agenda: Aperitiefconcert Daenskringen

Coloma-kasteel_SINT-PIETERS-LEEUWSINT-PIETERS-LEEUW – De Daenskringen en de Gezinsbond organiseren hun jaarlijks Aperitiefconcert op zondag 7 april 2013 om 11.00 uur met ‘Generation 5’ een ensemble met toekomst dat ons meeneemt op een nostalgische reis doorheen de tijd met een repertoire waarbij je kan wegdromen.

Generation 5 , een groepje enthousiaste jonge muzikanten voeren ons terug op een nostalgische reis doorheen de tijd met een repertoire waarbij je kan wegdromen. We krijgen muziek van een bijna vergeten maar geweldige generatie. We horen klassieke en minder gekende nummers van Johnny Cash, Elsvis Presley, Paul Simon, Indigo Girls, Bob Dylan, Lynn Anderson, Clint Eastwood, Petula Clarck e.a.Alle nummers zijn bewerkt voor 2 gitaren en 2 stemmen. Op die manier worden de songs teruggebracht tot hun soms breekbare essentie. De diepe warme stem van zanger Willy doet de rest.
8 € Inkom en aperitief na concert inbegrepen
Dit aperitiefconcert vindt plaats in het Coloma Kasteel te Sint-Pieters-Leeuw.

inschrijven: Cursus vogel fotografie

2013-04-20-flyer_cursus-vogelfotografieREGIO: – Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei organiseert in samenwerking met Vogelwerkgroep Zuid-West Brabant Citrinella een cursus vogel-fotografie.
Verwerf meer inzicht in natuurfotografie zodat je bewuster betere foto’s maakt. Uiteraard wordt ook de liefde voor natuur en vogels verder aangewakkerd!

Met deze cursus willen we  de mogelijkheid bieden om meer inzicht in fotografie te verwerven en hierdoor misschien bewuster betere foto’s te maken. Vanuit de vogelwerkgroep hopen we dat bij deelnemers aan de cursus, indien dit nog niet het geval mocht zijn, ook de liefde voor natuur en vogels wordt aangewakkerd en dat ze op termijn, elk op hun eigen manier, een bijdrage zoude leveren aan het behoud van de schaarse natuur die ons nog rest.

Een voorlopige agenda werd reeds opgesteld. De cursussen gaan door in de lokalen van het regionaal landschap: Regionaal Pajottenland & Zennevallei – Oude Pastorie, Donkerstraat 21 te Gaasbeek

De agenda kan eventueel nog aangepast worden. Mocht er vanuit de cursisten nog bijkomende wensen zijn, zullen we in de mate van het mogelijke hier ook proberen op in te gaan.

Graag een seintje aan gijbels.eric@gmail.com indien je wenst deel te nemen aan de cursus.
De lessen gaan door van 19u tot 21u.

Agenda:

20 april:Basis fotografie:Belichting (diafragma, sluitertijd, gevoeligheid) – Scherpstellen/scherptediepte – Camera-modes – Wit-balans
27 april:Compositie: Lichtbronnen en hun invloed op de foto – Hoe aandacht trekken – Evenwicht in foto – Compositieregels
4 mei (uitzonderlijk start om 15u) : Compositie in de praktijk
Mei: Uitstap: Harchies (precieze datum nog vast te leggen)
15 juni: Ethiek en wetgeving mbt natuurfotografie
22 juni: Ken je camera/uitrusting – Lenzen, verdubbelaars, tussenringen, Statieven, statiefkoppen, Flitsen (+macro), reflectiepaneel, … -Afstandsbediening – Onderhoud
14 september Beeldbewerking en foto management (photoshop/lightroom/picasa …) Wat kan je ermee? – Enkele basis bewerkingen (photoshop) – Foto-management (lightroom/picasa)

Meer info: www.citrinella.be

Rotary schenkt cheque aan De Poel en FriS

SINT-PIETERS-LEEUW: – Rotaryclub Sint-Pieters-Leeuw schonk 1.694,24 euro aan De Poel en 625 euro aan FriS.
2013-03-28-rotaryclub_cheques

  • vzw FriS, een sportclub gedragen door vrijwilligers en actief voor kinderen en volwassenen met een beperking.
  • Vzw De Poel beheert drie dagcentra, een bezigheidstehuis en een tehuis kortopvang voor volwassen mentaal gehandicapten.

Voor de cheque van 625 euro van FriS hebben leden van de Rotary een halve marathon gelopen waarbij ze zich lieten sponsoren. Voor de Poel heeft de serviceclub een jarenlang peterschap aangegaan waarbij ze jaarlijks 1.250 euro storten. Het verschil werd geschonken door een milde weldoener uit Duitsland.
Voor beide verenigingen is het geld meer dan welkom. Zo zit de Poel in een veranderingsproces, veranderen de subsidies van de overheid en moet ook de infrastructuur aangepast worden.
FriS bestaat 10 jaar en willen naar aanleiding hiervan een Panini album maken met foto’s van de activiteiten van de voorbije tien jaar en dit als geschenk geven aan de gasten en de vrijwilligers.

gemeenteraad 28 maart 2013

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 28 maart 2013 in Sint-Pieters-Leeuw.

