nieuw betalend containerpark in Sint-Pieters-Leeuw vanaf 1 januari 2014

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de agenda van de gemeenteraad stond vanavond als agendapunt 6: ” Aanpassing afvalbeleid – organisatie grof huisvuil vanaf 2014″.

Volgens het Vlarema wordt het verplicht om minimaal de kosten voor de verwerking van het afval door te rekenen aan de vervuiler (inwoner). Het wegen van het afval is hier de meest billijke oplossing.

Voor het grof vuil wordt volgende regeling voorgesteld.

 • Voor de huis-aan-huis ophaling: om de drie maanden ophaling op afroep op één vaste dag voor heel de gemeente. Inwoners kunnen hun grof vuil tegen betaling (0.26 euro/kg) laten ophalen nadat ze zich hebben aangemeld bij de afvalopnemer.
 • Voor de afvalinzameling in het nieuwe containerpark aan Site 250 (Pepingensesteenweg): bij de inrichting van de automatische toegangscontrole van het containerpark op site 250 wordt er rekening gehouden dat de mensen die met grof vuil komen kunnen betalen (0.16 euro/kg grof vuil).
  Het containerpark wordt ingericht met een betalend en een niet betalend gedeelte.
  Andere fracties worden betalend, afhankelijk van de tarifering volgens het gebruiksreglement (2/4/8 euro voor wagen/aanhangwagen/camionette).
  – Gratis fracties blijven: papier, karton, glas,…
  – Nieuw: Tijdens de openingsuren van het nieuwe containerpark zal men steeds klein gevaarlijk afval (KGA) kunnen deponeren.
  – Ook elektrische apparaten kan men vanaf 1 januari niet alleen bij Televil afzetten maar ook in een speciale container op het containerpark deponeren.

Deze nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2014.

Nieuw containerpark aan Site 250 op de Pepingensesteenweg
Nieuw containerpark aan Site 250 op de Pepingsesteenweg

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt zich in regel met Vlaams Decreet Grof huisvuil.

Gunther-COPPENS_schepen_Sint-Pieters-LeeuwGunther Coppens, schepen van Afvalbeleid, Milieu en Groen: ‘Op 14 december 2011 werd het nieuwe materialendecreet goedgekeurd. Dit decreet omschreef het onderscheid tussen afval dat als grondstof geldt en afval dat niet recycleerbaar is (= grof vuil). ‘.
Te veel recycleerbare grondstoffen worden nog verkeerdelijk als “grof vuil” ingezameld. Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), goedgekeurd in 2012, legde de nieuwe regels vast voor het gemeentelijke afvalbeleid. Het geeft onder andere de tarieven aan die een gemeente minimaal moet, en maximaal mag hanteren om restafval en grof vuil op te halen, alsook voor her containerpark. De tarieven die gehanteerd moeten worden zijn de kosten verbonden aan het verwerken en ophalen van grof vuil.

Burgemeester Luc Deconinck: ‘Na vier grondige overlegmomenten met verschillende gemeenten zoals Halle, Lennik, Dilbeek, Beersel, Drogenbos, Pepingen,… werd besloten om de regel in voege te laten gaan vanaf 1 januari 2014.
dit biedt de bevolking de tijd om zich te organiseren. Het biedt de gemeente tevens de tijd om de bevolking voldoende te informeren en sensibiliseren, en zich in regel te stellen met de verplichte betaling die het decreet oplegt.
Het overleg heeft geleid tot eenvormigheid in de tarieven in de verschillende gemeenten.
Dit moet het afvaltoerisme tegengaan.’

2013-06-13-aanleg-nieuw-containerpark_02 2013-06-13-aanleg-nieuw-containerpark_01
De inwoner van Sint-Pieters-Leeuw zal met grof vuil op het containerpark terecht kunnen aan 0.16 euro per kg.

Hij zal eveneens de mogelijkheid van inzameling aan huis krijgen. Om de drie maanden zal er één vaste dag zijn voor heel de gemeente waarop grof vuil zal worden opgehaald aan huis.
(De gemeente bkijkt nog of het financieel en praktisch haalbaar is om dit één keer per jaar ook op een zaterdag te doen voor het gemak van de tweeverdieners die in de week niet thuis zijn)
Inwoners kunnen hun grof vuil tegen betaling van 0.26 euro per kilo laten ophalen.

Praktisch zal dit als volgt verlopen:

 • een inwoner meldt zich telefonisch bij een callcenter;
 • Televil komt ter plaatse en haalt uit het grof vuil nog wat bruikbaar is (op die manier verbetert het sorteren en vermindert de hoeveelheid op te halen grof vuil en betaalt men dus ook minder);
 • Televil maakt een schatting van de hoeveelheid afval en maakt een lijst van op te halen stukken;
 • de lijst van de te bedienen adressen wordt doorgegeven aan de ophaalfirma;
 • de ophaalfirma komt aan huis. Het grof vuil wordt gewogen (in de vrachtwagen) en inwoners rekenen aan huis af.
 • SMS-service geeft half uur voordat de firma bij je thuis zal zijn een berichtje dat men onder weg is.

