jongeren genoten van Muziek-Speel-Dag

VLEZENBEEK: Zangvereniging Redoris organiseerde vandaag in de Merselborre een “Muziek-Speel-Dag” voor jongeren.
2013-11-30-muziek-speel-dag_zangvereniging-redoris
Alle jongens en meisjes die aan de Muziek-Speel-Dag wilden deelnemen waren vandaag welkom in de Merselborre. Zangvereniging Redoris olv. Sarah Vanhassel zorgde voor een dag van creatief musiceren, expressief bewegen en spelen en zingen. Dit alles in het teken van Sint en Piet.
Piet was al helemaal in zijn nopjes met al die musicerende kinderen en keek uit naar het toonmoment voor de ouders die de leuke dag afsloot.

Bijscholing coördinatietraining voor jonge sporters, opent nieuwe deuren voor trainers

RUISBROEK: – Donderdag volgden trainers en begeleiders uit diverse sportdisciplines een gratis bijscholing aangeboden door Sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw.
2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_01

Theorie en praktijk werden gegeven door sportkinesist Roel Bockstal. Deze conditie- en revalidatietrainer is ook gespecialiseerd in Manama neurologische revalidatie. Bovenop deze leerzame en dynamische avondsessie, ook voor elke deelnemer een cursus met veel uitleg en een CD met alle oefeningen, gedemonstreerd in de praktijk door de deelnemers.

Coördinatie kan iedereen leren mits veel oefenen, tot de bewegingen zijn “ingeslepen” in het motorisch geheugen en het lichaam ze makkelijk herkent en uitvoert,’ aldus een enthousiaste lesgever. ‘Dit geldt voor alle onderdelen zoals uithouding, kracht, snelheid en lenigheid maar ook het verwerken van de coördinatie door 7 vermogens : reactie, oriëntatie, differentiatie, ritme, evenwicht, koppeling en aanpassing’.
2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_03 2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_02

Daarna wordt de theorie met tientallen oefeningen en voorbeelden in de praktijk gebracht. Algemene training en ook sport specifieke oefeningen naar voetbal, dans, boks of turnen toe. Ook een paar revalidatie oefeningen en een spectaculaire oefening van kinesist Roel om te tonen wat mensen “zonder goede coördinatie”- waar hij zichzelf bij rekent – toch kunnen bereiken met veel oefenen. Hij hopt met 2 voeten op een fitbal, gaat rechtstaan, doet een paar squats en springt vlotjes van de bal af alsof het niks is. Applaus van alle deelnemers en de intentie alvast te beginnen oefenen. De avond werd afgesloten met een drankje in de nieuwe kantine van Sportcentrum Braillard.
2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_04 2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_05
Initiatiefnemer Bart Van Onsem van de sportdienst wrijft tevreden het zweet van zijn voorhoofd. ‘Dit was een interessante work-out… Wij organiseren meerdere bijscholingen per jaar en hopen, voor het welzijn van onze sportende jeugd, dat trainers massaal deelnemen‘.

Bron: Marian Debaillie

vrijdagnacht alcoholcontroles op 71 plaatsen in de regio

federale-politieSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Er werd vrijdagnacht op 71 plaatsen in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde gericht op alcohol- en drugsgebruik gecontroleerd door lokale politiekorpsen en autosnelwegenpolitie.

De grote controleactie was meteen het startschot van de jaarlijkse eindejaars-BOB-campagne. Tot 27 januari 2014, zullen de politiediensten regelmatig controleacties houden.

In Sint-Pieters-Leeuw waren er, volgens twitter en facebook, controles op de Postweg, Bergensesteenweg en aan het op-en afrrittencomplex in Ruisbroek.

Tijdens de nieuwe BOB-campagne zullen politieagenten zich heel snel en met kleine ploegen verplaatsen. Dit om de verspreiding van de locatie van de alcoholcontrole via sociale media te slim af te zijn.

UPDATE: – De federale politie meldt: 4.023 bestuurders werden gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur. 91 van hen, of 2,2 procent, hadden te veel gedronken en 3 bestuurders bleken drugs gebruikt te hebben.