Op de agenda stonden enkele belangrijke punten zoals:
– Het intrekken van de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2011 dat de definitieve vaststelling van het RUP Wilderveld inhoudt.
– Het gewijzigd standpunt betreffende het Provinciaal RUP Woonwagenterreinen aan wijk De Witte Roos
– De wijziging van verschillende retributiereglementen.

003 Kennisgeving goedkeuring RUP Zonevreemde woningen bij besluit deputatie van de provincieraad 28/02/2013
Bij besluit van de deputatie dd. 28/02/2013 werd het RUP Zonevreemde woningen goedgekeurd. Het RUP treedt in werking vermoedelijk tegen eind april, veertien dagen na bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

004 Intrekken gemeenteraadsbeslissing dd. 22/12/2011 houdende definitieve vaststelling van het RUP Wilderveld
De gemeenteraadsbeslissing dd. 22/12/2011 houdende definitieve vaststelling van het RUP Wilderveld wordt ingetrokken nadat de Raad van State in haar arrest nr. 222.423 van 7/02/2013 de schorsing van de tenuitvoerlegging van de gemeenteraadsbeslissing beveelt. Hierdoor wordt het intrekken van de gemeenteraadsbeslissing door de Raad van State overbodig, worden ons de kosten van de annulatieprocedure bespaard en kan sneller met de opmaak van een nieuwe RUP gestart worden.

005 Provinciaal RUP Woonwagenterreinen – wijziging advies
Het ontwerp provinciaal RUP ‘woonwagenterreinen’ voorziet in de ontwikkelingen van 3 terreinen voor permanent wonen in woonwagens (Bergensesteenweg 502 (naast restaurant ‘Tartufo’) – Bergensesteenweg 700/700b (naast electrozaak ‘Selexion-Fabelec’) – Bergensesteenweg 777 (aansluitend op Witte Roos) In zitting van 29/11/2012 werd door de gemeenteraad bij het openbaar onderzoek een voorwaardelijk gunstig advies verleend. Aan de gemeenteraad wordt een gewijzigd standpunt (zie nota) ter goedkeuring voorgelegd waarna het overgemaakt wordt aan de provincie.

006 Beleids- en beheerscyclus – vaststellen van de beleidsdomeinen – goedkeuring
Vanaf 1 januari 2014 zijn de lokale besturen verplicht de Beleids- en beheerscyclus (BBC) toe te passen. Dit zal een vrij ingrijpende vernieuwing inhouden voor zowel het beleid als de administratie. Een van de aspecten van de BBC bestaat erin dat de gemeente de beleidsdomeinen moet vaststellen waarbinnen gewerkt zal worden. De volledige toelichting omtrent de functie van beleidsvelden – beleidsitems – beleidsdomeinen werd reeds meegegeven op de toelichting van 12/03/2012 door Q&A. Vanuit het college worden nu de volgende 6 beleidsdomeinen ter goedkeuring naar voor geschoven:
•Algemene financiering (verplicht beleidsdomein)
•Vrije tijd
•Interne zaken
•Burger, welzijn en ondernemen
•Kinderopvang & onderwijs
•Grondgebiedzaken

007 Delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van retributies – goedkeuring
Beslissing over een algemeen kader en voorwaarden m.b.t. retributies (wie de retributie verschuldigd is, eventuele vrijstellingen,…). Dit heeft tot gevolg dat dan binnen dit kader het college bevoegd kan worden om het uiteindelijke tarief vast te stellen Dit zou vooral van belang kunnen zijn voor eerder eenmalige, occasionele activiteiten.

009 Belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van taxidienst en/of voor het verhuren van voertuigen met bestuurder – uitbreiding.
In de gemeente passen wij de verplichte belasting op het toekennen van een vergunning voor een dienst voor het verhuren van voertuig met bestuurder (VVB) toe. Deze belasting bedraagt 250 €/jaar/voertuig, jaarlijks te indexeren. Deze belasting moet de gemeente innen bij de afgifte van de vergunning en nadien jaarlijks.Voor de afgifte van taxivergunningen kan de gemeente een belasting invoeren.

010 Retributie op graf-, columbarium- en asurnenveldconcessies – wijziging.
Uit een prijsvergelijking van gelijksoortige tarieven in de ons omliggende gemeenten blijkt dat onze tarieven lager zijn en in het bijzonder de tarieven voor niet-inwoners. Om de ongewenste neveneffecten tot een minimum te herleiden, is het aangewezen de tarieven voor niet-inwoners gevoelig op te trekken. Ook tarieven voor inwoners moeten worden aangepast aan de huidige aankoopprijzen voor columbaria, urnenvelden….

011 Belasting administratieve stukken – wijziging.
Het afleveren van allerhande administratieve stukken brengt zware lasten mee voor de gemeente. Het is aangewezen hiervoor van de belanghebbenden een belasting te vorderen.

