notificatieplatform Sint-Pieters-Leeuw: foutje in afvalkalender 2013

2012-12-27-Notify-Me-SPLSINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds 26 september beschikt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw over een notificatieplatform om de inwoners van de gemeente op een snellere en efficiëntere manier te kunnen informeren via SMS en mail.

Vanavond werd een  bericht verstuurd om een fout in de afvalkalender van 2013 te melden.

De afvalophaling van restaval en GFT voor de sector Rink en Zuun West heeft plaats op woensdag 2 januari 2013 en niet op 1 januari zoals foutief vermeld staat op de afvalkalender.

Inschrijven op notificatieplatform Sint-Pieters-Leeuw:
De mailberichten zijn gratis. Voor de sms-berichten bied de gemeente een gratis standaardpakket aan, voor bepaalde informatie betaalt men 0,20 euro per sms.

Voorlopig ziet het aanbod er als volgt uit:

  • Nuttige informatie (gratis) = nuttige informatie en aankondigingen van informatiemomenten en dergelijke.
  • Noodinformatie (gratis) zoals waarschuwingen bij noodsituaties in uw buurt, over de genomen maatregelen en eventuele aanbevelingen.
  • Wegenwerken in de buurt (gratis).
  • Afvalophaling zoals onverwachte wijzigingen van de ophaling (gratis);
    ophaling grof vuil (0,20 euro/sms); ophaling glas (0,20 euro/sms) en ophaling papier en karton (0,20 euro/sms).

Inschrijven op deze dienst kan via de link: http://spl.notifyme.be/ .
Vul het registratieformulier in en selecteer de categorieën waarvan u op de hoogte wil gehouden worden.

Meer info: dienst Communicatie, Informatie en Documentatie Sint-Pieters-Leeuw
02 371 63 21 – info@sint-pieters-leeuw.be

Nieuwe infrastructuur Laekelinde officieel geopend

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 10 oktober werd de infrastructuur van Laekelinde ingehuldigd (zie artikel). Vanavond werd de nieuwe infrastructuur geopend in aanwezigheid van vertegenwoordigers van SK Leeuw.
2012-12-27-inhuldiging_Laekelinde_SK-Leeuw

Het nieuwe gebouw omvat 8 kleedkamers, een kantine, een vergaderlokaal, technische- en bergruimte en de nodige sanitaire voorzieningen. Daarnaast werd ook achter de fuifzaal een backstage (polyvalente ruimte) voorzien.
2012-12-27-Laekelinde-SK-Leeuw_anim
Schepen Jos Speeckaert: “ Niet tegenstaande deze infrastructuur nog niet volledig af is hield het huidige bestuur er aan om de opening toch nog tijdens deze legislatuur te laten plaats vinden. SK Leeuw staat uiteraard te popelen om de sleutels van de kantine en kleedkamers te krijgen. Zonder tegenslag zal dit in de komende dagen gebeuren.”

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “De laatste weken hebben deze werken schepen Jos Speeckaert slapeloze nachten opgeleverd. In plaats dat alles in een stroomversnelling kwam, kwam alles in een vertraging terecht. Wij zagen de bui al hangen dat dit niet afgewerkt werd binnen de beloofde termijn. En het hele bestuur is wel degelijk verveeld met deze situatie, zeker naar SK Leeuw toe.
Maar Jos zou Jos niet zijn als hij niet zei: ‘ik ga mij daar eens serieus tegen zetten’ en inderdaad met de hulp van de mensen van de sportdienst, met Eric Stiens en met Walter Van Der Sype hebben zij de architecten als de aannemers meerdere keren ter verantwoording geroepen. En met succes.  Nu zeggen we in ieder geval eind goed al goed. En wensen wij u allen voor het volgend jaar veel sport vreugde voor de club.”

 

 

Beleidsplan Leeuwe 2020: Burgemeester Luc Deconinck.

2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020_bSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagmiddag 27 december 2012 stelde de toekomstige nieuwe coalitie, N-VA en CD&V, zijn bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw voor.

