jongeren genoten van Muziek-Speel-Dag

VLEZENBEEK: Zangvereniging Redoris organiseerde vandaag in de Merselborre een “Muziek-Speel-Dag” voor jongeren.
2013-11-30-muziek-speel-dag_zangvereniging-redoris
Alle jongens en meisjes die aan de Muziek-Speel-Dag wilden deelnemen waren vandaag welkom in de Merselborre. Zangvereniging Redoris olv. Sarah Vanhassel zorgde voor een dag van creatief musiceren, expressief bewegen en spelen en zingen. Dit alles in het teken van Sint en Piet.
Piet was al helemaal in zijn nopjes met al die musicerende kinderen en keek uit naar het toonmoment voor de ouders die de leuke dag afsloot.

Bijscholing coördinatietraining voor jonge sporters, opent nieuwe deuren voor trainers

RUISBROEK: – Donderdag volgden trainers en begeleiders uit diverse sportdisciplines een gratis bijscholing aangeboden door Sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw.
2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_01

Theorie en praktijk werden gegeven door sportkinesist Roel Bockstal. Deze conditie- en revalidatietrainer is ook gespecialiseerd in Manama neurologische revalidatie. Bovenop deze leerzame en dynamische avondsessie, ook voor elke deelnemer een cursus met veel uitleg en een CD met alle oefeningen, gedemonstreerd in de praktijk door de deelnemers.

Coördinatie kan iedereen leren mits veel oefenen, tot de bewegingen zijn “ingeslepen” in het motorisch geheugen en het lichaam ze makkelijk herkent en uitvoert,’ aldus een enthousiaste lesgever. ‘Dit geldt voor alle onderdelen zoals uithouding, kracht, snelheid en lenigheid maar ook het verwerken van de coördinatie door 7 vermogens : reactie, oriëntatie, differentiatie, ritme, evenwicht, koppeling en aanpassing’.
2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_03 2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_02

Daarna wordt de theorie met tientallen oefeningen en voorbeelden in de praktijk gebracht. Algemene training en ook sport specifieke oefeningen naar voetbal, dans, boks of turnen toe. Ook een paar revalidatie oefeningen en een spectaculaire oefening van kinesist Roel om te tonen wat mensen “zonder goede coördinatie”- waar hij zichzelf bij rekent – toch kunnen bereiken met veel oefenen. Hij hopt met 2 voeten op een fitbal, gaat rechtstaan, doet een paar squats en springt vlotjes van de bal af alsof het niks is. Applaus van alle deelnemers en de intentie alvast te beginnen oefenen. De avond werd afgesloten met een drankje in de nieuwe kantine van Sportcentrum Braillard.
2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_04 2013-11-28-bijscholing-coordinatietraining_05
Initiatiefnemer Bart Van Onsem van de sportdienst wrijft tevreden het zweet van zijn voorhoofd. ‘Dit was een interessante work-out… Wij organiseren meerdere bijscholingen per jaar en hopen, voor het welzijn van onze sportende jeugd, dat trainers massaal deelnemen‘.

Bron: Marian Debaillie

vrijdagnacht alcoholcontroles op 71 plaatsen in de regio

federale-politieSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Er werd vrijdagnacht op 71 plaatsen in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde gericht op alcohol- en drugsgebruik gecontroleerd door lokale politiekorpsen en autosnelwegenpolitie.

De grote controleactie was meteen het startschot van de jaarlijkse eindejaars-BOB-campagne. Tot 27 januari 2014, zullen de politiediensten regelmatig controleacties houden.

In Sint-Pieters-Leeuw waren er, volgens twitter en facebook, controles op de Postweg, Bergensesteenweg en aan het op-en afrrittencomplex in Ruisbroek.

Tijdens de nieuwe BOB-campagne zullen politieagenten zich heel snel en met kleine ploegen verplaatsen. Dit om de verspreiding van de locatie van de alcoholcontrole via sociale media te slim af te zijn.

UPDATE: – De federale politie meldt: 4.023 bestuurders werden gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur. 91 van hen, of 2,2 procent, hadden te veel gedronken en 3 bestuurders bleken drugs gebruikt te hebben.

Sint-Pieters-Leeuw vraagt extra aandacht voor verscheidene punten in het Streekpact Halle – Vilvoorde 2013 – 2018 van RESOC Vlaams Brabant

2013-11-30-resoc_streekpactSINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeente Sint-Pieters-Leeuw keurde donderdagavond het ‘Streekpact Halle Vilvoorde 2013 – 2018’ van RESOC Vlaams Brabant goed. Wel werden enkele suggesties geadviseerd voor het streekpact om meer aandacht te besteden aan volgende aspecten:
– Driefonteinenbrug
– Mobiliteit Bergensesteenweg
– Dorpskernvernieuwing Ruisbroek
– Streefbeeld en ontwikkeling Kanaalzone
– Reconversie Michelinsite.
– Ondertunneling A8 en aansluiting A8 op de ring.

Het Streekpact is dé sociaal economische toekomstvisie voor onze regio.


Het streekpact 2013-2018
VLAAMS-BRABANT: – Na overleg met de lokale besturen tijdens ‘streektafels’, na toetsing op de algemene vergadering in juni jl. en na besprekingen tijdens de RESOC-vergaderingen hebben de partners een consensus bereikt over de prioritaire sociaaleconomische doelstellingen en streekdossiers 2013-2018.

Aan alle gemeenteraden, de provincieraad en de bestuursorganen van de sociale partners wordt de tekst deze maand ter goedkeuring voorgelegd.

De tekst is het resultaat van een dynamisch proces en zal, na de formele goedkeuringsronde, vertaald worden in een actieplan waarin de concrete aanpak van de verschillende streekdossiers is uitgewerkt en uitgezet in de tijd. Ook worden indicatoren toegevoegd om de effectieve vooruitgang te monitoren. In de toekomst zullen de streekdossiers en de doelstellingen worden geactualiseerd op basis van de ‘voortschrijdende inzichten’.

Om het nieuwe streekpact te vertalen naar het Vlaamse niveau zal RESOC inspanningen doen om, voor de verkiezingen van 2014, de ‘streekagenda’ op het Vlaams niveau te bespreken met de Vlaamse regering en de administraties. Er wordt een streekmemorandum bezorgt aan alle belanghebbenden.

Bekijk het Streekpact Halle-Vilvoorde 2013-2018 via onderstaande link:
http://www.ersvvlaamsbrabant.be/wp-content/uploads/2012/01/20130925-GELAYOUT-streekpact-Halle-Vilvoorde-klein.pdf

Vlaams-Brabant en GAS-boetes: coördineren en optimaliseren

VLAAMS-BRABANT: – Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe wet i.v.m. de gemeentelijke administratieve sancties in werking. Sinds 2003 behandelen 2 provinciale ambtenaren voor 57 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten de lokaal vastgestelde inbreuken. De Groenfractie in de provincieraad bekeek de toepassing van de GAS-boetes in Vlaams-Brabant.

