Maggie De Block: locatie open terugkeercentrum nog niet beslist

NEGEMANNEKE / BELGIË: – Staatssecretaris voor Asiel en migratie Maggie De Block laat weten dat er nog geen beslissing genomen is voor de locatie van een open terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze wordt pas over enkele weken genomen.

Op de shortlist van mogelijke locaties voor een open terugkeercentrum staat nog steeds het voormalige rusthuis Atlantis op de hoek van Sint-Stevensstraat en de Bergensesteenweg (rechtover de mediamarkt) in Negenmanneke.

Maggie De Block: ” Wij gaan zeker een open terugkeercentrum maken want dat is echt een deel van ons beleid. Maar alleen is het zeker nog niet geweten waar het open terugkeercentrum gaat komen.
Er is een lijst gemaakt door mijn voorganger en de dienst vreemdelingenzaken. En inderdaad één van de plaatsen die daar op staat is Sint-Pieters-Leeuw.
Maar wij gaan dat herbekijken vanaf het moment dat wij de nodige budgetten hebben voor een open terugkeercentrum te maken. Dat zal in de komende weken zijn. Vanaf dan kunnen wij beslissen waar het moet komen, hoeveel personeel er voor nodig is, hoeveel mensen we er voor enkele weken moeten opvangen enz.
dus elke locatie wordt bekeken welke gevolgen het heeft qua budget en de wijk waar het komt. Dus ik ga niet voorop lopen op de feiten.”
.
Bedoeling is dat uitgeprocedeerden die een bevel kregen het grondgebied te verlaten in een open terugkeercentrum worden ondergebracht.
Tijdens hun verblijf van 30 dagen zullen ze er worden voorbereid op een vrijwillige terugkeer. Indien ze weigeren spontaan terug te keren, verhuizen ze naar een gesloten centrum.
Het centrum zou ressorteren onder de bevoegdheid van DVZ maar DVZ en Fedasil zullen samenwerken om te komen tot een geïntegreerd terugkeerbeleid.

agenda: Poppentheater Repelsteeltje

SINT-PIETERS-LEEUW: De Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw organiseert op donderdag 23 februari 2012 om 14.30 uur een voorstelling van poppentheater POPS met ‘Repelsteeltje’.

Doelgroep : kinderen tot 10 jaar.
Prijs: 3 euro
Locatie: Parochiecentrum Sint-Pieters-Leeuw (Rink), René Balléstraat 6
Contact: Marie-Jeanne Meert 02 377 19 44 louise.hublau@telenet.be

rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak: Pastoriegebouw Vlezenbeek is van gemeente

VLEZENBEEK – Een geschil dat meer dan 10 jaar loopt tussen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen uit Vlezenbeek over de pastorie in het dorp kreeg een uitspraak bij de 26ste kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Daar werd beslist dat het pasoriegebouw en bijhorende tuin, gelegen te Dorp 43 Vlezenbeek, wel degelijk gemeentelijke eigendom is. (Eindvonnis in eerste aanleg en op tegenspraak)

Meer info over de pastorie op Bouwkundig Erfgoed: http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/90897

gemeente geeft negatief advies Stedenbouwkundig attest perceel aan de Depauwstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het College van Burgemeester en Schepenen gaf maandag 20 februari 2012 een negatief advies ivm de aanvraag van Stedenbouwkundig attest voor een achterliggend perceel gelegen tussen de Depauwstraat en het Colomapark.

Advies stedenbouwkundige aanvraag J. Depauwstraat 106, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het standpunt van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 20/2/2012 van het stedenbouwkundig attest voor een perceel gelegen langsheen de J. Depauwstraat.

De beoordeling van het CBS, als uitvoering van art. 1.1.4 van de codex , is gebaseerd op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische en sociale gevolgen, houdt rekening met de volgende criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de VCRO:

– het ruimtegebruik en de bouwdichtheid: 10 wooneenheden op een perceel van 30 a 59 ca betekent een dichtheid van 30,6 wooneenheden/ha. Daar de bebouwing met 9 woongelegenheden in tweede orde wordt voorzien, daar de bouwdichtheid overdreven is voor een dergelijk ontsloten perceel, daar de bouwtypologie niet aanluit in zijn onmiddellijke omgeving, is de aanvraag niet in overeenstemming met de algemeen gangbare en stedenbouwkundig aanvaarde normen.

– visueel-vormelijke elementen: In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen meergezinswoningen (met platdak). Het gebouw vindt geen aansluiting met de verkaveling langs de Sint-Sebastiaanstraat. Dergelijke configuraties met een erfdienstbaarheid van doorgang hebben een ongunstig effect op het straatbeeld.

– het bouwen van woningen en het toelaten van een toenemende verharding zal wateroverlast met zich mee brengen.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag niet in overeenstemming is (of kan gebracht worden met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

Conclusie: het stedenbouwkundig attest werd negatief beoordeeld.
Martin Schoukens
Schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening