS-boetes vooral jongerenboetes zijn. Slechts 1,5% van de dossiers zijn dossiers waarin minderjarigen betrokken zijn. Van een heksenjacht op jongeren lijkt in Vlaams-Brabant geen sprake. Een probleem ontstaat wel wanneer jongeren in de ene gemeente gesanctioneerd worden voor een feit dat in een andere gemeente door de vingers wordt gezien. De provincie kan dit vermijden door te coördineren.”

Voor het provinciebestuur is een belangrijke rol weggelegd op het vlak van de evaluatie van de GAS-wetgeving. Zonder de autonomie van de gemeenten in het gedrang te brengen, moet de provincie voorstellen kunnen doen om de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties te optimaliseren. Luc Debraekeleer besluit: “Het is natuurlijk altijd moeilijk in te schatten of een inbreuk echt moet leiden tot een GAS-boete, maar de inbreng van de provinciale ambtenaren biedt zeker een kader voor het nemen van correcte coherente beslissingen. “

CD&V Sint-Pieters-Leeuw wil assistentiewoningen en dienstencentrum op Wilgenhof site

SINT-PIETERS-LEEUW: – Enkele maanden terug besliste het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw om het vroegere rusthuis op de Wilgenhof site af te breken om zo plaats te maken voor assistentiewoningen. Het rusthuis staat anderhalf jaar leeg nadat de vroegere bewoners hun intrek namen in het gloednieuwe zorgcentrum de Zilverlinde in Zuun.
2013-11-29-assistentiewoningen-wilgenhof
Siebe Ruykens, voorzitter CD&V Sint-Pieters-Leeuw: “Het partijbestuur schaart zich unaniem achter deze beslissing. Volgens CD&V is dit de best geschikte locatie om het nijpend tekort aan assistentiewoningen in onze gemeente in te vullen. Wilgenhof is een uitgestrekte groene ruimte in het verlengde van het Colomapark en aanleunend aan het bestaande woon- en zorgcentrum Sint-Antonius. We pleiten bovendien om op deze site voor de bouw van een dienstencentrum. Hiermee zou Leeuw een koploper worden in Vlaanderen met vijf dienstencentra, één in elke wijk”.

Jos Speeckaert, eerste schepen: “CD&V zet de komende jaren sterk in op de vergrijzing. Met een sterk uitgebouwd OCMW onder de deskundige leiding van onze voorzitter Paul Defranc (CD&V) willen we de vinger aan de pols zijn voor onze oudere en minder gegoede inwoners in onze gemeente. Nu de begroting zo goed als rond is, willen we ons de komende weken en maanden verder buigen over de investeringen die we als gemeente de komende jaren zullen doen. Voor CD&V is het duidelijk, na een volledig vernieuwd rusthuis, zullen we de komende jaren nieuwe assistentiewoningen bouwen in het centrum van Leeuw. Onze sterke voorkeur gaat hierbij uit naar de Wilgenhof site.”

Het idee om na de afbraak van de oude gebouwen een tijdelijke parking te voorzien blijft behouden.
Voor ons is de parking een tijdelijk oplossing, waar we in geen geval extra budget voor zullen voorzien. De bestaande verharding van de wilgenhof site (ook na afbraak oude gebouwen) kan dienen om tijdelijk tegemoet te komen aan de vraag naar meer parkingplaatsen in het centrum van Leeuw. In afwachting van de opmaak plannen, vergunning, bouw van assistentiewoningen, die enkele jaren in beslag zal nemen, kunnen we hier aan vraag van buurtbewoners tegemoet komen.”
Op iets langere termijn nemen we deze vraag mee in de globale opmaak van strategisch plan voor Rink en omgeving (zie Bib, oude top school ed…)” aldus lokaal CD&V voorzitter Siebe Ruykens.

CD&V-standpunt inzake de verhuis van Puur Natuur

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – CD&V fractievoorzitter Wim Peeters heeft gisteren op de Gemeenteraad het CD&V-standpunt inzake de (mogelijke) verhuis van Puur Natuur naar S-L-Berchem toegelicht.

Wim Peeters & Siebe Ruykens: “CD&V is sterke voorstander van het concept van een brede dorpsschool (met plaats voor verenigingen, cultuur, jeugd in de school), we moeten immers durven erkennen dat de huidige werking van de school op termijn niet langer houdbaar is (vandaag 17 kleuters). We keurden dan ook de opstart van de inschrijvingsperiode voor het eerste leerjaar goed.

