cultuurcentrum Coloma op facebook

2013-10-15-coloma-facebookSINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds deze namiddag heeft Cultuurcentrum Coloma ook een pagina op de sociale mediasite facebook.

je kan hen bereiken via: www.facebook.com/pages/Cultuurcentrum-Coloma/722300474464069

CC Coloma is het gemeentelijk cultureel centrum van Sint-Pieters-Leeuw, gelegen in de Joseph Depauwstraat 25 in het Colomapark.
Open:Ma – Vr: 8:00 – 17:00
telefoon: 02/371 22 62

RUP Open Ruimte: Aankondiging Openbaar onderzoek

2008-09-10-luchtfoto_wijk-de-witte-roosSINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 26 september 2013 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een kaartenbundel en een grafisch plan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 28 oktober 2013 tot en met 26 december 2013.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 26 december 2013.

Naast deze decretale verplichtingen wordt er op 5 november 2013 om 19u30 een info-vergadering voor de bevolking georganiseerd in de raadzaal van het gemeentehuis waarop de kenmerken en doelstellingen van het RUP worden toegelicht.

Rechtszekerheid voor weekendverblijven

bouwen-aan-Vlaams-Brabant_logoVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – 8 oktober keurde de Vlaamse regering het provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan voor de clusters van weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in Bertem, Bever, Halle, Holsbeek, Huldenberg, Kortenberg, Lennik, Leuven, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat goed. Hiermee komt een einde aan de onzekerheid eigenaars en bewoners de voorbije decennia kampten.

Veertien dagen na de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad treedt het plan in werking. Deze goedkeuring is een eerste stap. Daarna moeten de plannen op het terrein gerealiseerd worden’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.
De provincie Vlaams-Brabant maakte, samen met de betrokken gemeenten, een draaiboek met alle acties. De provincie zal deze acties coördineren en zet zelf ook middelen in. De nadruk ligt op zes criteria:
1. Realiseren van een bijkomend aanbod van kleine, betaalbare (sociale) woongelegenheden van voldoende kwaliteit en woonzekerheid met aandacht voor de eigenheid van het kleinschalig wonen
2. Begeleiding en ondersteuning van de permanente bewoners naar een betaalbaar en kwaliteitsvol woonalternatief met woonzekerheid
3. Kwalitatieve inrichting en beheer van de terreinen
4. Ondersteuning van de toeristische infrastructuur
5. Herstel en ontwikkeling van natuur
6. Toezicht op de vergunningstoestand van de gebouwen

Het is belangrijk dat de bewoners van de gebieden die een woonbestemming krijgen, een vergunning aanvragen voor de functiewijziging naar wonen’, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser. ‘Deze stedenbouwkundige aanvraag valt onder de werken of handelingen waarvoor een geringe dossiersamenstelling volstaat. Er is ook geen medewerking van een architect vereist’.

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw:
– deelplan Bergensesteenweg 700-700b
– deelplan Bergensesteenweg 777

Zwerfvuilcampagne met schoolkinderen van Ruisbroek

2013-10-15-zwerfvuil_collageRUISBROEK: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw hecht veel belang aan een propere en nette leefomgeving. Om een halt toe te roepen aan zwerfvuil organiseerden de handelsvereniging ‘Ruisbroek Leeft’ en het wijkteam van Ruisbroek een tekenwedstrijd met als onderwerp ‘Stop zwerfvuil’. De kinderen van de basisscholen ‘de Wegwijzer’ en ‘Jan Ruusbroec’ werden aangespoord om een tekening te maken rond deze problematiek.
Al de ingezonden tekeningen werden tentoongesteld in de grote tent op de jaarmarkt van Ruisbroek en hieruit werden vier ‘laureaten’ gekozen.
De komende weken gaat deze zwerfvuilcampagne nog zichtbaarder in het straatbeeld aanwezig zijn: het wijkteam gaat de vier winnende tekeningen laten bedrukken op affiches en in Ruisbroek verspreiden.
Op deze wijze tracht men al de inwoners te sensibiliseren, enerzijds rond de zwerfvuilproblematiek en anderzijds rond het correct sorteren van afval. Bedankt aan alle kinderen van de Wegwijzer en de Jan Ruusbroec school voor hun getoonde inzet en engagement

Gevaarlijk kruispunt Bergensesteenweg aan Makro wordt heringericht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf maandag 21 oktober 2013 gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het kruispunt van de Bergensesteenweg met de in- en uitritten van Makro volledig vernieuwen. Naast een nieuwe inrichting van het kruispunt komen er ook nieuwe verkeerslichten die alle verkeersbewegingen conflictvrij zullen maken. Het kruispunt is een van de gevaarlijke kruispunten die de Vlaamse Overheid wegwerkt.
2013-10-15-wegenwerken_N6_makro-kaart-1
Veiliger kruispunt voor automobilisten en zwakke weggebruikers
Na de aanleg van de nieuwe ovonde wordt het kruispunt van de Bergensesteenweg met de in- en uitritten van Makro volledig heringericht. Ondanks de verkeerslichten blijven er toch conflicterende bewegingen mogelijk, wat voor onveilige situaties zorgt. Met de nieuwe herinrichting zal het kruispunt volledig conflictvrij verlopen. Het fietspad wordt ook heraangelegd, zodat zwakke weggebruikers het kruispunt veiliger kunnen oversteken.

