agenda: Open kaart met Kris Baert en Carry Goossens

2013-11-21-open-kaartHALLE / REGIO: – De 3de opname van “Open kaart met Kris Baert” voor Stadsradio Halle (105.6FM) heeft plaats op donderdag 21 november 2013. Deze keer is de centrale gast Carry Goossens, bekend van Oscar van “De kampioenen” en Jef uit ” Lili en Marleen”. 

Carry Goossens heeft twee grote passies: theater en paarden. Voor elk van die passies heeft Kris Baert een zogenaamde bijgast gezocht. Een gast dus die met Carry over één van die passies een boompje kan opzetten.
Qua theaterpassie kwam Kris terecht bij Toneel Vlezenbeek. Een schitterend gezelschap dat bestaat uit mensen uit de KWB, het Davidsfonds en de Landelijke Gilde.
Qua passie voor paarden heeft Kris zijn bijgasten gezocht in de paardenvereniging Dandélion uit Pepingen en Dworp.

De opnames vinden plaats in Feestzaal De Witte Duif aan de Gaasbeeksesteenweg 52 in Halle, bij patron Gino Verhamme.

De show word op zaterdagmorgen 30 november van 9 tot 11 uitgezonden op de Stadsradio!
Wie er graag live wil bijzijn kan het best reserveren op 0494/ 22 00 16. Een ticket kost 6 euro.
Daarin zit ondermeer ook een fijn drankje. En natuurlijk een boeiende, avondvullende talkshow, waarin ook jij de kans krijgt een vraag te stellen, als je dat wil.

Stadsradio Halle kan je ontvangen op 105.6 of via de livestream op het internet via www.stadsradio.be.


animatie-maak-mee-het-nieuws_st-p-leeuw

agenda: Betaal niet te veel voor telefoon, internet en tv

2013-11-18-affiche-durf_vergelijken_2013SINT-PIETERS-LEEUW: – Weet je wat je betaalt voor je televisieabonnement, je gsm, vaste telefoon en internetverbinding? Vergelijken kan je veel besparen!
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw helpt je met het kiezen van de interessantste aanbieders op maandag 18 november 2013.

Als je al lang bij dezelfde aanbieder (operator) zit, is het zeker nuttig om eens te kijken of je abonnement past bij jouw behoeften. Mogelijk heb je bijvoorbeeld een te duur gsm-abonnement. Zijn de kinderen het huis uit en gebruik je minder internet: een goedkopere formule kan een aardige besparing opleveren. En gebruik je je vaste telefoon eigenlijk wel?

Wie graag hulp heeft om uit te zoeken of hij de goede keuzes heeft gemaakt, is welkom op het gemeentehuis , Pastorijstraat 21, op 18 november van 15.00 tot 20.00 uur. Breng je laatste maandelijkse facturen van je telecomoperator mee. Een team zal je helpen om de simulatie uit te voeren.

Je kan natuurlijk ook zelf online de simulatie maken: ga naar www.bestetarief.be en de website presenteert je overzichtelijk de beste aanbiedingen.

stroomonderbreking regio

levensgevaar-stroomREGIO: – Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit laat weten dat er zich om 15 uur in het hoogspanningsstation Bruegel (Dilbeek) ten westen van Brussel een technisch incident op het hoogspanningsnet van Elia voorgedaan.

Daardoor werden de lijnen die de transformatiestations van de distributienetbeheerders SIBELGA voor Brussel en gedeeltelijk Eandis ten noordwesten van Brussel onderbroken in delen van Asse, Dilbeek, Lennik, Liedekerke, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.
De klanten die rechtstreeks op het hoogspanningsnet zijn aangesloten ondervonden ook spanningsstoringen.
De bevoorrading is ondertussen hersteld.
bron: www.elia.be/nl‎