2013-11-29-school_puur_Natuur_03b_archieffoto-MolenborreWel hebben we de principebeslissing van de verhuis naar de Molenborre-site afgezwakt op de gemeenteraad. Dit zal nu verder worden onderzocht in samenspraak met de betrokkenen.
Niet dat we dit geen goeie beslissing vonden, maar we willen dit kaderen in onze verkiezingsbelofte voor meer participatie en informatie. Daarom zal de gemeente een info- en inspraaktraject opstarten in HEEL Oudenaken & Sint-laureins-Berchem. Voldoende inspraak & informatie in dergelijke projecten zijn essentieel om draagvlak te creëren in de buurt
“.

sp.a Sint-Pieters-Leeuw kritisch voor fusie politiezones

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Gisteren stemde de Leeuwse gemeenteraad voor de vrijwillige fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Gemeenteraadslid Guy Jonville (sp.a) onthield zich bij de stemming.
Laat er geen twijfel over bestaan: Sp.a is voorstander van een fusie van de politiezones. We zijn ervan overtuigd dat we door onze krachten te bundelen een degelijke basispolitiezorg kunnen bieden aan onze inwoners. Zeker in deze budgettair krappe tijden is de fusie een verstandige beslissing”, aldus Jonville. “Op twee essentiële punten is het plan echter onvoldoende onderbouwd: de bouw van een nieuw commissariaat in Zuun en de financiële verdeelsleutel tussen de gemeenten”.

Nieuw commissariaat Zuun
Tijdens de vorige legislatuur nam de toenmalige meerderheid de beslissing om het politiecommissariaat in Zuun op termijn te sluiten en alle diensten te bundelen in het nieuwe politiecommissariaat. De nieuwe meerderheid komt op deze beslissing Guy-Jonvilleterug. Guy Jonville: “Uiteraard is het ieders recht om op basis van nieuwe inzichten terug te komen op genomen beslissingen. Zeker als het over een belangrijke verkiezingsbelofte van de grootste meerderheidspartij gaat. Persoonlijk denk ik dat een voldoende aanwezigheid van wijkagenten en politiepatrouilles in Zuun mogelijk is zonder daarom een apart commissariaat te behouden. Dat was ook een uitgangspunt in de vorige versie van het fusieplan. Natuurlijk kan ik mij vergissen. Maar dan verwacht ik wel dat deze nieuwe beslissing degelijk wordt gemotiveerd. Dat is in dit plan niet het geval. Over de kostprijs van het nieuwe commissariaat bestaat nog geen duidelijkheid. Sint-Pieters-Leeuw engageert zich om de bouwkost op zich te nemen. De huurprijs zal onder de drie gemeenten worden verdeeld. “De meerderheid heeft echter geen idee waar het nieuwe commissariaat precies zal komen, hoeveel de bouw zal kosten of wat de huurprijs zal zijn. We storten ons hiermee blindelings in een financieel avontuur. Daar kan ik onmogelijk mijn goedkeuring aan verlenen.”

Verdeelsleutel financiering
Over de financiering van de politiezone werden wel al afspraken gemaakt tussen de verschillende gemeenten. Guy Jonville: “Eén ding springt daarbij in het oog: in 2015 zal Sint-Pieters-Leeuw bijna 36% van de kosten voor de nieuwe politiezone dragen. Dit op basis van de huidige dotatie aan de politie. Volgens objectieve parameters werd echter berekend dat Sint-Pieters-Leeuw slechts voor 33,5% van de financiering zou moeten instaan. Op jaarbasis is dat een verschil van234.000 euro. Dit verschil wordt zeer traag –op 10 jaar- afgebouwd. Over deze periode bedraagt de meerkost voor onze gemeente meer dan 1 miljoen euro.” Op de gemeenteraad vroeg sp.a meer uitleg over hoe deze regeling tot stand kwam. “Ik besef dat onze gemeente een prijs moet betalen voor het huisvesten van het centrale commissariaat van de politiezone. Maar 1 miljoen euro lijkt mij hiervoor wel erg veel. Daarom denk ik dat nog andere elementen spelen. Ik vermoed dat dit de pasmunt is voor het nieuwe commissariaat in Zuun. De burgemeester kon mij in elk geval geen andere valabele verklaring geven. Op die manier wordt dit een wel erg dure verkiezingsbelofte”, aldus Jonville.