Luc-DebraekeleerProvincieraadslid Luc Debraekeleer (uit Sint-Pieters-Leeuw):
“Een aantal absurde beslissingen in de voorbije jaren hebben van de GAS-boetes een controversieel item gemaakt. Uit de cijfers voor 2009-2012 leren we echter dat de provincie Vlaams-Brabant grosso modo gespaard bleef van de excessen bij GAS-boetes. De vaststelling van inbreuken en de bestraffing ervan strookt met het uitgangspunt van de gemeentelijke sancties: de gemeenten een instrument aanbieden voor een efficiënt optreden bij overlast. Het gros van de GAS-dossiers gaat over feiten waarover een consensus bestaat: sluikstorten, niet reglementair buitenzetten huisvuil, permanent nachtlawaai. Geverbaliseerde inbreuken zijn niet lachwekkend of zinloos.

GAS-boetes worden dikwijls onmiddellijk aan jongeren gelinkt. Luc Debraekeleer: “De cijfers voor 2009-2012 spreken ook de perceptie tegen dat GAS-boetes vooral jongerenboetes zijn. Slechts 1,5% van de dossiers zijn dossiers waarin minderjarigen betrokken zijn. Van een heksenjacht op jongeren lijkt in Vlaams-Brabant geen sprake. Een probleem ontstaat wel wanneer jongeren in de ene gemeente gesanctioneerd worden voor een feit dat in een andere gemeente door de vingers wordt gezien. De provincie kan dit vermijden door te coördineren.”

Voor het provinciebestuur is een belangrijke rol weggelegd op het vlak van de evaluatie van de GAS-wetgeving. Zonder de autonomie van de gemeenten in het gedrang te brengen, moet de provincie voorstellen kunnen doen om de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties te optimaliseren. Luc Debraekeleer besluit: “Het is natuurlijk altijd moeilijk in te schatten of een inbreuk echt moet leiden tot een GAS-boete, maar de inbreng van de provinciale ambtenaren biedt zeker een kader voor het nemen van correcte coherente beslissingen. “

CD&V Sint-Pieters-Leeuw wil assistentiewoningen en dienstencentrum op Wilgenhof site

SINT-PIETERS-LEEUW: – Enkele maanden terug besliste het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw om het vroegere rusthuis op de Wilgenhof site af te breken om zo plaats te maken voor assistentiewoningen. Het rusthuis staat anderhalf jaar leeg nadat de vroegere bewoners hun intrek namen in het gloednieuwe zorgcentrum de Zilverlinde in Zuun.
2013-11-29-assistentiewoningen-wilgenhof
Siebe Ruykens, voorzitter CD&V Sint-Pieters-Leeuw: “Het partijbestuur schaart zich unaniem achter deze beslissing. Volgens CD&V is dit de best geschikte locatie om het nijpend tekort aan assistentiewoningen in onze gemeente in te vullen. Wilgenhof is een uitgestrekte groene ruimte in het verlengde van het Colomapark en aanleunend aan het bestaande woon- en zorgcentrum Sint-Antonius. We pleiten bovendien om op deze site voor de bouw van een dienstencentrum. Hiermee zou Leeuw een koploper worden in Vlaanderen met vijf dienstencentra, één in elke wijk”.

Jos Speeckaert, eerste schepen: “CD&V zet de komende jaren sterk in op de vergrijzing. Met een sterk uitgebouwd OCMW onder de deskundige leiding van onze voorzitter Paul Defranc (CD&V) willen we de vinger aan de pols zijn voor onze oudere en minder gegoede inwoners in onze gemeente. Nu de begroting zo goed als rond is, willen we ons de komende weken en maanden verder buigen over de investeringen die we als gemeente de komende jaren zullen doen. Voor CD&V is het duidelijk, na een volledig vernieuwd rusthuis, zullen we de komende jaren nieuwe assistentiewoningen bouwen in het centrum van Leeuw. Onze sterke voorkeur gaat hierbij uit naar de Wilgenhof site.”

Het idee om na de afbraak van de oude gebouwen een tijdelijke parking te voorzien blijft behouden.
Voor ons is de parking een tijdelijk oplossing, waar we in geen geval extra budget voor zullen voorzien. De bestaande verharding van de wilgenhof site (ook na afbraak oude gebouwen) kan dienen om tijdelijk tegemoet te komen aan de vraag naar meer parkingplaatsen in het centrum van Leeuw. In afwachting van de opmaak plannen, vergunning, bouw van assistentiewoningen, die enkele jaren in beslag zal nemen, kunnen we hier aan vraag van buurtbewoners tegemoet komen.”
Op iets langere termijn nemen we deze vraag mee in de globale opmaak van strategisch plan voor Rink en omgeving (zie Bib, oude top school ed…)” aldus lokaal CD&V voorzitter Siebe Ruykens.

CD&V-standpunt inzake de verhuis van Puur Natuur

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – CD&V fractievoorzitter Wim Peeters heeft gisteren op de Gemeenteraad het CD&V-standpunt inzake de (mogelijke) verhuis van Puur Natuur naar S-L-Berchem toegelicht.

Wim Peeters & Siebe Ruykens: “CD&V is sterke voorstander van het concept van een brede dorpsschool (met plaats voor verenigingen, cultuur, jeugd in de school), we moeten immers durven erkennen dat de huidige werking van de school op termijn niet langer houdbaar is (vandaag 17 kleuters). We keurden dan ook de opstart van de inschrijvingsperiode voor het eerste leerjaar goed.

2013-11-29-school_puur_Natuur_03b_archieffoto-MolenborreWel hebben we de principebeslissing van de verhuis naar de Molenborre-site afgezwakt op de gemeenteraad. Dit zal nu verder worden onderzocht in samenspraak met de betrokkenen.
Niet dat we dit geen goeie beslissing vonden, maar we willen dit kaderen in onze verkiezingsbelofte voor meer participatie en informatie. Daarom zal de gemeente een info- en inspraaktraject opstarten in HEEL Oudenaken & Sint-laureins-Berchem. Voldoende inspraak & informatie in dergelijke projecten zijn essentieel om draagvlak te creëren in de buurt
“.

sp.a Sint-Pieters-Leeuw kritisch voor fusie politiezones

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Gisteren stemde de Leeuwse gemeenteraad voor de vrijwillige fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Gemeenteraadslid Guy Jonville (sp.a) onthield zich bij de stemming.
Laat er geen twijfel over bestaan: Sp.a is voorstander van een fusie van de politiezones. We zijn ervan overtuigd dat we door onze krachten te bundelen een degelijke basispolitiezorg kunnen bieden aan onze inwoners. Zeker in deze budgettair krappe tijden is de fusie een verstandige beslissing”, aldus Jonville. “Op twee essentiële punten is het plan echter onvoldoende onderbouwd: de bouw van een nieuw commissariaat in Zuun en de financiële verdeelsleutel tussen de gemeenten”.

