Dat Goed Gevoel nieuw radio programma op Stadsradio Halle

Den-BraillardREGIO: – Op vrijdag 4 januari 2013 start Stadsradio Halle op 105.6 fm. met een nieuw programma: “Dat Goed Gevoel” met Ben Braillard. 

Van welke plaat krijgt u een goed gevoel?
Welk Nederlandstalig nummer of welke oldie maakt u blijgezind?
Laat het ons weten via ben@stadsradio.be  en luister op vrijdag tussen 10 en 12 naar “Dat Goed Gevoel”!

Want ook in 2013 is Stadsradio Halle uw goed gevoel radio.
Prettig eindejaar!

Meer info: www.stadsradio.be

Beleidsplan Leeuwe 2020: schepen Marleen De Kegel

2012-12-27-persvoorstelling_Lewe-plan-2020_bSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagmiddag 27 december 2012 stelde de toekomstige nieuwe coalitie, N-VA en CD&V, zijn bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw voor.

Vandaag lichten we uit dit plan de bevoegdheden van schepen  Marleen De Kegel uit.

•Vlaams beleid, integratie- en inburgering
•Gelijke kansen
•Toerisme
•Ontwikkelingssamenwerking en stedenbanden

Marleen-DE-KEGEL_schepen_Sint-Pieters-LeeuwVLAAMS BELEID EN INBURGERING
•Inburgering en taalverwerving = transversaal beleid:
–> Onderwijs, cultuur, jeugd, sport, lokale economie, welzijn, sociale zaken en OCMW
–> samenwerking en sensibilisering over al deze diensten heen
•Cel vlaams beleid en inburgering uitbouwen
•Individuele opvolgingstrajecten
•Maximaal inspelen op taalpromotie-intiatieven van vzw ‘De Rand’, provincie Vlaams-Brabant enz…
•Sensibilisering nieuwe inwoners, administraties, handelaars om steeds het Nederlands als voertaal te gebruiken
•Nederlands straatbeeld actief promoten

Fragment uit het bestuursakkoord: “ Vlaams beleid is hierop gericht via een taalverwervings- en inburgeringsbeleid. Het wordt gevoerd conform de “leidraad voor een goed Vlaams beleid” opgesteld door de Vlaamse overheid.
Dit wordt in het beleid concreet gemaakt met de volgende punten:
— Creëren van een “Cel Vlaams beleid en inburgering” bestaande uit 2 voltijdse medewerkers, waaronder de inburgeringsambtenaar, binnen de huidige personeelsformatie
— Inburgering en taalverwerving op alle niveaus. De bevoegde schepen moet daartoe kunnen overleggen met collega’s van onderwijs, cultuur, jeugd , sport, lokale economie, welzijn en OCMW
— Nieuwe inwoners krijgen een onthaalpakket op maat, met o.m. verwijzing naar het aanbod van cursussen Nederlands.
— taalafspraken binnen de administratie worden verder uitgevoerd en opgevolgd.
— Initiatieven tot taalverwerving en inburgering door verenigingen en vrijwilligers worden ondersteund en gestimuleerd.
— De nieuwe inwoner wordt er bij contacten steeds aan herinnerd dat de kennis van het Nederlands noodzakelijk is voor zijn functioneren in de gemeente.
— Het buurthuis in Ruisbroek wordt verder uitgebouwd als inburgeringsproject
– Activeren en sensibiliseren van de inwoners en handelaars om steeds het Nederlands als voertaal te gebruiken.
– Nederlands in het straatbeeld: aanschrijven en opvolgen van handelaars die tweetalige boodschappen verspreiden;
– maximale samenwerking met VZW ‘De Rand’, provincie Vlaams-Brabant en andere overheden voor alle initiatieven in verband met taalpromotie en taalverwerving;

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
•sensibilisering en participatie van de burger
•De gemeente kiest voor duurzaamheid, lokale producten en eerlijke handel.
•Steun aan kleinschalige projecten die een band hebben met onze gemeente.
•De werkgroep ontwikkelingssamenwerking wordt omgevormd tot een adviesraad
–> GROS : Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

GELIJKE KANSEN
Ons doel is iedere Leeuwenaar alle troeven te geven om zich waar te maken.
•Toegankelijkheidsbeleid voeren.
•Begeleiding voor anderstaligen en kansarmen.
•Meldpunt voor discriminatie bij de dienst integratie verder uitbouwen.
•Pestgedrag voorkomen en aanpakken.
•Respect voor ieders geaardheid, afkomst en beperkingen.

TOERISME
Onze grootste toeristische troef is de rozentuin van Coloma.
–> toeristische attractiepool optimaal uitspelen en benutten
•Uitbouw van een volwaardige toeristische dienst.
•Samenwerking verderzetten met de partners van het Pajottenland en de Zennevallei, Bos en groen, de provincie Vlaams – Brabant.
•Promotie van streekproducten en plattelandstoerisme.
•Werkgroep toerisme opnieuw activeren om nieuwe contacten te leggen.

STEDENBANDEN EN INTERNATIONALE SAMENWERKING
•Informatie – en projectuitwisselingen tussen onze gemeente en andere Europese gemeentes.
•Werkgroep creëert draagvlak en participatie van de burger.
•Project met Altenahr rond WOI.
•Aandacht voor de Europese gedachte en inspelen op subsidies voor Europese projecten.

inschrijven voor Spaanse les voor beginners in dienstencentrum Meander

ZUUN: – Woensdag 9 januari 2013 om 13.00 uur start in het lokaal dienstencentrum Meander een cursus Spaans voor beginners.

De lessen gaan door telkens op woensdag van 13u tot 15u. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
De prijs voor de cursus van januari tot juni bedraagt € 37,50 voor inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en € 60 voor niet-inwoners.
De lessen worden gegeven door onze gemotiveerde leraar Alberto.

Leer je graag een woordje Spaans spreken in een ontspannen sfeer? Schrijf je dan zeker in!
Wenke Peetroons, centrumverantwoordelijke, wenke.peetroons@ocmwspl.be 02 370 88 80

Dienstencentrum Meander is gelegen aan de Welzijnsweg 2 (inrit langs de Jan Vanderstraetenstraat 273) in Zuun.

 

Beleidsplan Leeuwe 2020: schepen Luc Van Ruysevelt

2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020_bSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagmiddag 27 december 2012 stelde de toekomstige nieuwe coalitie, N-VA en CD&V, zijn bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw voor.

Vandaag lichten we uit dit plan de bevoegdheden van schepen Luc Van Ruysevelt uit.

•Markten, kermissen en foren
•Lokale economie
•Senioren
.

Luc-VAN-RUYSEVELT_schepen_Sint-Pieters-LeeuwLOKALE ECONOMIE EN MARKTEN
•Verdere uitbouw lokale handelsverenigingen stimuleren en ondersteunen in alle wijken
•bestaande markten en jaarmarkten behouden en organisatie nog verbeteren en verfijnen.
•Bestaande bedrijvensites optimaliseren en lege sites herwaarderen
•ondernemingsloket voor begeleiding van startende ondernemers

SENIOREN
•Dienstencentrum en serviceflats aan de Rink (PPS)
•Subsidies aan seniorenbonden op huidig niveau houden
•Seniorenfeest behouden
•Uitbreiding sportaanbod voor senioren vooral aanleg petanquebanen en joggingsparcours

Fragment uit het bestuursakkoord: “De bedoeling is om een dienstencentrum alsook serviceflats aan de Rink te creëren. Er zal worden onderzocht of de site Wilgenhof hiervoor kan worden gebruikt. In de dienstencentra zal het sportaanbod voor senioren verder ondersteund worden. “