Vandaag lichten we uit dit plan de bevoegdheden van burgemeester Luc Deconinck uit.
• Algemene coördinatie
• Algemene en integrale veiligheid
• Politie, brandweer en civiele bescherming
• Public relations en communicatie
• Bevolking, burgerlijke stand en begraafplaatsen
• Juridische zaken
• Ruimtelijke Ordening en stedenbeleid
• Huisvesting en grondbeleid

Luc-DECONINCK_burgemeester_Sint-Pieters-LeeuwOPEN EN BURGER NABIJ BELEID
• inspraak – via gemeenteraad en commissies (van 8 naar 6)
– herdynamiseren adviesraden
– betrekken bevolking : infovergaderingen (vroegtijdig)
• hervorming klachtenbehandelingsprocedure : betere registratie, betere opvolging, inhoudelijke beoordeling van het antwoord door informatieambtenaar onder bevoegdheid burgemeester
• grondige actualisering website : acutele en volledige informatie
• hervorming info-Leeuw
• deontologische code schepenen
politie en veiligheid
• behoud van een volwaardig wijkpolitiekantoor in Zuun (voor dringende interventies)
• in Lemanstraat (tenzij andere locatie in de nabijheid)
• beheer strafregister : overhevelen naar gemeente
• wijkpolitie versterken (“blauw meer op straat”)
• camerabewaking op gevoelige plaatsen
• streng optreden tegen overlast (sluikstorten, wildparkeren…)
• GAS-boetes worden daartoe ingezet

Luc Deconinck: ” In de wijk Zuun wordt een volwaardige politiepost behouden. Hiervoor wordt inspiratie gezocht in het model van de “KOBAN”, dat is een Japanse term voor een kleine structuur, een wijkpolitiekantoor met een beperkte bemanning, die zich bezighouden met de dagdagelijkse problemen van hun sector (in casu Zuun, Negenmanneke, Ruisbroek) met inbegrip van een interventieploeg. Zij kennen de sector door en door, staan zeer dicht bij de dagelijkse problemen van hun gebied en kunnen snel ingrijpen. Ook de burger kan voor zijn gewone contacten met de politie terecht op deze politiepost. In afwachting van een mogelijke andere locatie in Zuun wordt deze politiepost behouden in het huidige gebouw aan de Generaal Lemanstraat. Dat gebouw wordt dus niet verkocht, tenzij in de buurt een andere locatie gevonden wordt die beter of even goed beantwoordt aan de noden van deze lokale politiepost. “.
De nieuwe burgemeester laat ook weten dat hij de mogelijke vrijwillige politiefusie met Halle, Beersel en Dilbeek kritisch zal bekijken.
Luc Deconinck: ” Het voorbereidend traject in verband met een eventuele fusie met één of meer aangrenzende politiezones zal grondig geëvalueerd worden. Voorwaarde is dat een fusie niet mag leiden tot vermindering van de dienstverlening op het grondgebied van de gemeente, noch tot verhoging van de financiële last voor de gemeente. Er zal ook nagegaan worden of de beoogde synergieën en schaalvoordelen bereikt kunnen worden door een intensieve samenwerking/associatie met één of meer van die buurgemeenten.”

wijkwerking uitbouwen
• oprichting wijkteams en buurtraden
• wijkteam : samenwerking tussen personen die ambtshalve vaak op het terrein actief zijn (vb wijkagenten, straatvegers, straathoekwerkers, integratie-ambtenaar, technische dienst, sociale begeleiders) en die verantwoordelijkheid opnemen voor de wijk (waarnemers- en toezichtsfunctie)
• buurtraad : lokaal overleg met vrijwilligers uit de wijk : klankbord voor het wijkteam – ideeën – klachten – vrijwilligerswerking
• start pilootproject op korte termijn in Ruisbroek (wijkteam)

RUIMTELIJKE ORDENING
• ontvoogde gemeente worden (toekenning bouwvergunningen)
• open ruimte bewaren
• behoud twee woonlagen (vermijden appartementsblokken)
• reconversie oude bedrijfspanden
• nieuwe woningen : in principe 2 parkeergelegenheden
• dorpskernvernieuwing Ruisbroek (Kerkstraat, ACV-site – 2 ha)
• Wilderveld : er komt een nieuw RUP : na overleg met bevolking en meer aansluitend bij advies Gecoro

Luc Deconinck: “Het RUP Wilderveld wordt niet behouden zoals het werd goedgekeurd . Een nieuw RUP zal worden opgemaakt in overleg met de plaatselijke gemeenschap en rekening houdende met de adviezen van de GeCoRo. We ijveren er ook voor dat het voetbalveld als groene long bewaard blijft in de wijk en ook dient voor openbare gemeenschapsvoorzieningen.”