Nieuw commissariaat Zuun
Tijdens de vorige legislatuur nam de toenmalige meerderheid de beslissing om het politiecommissariaat in Zuun op termijn te sluiten en alle diensten te bundelen in het nieuwe politiecommissariaat. De nieuwe meerderheid komt op deze beslissing Guy-Jonvilleterug. Guy Jonville: “Uiteraard is het ieders recht om op basis van nieuwe inzichten terug te komen op genomen beslissingen. Zeker als het over een belangrijke verkiezingsbelofte van de grootste meerderheidspartij gaat. Persoonlijk denk ik dat een voldoende aanwezigheid van wijkagenten en politiepatrouilles in Zuun mogelijk is zonder daarom een apart commissariaat te behouden. Dat was ook een uitgangspunt in de vorige versie van het fusieplan. Natuurlijk kan ik mij vergissen. Maar dan verwacht ik wel dat deze nieuwe beslissing degelijk wordt gemotiveerd. Dat is in dit plan niet het geval. Over de kostprijs van het nieuwe commissariaat bestaat nog geen duidelijkheid. Sint-Pieters-Leeuw engageert zich om de bouwkost op zich te nemen. De huurprijs zal onder de drie gemeenten worden verdeeld. “De meerderheid heeft echter geen idee waar het nieuwe commissariaat precies zal komen, hoeveel de bouw zal kosten of wat de huurprijs zal zijn. We storten ons hiermee blindelings in een financieel avontuur. Daar kan ik onmogelijk mijn goedkeuring aan verlenen.”

Verdeelsleutel financiering
Over de financiering van de politiezone werden wel al afspraken gemaakt tussen de verschillende gemeenten. Guy Jonville: “Eén ding springt daarbij in het oog: in 2015 zal Sint-Pieters-Leeuw bijna 36% van de kosten voor de nieuwe politiezone dragen. Dit op basis van de huidige dotatie aan de politie. Volgens objectieve parameters werd echter berekend dat Sint-Pieters-Leeuw slechts voor 33,5% van de financiering zou moeten instaan. Op jaarbasis is dat een verschil van234.000 euro. Dit verschil wordt zeer traag –op 10 jaar- afgebouwd. Over deze periode bedraagt de meerkost voor onze gemeente meer dan 1 miljoen euro.” Op de gemeenteraad vroeg sp.a meer uitleg over hoe deze regeling tot stand kwam. “Ik besef dat onze gemeente een prijs moet betalen voor het huisvesten van het centrale commissariaat van de politiezone. Maar 1 miljoen euro lijkt mij hiervoor wel erg veel. Daarom denk ik dat nog andere elementen spelen. Ik vermoed dat dit de pasmunt is voor het nieuwe commissariaat in Zuun. De burgemeester kon mij in elk geval geen andere valabele verklaring geven. Op die manier wordt dit een wel erg dure verkiezingsbelofte”, aldus Jonville.

Open VLD kan zich niet vinden in de herstructurering van Puur Natuur in Oudenaken

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag 28 november 2013 stond op de agenda het “herstructureren en verhuis van gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur” (zie artikel) . Daar er een capaciteitstekort is in de scholen wil het schepencollege (NVA / CD&V) een volwaardige school van zo’n 100 leerlingen in Sint-Laurens-Berchem oprichten.

Open-VLD Sint-Pieters-Leeuw kan zich niet vinden in de herstructurering van Puur Natuur in Oudenaken.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwFractievoorzitter Open VLD, Kathleen D’Herde: “Er zijn 25 kleuters voorzien op 1 september 2014 daar waar er momenteel 17 kleuters zijn. Men voorziet meteen ook 11 leerlingen voor de lagere school, goed voor een voltijdse leerkracht die kan gesubsidieerd worden. Is dit een haalbare kaart? Want dat is het minimum (rationalisatienorm) aan leerlingen dat moet gehaald worden! De prognose lijkt ons vrij optimistisch. Voor het schooljaar 2019-2020 voorziet men 110 leerlingen.
Daarenboven gaat men werken met graadklassen, 1ste en 2de leerjaar samen, 3de en 4de, 5de en 6de samen. Momenteel klagen alle leerkrachten in het onderwijs van de zware druk dat er op hun schouders rust om alle leerlingen mee te krijgen in één leerjaar. Het niveau wordt steeds verhoogd, de hoeveelheid dat moet verwerkt worden steeds groter. Wij vinden het dan zeker geen oplossing om op dit moment de klok met 30 jaar terug te draaien en terug graadklassen in te voeren!

2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_Oudenaken

Daar de huidige school in Oudenaken, deze capaciteit van leerlingen niet kan opvangen, wordt er uitgeweken naar de Molenborre met de nodige aanpassingen. De planning in dit goed gestoffeerd dossier lijkt zeer optimistisch. Men verwacht dat het aanbestedingsdossier opgesteld zou zijn tegen 15 februari 2014 en de gunning zou dan gebeuren op 28 februari 2014. De architect zou starten op 1 maart ( ’s anderendaags dus ) en de werkzaamheden ( renovatie en verbouwingen ) op 1 augustus 2014. Op 1 september 2014 zou men al kunnen starten met twee leeftijdsgroepen kleuters en een eerste leerjaar. Is dit een realistische planning? In het meerjarenplan wordt er €350.000 voorzien voor de verbouwing van de Molenborre.Daarenboven moet er ook een bestemmingswijziging en een bouwvergunning wordenaangevraagd. Zullen die wel worden verkregen? Wat een impact gaat dat niet hebben op de buurt!

Waar is de inspraak!?
Daarenboven is er geen rekening gehouden met de inwoners van deze landelijke gemeente. Slecht enkele bewoners van de Molenstraat werden uitgenodigd voor een infoavond. Zelfs niet alle omwonenden werden uitgenodigd! Naar we vernomen hebben werd er nogal grof gereageerd tegen de enkele aanwezigen, die terecht om meer uitleg vroegen.

Maar waar gaat het echt om?
Zou met dit initiatief het capaciteitsprobleem in onze gemeente echt gedeeltelijk opgelost worden? Gaat men leerlingen aantrekken vanuit de andere deelgemeenten om naar St-Laurens-Berchem te komen of wil men een eliteschool maken voor geselecteerde ouders? We kunnen ons niet inbeelden dat ouders uit Ruisbroek, hun kinderen naar Sint-Laureins-Berchem gaan brengen, en een afstand van 9 km overbruggen! Neen, hier zit een andere reden achter en wij willen dan ook graag de waarheid hierover kennen!

Begrijp ons echter niet verkeerd. Open VLD steunt de intenties van het college om een poging te doen om het capaciteitsprobleem in Sint-Pieters-Leeuw op te lossen of het te voorkomen.
Maar deze manier is volgens onze fractie niet de juiste. Er zijn extra plaatsen nodig in de meer bevolkte wijken en niet op het platteland, waar er ook geen potentiële leerlingen zijn! Ons voorstel is, dat er werk wordt gemaakt om de school van Ruisbroek daar ter plaatse uit te breiden, in Ruisbroek zijn ook mogelijkheden. En de school Populierke in Zuun kan ook nog worden uitgebreid. Dit zou het probleem aanpakken zijn waar het zich stelt en niet nog meer problemen creëren dan er al zijn!

Gemeenteraad keurt vrijwillige fusie politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw goed

SGEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag 28 november 2013 werd de vrijwillige fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd.
De meerderheid NVA en CD&V stemden voor (17 ja-stemmen) , PF en Open Vld tegen (11 neen-stemmen), sp.a en Groen onthielden zich (  2 onthoudingen). Vlaams Belang had de vergadering al verlaten.