Sint-Pieters-Leeuw vraagt extra aandacht voor verscheidene punten in het Streekpact Halle – Vilvoorde 2013 – 2018 van RESOC Vlaams Brabant

2013-11-30-resoc_streekpactSINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeente Sint-Pieters-Leeuw keurde donderdagavond het ‘Streekpact Halle Vilvoorde 2013 – 2018’ van RESOC Vlaams Brabant goed. Wel werden enkele suggesties geadviseerd voor het streekpact om meer aandacht te besteden aan volgende aspecten:
– Driefonteinenbrug
– Mobiliteit Bergensesteenweg
– Dorpskernvernieuwing Ruisbroek
– Streefbeeld en ontwikkeling Kanaalzone
– Reconversie Michelinsite.
– Ondertunneling A8 en aansluiting A8 op de ring.

Het Streekpact is dé sociaal economische toekomstvisie voor onze regio.


Het streekpact 2013-2018
VLAAMS-BRABANT: – Na overleg met de lokale besturen tijdens ‘streektafels’, na toetsing op de algemene vergadering in juni jl. en na besprekingen tijdens de RESOC-vergaderingen hebben de partners een consensus bereikt over de prioritaire sociaaleconomische doelstellingen en streekdossiers 2013-2018.

Aan alle gemeenteraden, de provincieraad en de bestuursorganen van de sociale partners wordt de tekst deze maand ter goedkeuring voorgelegd.

De tekst is het resultaat van een dynamisch proces en zal, na de formele goedkeuringsronde, vertaald worden in een actieplan waarin de concrete aanpak van de verschillende streekdossiers is uitgewerkt en uitgezet in de tijd. Ook worden indicatoren toegevoegd om de effectieve vooruitgang te monitoren. In de toekomst zullen de streekdossiers en de doelstellingen worden geactualiseerd op basis van de ‘voortschrijdende inzichten’.

Om het nieuwe streekpact te vertalen naar het Vlaamse niveau zal RESOC inspanningen doen om, voor de verkiezingen van 2014, de ‘streekagenda’ op het Vlaams niveau te bespreken met de Vlaamse regering en de administraties. Er wordt een streekmemorandum bezorgt aan alle belanghebbenden.

Bekijk het Streekpact Halle-Vilvoorde 2013-2018 via onderstaande link:
http://www.ersvvlaamsbrabant.be/wp-content/uploads/2012/01/20130925-GELAYOUT-streekpact-Halle-Vilvoorde-klein.pdf

Vlaams-Brabant en GAS-boetes: coördineren en optimaliseren

VLAAMS-BRABANT: – Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe wet i.v.m. de gemeentelijke administratieve sancties in werking. Sinds 2003 behandelen 2 provinciale ambtenaren voor 57 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten de lokaal vastgestelde inbreuken. De Groenfractie in de provincieraad bekeek de toepassing van de GAS-boetes in Vlaams-Brabant.

Luc-DebraekeleerProvincieraadslid Luc Debraekeleer (uit Sint-Pieters-Leeuw):
“Een aantal absurde beslissingen in de voorbije jaren hebben van de GAS-boetes een controversieel item gemaakt. Uit de cijfers voor 2009-2012 leren we echter dat de provincie Vlaams-Brabant grosso modo gespaard bleef van de excessen bij GAS-boetes. De vaststelling van inbreuken en de bestraffing ervan strookt met het uitgangspunt van de gemeentelijke sancties: de gemeenten een instrument aanbieden voor een efficiënt optreden bij overlast. Het gros van de GAS-dossiers gaat over feiten waarover een consensus bestaat: sluikstorten, niet reglementair buitenzetten huisvuil, permanent nachtlawaai. Geverbaliseerde inbreuken zijn niet lachwekkend of zinloos.

GAS-boetes worden dikwijls onmiddellijk aan jongeren gelinkt. Luc Debraekeleer: “De cijfers voor 2009-2012 spreken ook de perceptie tegen dat GAS-boetes vooral jongerenboetes zijn. Slechts 1,5% van de dossiers zijn dossiers waarin minderjarigen betrokken zijn. Van een heksenjacht op jongeren lijkt in Vlaams-Brabant geen sprake. Een probleem ontstaat wel wanneer jongeren in de ene gemeente gesanctioneerd worden voor een feit dat in een andere gemeente door de vingers wordt gezien. De provincie kan dit vermijden door te coördineren.”