school vroeger en nu in Zuun

ZUUN: – Vandaag keerden enkele senioren op vraag van het lokaal dienstencentrum De Meander eventjes terug naar de schoolbanken. Meer bepaald naar het vierde leerjaar van de Sint-Lutgardisschool voor een interview over ‘school vroeger en nu’.
2013-11-13-school-vroeger-en-nu_01
Doorheen de jaren is er veel veranderd binnen het onderwijs en de leerlingen van nu zijn heel nieuwsgierig om te weten hoe het er vroeger aan toe ging op school. De leerlingen luisterden dan ook geboeid en stelden allerlei vragen.
2013-11-13-school-vroeger-en-nu_02 2013-11-13-school-vroeger-en-nu_05
Vandaag trokken Julienne Segers en Armand Stallaert terug naar de schoolbanken om te vertellen over hun schooltijd.
Armand had zelfs een lei, oude schoolrapporten, pennen, foto’s, een medaille,…meegebracht.2013-11-13-school-vroeger-en-nu_03 2013-11-13-school-vroeger-en-nu_04
Dit gebeurt in het kader van het project ‘Tien voor Taal’, waarbij de Nederlandse taal op een aangename manier geoefend wordt en verschillende generaties samenwerken.
De volgende gezamenlijke activiteit gaat door op vrijdag 20 december. Dan worden er taalspelletjes gespeeld. Iedereen die hieraan wenst deel te nemen is van harte welkom!

Coördinatie Zenne vraagt prioritaire aanpak van de overstromingsproblematiek

2010-11-14-noodweer_13SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Drie jaar na de grote overstromingen van november 2010
– Komen de ‘traditioneel’ getroffenen van de overstromingen langs Dender en Zenne deze winter door zonder nieuwe waterellende?

Persbericht van werkgroep Coördinatie Zenne vzw.:

Meeste slachtoffers in Dender- en Zennebekken
In november 2010 kreeg België af te rekenen met dramatische overstromingen. Duizenden mensen werden getroffen. De schade bedroeg 46 miljoen euro.
Vooral de Zennevallei tussen Rebecq, Tubize, Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos en Anderlecht en de vallei van de Dender tussen Lessines, Geraardsbergen, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw en Affligem werden getroffen.
De hoofdwaterlopen zetten niet alleen de laaggelegen natuurgebieden maar ook grote woonkernen en industriezones blank. Zelfs het ‘Zennekanaal’, hoger gelegen dan de Zenne en zo genoemd omwille van de vele waterverbindingen met de Zenne en haar bijrivieren, overstroomde over een lengte van bijna 15 km.
De laatste 20 jaar overstromen de ‘regenrivieren’ Dender en Zenne en hun bijrivieren elke 3 à 4 jaar, gelukkig niet altijd met even ernstige gevolgen als in november 2010.
In december 2012, de natste decembermaand in decennia, ontsnapten Zenne- en Denderstreek op het nippertje aan een nieuw overstromingsdrama.

Klimaatwijziging en verstedelijkingsdruk
De verhoogde frequentie van de winterse wateroverlast die grote schade veroorzaakt, is het gevolg van onder meer de sterke verstedelijking van deze riviervalleien en de klimaatwijziging, die niet enkel intensere regenperiodes met zich meebrengt, maar ook de zeespiegel laat stijgen. Zowel Zenne, ‘Zennekanaal’ en Dender zijn voor de waterafvoer aan hun monding afhankelijk van het waterpeil in de tijgebonden Zeeschelde; een continue evacuatie van water via de getijdenrivieren naar de zee is dus niet altijd mogelijk.

2010-11-14-noodweer_02Beheer niet optimaal
De ernst en de frequentie van de overstromingen in Dender- en Zennestreek houden ook verband met de manier waarop deze rivierbekkens beheerd worden.

De bevoegdheden voor en dus ook het beheer van deze gewestgrensoverschrijdende waterlopen zijn sterk versnipperd en op zijn minst is de interregionale afstemming zwak. Vaak hoort men dat ook de samenwerking tussen de verschillende instanties binnen de betrokken gewesten echt beter kan.
En of er een coherente visie en aanpak bestaan op maat van het ganse rivierbekken en of er tussen de bevoegde gewesten echt samengewerkt wordt, blijven ook vraagtekens.