Eerder deze week gaven ook de gemeenteraden van Beersel en Halle groen licht voor de vrijwillige fusie.

De nieuwe politiezone zal een hybride organisatiestructuur hanteren met het hoofdgebouw in Sint-Pieters-Leeuw van waaruit een centrale functionele aansturing zal gebeuren en verder twee sectoren Noord en Zuid waar gebiedsgebonden zal worden gewerkt.

2013-11-12-fusie-politiezones_Halle_Sint-Pieters-Leeuw_BeerselDe drie betrokken gemeenten streven in hun actuele beleidsplannen naar een veilige en leefbare lokale gemeenschap. Eén van de voornaamste pijlers om deze doelstelling te realiseren is het voorzien in een gemeenschapsgerichte en kwaliteitsvolle politiezorg tegen een maatschappelijk verantwoorde kostprijs. Binnen deze context wordt gepleit voor een vrijwillige fusie van politiezones. De mogelijkheid tot schaalvergroting is een tendens die zich zowel lokaal als bovenlokaal voordoet.   Om een vrijwillige fusie juridisch mogelijk te maken werd de Wet op de Geïntegreerde Politie aangepast waardoor de gemeente- of politieraden van de betrokken politiezones gezamenlijk een aanvraag tot vrijwillige samensmelting van hun vorige politiezones kunnen indienen bij de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Binnen het nieuwe financiële kader werd onderzocht of het haalbaar, doelmatig en doeltreffend is om de politiekorpsen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw te fusioneren, met het oog op het op korte en middellange termijn bestendigen van de basispolitiezorg in deze drie gemeenten en op lange termijn te werken aan het duurzaam verbeteren ervan. De centrale onderzoeksvraag werd door de projectgroep positief beantwoord. Het eindrapport van deze vervolgstudie werd op 31 oktober 2013 afgerond.   De colleges van de betrokken gemeenten gaven een positief advies voor een fusie met de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.

Zie ook ons artikel van 12 november 2013: Weg naar fusie politiezones Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel open.

Kleuterschool Puur natuur wordt dorpsschool en verhuist op termijn naar Sint-Laureins-Berchem

OUDENAKEN / SINT-LAUREINS-BERCHEM: – De kleuterschool Puur Natuur in Oudenaken die vandaag 17 kleuters telt wordt vanaf volgend schooljaar opgewaardeerd tot een volwaardige basisschool en verhuist op termijn naar de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem.

Schepen van Onderwijs Gunther Coppens: “ We gaan op kleine schaal de capaciteit uitbreiden van Puur Natuur. Daarom zullen we op 1 september 2014 starten met een eerste leerjaar te Oudenaken. Op termijn wordt het een echte dorpsschool en zullen er in de kleuter- en lagere school samen zo’n honderd kinderen zitten. Daarom hebben we ook een optie vastgelegd op de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem. Dat gebouw dat voorheen een schoolgebouw was kan dan binnen enkele jaren terug dienst doen als schoolgebouw.”
2013-11-29-school_puur_Natuur_01
Uit de omgevingsanalyse onderwijs in Sint-Pieters-Leeuw, blijkt dat het aantal kinderen woonachtig in de gemeente stijgt. Rekening houdend met het aantal nieuwbouwprojecten in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem gaat het gemeentebestuur ervan uit dat het aantal kinderen ook de komende jaren zal blijven toenemen. Ondertussen ervaren de Leeuwse scholen steeds meer druk in verband met hun capaciteit. Daarenboven vinden de kleuters van de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur in Oudenaken geen goede aansluiting naar de lagere school. In theorie zouden zij moeten doorstromen naar de gemeentelijke basisschool Wegwijzer in Ruisbroek, maar gezien de afstand en de schoolbevolking is dit geen realistische optie.
Het college ging op 24 juni 2013 principieel akkoord om een dossier op te starten met betrekking tot de herstructurering van de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur. Na onderzoek werd het dossier opgesteld om de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur met instellingsnummer 4804 met ingang van 1 september 2014 te herstructureren tot een basisschool (oprichting lager onderwijs). Deze herstructurering zorgt voor extra capaciteit en vraagt dus meer infrastructuur. Daarom wordt voorgesteld om de school in de toekomst te verhuizen naar de Molenborre in de Molenborrestraat te Sint-Laureins-Berchem. Het principe van de brede school zal toegepast worden: dwz dat verenigingen van een deel van de schoolinfrastructuur gebruik kunnen blijven maken indien zij dat wensen.

Historiek:
De huidige kleuterschool ‘Puur Natuur’ was vroeger aan basisschool. Tot de vroege jaren 70 van de vorige eeuw werd de school geleid door een echtpaar. Mevrouwzorgde voor de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar terwijl meneer les gaf aan de leerlingen van het 2de tot het 6de studiejaar.
Vanaf 1973 is er enkel een kleuterschool
2013-11-29-school_statistiek-gemeentelijke-basisscholen
Noodzaak van een herstructurering
Uit een omgevingsanalyse blijkt dat het aantal kinderen in Sint-Pieters-Leeuw blijft stijgen. Bij de inschrijvingen voor het schooljaar 2013-14 moesten er zelfs 41 leerlingen geweigerd worden voor de 3 gemeentelijke basisscholen. Voor alle netten samen, gemeentelijk, katholiek en gemeenschapsonderwijs, werden dit schooljaar in Sint-Pieters-Leeuw zo’n 100 leerlingen geweigerd.

Reeds op 31 augustus 2010 verscheen een persbericht van Minister van Onderwijs, Pascal Smet waarin wordt verwezen naar de sterke groei van het aantal kleuters in 24 gemeenten waaronder Sint-Pieters-Leeuw.
2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_Oudenaken
Gunther Coppens, Schepen van onderwijs: “Indien alle Leeuwse kinderen tussen twee en twaalf jaar in de eigen gemeente naar school gaan dan zouden we zo’n 480 plaatsen tekort hebben! Want in 2011 bedroeg de capaciteit van de Leeuwse basisscholen al ongeveer 2910 plaatsen terwijl er 3390 gedomicilieerde kinderen tussen de twee en de twaalf jaar zijn in de gemeente. Dat wil zeggen dat 480 kinderen geen plaats vinden in scholen in hun eigen gemeente.”
En de schepen gaat verder: “ Een bijkomende reden voor een herstructurering is dat de kleuters van Puur Natuur in Oudenaken geen goede aansluiting vinden naar de lagere school. Ze kunnen zelfs op een wachtlijst terecht komen voor een school in hun eigen gemeente. De gemeente heeft daarom besloten om Puur Natuur te laten uitgroeien tot een volwaardige maar kleinschalige basisschool met klassen van gemengde leeftijdsgroepen.
Vanaf volgend schooljaar gaat er in Puur Natuur al een klas voor het eerste studiejaar van start in Oudenaken . Op termijn verhuist de school dan naar de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem.