Voor het provinciebestuur is een belangrijke rol weggelegd op het vlak van de evaluatie van de GAS-wetgeving. Zonder de autonomie van de gemeenten in het gedrang te brengen, moet de provincie voorstellen kunnen doen om de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties te optimaliseren. Luc Debraekeleer besluit: “Het is natuurlijk altijd moeilijk in te schatten of een inbreuk echt moet leiden tot een GAS-boete, maar de inbreng van de provinciale ambtenaren biedt zeker een kader voor het nemen van correcte coherente beslissingen. “

CD&V Sint-Pieters-Leeuw wil assistentiewoningen en dienstencentrum op Wilgenhof site

SINT-PIETERS-LEEUW: – Enkele maanden terug besliste het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw om het vroegere rusthuis op de Wilgenhof site af te breken om zo plaats te maken voor assistentiewoningen. Het rusthuis staat anderhalf jaar leeg nadat de vroegere bewoners hun intrek namen in het gloednieuwe zorgcentrum de Zilverlinde in Zuun.
2013-11-29-assistentiewoningen-wilgenhof
Siebe Ruykens, voorzitter CD&V Sint-Pieters-Leeuw: “Het partijbestuur schaart zich unaniem achter deze beslissing. Volgens CD&V is dit de best geschikte locatie om het nijpend tekort aan assistentiewoningen in onze gemeente in te vullen. Wilgenhof is een uitgestrekte groene ruimte in het verlengde van het Colomapark en aanleunend aan het bestaande woon- en zorgcentrum Sint-Antonius. We pleiten bovendien om op deze site voor de bouw van een dienstencentrum. Hiermee zou Leeuw een koploper worden in Vlaanderen met vijf dienstencentra, één in elke wijk”.

Jos Speeckaert, eerste schepen: “CD&V zet de komende jaren sterk in op de vergrijzing. Met een sterk uitgebouwd OCMW onder de deskundige leiding van onze voorzitter Paul Defranc (CD&V) willen we de vinger aan de pols zijn voor onze oudere en minder gegoede inwoners in onze gemeente. Nu de begroting zo goed als rond is, willen we ons de komende weken en maanden verder buigen over de investeringen die we als gemeente de komende jaren zullen doen. Voor CD&V is het duidelijk, na een volledig vernieuwd rusthuis, zullen we de komende jaren nieuwe assistentiewoningen bouwen in het centrum van Leeuw. Onze sterke voorkeur gaat hierbij uit naar de Wilgenhof site.”

Het idee om na de afbraak van de oude gebouwen een tijdelijke parking te voorzien blijft behouden.
Voor ons is de parking een tijdelijk oplossing, waar we in geen geval extra budget voor zullen voorzien. De bestaande verharding van de wilgenhof site (ook na afbraak oude gebouwen) kan dienen om tijdelijk tegemoet te komen aan de vraag naar meer parkingplaatsen in het centrum van Leeuw. In afwachting van de opmaak plannen, vergunning, bouw van assistentiewoningen, die enkele jaren in beslag zal nemen, kunnen we hier aan vraag van buurtbewoners tegemoet komen.”
Op iets langere termijn nemen we deze vraag mee in de globale opmaak van strategisch plan voor Rink en omgeving (zie Bib, oude top school ed…)” aldus lokaal CD&V voorzitter Siebe Ruykens.

CD&V-standpunt inzake de verhuis van Puur Natuur

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – CD&V fractievoorzitter Wim Peeters heeft gisteren op de Gemeenteraad het CD&V-standpunt inzake de (mogelijke) verhuis van Puur Natuur naar S-L-Berchem toegelicht.

Wim Peeters & Siebe Ruykens: “CD&V is sterke voorstander van het concept van een brede dorpsschool (met plaats voor verenigingen, cultuur, jeugd in de school), we moeten immers durven erkennen dat de huidige werking van de school op termijn niet langer houdbaar is (vandaag 17 kleuters). We keurden dan ook de opstart van de inschrijvingsperiode voor het eerste leerjaar goed.

2013-11-29-school_puur_Natuur_03b_archieffoto-MolenborreWel hebben we de principebeslissing van de verhuis naar de Molenborre-site afgezwakt op de gemeenteraad. Dit zal nu verder worden onderzocht in samenspraak met de betrokkenen.
Niet dat we dit geen goeie beslissing vonden, maar we willen dit kaderen in onze verkiezingsbelofte voor meer participatie en informatie. Daarom zal de gemeente een info- en inspraaktraject opstarten in HEEL Oudenaken & Sint-laureins-Berchem. Voldoende inspraak & informatie in dergelijke projecten zijn essentieel om draagvlak te creëren in de buurt
“.