2013-09-13-Gunther_werkt-dag-mee_oud-containerparkSchepen, Gunther Coppens: ‘Het volume grof vuil zal dalen, aangezien er beter gesorteerd zal worden. Een besparing van 124.000 euro wordt verwacht, waardoor – samen met de eerder gemelde besparingen – de decretale verplichting om kostendekkend te werken binnen het afvalbeleid, wordt bereikt.

Burgemeester, Luc Deconinck en schepen Gunther Coppens laten tevens al weten dat bij de invoering van deze nieuwe Vlaamse regelgeving, dat in de gemeente ook acties op het getouw zullen worden gezet, om het sluikstorten strenger aan te pakken, zodat een eerlijke burger niet moet opdraaien voor sluikstorters.

Sint-Pieters-Leeuw laat haalbaarheidsstudie uitvoeren betreffende een nieuwe culturele infrastructuur

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – Op de agenda van de gemeenteraad stond vanavond als agendapunt 17: ” Haalbaarheidsstudie uitbouw culturele infrastructuur in de zuidwestrand rond Brussel”.

Om de haalbaarheid van nieuwe culturele infrastructuur in de zuidwestrand rond Brussel te onderzoeken wordt een studieopdracht uitgeschreven. Twee opties zullen worden onderzocht:
1) De bouw van een lokaal Ciltureel Centrum met eigen middelen;
2) De bouw van culturele infrastructuur met een bovengemeentelijke impact en dit met inbreng van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Vlaams-Brabant en/of derden.
Er is een aanvraag ingediend om deze studie door de Vlaamse overheid te laten subsidiëren. Indien de beoogde subsidie niet  wordt verkregen, wordt de opdracht niet gegund.

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft beslist een studie te laten uitvoeren die de leefbaarheid van een cultuurcentrum moet onderzoeken. Hiermee is de eerste stap naar een volwaardig cultuurcentrum gezet.

Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwJan Desmeth, schepen van Cultuur: ‘ Wij hebben goede hoop dat deze studie volledig of in grote mate kan gedragen worden met een financiële inspanning van de Vlaamse Regering. We hopen tegen uiterlijk eind oktober 2013 uitsluitsel te krijgen. Op dat moment zullen we de opdracht gunnen aan de goedkoopste rechtmatige aanbieder’

In het bestuursakkoord “Leeuwe-plan 2020” was al aangegeven dat het nieuwe gemeentebestuur de haalbaarheid van de exploitatie van een echt cultuurcentrum wenste af te toetsen. Tenslotte komt Sint-Pieters-Leeuw als resterende randgemeente aan Brussel in aanmerking voor de nodige subsidies voor exploitatie van een cultuurcentrum met minstens 300 comfortabele plaatsen. De gemeente wil deze opportuniteit niet laten liggen.

Op de gemeenteraad van donderdagavond werd daarom het bestek goedgekeurd dat de inhoud van de studie vastlegt en waarmee een expertenbureau vertrouwd met de Culturele sector in Vlaanderen, kan worden aangewezen.

De opdracht bestaat uit het bestuderen van alle aspecten, zijnde:
relatie vereniging- en cultuurleven?
welk cultureel aanbod heeft zin?
welke inplanting, rekening houdende met bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, geluid, omtmoetingsruimten?
welk type infrastructuur en meervoudig gebruik?
budgettaire impact?
mogelijke beheersstructuur van een cultuurcentrum?

Elk aspect zal bekeken worden in twee opties, zijnde één met een lokaal bereik en één met een bovengemeentelijke impact.
Jan Desmeth: ‘ Teneinde de bovengemeentelijke impact voldoende mee te nemen in de studie zal de gemeente Lennik als evenwaardige partner betrokken worden in deze studie. Omwille van de bovengemeentelijke impact en het feit dat dit ook als één van de beleidsprioriteiten “Vlaamse Rand” in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering staat, werd een aanvraag ingediend bij de Vlaamse regering om deze studie te bekostigen.
Parallel wil het gemeentebestuur hierover ook overleg plegen met de bevolking.

Wij zullen samen met de gemeente Lennik een participatie- en inspraaktraject opzetten van november 2013 tot en met februari 2014, zodat cultuurraden, beheersorganen van gemeenschapscentra en geïnteresseerde verenigingen en burgers de nodige input kunnen geven op de inhoudelijke voortgang van de studie.’

Groen: Dierenwelz​ijn? Onbekend voor de meerderhei​d in Sint-Piete​rs-Leeuw

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Dit weekend wordt in het Colomapark het Vlaams Brabants trekpaardenkampioenschap georganiseerd.  Op de gemeenteraad vanavond werd gestemd over het prijzengeld en de onkostenvergoeding voor de deelnemers. De Leeuwse groen fractie vroeg het reglement aan te passen  zodat alleen paarden met een ongeschonden staart aanspraak kunnen maken op prijzengeld of vergoeding. Omdat het in België al jarenlang verboden is om de staarten van paarden te knotten tenzij om medische redenen.