2013-11-29-school_puur_Natuur_03b_archieffoto-MolenborreBurgemeester Luc Deconinck: “ Het gemeentebestuur wil dat Puur Natuur een dorpsschool blijft voor maximum een 100-tal kinderen waar er met leeftijdsgroepen wordt gewerkt. De eigenheid van de school moet bewaard blijven en we moeten er aan de kinderen kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. De gemeente ziet de Molenborre in de toekomst als een brede school waar de plaatselijke verenigingen de lokalen kunnen blijven gebruiken.
Ook qua mobiliteit verwachten we aan de Molenborre niet al te veel problemen daar de school op termijn maximum een honderd leerlingen zal tellen. Maar ook hierover zullen we in alle openheid communiceren met de buurtbewoners.”

De Lijn Vlaams-Brabant rijdt in december 2013 volgens examendienstregeling

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Vanaf begin december zijn er weer examens voor de scholieren.
De Lijn Vlaams-Brabant past naar goede gewoonte haar dienstregeling dan lichtjes aan om de jongeren na het afleggen van de examens zo vlot mogelijk terug naar huis te brengen.

Via onderstaande link vindt u per regio de exacte data en bijhorende aangepaste dienstregelingen:
http://www.delijn.be/images/pajot_webversie_tcm7-39419.pdf

Sint-Pieters-Leeuw wordt één pastorale zone

luchtfoto_sint-pieters-kerkREGIO / SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Vicariaat Vlaams -Brabant & Mechelen start met pastorale zones. Ze voegt de huidige 384 parochies samen in 71 pastorale zones. Aanstaande zaterdag, 30 novemeber 2013, wordt dat project officieel gelanceerd in Mechelen. Sint-Pieters-Leeuw wordt één pastorale zone.

Er zullen minder zondagsvieringen plaats vinden. Wel wordt één zondagsviering per pastorale zone gegarandeerd.
doopsels, huwelijken en begrafenissen kunnen wel nog in de andere parochie kerken georganiseerd worden.

DEKENAAT HALLE, pastorale zone Sint-Pieters-Leeuw omvat:
Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw, Ruisbroek
Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen, Vlezenbeek
Sint-Lutgardis, Zuun
Sint-Pieter, Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieter in Banden, Oudenaken
Sint-Stefaan, Negenmanneke

De laatste maanden waait een frisse bries door de Kerk. Paus Franciscus weet mensen te begeesteren door steeds op eenvoudige wijze te verwijzen naar de essentie van de Kerk. De Kerk is er, zo beklemtoont de paus voortdurend, om de hoopvolle en levengevende boodschap van Jezus Christus bij de mensen te brengen. Het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen wil die dynamiek mee gestalte geven met de ombouw van het huidige parochielandschap. De 384 parochies in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen worden gegroepeerd in 71 pastorale zones. Bedoeling is om de krachten te bundelen om beter het evangelie te kunnen verkondigen. Tegen Pinksteren 2016 moeten alle pastorale zones actief zijn.
KERK_Zuun KERK_Vlezenbeek

Eén visie – drie ijkpunten
Op zaterdag 30 november a.s. worden een duizendtal mensen uit alle parochies van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen verwacht in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal. Deze ontmoeting markeert de start van het baanbrekende werk waar het vicariaat de komende jaren voor staat. Mgr Leon Lemmens, hulpbisschop voor Vlaams-Brabant en Mechelen, maakt die dag een visietekst bekend waarin hij de drie ijkpunten schetst voor de toekomst van de Kerk in Vlaams-Brabant en Mechelen. Er wordt ingezet op het samen vieren van de zondag, de zorg voor armen en de bekendmaking van het evangelie bij jongeren en volwassenen. De Kerk in Vlaams-Brabant en Mechelen wil, de pauselijke oproep indachtig, een Kerk worden die meer de straat opgaat en een betekenisvolle rol speelt in de samenleving.

Naast deze visie verschijnt ook een ‘Decreet bij de oprichting van de pastorale zones’. Dit decreet beschrijft welke huidige parochies een pastorale zone gaan vormen. Daarvoor is er reeds een breed overleg geweest met de dekens, de priesters en de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

Leken medeverantwoordelijk
Het is belangrijk dat de nieuwe pastorale zones goed en efficiënt worden bestuurd. Gelet op het huidige tekort aan priesters, permanent diakens en pastoraal werkers, zal de hulpbisschop een officiële aanstelling geven aan ‘nieuwe herders’: gedoopte leken, vrouwen en mannen die medeverantwoordelijk worden voor inhoudelijke en praktische aspecten van de pastoraal (catechese, armenzorg, financieel beheer, evangelisatie).

Het decreet dat nu voorligt zet een aantal stappen verder. Parochies worden gegroepeerd in een pastorale zone. Binnen de afbakening van een pastorale zone wordt als het ware een ‘nieuwe parochie’ opgericht. Daarin zal stap voor stap gewerkt worden naar een eenheid in beleidsvoering (bijvoorbeeld op het vlak van liturgie en sacramententoediening).
KERK-Ruisbroek KERK_Sint-Laureins-Berchem

Samen zondag vieren
In iedere op te richten pastorale zone wordt in de toekomst één plaats gegarandeerd waar oud en jong kan samenkomen om de Heer te ontmoeten in de eucharistie. Deze zogenaamde ‘zondagskerk’ leidt echter niet noodzakelijk of meteen tot de sluiting van de overige kerken in de pastorale zone. Afhankelijk van de plaatselijke realiteit zullen bestaande parochiekerken als cultusplaatsen in gebruik blijven als de plaats waar de lokale gemeenschap haar geloof kan beleven (doopsels, huwelijken, uitvaarten, gebedsmomenten…) eventueel zonder de garantie van een wekelijkse eucharistieviering.

Een dienstbare Kerk
De Kerk in Vlaams-Brabant en Mechelen wil uitdrukkelijk aandacht en zorg hebben voor de zwaksten in de samenleving, de armen en de daklozen. Daarvan zijn vandaag reeds talrijke goede voorbeelden: ziekenzorg, welzijnszorg, pastorale vrijwilligers in zorginstellingen, plaatselijke projecten van winteropvang. Bestaande en nieuwe projecten krijgen in de uitbouw van de pastorale zones – bijvoorbeeld ook in de aanwending van financiële middelen – bijzondere aandacht.
KERK_Negenmanneke KERK_Oudenaken

Meer werk maken van verkondiging
Mgr Lemmens: “Het project van de pastorale zones is geen gedwongen opheffen van gemeenschappen of het van hogerhand opgelegd sluiten van parochiekerken. De ombouw wordt geïnspireerd en geleid door een inhoudelijke zorg: waar is het in onze parochies om te doen? De pastorale zones willen dus vooreerst een sterk inhoudelijk gebeuren worden. We willen krachten bundelen om krachtig het evangelie te verkondigen, bij jongeren en volwassenen. In de overtuigde hoop dat met de tijd mensen opnieuw of nieuwe vreugde vinden in het geloof dat ze samen beleven. Het lijkt ons een gunstige tijd om daaraan vandaag te beginnen.”

bankoverval BNP Paribas Fortis Vlezenbeek

logo_inbreker-diefstal-overvalVLEZENBEEK: – Vanochtend probeerden dieven het BNP Paribas Fortis kantoor te overvallen in het centrum van Vlezenbeek.