Bovendien is de infrastructuur die de waterafvoer regelt voor de Dender en voor het ‘Zennekanaal’ tussen Ronquières en Brussel sterk verouderd en steeds minder in staat om tijdens de frequenter voorkomende periodes van grotere watervloed, het water af te voeren zonder dat de overstromingen ernstige schade berokkenen.
Zo zijn de stuwen, essentieel voor de waterafvoer – zeker in periodes wanneer de bodem verzadigd is en de wachtbekkens reeds vol staan, op het ‘Zennekanaal’ ongeveer 70 jaar oud, op de Dender zelfs 140 jaar oud. Inzake infrastructuur voor de waterafvoer kunnen Zenne en ‘Zennekanaal’ stroomopwaarts Brussel en ook de Dender als ‘achtergebleven’ worden beschouwd.

Om aan deze waterellende een halt toe te roepen, moeten de problemen allereerst bij de bron aangepakt worden: beter inplannen van nieuwe bebouwing, beperken van negatieve impact van landbouwactiviteiten, regenwater maximaal laten infiltreren daar waar het valt, respect voor natuurlijke overstromingsgebieden, …
Al die maatregelen zijn gekend en opgenomen in de vele waterbeheerplannen, maar in de praktijk worden ze onvoldoende uitgevoerd of laat de uitvoering erg lang op zich wachten.

Grensoverschrijdende bekkenaanpak moet ‘export’ van problemen verhinderen
Om overstromingen in de valleien van de Zenne en de Dender drastisch te beperken, moet het waterbeheer ook vastgelegd en uitgevoerd worden op bekkenniveau. Aan de hand van prioriteiten moeten de beschikbare middelen ingezet worden op maat van de vallei.

2010-11-14-noodweer_01Het werk en de precieze opdrachten moeten ook verdeeld worden tussen de gewesten.

Wat het Zennebekken betreft, op zich een uiterst artificieel systeem inzake waterbeheersing, vormt die intergewestelijke taakverdeling een essentieel element van de oplossing.
Wallonië, dat het hoogstgelegen deel van het Zennebekken beheert – in een gebied dat nog relatief weinig verstedelijkt is, over veel open ruimte beschikt en reliëfrijk is, moet stroomopwaarts Tubize vooral veel meer water ophouden en bergen. In het Vlaamse en Brusselse gedeelte van de Zennevallei, dat sterk verstedelijkt is en waar het reliëf minder speelt, moet er voor gezorgd worden dat meer water kan afgevoerd worden naar de Schelde in de kritieke periodes.

Die verhoogde afvoer langs de hoofdwaterlopen moet natuurlijk zo verlopen dat de overstromingsrisico’s niet worden geëxporteerd naar andere plaatsen. In het verleden werden in de Zennevallei niet zelden bepaalde overstromingsrisico’s wél doorgeschoven naar nabijgelegen gebieden.

Zo hadden de historische werken waarbij de Zenne te Brussel werd ingekokerd en onder de grond gestopt en er tezelfdertijd onvoldoende vervangende waterafvoercapaciteit via het kanaal werd gecreëerd, het effect dat in eerste instantie vooral de stroomopwaarts gelegen streek van Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos veel vaker getroffen werden door zware overstromingen van de Zenne. Om die overstromingsproblemen in Halle op te lossen, werd vervolgens het water stroomopwaarts van Halle, nl. te Lembeek, opgehouden door de plaatsing van een nieuwe stuw in de Zenne. Deze stuw liet toe, bij grote aanvoer van water uit Wallonië, het waterpeil van de Zenne stroomopwaarts deze stuw te laten stijgen zodat veel water kon overgeheveld worden van de Zenne naar het kanaal. Deze ingreep had echter als neveneffect dat de overstromingen te Halle zich verder verplaatsten in stroomopwaartse richting en vooral Tubize en omgeving zwaarder gingen treffen.
Omdat de waterafvoercapaciteit van de ingekokerde Zenne te Brussel hoe dan ook niet kan uitgebreid worden, is er in feite geen andere structurele oplossing voor de globale waterafvoer in het systeem Zenne – ‘Zennekanaal’ dan de afvoercapaciteit van het ‘Zennekanaal’ sterk te verhogen.