WONEN
• uitbouwen lokaal woonoverleg – lange termijnwoonprogrammatie op basis van (interne) woonbehoefte (met Halle)
• sociale woningen : behalen van bindend sociaal objectief in 2023 (niet méér) + evenwichtige spreiding over de deelgemeenten
• doelgroepenwoningen : ouderen, serviceflats, zorgwoningen, kangoeroewonen
• leegstand en verkrotting bestrijden (leegstandsheffing invoeren vanaf 2013 en opvolgen)
• decreet wonen in eigen streek maximaal toepassen
• samenwerking met Vlabinvest – taalbereidheidsvoorwaarde

Leeuwe-plan 2020 voor SINT-PIETERS-LEEUW

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 beslisten N-VA en CD&V in Sint-Pieters-Leeuw samen een bestuursmeerderheid te vormen voor de periode 2013-2018.

Beide partijen werkten de voorbije twee maanden aan een bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw. Men ging zelf 2 dagen op conclaaf om tot een “Leeuwe-plan 2020 – moedig en realistisch” te komen.
In primeur voor de regio wordt dit bestuursakkoord ook publiekelijk gemaakt.
2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020

Dit document legt de hoofdlijnen van het beleid vast dat beide partijen samen zullen voeren in de periode 2013-2018. Het akkoord vormt zo ook de basis van het beleidsplan voor de gemeente (periode 2014-2019) op te stellen in de loop van 2013, conform de regelgeving inzake de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Het beleidsplan zal ook te raadplegen zijn op de sites van beide partijen.

2012-12-27-persvoorstelling_Lewe-plan-2020_b

De volgende dagen zullen we u op deze site het bestuursakkoord voorstellen aan de hand van de bevoegdheden per schepen.

 

Algemene beleidsbenadering 

1.a – Een open en burgernabij beleid

N-VA en CD&V kiezen voluit voor een open en modern beleid. Het wordt concreet ingevuld in constructieve dialoog met de gemeenteraad en de andere organen en belanghebbenden. Het bestuursakkoord wordt daarom ook openbaar gemaakt.

De inspraak wordt in een vroeg stadium georganiseerd zodat bij de uitstippeling van het beleid daadwerkelijk met het resultaat ervan rekening kan houden. Deze inspraak gebeurt via de geëigende organen (de gemeenteraad, de commissies van de gemeenteraad, de gemeentelijke adviesraden) maar ook door het rechtstreeks en vroegtijdig betrekken van de inwoners.

Naast een correcte toepassing van de wettelijk verplichte inspraakprocedures en van de regels inzake openbaarheid van bestuur, zullen ook de gemeentelijke info-kanalen ruim informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Deze beleidsnota zal voor wat de betrokken beleidsdomeinen betreft ter advies voorgelegd worden aan de betrokken raden en/of commissies en openbaar gemaakt worden.

Ook de gemeentelijke administratie wordt actief bij de beleidsvoorbereiding betrokken. De inspiratienota opgesteld door de administratie is een waardevolle aanzet. Nauw overleg tussen de burgemeester, het college, het MAT (Management Team) en de verschillende afdelingshoofden zal er voor zorgen dat de beleidskeuzes breed gedragen worden binnen de gemeentelijke organisatie.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de politiek om na een open en democratische inspraak en na zorgvuldige afweging van de individuele en maatschappelijke belangen die in het geding zijn, daadkrachtige beslissingen te nemen. Eens deze afweging gebeurd is zullen de beslissingen snel en efficiënt omgezet worden.

De klachtenbehandelingsprocedure wordt geactualiseerd en omgevormd tot een ombudsfunctie. Hierbij is noodzakelijk dat alle klachten (ook telefonische) worden geregistreerd, effectief opgevolgd en dat het gevolg dat aan een klacht werd of wordt gegeven wordt geëvalueerd door de verantwoordelijke informatieambtenaar, met terugkoppeling naar het college.

1.b – Een beleid gericht op de gemeentelijke kerntaken

De burger is terecht veeleisend ten opzichte van de overheid. Hogere overheden schuiven taken af naar de gemeenten (vaak zonder bijhorende middelen), burgers verwachten steeds meer dat de overheid alle problemen kan en moet oplossen. De gemeentelijke overheden worden vaak overbevraagd.

Het is daarom belangrijk dat het beleid zich toespitst op de kerntaken van de gemeentelijke overheid.