De twee daders sloegen op de vlucht, zonder buit, met hun moto nadat een alarm afging.

De politie is op zoek naar getuigen van deze overval. Hebt u iets gezien dan kan u steeds contact opnemen met de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw op het telefoonnummer 02 371 22 28

Eindejaars geschenkpakketten van Lekkers uit het Pajottenland

PAJOTTENLAND: – De cvba Lekkers uit het Pajottenland presenteert eindejaarsgeschenken à la carte.
Ben je nog op zoek naar een mooie manier om je familie, medewerkers, collega’s of klanten te bedanken? Dan kan je ze verrassen met een geschenkmand vol lokaal geproduceerde en authentieke lekkernijen.
2013-11-28-geschenkmand_2a 2013-11-28-geschenkmand_2

geschenkpakket: klein €15 / medium €30 / geschenkpakket groot €45

bvb. Inhoud groot geschenkpakket: bevat geuze (37,5 cl) + faro (37,5 cl) + natuurwafels + een fles koolzaaddressing + een potje honing + appelsap (75 cl) + appel-framboos (75 cl) + een bol kaas + pralines brasserke + kruidenzout
Bestellen kan via: http://winkel.lekkersuithetpajottenland.be

Speciaal voor bedrijven: – Vanaf een bepaalde afname bepaalt u zelf wat er in de geschenkmand zit.
De geschenken worden, feestelijk verpakt, bij u geleverd. Wens je meer informatie omtrent producten, prijzen, levering en voorwaarden: stuur een e-mail naar info@lekkersuithetpajottenland.be.

Het bestelsysteem werkt zo: Geef je bestelling ten laatste woensdagavond om 18u door. Je pakket wordt op vrijdagvoormiddag van diezelfde week geleverd in het door jou gekozen afhaalpunt. Jij kan je bestelling dan afhalen op vrijdagnamiddag of zaterdag.
– Klavertje Vier, Zuun – Georges Wittouckstraat 45, 1600 Sint-Pieters-Leeuw – 02-378 29 85
– Het Waterhof, Gaasbeek – Donkerstraat 8, 1750 Gaasbeek
– Proxy Delhaize, Buizingen – Alsembergsesteenweg 229, 1501 Buizingen
– Of zie op onderstaande kaart.

Meer info: www.lekkersuithetpajottenland.be

agenda: Gespreksav​ond Als liefde zoveel jaar kan duren

2013-12-05-flyer_alsliefdezoveeljaarkandurenVLEZENBEEK: – Vlaamse werkgroep De Vrede v.z.w. organiseert een lezing door Prof. em. dr. Alfons Vansteenwegen Auteur van het boek “ Liefde is een werkwoord”. Hij vertelt :”Als liefde zoveel jaar kan duren genieten van je relatie na 50″.

Donderdag 5 december 2013 om 20u
Tentoonstellingszaal van het O.C. Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek
Inkom leden: € 8 – niet leden: € 10

Het einde van de carrière en de kinderen uit huis luidt een nieuwe periode in de samenleefrelatie in. Wat doe je als je na een leven lang apart werken plotseling dag in dag uit met twee samen bent en op elkaar bent aangewezen?
Hoe blijf je origineel en ‘verschillig’ tegenover elkaar?
Hoe blijf je betrokken zonder bemoeienis?
Prof.em.dr. Alfons Vansteenwegen (°1941) auteur van o.a. het boek “ Liefde is een werkwoord” geeft ons antwoorden en helpt ons op weg om meer inhoud te geven aan “Liefde die zoveel jaren kan duren” en om nog meer te genieten van je relatie na je vijftigste

agenda: muziek speel dag

2013-11-30-flyer-muziekspeeldagVLEZENBEEK: Zangvereniging Redoris organiseert een “Muziek-Speel-Dag”. Voor alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar die graag zingen en muziek maken! Nu zaterdag 30 november 2013 van 10u tot 16u in De Merselborre te Vlezenbeek!

Op het programma: creatief musiceren, expressief bewegen en spelen, zangworkshop – Toonmoment om 16.00 uur.
Deelnameprijs: 3 euro – voor de hele dag, zelf lunchpakket meebrengen.

Inschrijven: redoris_vlezenbeek @hotmail.com en dan geven we je meer informatie.

Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw bezorgt kinderen een leuk Sinterklaasgeschenk

SINT-PIETERS-LEEUW:- Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw zamelde tweedehands speelgoed in en overhandigde dit vandaag aan het OCMW dat het de juiste bestemming geeft.
2013-11-27-speelgoedactie
Honderden kinderharten zullen heel binnenkort weer sneller kloppen … en hun schoentje klaarzetten voor de Sint.
“We staan er echter niet bij stil dat Sinterklaastijd voor vele mensen een verschrikkelijke tijd is omdat zij hun kinderen niet het speelgoed kunnen geven waar ze om vragen.” zegt Hilde van Impe, voorzitster van Vrouw & Maatschappij. “Onze dames haalden vorige week een vracht oud en niet meer gebruikt speelgoed op bij de inwoners van de gemeente. Hiermee kan de Sint heel wat kinderen uit minder bedeelde gezinnen van Sint-Pieters-Leeuw blij maken.

agenda: Open kaart aflevering 3 met Carry Goossens en toneel Vlezenbeek

HALLE / REGIO: –  De Antwerpse acteur Carry Goossens liet zich tijdens de derde opname van ‘Open kaart met Kris Baert’ van een heel andere zijde zien. De opname met Carry Goossens is te beluisteren, nu zaterdagmorgen 30 november van 9 tot 11 op Stadsradio Halle.
2013-11-27-Open-kaart-met-Carry-Goossens_01
Carry start volgende week met een country-liedjesprogramma en daarvan gaf hij in Feestzaal De Witte Duif in Halle een uitgebreide voorsmaak. Hij zong twee knappe nummers uit zijn nagelnieuwe voorstelling COWBOY CONFERENCE. Nog nooit eerder in Vlaanderen of Nederland was er een zingende Goossens te horen. Maar voor zijn goede vriend Kris Baert, en voor de luisteraars van Stadsradio Halle maakt hij een uitzondering. Goossens bracht met zijn zeer diepe stem de klassieker ‘You are my sunshine’ en een nummer van country-legende Johnny Cash! Het talrijk opgekomen publiek genoot er duidelijk van. Het langdurig applaus voor Carry was daarvan het beste bewijs.

Een hele avond lang vertelde Goossens over alle boeiende momenten in zijn leven. En dat zijn er nogal wat. Zijn rollen als Oscar in ‘FC DE Kampioenen’ en van Jef in ‘Lilly en Marleen’ waren maar enkele van de vele topmomenten.

Tussendoor sprak Kris Baert ook nog met enkele andere gasten. Dat waren Guido en Magda van Toneel Vlezenbeek en Ellen en Piet van Ruiterclub Dandelion uit Pepingen. Telkens mengde Carry Goossens zich met graagte in deze gesprekken. De sfeer zat er helemaal in, ondermeer ook via het meezingen met de fijne muziek, die door samensteller Ben Braillard zorgvuldig was uitgekozen.
2013-11-27-Open-kaart-met-Carry-Goossens_03

De opnames van ‘OPEN KAART met KRIS BAERT’ op donderdagavond in De Witte Duif zijn duidelijk een voltreffer. Ze zijn aardig op weg om een klassieker te worden in het culturele leven.