Open VLD kan zich niet vinden in de herstructurering van Puur Natuur in Oudenaken

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag 28 november 2013 stond op de agenda het “herstructureren en verhuis van gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur” (zie artikel) . Daar er een capaciteitstekort is in de scholen wil het schepencollege (NVA / CD&V) een volwaardige school van zo’n 100 leerlingen in Sint-Laurens-Berchem oprichten.

Open-VLD Sint-Pieters-Leeuw kan zich niet vinden in de herstructurering van Puur Natuur in Oudenaken.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwFractievoorzitter Open VLD, Kathleen D’Herde: “Er zijn 25 kleuters voorzien op 1 september 2014 daar waar er momenteel 17 kleuters zijn. Men voorziet meteen ook 11 leerlingen voor de lagere school, goed voor een voltijdse leerkracht die kan gesubsidieerd worden. Is dit een haalbare kaart? Want dat is het minimum (rationalisatienorm) aan leerlingen dat moet gehaald worden! De prognose lijkt ons vrij optimistisch. Voor het schooljaar 2019-2020 voorziet men 110 leerlingen.
Daarenboven gaat men werken met graadklassen, 1ste en 2de leerjaar samen, 3de en 4de, 5de en 6de samen. Momenteel klagen alle leerkrachten in het onderwijs van de zware druk dat er op hun schouders rust om alle leerlingen mee te krijgen in één leerjaar. Het niveau wordt steeds verhoogd, de hoeveelheid dat moet verwerkt worden steeds groter. Wij vinden het dan zeker geen oplossing om op dit moment de klok met 30 jaar terug te draaien en terug graadklassen in te voeren!

2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_Oudenaken

Daar de huidige school in Oudenaken, deze capaciteit van leerlingen niet kan opvangen, wordt er uitgeweken naar de Molenborre met de nodige aanpassingen. De planning in dit goed gestoffeerd dossier lijkt zeer optimistisch. Men verwacht dat het aanbestedingsdossier opgesteld zou zijn tegen 15 februari 2014 en de gunning zou dan gebeuren op 28 februari 2014. De architect zou starten op 1 maart ( ’s anderendaags dus ) en de werkzaamheden ( renovatie en verbouwingen ) op 1 augustus 2014. Op 1 september 2014 zou men al kunnen starten met twee leeftijdsgroepen kleuters en een eerste leerjaar. Is dit een realistische planning? In het meerjarenplan wordt er €350.000 voorzien voor de verbouwing van de Molenborre.Daarenboven moet er ook een bestemmingswijziging en een bouwvergunning wordenaangevraagd. Zullen die wel worden verkregen? Wat een impact gaat dat niet hebben op de buurt!

Waar is de inspraak!?
Daarenboven is er geen rekening gehouden met de inwoners van deze landelijke gemeente. Slecht enkele bewoners van de Molenstraat werden uitgenodigd voor een infoavond. Zelfs niet alle omwonenden werden uitgenodigd! Naar we vernomen hebben werd er nogal grof gereageerd tegen de enkele aanwezigen, die terecht om meer uitleg vroegen.

Maar waar gaat het echt om?
Zou met dit initiatief het capaciteitsprobleem in onze gemeente echt gedeeltelijk opgelost worden? Gaat men leerlingen aantrekken vanuit de andere deelgemeenten om naar St-Laurens-Berchem te komen of wil men een eliteschool maken voor geselecteerde ouders? We kunnen ons niet inbeelden dat ouders uit Ruisbroek, hun kinderen naar Sint-Laureins-Berchem gaan brengen, en een afstand van 9 km overbruggen! Neen, hier zit een andere reden achter en wij willen dan ook graag de waarheid hierover kennen!

Begrijp ons echter niet verkeerd. Open VLD steunt de intenties van het college om een poging te doen om het capaciteitsprobleem in Sint-Pieters-Leeuw op te lossen of het te voorkomen.
Maar deze manier is volgens onze fractie niet de juiste. Er zijn extra plaatsen nodig in de meer bevolkte wijken en niet op het platteland, waar er ook geen potentiële leerlingen zijn! Ons voorstel is, dat er werk wordt gemaakt om de school van Ruisbroek daar ter plaatse uit te breiden, in Ruisbroek zijn ook mogelijkheden. En de school Populierke in Zuun kan ook nog worden uitgebreid. Dit zou het probleem aanpakken zijn waar het zich stelt en niet nog meer problemen creëren dan er al zijn!