De kerntaken zullen in het raam van de BBC nader gedefinieerd worden, maar omvatten in elk geval :
– zorg voor het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente : we blijven investeren in een efficiënt en goed onderhouden wegennet, openbare infrastructuur en gebouwenpatrimonium voor de gemeentelijke dienstverlening;
– veiligheid, netheid en openbare orde;
– mobiliteit en verkeersveiligheid op het grondgebied van de gemeente : we kiezen voor traag verkeer in de dorpskernen en landelijke wegen, vlot verkeer op de grote verkeersassen;
– ruimtelijke ordening (wonen, werken en open ruimte);
– gemeenschapsbevordering : alleen wanneer mensen met elkaar verbonden zijn kan er sprake zijn van een echte gemeenschap. Het in stand houden en bevorderen van de lokale gemeenschapsbanden tussen de bevolking beschouwen we als een kerntaak. Daartoe behoren het bevorderen van : het verenigingsleven, cultuur, sport en ontspanning, seniorenbeleid, jeugdbeleid, lokaal onderwijs, kinderopvang, buurtwerking, integratie en inburgering, taalverwerving enz…Privaat initiatief wordt op al deze domeinen zoveel mogelijk ondersteund, het bestuur neemt in principe slechts zelf initiatief wanneer private initiatieven uitblijven of wanneer er een dwingende noodzaak bestaat;
– het uitstralen en actief bevorderen van het Nederlandstalig karakter van de gemeente ;
– een sociaal beleid, dat in hoofdzaak gericht is op een efficiënte persoonsgerichte dienstverlening via het OCMW – op maat van de hulpbehoevende en gericht op zelfredzaamheid – en een gericht sociaal woonbeleid.
– efficiënte en toegankelijke gemeentelijke diensten;

1. c – Een beleid gericht op

– actief burgerschap in deze Vlaamse gemeente
– gesteund op vrijheid en verantwoordelijkheid

De gemeentelijke overheid kan en moet niet alle problemen oplossen. Elke burger draagt ook mee verantwoordelijkheid voor zijn omgeving en zijn leefgemeenschap.

De actieve inbreng van de burger (o.m. via het verenigings- en gemeenschapsleven in de ruime zin) zijn essentieel om de gemeenschap leefbaar te houden.

Onze gemeente heeft te maken met een grote toevloed van nieuwe inwoners van heel diverse origine.

Een open en verdraagzame samenleving veronderstelt dat elk individu vanuit zijn positie zich verantwoordelijk opstelt en bijdraagt tot die samenleving, in de eerste plaats door het aanleren van de Nederlandse taal : taal verbindt ons allemaal.

Het lidmaatschap van onze gemeenschap opent rechten, maar brengt ook plichten met zich mee.

Het bestuur wil binnen zijn bevoegdheid deze beide zijden van de medaille meer op elkaar afstemmen. Wie aanspraak maakt op rechten dient ook aan te tonen dat hij zijn plichten nakomt en zijn verantwoordelijkheid opneemt.

We rekenen het tot onze plicht om mensen in nood en sociaal zwakkeren bij te staan en te begeleiden, niet alleen om hun nood te lenigen, maar vooral ook om hen structureel uit hun problemen te helpen en, binnen hun mogelijkheden, actief deel te laten nemen aan de gemeenschap.

agenda: NYE @ JH Twidrio

2012-12-31-fuif-JH-TwidrioSINT-PIETERS-LEEUW: –  Naar jaarlijkse gewoonte organiseert jeugdhuis Twidrio een oudejaarsfuif op 31 december 2012.

Vanaf 21.00 uur is iedereen welkom op haar New Year’s eve.
Deze vindt plaats in Laekelinde, Lotstraat 6 in Sint-Pieters-Leeuw.

Laat het bier en de cava maar rijkelijk vloeien op deze avond want er zijn bussen die jullie van en naar het jeugdhuis zullen vervoeren. Voor de Bob’s onder ons voorzien wij genoeg frisdrank en water, geen nood. Trek alvast jullie feestmutsen en dansschoenen aan want met DJ’s als Blowrent, Deejay Vega, DJ Low-Key en DJ Mazzletov zal er gefeest en gedanst worden tot in de vroege uurtjes!

GRATIS INKOM !

  • 21-23: Blowrent (Twidrio Resident, Konkrete Kaos, Leeuw Rinkt, Summer Vibes, Snoopify,…)
  • 23-01: Deejay Vega (Needs no introduction: Mekitburn, Don’t Hype, Inc’Rock, Rits Café, Dig It Up, Lionair)
  • 01-03: DJ Low-Key (Konkrete Kaos, Snoopify, Leeuw Rinkt,…)
  • 03-05: DJ Mazzletov (Noxx, Club Exquis, Dansbaar, Kerstfuif, Lionair, KeltureClub,…)