Jenny SleeuwaegenJenny Sleeuwaegen (Groen):’ Door ook vergoedingen toe te kennen aan paarden met geknotte staart, gaat de meerderheid hier in Sint-Pieters-Leeuw in tegen de wet die het knotten verbiedt, met andere woorden, met ons belastinggeld wordt paardenmishandeling betaald. Het leed van dieren telt totaal niet mee, enkel het prestige van het evenement telt!
Ik ben heel blij dat de oppositie wel oog heeft voor dierenwelzijn, mijn voorstel kreeg steun over de partijgrenzen en de taalgrenzen heen, geen enkele oppositiepartij stemde tegen. Het voorstel werd weggestemd meerderheid tegen oppositie. Het prijzengeld zal daardoor, tot spijt van vele dierenliefhebbers, ook worden toegekend aan eigenaars die hun dieren opzettelijk en moedwillig hebben verwond.’

 

begrotingswijziging zal zorgen voor een jaarrekening in evenwicht

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de agenda van de gemeenteraad stond vanavond als agendapunt 19 en 20: ” Begrotingswijziging 2 – 2013 – gewone- en buitengewone dienst gemeente “.

Jos Speeckaert, schepen van Financiën en begroting: ‘ Terwijl na begrotingswijziging 1 nog een geraamd verlies van bijna 3 miljoen euro werd vastgesteld, komen we na deze begrotingswijziging uit op een positief resultaat van bijna 1,5 miljoen euro.

Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwDat heeft vooral te maken met het doorstorten van een achterstallig bedrag van 2.300.000 euro van de onroerende voorheffing en het inschrijven van een overschot van het OCMW naar de gemeente van iets meer dan 2 miljoen euro (= gecumuleerd overschot van vele jaren), waarvan ongeveer 1 miljoen reeds werd teruggestord. Van het ander miljoen wordt de helft in 2014 en de andere in 2015 teruggestort.

In de buitengewone uitgaven krijgen we als grote brok de afbetaling van de nieuwe school (Den Top) aan de Garebaan voor een globaal bedrag van 7,5 miljoen euro, waarvan we nog ongeveer 4 miljoen euro subsidies verwachten. Het dossier is binnen maar het juiste subsidiebedrag is nog niet gekend.

Verder staat er nog een bedrag van 78.000 euro ingeschreven voor de inrichting van het containerpark om dit tegen 1 januari 2014 operationeel te kunnen maken.’

grof huisvuil wijk de Witte Roos wordt vrijdag opgehaald

SINT-PIETERS-LEEUW: – Bij de grof huisvuil ophaling van woensdag 25 september 2013 werd in verscheidene straten van Wijk De Witte Roos het afval niet opgehaald.
Enkele buurtbewoners melden dit donderdagmiddag aan de milieudienst waarna deze contact opnam met de firma die de ophalingen verzorgt.

Gunther Coppens, schepen van Afvalbeleid, Milieu en Groen: ‘ De mensen in de desbetreffende straten in wijk De Witte Roos mogen hun grof huisvuil buiten laten staan. Morgen, vrijdag 27 september 2013, zal het worden opgehaald .’

resultaten alcoholcontrole van 25 september 2013

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW :  – Tijdens een alcoholcontrole van de  lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw op woensdag 25 september tussen 17 en 24u werden 7 bestuurders betrapt op het rijden onder invloed.

Op de Bergensesteenweg werden 66 bestuurders gecontroleerd, 2 bestuurders hadden een glaasje te veel op. (0.25 en 0.24 mg/Lual)

Op de Spoorwegstraat werden 64 bestuurders gecontroleerd, 5 bestuurders hadden een glas te veel op. (0.29, 0.57, 0.56, 0.50, 0.59 mg/Lual)

Tijdens de controle werden ook nog volgende overtredingen vastgesteld:

– 1PV- Waarschuwing verzekering – inschrijving
– 1 OI beschermkledij
– 1 OI GSM
– 3 OI veiligheidsgordel
– 1 PV rijbewijs
– 1 PV technische keuring

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

agenda: Boekenbeurs KWB en FEMMA Ruisbroek

RUISBROEK: – 43ste “Boekenbeurs Ruisbroek” in zaal Ons Huis ter gelegenheid van Ruisbroek kermis.

Vernissage op vrijdag 4 oktober 2013 om 20 uur
Te bezoeken op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 van 10 tot 18 uur.

Deze boekenbeurs is een samenwerkingsproject tussen KWB-FEMMA Ruisbroek, de Standaard boekhandel en het gemeentebestuur. De opbrengst is ten voordele van de plaatselijke werking.
Locatie: Zaal ‘Ons Huis’, Fabrieksstraat 9 te Ruisbroek.