agenda: Sterzingen tvv Rainbow4kids

ZUUN: – op zondag 6 januari 2013 voor het begin van de eucharistieviering van 10.30 u. gaan wij, de kinderen van de Huppelhoek, zingen voor onze Keniaanse vriendjes.
2012-12-30-aankondiging-sterzingen

Met het geld dat we ophalen willen we er voor zorgen dat Mariana, Sherleen en Bwamrihi terug een heel jaar lang naar school kunnen
gaan en iedere schooldag een lekkere en gezonde maaltijd krijgen op de ‘Rainbow4kids’ primary school in Ukunda (Kenia) van juf Katrien.

Wij danken jullie op voorhand voor de steun.

Voor meer inlichtingen: Denise Danau (0495/32.37.41).
Meer info op de website van  Rainbow4kids


Beleidsplan Leeuwe 2020: schepen Gunther Coppens

2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020_bSINT-PIETERS-LEEUW:  – Donderdagmiddag 27 december 2012 stelde de toekomstige nieuwe coalitie, N-VA en CD&V, zijn bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw voor.

Vandaag lichten we uit dit plan de bevoegdheden van schepen  Gunther Coppens uit.

•Onderwijs en kunstonderwijs
•Bibliotheken
•Afvalbeleid, milieu en groen
.

Gunther-COPPENS_schepen_Sint-Pieters-LeeuwONDERWIJS
– Aandacht voor taal en diversiteit vanuit een positieve benadering
-In samenwerking met scholen een gezamenlijke visie ontwikkelen rond taal –> een activerend taalbeleid op school ook voor ouders
-Zo de gemeenschapsvormende kracht van de school benadrukken.
-Samenwerking tussen scholen van Sint-Pieters-Leeuw maximaal ondersteunen en faciliteren
-Een duurzame, ecologische en energiezuinige aanpak van de schoolgebouwen.
-Mobiliteit rondom de scholen verbeteren.
-Uitbreiding van voor- en naschoolse opvang teneinde ouders de kans te geven kinderen in een ruimere tijdspanne op school af te zetten en op te halen.

Fragment uit het bestuursakkoord: “Sint-Pieters-Leeuw telt een bijzonder groot percentage kinderen waarvan de thuistaal niet het Nederlands is. Tevens is er in de scholen in Ruisbroek, Negemanneke en Zuun een grote diversiteit vast te stellen. Diversiteit en aandacht voor taal moet, zowel door leerkrachten, directie, kinderen en ouders, in een positief verhaal worden ingeschreven. Het zal ook de sociale ongelijkheid maximaal tegengaan. Hierbij mag de socialiserende functie van de school niet miskend worden.
De school moet maximaal haar rol spelen als ontwikkelaar en hefboom voor het versterken van het gemeenschapsgevoel. Projecten zoals bijvoorbeeld de huiswerkbegeleiding zullen in dit kader worden geëvalueerd en waar mogelijk verlengd of opgestart. Deze visie zal in de mate van het mogelijke koepeloverstijgend zijn.

KUNSTONDERWIJS
-Onderzoek naar een eigen academie woord, dans en muziek.
-Een verdere versterking van de wijkfilialen.

Fragment uit het bestuursakkoord: “In de conceptnota ‘Inhoudelijke Vernieuwing Deeltijds Kunstonderwijs’ wordt door de Vlaamse minister van Onderwijs, aangedrongen op een “hybridisering” van de verschillende richtingen van het DKO. De oprichting van een eigen academie woord, dans en muziek zal daarom worden onderzocht en indien (budgetair, gebouwen, personeel) haalbaar zal een dergelijke academie worden opgezet.
Een verdere versterking van de wijkfilialen zal ondersteund blijven. Waar mogelijk zal een eigen gebouw/stek (wat ook een gedeelde plek kan zijn) worden gezocht.”

BIBLIOTHEEK
-Modernisering en evaluatie digitalisering van de bibliotheek.
-Evaluatie en oriëntering van de filialen.
-Vernieuwde aandacht voor heemkunde en roerend erfgoed.

AFVALBELEID
-aanpassing van het huidig afvalbeleid aan het nieuwe afvaldecreet (1 juli 2013).
-De netheid van de openbare ruimte en de strijd tegen sluikstorten worden prioritaire beleidspunten. We maken een plan van aanpak op per wijk.
-Een frequent en efficiënt reinigingsbeleid waarbij we het nodige modern materieel zullen inzetten en waarbij de wijkteams en de buurtraden hun rol zullen spelen.
-Toepassen van GAS-boetes bij niet naleven van de openbare netheid.