Gemeenteraad keurt vrijwillige fusie politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw goed

SGEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag 28 november 2013 werd de vrijwillige fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd.
De meerderheid NVA en CD&V stemden voor (17 ja-stemmen) , PF en Open Vld tegen (11 neen-stemmen), sp.a en Groen onthielden zich (  2 onthoudingen). Vlaams Belang had de vergadering al verlaten.

Eerder deze week gaven ook de gemeenteraden van Beersel en Halle groen licht voor de vrijwillige fusie.

De nieuwe politiezone zal een hybride organisatiestructuur hanteren met het hoofdgebouw in Sint-Pieters-Leeuw van waaruit een centrale functionele aansturing zal gebeuren en verder twee sectoren Noord en Zuid waar gebiedsgebonden zal worden gewerkt.

2013-11-12-fusie-politiezones_Halle_Sint-Pieters-Leeuw_BeerselDe drie betrokken gemeenten streven in hun actuele beleidsplannen naar een veilige en leefbare lokale gemeenschap. Eén van de voornaamste pijlers om deze doelstelling te realiseren is het voorzien in een gemeenschapsgerichte en kwaliteitsvolle politiezorg tegen een maatschappelijk verantwoorde kostprijs. Binnen deze context wordt gepleit voor een vrijwillige fusie van politiezones. De mogelijkheid tot schaalvergroting is een tendens die zich zowel lokaal als bovenlokaal voordoet.   Om een vrijwillige fusie juridisch mogelijk te maken werd de Wet op de Geïntegreerde Politie aangepast waardoor de gemeente- of politieraden van de betrokken politiezones gezamenlijk een aanvraag tot vrijwillige samensmelting van hun vorige politiezones kunnen indienen bij de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Binnen het nieuwe financiële kader werd onderzocht of het haalbaar, doelmatig en doeltreffend is om de politiekorpsen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw te fusioneren, met het oog op het op korte en middellange termijn bestendigen van de basispolitiezorg in deze drie gemeenten en op lange termijn te werken aan het duurzaam verbeteren ervan. De centrale onderzoeksvraag werd door de projectgroep positief beantwoord. Het eindrapport van deze vervolgstudie werd op 31 oktober 2013 afgerond.   De colleges van de betrokken gemeenten gaven een positief advies voor een fusie met de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.

Zie ook ons artikel van 12 november 2013: Weg naar fusie politiezones Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel open.

Kleuterschool Puur natuur wordt dorpsschool en verhuist op termijn naar Sint-Laureins-Berchem

OUDENAKEN / SINT-LAUREINS-BERCHEM: – De kleuterschool Puur Natuur in Oudenaken die vandaag 17 kleuters telt wordt vanaf volgend schooljaar opgewaardeerd tot een volwaardige basisschool en verhuist op termijn naar de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem.

Schepen van Onderwijs Gunther Coppens: “ We gaan op kleine schaal de capaciteit uitbreiden van Puur Natuur. Daarom zullen we op 1 september 2014 starten met een eerste leerjaar te Oudenaken. Op termijn wordt het een echte dorpsschool en zullen er in de kleuter- en lagere school samen zo’n honderd kinderen zitten. Daarom hebben we ook een optie vastgelegd op de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem. Dat gebouw dat voorheen een schoolgebouw was kan dan binnen enkele jaren terug dienst doen als schoolgebouw.”
2013-11-29-school_puur_Natuur_01
Uit de omgevingsanalyse onderwijs in Sint-Pieters-Leeuw, blijkt dat het aantal kinderen woonachtig in de gemeente stijgt. Rekening houdend met het aantal nieuwbouwprojecten in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem gaat het gemeentebestuur ervan uit dat het aantal kinderen ook de komende jaren zal blijven toenemen. Ondertussen ervaren de Leeuwse scholen steeds meer druk in verband met hun capaciteit. Daarenboven vinden de kleuters van de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur in Oudenaken geen goede aansluiting naar de lagere school. In theorie zouden zij moeten doorstromen naar de gemeentelijke basisschool Wegwijzer in Ruisbroek, maar gezien de afstand en de schoolbevolking is dit geen realistische optie.
Het college ging op 24 juni 2013 principieel akkoord om een dossier op te starten met betrekking tot de herstructurering van de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur. Na onderzoek werd het dossier opgesteld om de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur met instellingsnummer 4804 met ingang van 1 september 2014 te herstructureren tot een basisschool (oprichting lager onderwijs). Deze herstructurering zorgt voor extra capaciteit en vraagt dus meer infrastructuur. Daarom wordt voorgesteld om de school in de toekomst te verhuizen naar de Molenborre in de Molenborrestraat te Sint-Laureins-Berchem. Het principe van de brede school zal toegepast worden: dwz dat verenigingen van een deel van de schoolinfrastructuur gebruik kunnen blijven maken indien zij dat wensen.