En het lijstje met gasten voor de komende maanden krijgt al stevig gestalte. Op 23 januari 2014 komt zanger-acteur –BOMA- Marijn De Valck naar De Witte Duif. Op 20 maart 2014 komt Simonneke uit Thuis. Marleen Merckx dus! Aan de gast van februari wordt nog even gewerkt maar het wordt alleszins een topper!

In april trekken de fans van de Stadsradio naar Spanje. En op 22 mei komt ex-Rode Duivel Leo Vanderelst. Wedden dat de wereldbeker van Brazilië ruim ter sprake zal komen.

De opname met Carry Goossens in OPEN KAART is te beluisteren, nu zaterdagmorgen 30 november van 9 tot 11 op Stadsradio Halle. Wie niet in het uitzendgebied van de Stadsradio woont kan toch luisteren via de LIVESTREAM (www.stadsradio.be). Dat is een zeer handige manier om de fijne babbels en muziekjes ook buiten Halle te kunnen beluisteren. Ook Carry Goossens zal zijn computer aanzetten, zaterdagmorgen, om nog eens naar zichzelf te luisteren.

Verenigingen die zichzelf eens in de kijker willen zetten in OPEN KAART kunnen zich absoluut aanmelden bij de Stadsradio. Ze krijgen dan ruim de tijd om hun werking eens uit de doeken te doen, en er met hun leden een gezellige avond van te maken!


animatie-maak-mee-het-nieuws_st-p-leeuw

agenda: ACV infoavond afvalbeleid

2013-12-05-flyer_infoavond-afvalbeleid-SINT-PIETERS-LEEUW: – Begin januari 2014 zal in vele Vlaamse gemeenten het afvalbeleid wijzigen. Omdat de leden en militanten van het ACV met nog vele vragen en zorgen bleven zitten, besloten de militanten van de plaatselijke afdelingen in Sint-Pieters-Leeuw om een informatieavond te organiseren op donderdag 5 december 2013 om 20u in zaal Zonnig Leven te Zuun.

Schepenen Jos Speeckaert, Gunther Coppens en milieuambtenaar Ben Vanhoorebeek zullen uiteenzetten wat zoal de wijzigingen zullen zijn in Sint-Pieters-Leeuw en waarom die moeten gebeuren. Daaropvolgend kunnen de aanwezigen praktische vragen stellen. De avond wordt afgesloten met een glaasje.

Oppervlakkige ruimingswerken aan de waterlopen van tweede categorie in het Zennebekken – Deel Zuid

2010-11-18-Zuunbeek - ingang Oude Zuun-zaterdag14uVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – In de wintermaanden gaat de provincie Vlaams-Brabant haar waterlopen onderhouden.

Elk jaar tussen 1 december en 31 maart zorgen we voor een oppervlakkige ruiming van de waterlopen van tweede categorie. Alle ongewenste materialen en voorwerpen worden uit de waterlopen weggenomen. Zwerfvuil, afval, afbraakmaterialen, grove plantenresten veroorzaken opstoppingen in de waterloop of in overwelvingen. De kost van deze onderhoudswerken is drie miljoen euro’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

In het zuidelijke Zennebekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.
Het bedrijf ‘Quintelier Gebr. nv,zal deze werken uitvoeren.

In Sint-Pieters-Leeuw omvatten de oppervlakkige ruimingswerken:
Zuunbeek nr. 1.017 tot aan de Brabantsebaan, Molenbeek nr. 1.091, Baasbergbeek nr. 1.092, Vogelenzangbeek nr. 1.088 vanaf de Voortstraat, Lubbeek nr. 1.109, Lotbeek nr. 1.019 vanaf de samenvloeiing met de Lubbeek.

Oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei materialen en voorwerpen zoals:
• afval • afbraakmateriaal • schroot • grove plantenresten.
Deze materialen kunnen opstoppingen veroorzaken binnen de bedding van de waterloop of in overwelvingen.

Bij grondige ruimingswerken verwijderen erkende aannemers het slib uit de waterloop
• tot op de vaste bodem • of tot op een vooropgesteld peil.
Dit gebeurt
•om de goede afvoer van de waterloop te verzekeren
•of om het ecologische herstel van de waterloop te bevorderen wanneer het slib van slechte kwaliteit is.

http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/Zenne-Zuid-oppervlakkige-ruimingswerken-2013-2014_tcm5-92705.pdf

Start inspraaktraject haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand

SINT-PIETERS-LEEUW / LENNIK: – Maandagavond werd in de Merselborre in Vlezenbeek voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en Lennik het startschot gegeven van het inspraaktraject over de “haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand”.
Het expertenbureau olv Hugo De Greef die de studie uitvoert organiseerde samen met de gemeente een panelgesprek met vijf interessante sprekers uit de cultuurwereld in Vlaanderen die hun visie gaven hoe ze een lokaal cultureel centrum of een boven gemeentelijk project zagen.
Twee zaken kwamen bij alle sprekers terug:
– Goed werkende Cultureel Centrum of kunstencentra zijn steeds voor ¾ lokaal verankerd met de lokale verenigingen.
– Durf voor beide projecten “out-of-the-box” te denken zowel qua gebouw, infrastructuur als de invulling, programmatie.
De inwoners die willen deelnemen aan het inspraaktraject kregen dankzij het deskundige panel heel wat achtergrond info over hoe in Vlaanderen Culturele Centra werken, financieël rondkomen, samenwerken, er uit springen,…

2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_08
Enkele uitspraken van de panelleden:

Christine Van de Steene, domeinverantwoordelijke Cultuurcentra bij het Vlaams Agentschap voor Sociaal-Cultureel werk: “ Als we kijken naar statistieken in Vlaanderen naar welke activiteiten er doorgaan in een cultureel centrum dan merken we dat ¾ georganiseerd wordt door deren, dit zijn de verenigingen. We merken ook dat als men een aanbod aanbied bestaande uit 4 disciplines dat dit het meest succesvol is. Misschien verwonderlijk niet de muzikale optredens staan op één maar wel theater gevolgd door film en daarna populaire muziek, amusement en klassieke muziek.“
2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_01 2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_02
Paul Sergier, directeur Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra: “Sint-Pieters-Leeuw heet nu een gemeenschapscentra maar 9 gemeenten hebben nog recht op een cultureel Centrum, Sint-Pieters-Leeuw is er één van. Leeuw zou een CC mogen hebben van het type C. Ter vergelijking; Halle heeft type B en Beersel is type C. Het type heeft niets te maken met de grote van de zaal maar hangt af van het ruimtelijk structuurplan. Een cultureel centrum type C heeft recht op 130.000 euro werkingsmiddelen.
2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_03 2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_04
Jerry Aerts, directeur De Singel Antwerpen: “ Durf out-of-the-box te denken voor Sint-Pieters-Leeuw. Ga niet echt voor een cultureel centrum of een kunstencentra. Val op door iets nieuw te creëren. Staar je niet blind op bestaande CC want deze zijn 30 jaar geleden gebouwd met de filosofie van toen. Durf vooruit te denken zodat het ook nog binnen 30 jaar attractief is. Jullie krijgen nu deze unieke kans.”