Fragment uit het bestuursakkoord:”Het nieuwe afvaldecreet wordt tegen 1 juli 2013 geïmplementeerd vanuit de filosofie dat de vervuiler betaalt, met behoud van het principe dat een deel van de kosten wordt gedekt door algemene bijdragen, en een ander deel gerelateerd is aan hoeveelheid (bvb door betaling per zak, zoals nu). Het containerpark wordt betalend, conform het decreet. De te betalen prijs mag echter geen drempel vormen voor inwoners om van het containerpark gebruik te maken. Uniformisering met de omliggende gemeenten wordt daarom nagestreefd.

MILIEU EN NATUUR
-Verdere ondersteuning van de Leeuwse natuurverenigingen bij onderhoud en inrichting van de bestaande natuurreservaten.
-Samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland/Zennevallei, met de Vlaamse Landmaatschappij en Provincie Vlaams-Brabant om landschapsprojecten te realiseren.
-energiebewust gemeentebestuur

Feestbussen 170 en 172 op oudejaarsnacht

feestbus-De-LijnSINT-PIETERS-LEEUW: – Feestbussen van De Lijn voor veilige feesten op 31 december 2012.

Wilt u het nieuwe jaar inluiden op een veilige en leuke manier? Beseft u ook dat feestvieren en autorijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie niet samengaan en zeker niet op oudejaarsavond? Dan bieden de provincie Vlaams-Brabant en De Lijn Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op 31 december een vlot en veilig vervoersalternatief.

Met een speciaal oudejaarsnachtbiljet van 3 euro kan men de hele nacht lang onbeperkt reizen.
En ook op Nieuwjaarsdag kan men met dit biljet de bus nog nemen.

Feestbus 170:
rijdt tussen Halle en Brussel-Zuid, met verschillende haltes in Sint-Pieters-Leeuw, waaronder het Vlaams Trefpunt Laekelinde.
Feestbus 172:
gefinancierd door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, zorgt voor vlotte aansluitingen op de feestbus 170.
Deze lokale lijn verbindt Lennik, Vlezenbeek, Sint-Pieters-Leeuw Centrum, het Vlaams Trefpunt Laekelinde, Lot en Ruisbroek.

“Wie op oudejaarsavond op een veilige wijze wil gaan feestvieren op oudejaarsavond kan dankzij de feestbussen van De Lijn kiezen uit 31 busverbindingen in Vlaams-Brabant. Daarnaast bieden 21 gemeenten nog extra lokaal vervoer aan voor verplaatsingen dicht bij huis“, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

2012-12-31-ritschema-feestbus-170 2012-12-31-ritschema-feestbus-172

 

Beleidsplan Leeuwe 2020: schepen Lucien Wauters

2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagmiddag 27 december 2012 stelde de toekomstige nieuwe coalitie, N-VA en CD&V, zijn bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw voor.

Vandaag lichten we uit dit plan de bevoegdheden van schepen  Lucien Wauters uit.

•Gemeentelijke gebouwen
•Nutsvoorzieningen
•ICT en Tewerkstelling
•Volksgezondheid en welzijn

Lucien-WAUTERS_schepen_Sint-Pieters-LeeuwGEBOUWEN – PATRIMONIUM
•Ontwikkeling van een globale visie op verschillende uitdagingen inzake gemeentelijke gebouwen
–> nieuwe bestemmingen
–> verkoop vastgoed zonder bestemming
•Energiebesparende maatregelen in onze gemeentelijke gebouwen (zonnepanelen)

Fragment uit het bestuursakkoord: “ De energiezuinigheid van de gemeentelijke gebouwen blijft een prioriteit . Er wordt actief gewerkt aan energiebesparing in de gemeentelijke gebouwen inclusief eventuele investeringen in zonnepanelen.
Er zijn verschillende uitdagingen betreffende :- de herhuisvesting en/of de uitbreiding van lokale dienstverlening
– gebouwen die herbestemd werden – het beheer en/of het behoud van gemeentelijke gebouwen.
Dit impliceert het globaal herbekijken van het gemeentelijk vastgoedpatrimonium en het uitwerken van een globale visie tegen eind 2013.

ICT
•E-loket maximaal toepassen (cfr digitale handtekening)
•Gemeentelijke website verder uitbouwen om informatie naar de bevolking te verbeteren en actueel te houden
•WIFI-omgeving invoeren in publieke ruimten
•Digitale toepassingen optimaliseren en uitbreiden

NUTSVOORZIENINGEN
•Verder investeren in openbare verlichting en ondergronds brengen van het laagspanningsnet
•Goede opvolging van de werken van nutsmaatschappijen en coördinatie van de uit te voeren werken
•Voorbereiding van de ontbinding van de IWVB
•Nauwe samenwerking en opvolging van Vivaqua