Tijdelijke toegang voor parkeerterrein Makro
Het verkeer zal steeds over één rijstrook per rijrichting beschikken maar de snelheid wordt verlaagd ter hoogte van de werken. Door de werken worden ook de in- en uitritten van Makro afgesloten. Er komt een tijdelijke toegang tot het parkeerterrein dat iets meer in de richting van Anderlecht ligt. Hierdoor schuift ook de bushalte van De Lijn enkele meters op in de richting van Anderlecht. Het parkeerterrein is enkel toegankelijk voor verkeer dat vanuit Halle naar Anderlecht rijdt. Wie het parkeerterrein verlaat kan dit enkel in de richting van Anderlecht. Tijdens de werken worden immers alle middenbermen afgesloten, zodat het onmogelijk wordt om de Bergensesteenweg over te steken. Er is een omrijroute voorzien via de rotonde met de Lotstraat iets verder in de richting van Halle of via de nieuwe ovonde.

Geen werken op Bergensesteenweg van eind november tot maart
Na de herinrichting van het kruispunt van de Bergensesteenweg met de in- en uitritten van Makro worden de werken even stilgelegd. De Bergensesteenweg zal vanaf begin december tot eind februari terug beschikken over twee rijstroken per rijrichting. Op die manier wordt de winterperiode overbrugd en vermijdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vertragingen in de werkzaamheden door weersomstandigheden. Bovendien blijven de handelszaken zo goed bereikbaar tijdens de kerst- en koopjesperiode. Begin maart start de laatste fase van de werken. Tijdens deze fase, die ongeveer anderhalve maand duurt, wordt het wegdeel ter hoogte van Brantano en Retif vernieuwd.

resultaten steekproef controle schapen vervoer

2008-10-04-jaarmarkt-ruisbroek-2008_8SINT-PIETERS-LEEUW: – Zoals vorige woensdag tijdens een persconferentie aangekondigd werd (zie artikel) worden er deze week door de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw controles uitgevoerd op het vervoeren van levende schapen.

De politie wil hiermee de mensen opsporen die thuis hun schaap slachten. Want dit is een illegale praktijk in België.

Commissaris Christian Steens: ‘Maandag werden tot 22 uur 30 voertuigen gecontroleerd waarvan 15 met vervoer van schapen.Er werden nog geen inbreuken op dierenwelzijn vastgesteld.De 15 voertuigen met schapen waren in bezit document. Nazicht zal achteraf via woonplaats koper geschieden.

Mogelijke illegale slachting in wei.
Onze site kreeg ook een melding van een illegale slachting in een wei.

Commissaris Christian Steens: ‘ Omstreeks 19.30 uur is een melding van mogelijke illegale slachting in weide via Cic Leuven (101) binnengekomen. Onze dienstploegen waren op dat moment bezig met 2 andere dringende tussenkomsten. Enige tijd later meldde oproepster via Cic Leuven dat tussenkomst niet meer nodig was gelet personen al vertrokken waren.

agenda: Dag van De Kringwinkel 2013

2013-10-09-affiche-dagkringloopSINT-PIETERS-LEEUW: – Op Zaterdag 19 oktober 2013 viert Televil in zijn kringloopwinkels opnieuw feest!
Op de Dag van De Kringwinkel bieden ze je in elke winkel een ander thema aan. In Sint-Pieters-Leeuw is dit “verkoop retro elektro en retro huisraad”.

In samenwerking met de KVLV zijn er ook demonstratie etagères maken.

Openingsuren: zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.

Adres: Bergensesteenweg 386 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel.: 02/361.31.42 – E-mail: info@televil.be

Vlaams-Brabant investeert in opleidingen verzorgenden

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant zet, naar aanloop van de Dag van de Verzorgende, de toekomstige zorgkundigen in de bloemetjes. Een verzorgende werkt met het hoofd, de handen én het hart. Dat is wat cursisten leren op de opleiding tot polyvalent verzorgende van Solidariteit voor het Gezin.

Op de “Dag van de Verzorgende” op woensdag 16 oktober 2013, zetten veel thuiszorgorganisaties hun verzorgende in de bloemetjes.

Meer zorgkundigen zijn nodig
Te weinig mensen kiezen vandaag voor een een job in de zorg.
Vlaams-Brabant steunt initiatieven om het tekort aan zorgkundigen op te vangen. Zo steunen we de opleiding tot polyvalent verzorgende, die wordt aangeboden door vier organisaties in Vlaams-Brabant:
Pajottenlands centrum Thuishulp vzw, Solidariteit voor het Gezin, Woonzorgnet Dijleland en Landelijke Thuiszorg.

Verneem er meer over via: www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/thuiszorg/thuiszorg-wat-waar/nieuws-investeren-in-verzorgenden.jsp