012 Belasting ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen – goedkeuring.
De heffing van gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verwaarlozing van woningen en gebouwen is niet meer wenselijk ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie van 24 mei 2012 dat gemeentelijke opcentiemen op een belasting die het KI als berekeningsgrondslag neemt, strijdig acht met artikel 464, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. De verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van de gemeente moet voorkomen en bestreden worden en dus kan de gemeente derhalve een eigen belasting vestigen op de verwaarloosde woningen en gebouwen en op de ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen.

013 Belasting ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen – goedkeuring.
De gewestelijke leegstandsheffing werd afgeschaft en de gemeenten zijn nu zelf verantwoordelijk voor de eventuele heffing van een leegstandsbelasting. Het leegstandsregister wordt door de gemeente bijgehouden en bevat een aantal inschrijvingen in het register.

015 Retributie voor buitenschoolse kinderopvang – wijziging.
Aanpassing ingevolge het bestuursakkoord. Dit voorziet in een uitbreiding met een kwartier van de kosteloze opvang voor en naschools.

017 Cultuurcentrum Coloma Inzetten van vrijwilligers Vaststellen modaliteiten – goedkeuring
De gemeenteraad van 1 augustus 2006 heeft zich principieel akkoord verklaard met het inzetten van vrijwilligers en de modaliteiten vastgesteld. Voor het helpen organiseren van culturele activiteiten (optreden, een toneelstuk, een vernissage van een tentoonstelling, een film,…) kan eveneens beroep worden gedaan op vrijwilligers. De taken, die aan deze vrijwilligers kunnen toevertrouwd worden zijn onder andere ticketcontrole aan de ingang,
vestiaire, recepties tijdens vernissages, enzovoort. Deze vrijwilligers zullen eveneens ingezet worden om buiten de kantooruren (van maandag tot en met  vrijdag  van 16u00 tot 22u30, op zaterdag van 09u00 tot 15u00 en op zondag indien er activiteiten zijn) toezicht en aanspreekpunt te zijn voor de bezoekers van het kasteel Coloma. Als er geen activiteiten plaatsvinden in het kasteel Coloma, zal niemand voorzien worden en zal het kasteel gesloten zijn. Overeenkomstig de wet dd. 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, kan aan de vrijwilliger een onkostenvergoeding worden betaald.
De organisatie die beroep doet op een vrijwilliger is verplicht om de vrijwilliger te verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Daarenboven kunnen bijkomende verzekeringen worden afgesloten. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de vrijwilliger in het kader van de burgerlijke aansprakelijkheid en voor de lichamelijke ongevallen in het kader van de arbeidsongevallen te verzekeren en een onkostenvergoeding als volgt te betalen:
• 10 euro per prestatie en gratis toegang bij het helpen organiseren van culturele activiteiten (kaartjescontrole, recepties vernissages, het beheren van de vestiaire en andere diverse opdrachten) met een maximum van 75 prestaties per jaar
• 5 euro per uur bij het inzetten voor toezicht en aanspreekpunt in Kasteel Coloma met een maximum van 150 uren per jaar.

018 Oprichten nieuwe optie: beeldhouwkunst – goedkeuring.
De directie van de Leeuwse Kunstacademie, de heer Patrick HUYBRECHTS, vraagt om met ingang van volgend schooljaar een extra optie “beeldhouwkunst” te organiseren in de hogere graad. De academie zou zo een blinde vlek in het onderwijslandschap invullen. De aanvraag moest vóór 1 maart worden ingediend bij het agentschap voor onderwijsdiensten. Gelet op de uiterste termijn van indiening, is het college van 25 februari 2013 principieel akkoord gegaan om een extra optie beeldhouwkunst in de hogere graad op te richten. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan om met ingang van volgend schooljaar een extra optie “beeldhouwkunst” te organiseren in de hogere graad van de Leeuwse Kunstacademie en om akte te nemen van de indiening van de aanvraag bij het agentschap voor onderwijsdiensten.

026 Aankoop van vloerbeschermingsmatten en toebehoren Sporthal Ruisbroek
De beslissing houdende vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van vloerbeschermingsmatten en toebehoren Sporthal Ruisbroek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad
Raming : € 17.000,00 Kredieten voorzien op de buitengewone begroting – art. 76405/744/51
De opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Jong N-VA Zenneland brengt een bezoek aan de gemeenteraad.

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse Jong N-VA leden brachten op donderdag 28 maart een bezoek aan de gemeenteraad en werden daarbij verwelkomd en rondgeleid in het gemeentehuis door burgemeester Luc Deconinck.
2013-03-28-jong_nva_2
Eerder deze week werd reeds een bezoek gebracht aan de gemeenteraden van Halle en Beersel. De bedoeling is om jongeren in contact te brengen met de politiek en kennis te laten maken met de werking van de lokale gemeenteraden en schepencolleges. In Sint-Pieters-Leeuw werd het een leerrijke en geanimeerde gemeenteraadservaring, aldus de aanwezige Jong N-VA leden.
2013-03-28-jong_nva-_1