Historiek:
De huidige kleuterschool ‘Puur Natuur’ was vroeger aan basisschool. Tot de vroege jaren 70 van de vorige eeuw werd de school geleid door een echtpaar. Mevrouwzorgde voor de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar terwijl meneer les gaf aan de leerlingen van het 2de tot het 6de studiejaar.
Vanaf 1973 is er enkel een kleuterschool
2013-11-29-school_statistiek-gemeentelijke-basisscholen
Noodzaak van een herstructurering
Uit een omgevingsanalyse blijkt dat het aantal kinderen in Sint-Pieters-Leeuw blijft stijgen. Bij de inschrijvingen voor het schooljaar 2013-14 moesten er zelfs 41 leerlingen geweigerd worden voor de 3 gemeentelijke basisscholen. Voor alle netten samen, gemeentelijk, katholiek en gemeenschapsonderwijs, werden dit schooljaar in Sint-Pieters-Leeuw zo’n 100 leerlingen geweigerd.

Reeds op 31 augustus 2010 verscheen een persbericht van Minister van Onderwijs, Pascal Smet waarin wordt verwezen naar de sterke groei van het aantal kleuters in 24 gemeenten waaronder Sint-Pieters-Leeuw.
2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_Oudenaken
Gunther Coppens, Schepen van onderwijs: “Indien alle Leeuwse kinderen tussen twee en twaalf jaar in de eigen gemeente naar school gaan dan zouden we zo’n 480 plaatsen tekort hebben! Want in 2011 bedroeg de capaciteit van de Leeuwse basisscholen al ongeveer 2910 plaatsen terwijl er 3390 gedomicilieerde kinderen tussen de twee en de twaalf jaar zijn in de gemeente. Dat wil zeggen dat 480 kinderen geen plaats vinden in scholen in hun eigen gemeente.”
En de schepen gaat verder: “ Een bijkomende reden voor een herstructurering is dat de kleuters van Puur Natuur in Oudenaken geen goede aansluiting vinden naar de lagere school. Ze kunnen zelfs op een wachtlijst terecht komen voor een school in hun eigen gemeente. De gemeente heeft daarom besloten om Puur Natuur te laten uitgroeien tot een volwaardige maar kleinschalige basisschool met klassen van gemengde leeftijdsgroepen.
Vanaf volgend schooljaar gaat er in Puur Natuur al een klas voor het eerste studiejaar van start in Oudenaken . Op termijn verhuist de school dan naar de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem.

2013-11-29-school_puur_Natuur_03b_archieffoto-MolenborreBurgemeester Luc Deconinck: “ Het gemeentebestuur wil dat Puur Natuur een dorpsschool blijft voor maximum een 100-tal kinderen waar er met leeftijdsgroepen wordt gewerkt. De eigenheid van de school moet bewaard blijven en we moeten er aan de kinderen kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. De gemeente ziet de Molenborre in de toekomst als een brede school waar de plaatselijke verenigingen de lokalen kunnen blijven gebruiken.
Ook qua mobiliteit verwachten we aan de Molenborre niet al te veel problemen daar de school op termijn maximum een honderd leerlingen zal tellen. Maar ook hierover zullen we in alle openheid communiceren met de buurtbewoners.”

De Lijn Vlaams-Brabant rijdt in december 2013 volgens examendienstregeling

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Vanaf begin december zijn er weer examens voor de scholieren.
De Lijn Vlaams-Brabant past naar goede gewoonte haar dienstregeling dan lichtjes aan om de jongeren na het afleggen van de examens zo vlot mogelijk terug naar huis te brengen.

Via onderstaande link vindt u per regio de exacte data en bijhorende aangepaste dienstregelingen:
http://www.delijn.be/images/pajot_webversie_tcm7-39419.pdf