Voor de Dender schuilt er een ernstige bijkomende bedreiging. De werken aan de Waalse stuwen, die een verhoging van de afvoercapaciteit op Waals grondgebied zullen realiseren om vooral Lessines maximaal te vrijwaren van wateroverlast, zijn heel wat verder gevorderd dan de vernieuwing van de stuwen op Vlaams grondgebied. Ook het feit dat er tot op heden geen gelijktijdige vernieuwing van de stuwen op de Dender uitgevoerd / gepland is, vormt op zich een fundamenteel knelpunt, want een vergrote waterafvoer is pas mogelijk vanaf het ogenblik dat de laatste stuw vernieuwd is.

De overstromingen van de hoofdwaterweg in de valleien van Dender en Zenne blijven niet beperkt tot de oevers van deze rivieren, maar zetten zich ook door langs de zijrivieren. Bij hoge waterstand kunnen deze immers niet meer afwateren naar de hoofdrivier. De Bellebeek, zijrivier van de Dender die herhaaldelijk de stationsbuurt van Liedekerke in Vlaanderen blank zet, is daar een voorbeeld van.

Afstelling en communicatie van meetgegevens, waarschuwingssignalen en anticiperende maatregelen bij overstromingsdreiging sterk verbeterd
Inzake metingen en uitwisseling van kennisgegevens voor het nauwkeurig opvolgen van de waterpeilen en afvoersituaties bij dreigend gevaar voor overstromingen viel de laatste jaren een opmerkelijke verbetering te noteren.
Door deze verhoogde beschikbaarheid van meetgegevens konden meer en betere anticiperende maatregelen genomen worden, zoals het sneller stilleggen van de scheepvaart, een tijdelijke verlaging van het waterpeil met versnelde waterafvoer, het voortijdig leegmaken van wachtbekkens om nieuwe bufferruimte te creëren en acuut bedreigde woongebieden te vrijwaren van wateroverlast, enz.

De bewoners van Dender- en Zennestreek eisen prioriteit voor de strijd tegen de overstromingen
De manier waarop de overstromingsproblematiek in Dender- en Zennestreek in de laatste 10 tot 15 jaar werd aangepakt, kan de onrust bij bevolking, plaatselijke en provinciale autoriteiten, maar ook bij vele gewestelijke parlementsleden niet wegnemen.
De zware overstromingen van november 2010 waren de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen.
Steeds luider klinkt de eis voor een meer doeltreffende en prioritaire aanpak van de overstromingsproblematiek, waarbij vooral gefocust wordt op de kwalijke politiek van het steeds opnieuw uitstellen van de noodzakelijke infrastructuurvernieuwingen om de traditioneel geworden winteroverstromingen structureel te stoppen of toch minstens sterk te beperken.

Waar in de periode van 1950 tot 2000 voor bijna alle hoofdwaterwegen van de verschillende rivierbekkens in ons land een opwaardering van de infrastructuur voor waterafvoer en beveiliging van steden en woonzones plaatsgreep, vaak in het kader van verbreding van de waterwegen ten gunste van de scheepvaart, bleven de Denderstreek en de Zennevallei stroomopwaarts Brussel hiervan verstoken.

