Weg naar fusie politiezones Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel open

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE / BEERSEL: – De voorbije maanden werd gestaag verder gewerkt om de vrijwillige fusie tussen de politiezones Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel mogelijk te maken binnen een financieel, werkbaar kader.
De colleges slaagden erin een akkoord te bereiken over de verdeelsleutel die bij de opmaak van de politiebegroting voor de nieuwe, grote politiezone zal worden toegepast.
Daarnaast werd overeenstemming gevonden over een organisatiemodel. De nieuwe politiezone zal een hybride organisatiestructuur hanteren met het hoofdgebouw in Sint-Pieters-Leeuw, site 250 op de Pepingensesteenweg, van waaruit een centrale functionele aansturing zal gebeuren en 2 sectoren Noord en Zuid waar gebiedsgebonden zal worden gewerkt.
In Sector Zuid zal het politiecommissariaat van Halle (Victor Baetensstraat) dienst doen als operationeel bureel en 24/24 toegankelijk zijn voor klachten opname. In de fusie zone zal er ook steeds een wachtofficier actief zijn.
2013-11-12-fusie-politiezones_Halle_Sint-Pieters-Leeuw_Beersel

Het voorstel van de fusie wordt eind november voorgelegd aan de drie betrokken gemeenteraden, zodat zij er zich definitief over kunnen uitspreken. Indien de fusie door de drie gemeenteraden wordt goedgekeurd, wordt de streefdatum om effectief te fusioneren vastgelegd op 1 juli 2015. Ten laatste op 1 januari 2016 moet de nieuwe, grote politiezone, helemaal operationeel zijn. De fusie zone waakt dan over 94.000 inwoners en wordt daarmee dan de tweede grootste politiezone van de provincie Vlaams-Brabant na Leuven,
Een naam voor de nieuwe zone werd nog niet gekozen. Er wordt uitgekeken naar originele voorstellen voor naam en logo.

2013-11-12-commissaris-Marc-Crispel_burgemeester_Luc-Deconinck_Sint-Pieters-LeeuwWelke gevolgen heeft de fusie voor Sint-Pieters-Leeuw?
Burgemeester, Luc Deconinck: ” Er gaat voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw eigenlijk weinig veranderen. Het operationeel kantoor van de fusie zone zal inderdaad wel in Halle (sector Zuid) liggen. Maar de sector Noord zal hoofdzakelijk Sint-Pieters-Leeuw bevatten en een stuk van Beersel en zal geleid worden vanuit site 250 op de Pepingensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.
Er blijft natuurlijk ook een politiepost in Beersel en daar bovenop zal in Zuun een wijkkantoor blijven!
Waar in Zuun dat kantoor komt is nog niet uitgemaakt. Omdat het gebouw in de Generaal Lemanstraat helemaal niet geschikt is en hele grote investeringen zou vergen om dit gebouw terug op niveau te brengen en dan zou het nog steeds een oud gebouw zijn.
We zoeken dus een geschikte locatie in de omgeving.”

Personeel?
De zone zal worden verdeeld in twintig wijken en in totaal zullen er 204 operationele manschappen zijn. Dat is minder dan het personeel van de drie huidige zones, maar er komen geen naakte ontslagen. Mensen die op pensioen gaan zullen bijvoorbeeld niet worden vervangen.
Gerechtelijk en bestuurlijk gaat men ook nieuwe accenten leggen.

Burgemeester, Luc Deconinck: ” Er zullen hier en daar functies van locaties veranderen. Maar gezien voor de sector Noord het hoofdkwartier in Sint-Pieters-Leeuw zal blijven denk ik niet dat er veel verschil zal zijn voor onze manschappen.

Korpschef Mark Crispel: “ We zullen door de fusie ook kunnen zorgen voor meer blauw op straat. Bijvoorbeeld als de provincie nu een vergadering organiseert is in elke politiezone , één manschap gedurende een halve onbeschikbaar omdat hij in Leuven is. Bij de fusie moeten er geen drie mensen naar Leuven maar slechts één persoon die daarna de hele fusie zone informeert via zijn verslag.
Ook flitsen kan dan rendabeler. Nu heeft elke zone zijn flitswagens die hij enkele uurtjes inzet. Met de fusie kan deze wagen over het hele grondgebied ingezet worden”.

Wijkwerking?
Burgemeester, Luc Deconinck: ” de wijkwerking wordt ook herbekeken. De functie zal wat sector Noord betreft geconcentreerd worden in de kantoren in Zuun. En zal van daaruit aangestuurd worden voor de hele sector Noord.”

Korpschef Mark Crispel:” De fusie laat ons ook toe om de wijkwerking na 12 jaar politie hervorming te herbekijken. Zo bestaat er nu de mogelijkheid om te diversifiëren want de landelijke gebieden vragen een andere aanpak dan de meer verstedelijkte gebieden.

Gemeenten vragen  fusiebonus.
Waar de fusie op tal van vlakken een verbetering zal zijn voor de politiezorg in de betrokken gemeenten, zal ze op korte termijn echter ook een meerkost genereren op het vlak van investeringen in onder meer informatica. Eénmalige, noodzakelijke opstartkosten zijn onvermijdelijk. Gezien de precaire financiële situatie in de huidige politiezones enerzijds en gezien de vraag voor vrijwillige fusies van politiezones die vanuit de federale overheid komt anderzijds, zal door de betrokken gemeenten van de federale overheid een financiële tussenkomst in deze investeringskosten gevraagd worden. De vraag om een ‘fusiebonus’ zal gesteld worden aan de Minister van Binnenlandse zaken.

viering 100 jarige: Louisa Feytens

2013-11-11-100jarige_Louisa-feytens_01RUISBROEK: – Met jaarmarkt Leeuw vierde het gemeentebestuur de 100 jarige verjaardag van Feytens Maria, Wiske voor de vrienden, geboren op 15/08/1913, te Opwijk en nu wonende in de Bevrijdingsstraat in Ruisbroek.
De feestelijkheden vonden plaats bij haar dochter in de Jozef Depauwstraat.

In de vakschool leerde ze de knepen van het vak haute couture.
Ze trouwde met Eugène uit Ruisbroek. En in den oorlog toonde ze haar hart van goud door het delen van haren boterham met smout.

Als cafébazin in den Bierkelder was Wiske een echt fénomeen.
Feestjes organiseren en geuze serveren. Altijd met een lach op ’t gezicht door t’leven.
Ondertussen heeft ze 3 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen die haar allen meterke noemen.
2013-11-11-100jarige_Louisa-feytens_05 2013-11-11-100jarige_Louisa-feytens_03
2013-11-11-100jarige_Louisa-feytens_04