Paul Sergier, directeur Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra: ” Ga voor een sterk verankerd CC met ook slimme andere functies. De vraag is natuurlijk is dit vindbaar? Zo ja dan zou dit nieuw zijn voor Vlaanderen. Durf hedendaags artistiek zijn, denk goed na qua inrichten van de ruimten. Bouw bijvoorbeeld een zaal waar je ook het daglicht kan binnen laten en via een systeem ook kan buitensluiten. Zodat de zaal ook overdag gebruikt kan worden voor activiteiten of om te verhuren voor seminaries,… Zorg dat het een huis wordt waar iedereen graag komt, een sociale ontmoetingsplaats met cafetaria,….”
2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_06 2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_07

Gunther Broucke, directeur Brussels philharmonic: “ Zorg dat je een publiek kan uitbouwen. Zorg voor een goede infrastructuur. Zorg voor een samensmelting tussen artiest en publiek. In vele CC is er nu geen interactie mogelijk tussen publiek en artiest omdat er qua inrichting een echte scheiding is tussen beide.”

René Gelade, directeur CC Hasselt: “ Hou er ook rekening mee dat niet alle culturele activiteiten moeten doorgaan in het culturele centra zelf. Je kan ook op locatie gaan in kerken en gebouwen die zich tot specifieke activiteit lenen. In Hasselt doen we dit regelmatig en ook dat is succesvol. Gebruik jullie kasteel (Coloma) voor specifieke doelen waar het zich ideaal voor leent. Werk samen met de andere CC’s in de regio zodat je onderling kan diversifiëren.
2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_10 2013-11-25-haalbaarheidsstudie-cultuurzaal-Zuidwestrand_09

Burgemeester Luc Deconinck: “ Er zijn eigenlijk 2 inspraakprojecten. Eén voor de professionelen waar we vorige week vrijdag aan begonnen zijn. Dat zijn de collega’s bestuurders en centra van de omliggende gemeenten uit de regio. En ten tweede het traject met de bevolking dat we vandaag gestart zijn.
Volgende week is er nu in Lennik een vergadering waar de bevolking en verenigingen aan het woord zullen zijn. We verwachten dan een stand van zaken zullen kunnen opmaken laat ons zeggen tegen half januari 2014. En dan een eind stand van zaken ergens rond eind februari en we hopen dan te kunnen afsluiten tegen 15 maart 2014.
Waarom die grote haast zal je zeggen. Wel deze studie is voor een stuk besteld door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Parlement wordt vernieuwd op 25 mei en we willen degene die deze studie ondersteunt ook het resultaat kunnen laten kennen. Maar er is ook een tweede belangrijke reden dat is dat een nieuw parlement betekent ook dat er een nieuw programma moet gemaakt worden en het is toch altijd goed dat als een regering een programma maakt dat zij met kennis van zaken nieuwe projecten kan opstarten. En meteen zeg ik ook dat wij toch voor financiering toch ook een beetje rekenen op de Vlaamse overheid. Hoe en wat dat zal moeten bekeken worden maar het is duidelijk dat wanneer wij denken vanuit een lokaal cultuurcentrum maar dat wij die studie naar een breder opentrekken, wat blijkbaar ook volgens het regeerakkoord een wens is van de Vlaamse Gemeenschap en die twee aan mekaar willen koppelen dat wij alleen natuurlijk niet alleen de schouders kunnen dragen van een boven lokaal centrum. We zijn natuurlijk wel bereid om wat meer te investeren in cultuur want als voorbeeld onze gemeente investeert drie keer zoveel in sport dan in cultuur. Maar natuurlijk het blijven moeilijke tijden en ook wij zitten krap bij kas zoals alle gemeenten. Maar ik heb hier vanavond toch ook heel wat zaken gehoord die me bijzonder aanspraken zoals het out-of-the-box denken, spitsvondig zijn, originele concepten bedenken. Dus ik denk dat die weg ook voor ons open ligt. Een andere weg is de verstedelijking, onze speciale ligging in de rand, de omgeving die zich aan ons opdringt. Dus ik denk dat we gedurfd moeten zijn en nieuwe pistes bewandelen, ambities hebben en origineel zijn.”

Resultaten snelheidscontrole: 195 voertuigen reden te snel

politie_snelheidscontroleSINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 25 november voerde de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw snelheidscontroles met interceptie uit op de Bergensesteenweg tussen 12u15 en 14u15. 2325 voertuigen werden gecontroleerd waarvan 195 te snel reden.

Resultaten:
* 3 bestuurders werden geïntercepteerd met het oog op onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs (90 km/u, 100 km/u en 91 km/u)
* 1 bestuurder van een voertuig met buitenlandse kentekenplaten werd geïntercepteerd met het oog op onmiddellijke inning van de boete (80€).

Kleuren en geuren in het multicultureel kleuterrestaurant van de Jan Ruusbroecschool

RUISBROEK: – De kleuterklassen in de Vrije Basisschool Jan Ruusbroec te Ruisbroek werden omgetoverd tot een ware sfeervolle ruimte voor een “intercultureel restaurant”.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Hoeken werden intercultureel ingekleurd met kleren, servies, prentenboeken en speelgoed. Deze koffers komen van de Foyer te Brussel en trekken eind november verder naar andere kleuters. Ze gaven de kleuterleidsters de kans te ontdekken hoe kleine ingrepen in de klasinrichting veel kunnen betekenen. En de kleuters? Zij spelen, ontdekken of herkennen; staan verbaasd of vinden het juist heel gewoon.

De apotheose van deze week was het multicultureel restaurant. De kleuters brachten geen boterhammen mee. De ouders zorgen voor een gerecht uit hun land. Kleuters kregen kansen om te proeven van gerechten, die zij niet kennen. En dat het smaakte, daar mag je zeker van zijn!

bron: Greta Muylaert

Resultaten alcoholcontrole zaterdag 23 november 2013

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdag 23/11/2013 werden er alcoholcontroles uitgevoerd door de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw. Er werden 58 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest. Daarvan bleken er 2 te veel gedronken te hebben. 56 bestuurders bliezen negatief.

Tussen 19u30 en 23u00 werd gecontroleerd op de Postweg – Smidsestraat.
Er werden 43 bestuurders gecontroleerd waarvan 42 tests “negatief” waren en 1 “Positief” (0.81 mg lual).
Controle Brusselbaan – Gaston Deruyverstraat

Tussen 0u00 en 2u00 werd gecontroleerd op de Brusselbaan.
Er werden 15 bestuurders gecontroleerd waarvan 14 tests “negatief” waren en 1 “Alarm” (0.45 mg lual).

Tevens werden tijdens de controles nog volgende inbreuken vastgesteld:
* 2 PV’s rijbewijs (misbruik voorlopig rijbewijs)
* 1 OI kinderbeveiligingssysteem
* 3 PV’s waarschuwing (technische keuring)