Meer info en documentatie: www.coordinatiezenne.be

agenda: Fear no beer

2013-11-15-affiche_fear-no-beerSINT-PIETERS-LEEUW: – 6HUMA organiseert vrijdag 15 november vanaf 21.00 uur “Fear no beer”.
Line-up:
21u00 – 22u00: AMNESIA
22u00 – 23u00: FRED ASTER
23u00 – 01u30: SOUND OF THE BASEMENT
01u30 – 03u00: LAAIONHEAD
Sounds and lights by Discobar Explosion
VVK: €3 – ADK: €5
Locatie: Laekelinde, Lotstraat te Sint-Pieters-Leeuw

Twaalf-Twaalf lanceert HAIYAN 21-21

HAIYAN21-21BELGIË: – Om de slachtoffers van de tyfoon Haiyan het meest effectief te helpen, lanceren de leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vandaag de actie HAIYAN 21-21. Het doel van deze gezamenlijke actie is het inzamelen van de nodige fondsen om humanitaire operaties te financieren in de Filipijnen en tegelijkertijd campagnekosten te verminderen en krachten te bundelen.
Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit en UNICEF België allen aanwezig op het terrein, hopen door hun krachten te bundelen, een beroep te kunnen doen op de milde vrijgevigheid van het Belgische publiek.

Onderdak, zuiver water, gezondheidszorg, geneesmiddelen, latrines, hygiëne kits en gezondheids-en voedingsproducten moeten zeer snel ter beschikking gesteld worden. Scholen revalidatiecentra , veilige ruimten , onderdak , een vissersboot of een stuk grond zo spoedig mogelijk … Het lijkt zo simpel, maar de obstakels zijn enorm. Communicatiekanalen werden vernietigd of zijn onbestaande. De weinige luchthavens, zoals die van Cebu, die in staat zijn om humanitaire vluchten te ontvangen, raken geblokkeerd omdat de vele hulpgoederen die er toekomen niet verder kunnen vervoerd worden via de lucht door de slechte infrastructuur. Goederen worden vervoerd via enkele boten en enkele zeldzame vrachtwagens, maar het is teveel…. We hebben meer boten, helikopters, vrijgemaakte wegen en vliegtuigen nodig die in staat zijn om op korte landingsbanen te landen.Maar we hebben vooral geld nodig, veel geld om deze crisis van grote omvang aan te pakken. Voor de aankoop en levering van noodhulp, het ruimen van puin (via cash for work) het versterken van de lokale hulpteams en om mensen te helpen om hun lot terug in handen te krijgen. Dit alles heeft een prijs en iedereen kan bijdragen.

Giften zijn meer dan welkom op rekening BE 17 0000 0000 2121 of via de website www.1212.be.Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest.

Andere organisaties, zoals Rode Kruis-Vlaanderen en Artsen zonder Grenzen waren eerder al gestart met eigen inzamelingsacties.
Rode Kruis-Vlaanderen: rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 (of 0000 0000 5353).
Artsen zonder Grenzen: rekeningnummer BE73 0000 0000 6060 (of 0000 0000 6060).

agenda: Voorleesweek van 16 tot 24 november 2013

2013-11-16-voorleesweek_2013SINT-PIETERS-LEEUW : – De Voorleesweek is een jaarlijks terugkerende campagne die volwassenen wil aanmoedigen om vaker voor te lezen aan kleine en grote kinderen. Thuis, in de kinderopvang of op school: samen met kinderen in boeken kijken envoorlezen, stimuleert niet alleen de taalontwikkeling maar betekent plezier voor kinderen én volwassenen. Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!

Zondag 17 november 2013 – 11.00 uur
Plaats: bibliotheek Vlezenbeek en bibliotheek Zuun.

Woensdag 20 november 2013 – 15.00 uur
Plaats: bibliotheek Negenmanneke en bibliotheek Ruisbroek.

Zondag 24 november  2013 – 11.00 uur
Plaats: hoofdbibliotheek, Rink 2.

agenda VVPV: mooiste tuinen van Engeland

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Vasteplantenvereniging, regio Pajottenland (VVPV) organiseert op vrijdagavond 15 november 2013 een voordracht met  Martin Schoukens, die een fotoreportage brengt over enkele van de mooiste tuinen van Engeland.

Deze voordracht moest vorig jaar worden uitgesteld wegens overvloedige sneeuwval, maar zoals u ziet: uitgesteld is niet verloren.

Alle voordrachten van VVPV vinden plaats in het kasteel van Coloma, Jozef De Pauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw en beginnen om 20.00 uur.