Controleactie garagebedrijven te Sint-Pieters-Leeuw

RUISBROEK / SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw voerde op 09.02.12 samen met de mlieuambtenaren van de gemeente en de dienst OVAM een controle uit in een aantal garagebedrijven. De controle kadert in het actieplan “Overlast” dat vermeld staat in het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw. Het actieplan voorziet zowel reactieve als pro-actieve controles.

Commissaris Christian Steens: “Naast de inbreuken op de milieuwetgeving is er ook vaak sprake van overlast door deze bedrijven. De garages storen in het straatbeeld door de vaak overvolle parkings; het af- en aanrijden van voertuigen met vreemde nummerplaten zorgen bij de bevolking voor een onveiligheidsgevoel. De voertuigen worden vaak op de openbare weg geplaatst en dit zonder in orde te zijn met inschrijving of verzekering van deze voertuigen.

Daarbij komt nog dat er soms ook gebruik wordt gemaakt van illegalen personen die tewerk gesteld worden in deze bedrijven, hetgeen met zich meebrengt dat de sociale en economische regelgeving met de voeten getreden wordt.

De controleactie is één van de luiken van een integrale aanpak van het probleem, Door deze multi-disciplinaire actie wil de politiezone Sint-Pieters-Leeuw de wildgroei een halt toeroepen en de situatie ter plaatse normaliseren.

De lokale politie en de milieuambtenaar gingen heden over tot de voorlopige bestuurlijke verzegeling van 1 pand in de deelgemeente Ruisbroek hetwelk over geen vergunning beschikte . Twee andere bedrijven langsheen de Bergensesteenweg dewelke niet in regel waren met de milieuwetgeving kregen een opmerking om zich te regulariseren.”

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

LDC Negenhof versierde cupcakes met kleuters

NEGENMANNEKE: – Tijdens de maand januari kregen de bezoekers van het Lokaal dienstencentrum Negenhof de kneepjes van het versieren van cupcakes aangeleerd. Vanmiddag gaven ze hun opgedane kennis door  aan de kleuters van de Sint-Stevenschool. Ze leerden de jonge ‘bakkers’ heel wat technieken bij.

 De kleutrers van de Sint-Stevenschool maakte echte kunstwerkjes van hun cupcakes.
Eén cupcake werd mooi ingepakt om thuis aan mama en papa te tonen wat ze gemaakt hadden. De rest werd zoals het grote koks betaamd geproefd en goed bevonden.
Centrumverantwoordelijke, Els Aerts :” Al verscheidene jaren werken we samen met de school uit de buurt. Enkele keren per jaar komt er een klas langs. Zo leren de kinderen reeds van jongs af waar het Lokaal Dienstencentrum is en samen met onze mensen organiseren we dan een hobby namiddag, of geven de leerlingen van het zesde leerjaar een voorstelling.”

Petra Clabots van het animatie-team vult aan: “ Ook onze senioren kijken steeds uit naar zo een namiddag. Samen met kinderen eens een hobby activiteit te doen, zoals vandaag met de kleuters is ook voor hen heel leuk.
Senioren die geen kleinkinderen hebben bloeien op zo een namiddag helemaal open daar ze zich samen met het jonge volkje kunnen amuseren.”

Als verassing kwam er nog een ‘piep klein konijntje’ langs voor de kleuters.
Buiten de cupcakes activiteit heerste er overal in LDC Negenhof een gezellige drukte.
Zo was er ook nog line-dance, kaarters, Rummikub en maakte men zich klaar voor de computerles.

 
Stap zeker eens binnen in LDC Het Negenhof.
Open van 10.00 uur tot 17.00 uur., Sint-Stevensstraat te Negenmanneke
Els Aerts, centrumverantwoordelijke, els.aerts@ocmwspl.be – 02 332 59 53

Schepen reageert op uitspraken Vlaams departement Ruimtelijke Ordening

SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije dagen was de Vlaamse overheid in de media verbaasd dat het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw in beroep gaat tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan die achter de Makro woonblokken met een hoogte tot 15m. voorziet (zie artikel 03/02/12).

Volgens Mie Van den Kerckhove, Persverantwoordelijke departement Ruimtelijke Ordening beslist de gemeente zelf over de bouwlagen op het terrein achter de Makro. Het GRUP laat in dit gebied maximum 2 bouwlagen met een dak toe. Het gemeentelijk of provinciaal niveau kan het aantal bouwlagen optrekken tot maximaal vijf op voorwaarde dat hiervoor een apart gemeentelijk RUP wordt opgemaakt. Dit veronderstelt een voorontwerp, een openbaar onderzoek, een verantwoording en goedkeuring door de gemeenteraad. Hier beslist Vlaanderen dus niet over, maar de gemeente zelf.

Schepen Openbare Werken, Ruimtelijke planning, Milieu, Martin Schoukens reageert hierop:
“Vooreerst wensen wij te benadrukken dat de reden van ons beroep tegen het VSGB o.m. is ingegeven door het feit dat de Vlaamse Minister bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, de heer Muyters NV-A, een deel van de open ruimte in onze gemeente, zijnde landbouwgebied, omzet naar woongebied. Dit druist in tegen de visie van onze gemeente. In ons Gemeentelijk Structuurplan hebben wij geopteerd om de open ruimte maximaal te vrijwaren (duurzame ruimtelijke ordening zoals decretaal bepaald werd in de Codex Ruimtelijke Ordening) en hebben wij meer bepaald voor dit gebied de bestemming zoals op het Gewestplan voorzien bestendigd nl. Landbouwgebied.
Dit gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd door alle overheden gunstig geadviseerd (ook door het departement van Ruimtelijke Ordening) en bij algemeenheid van stemmen door de Leeuwse gemeenteraad goedgekeurd.

Was het niet de bedoeling middels het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan afbakening “VSGB en aansluitende open ruimtegebieden” een halt toe te roepen aan de verdere verstedelijking van het buitengebied ? Mochten wij redelijkerwijze niet verwachten dat het VSGB het verder aansnijden van de openruimte door projectontwikkelaars resoluut tegen zou gaan ?

Wat de bouwhoogte betreft lezen we in de voorschriften gevoegd bij het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan afbakening “VSGB en aansluitende open ruimtegebieden”  in Artikel A4.2.4. : “ In de delen van een deelgebied die buiten het vastgelegd park gelegen zijn, kunnen eveneens wonen en aan het wonen verwante voorzieningen toegelaten worden. Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca en toeristische logies, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten,socio-culturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen.
Voor gebouwen gelden de volgende voorschriften:

– de maximale bouwhoogte in deelgebieden C, en D bedraagt 15 meter, inclusief schouwen, daken, masten, technische installaties en andere constructies;”

In Artikel A4.2.5. wordt vermeld dat: “ In de deelgebieden C en D wordt het aantal bouwlagen beperkt tot 2. Wanneer er een hellend dak met een helling tussen 30 en 60 graden op het gebouw wordt voorzien, mag in dit volume nog een derde bouwlaag worden voorzien, waarvan de nuttig te gebruiken hoogte niet hoger is dan 4,50 meter.”.

Het is typisch dat men in de voorschriften reeds afwijkingen mogelijk maakt, meer nog, wij lezen in hetzelfde artikel dat: “Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen kan op basis van het aantal bouwlagen in de omgeving en de bouwhoogte in de omgeving worden geoordeeld dat er meer of minder bouwlagen toegelaten kunnen worden.”.

Artikel A4.2.5 voorziet dat het toegelaten aantal bouwlagen door de gemeente of de provincie kan worden gewijzigd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Wanneer een gemeentelijk of provinciaal RUP wordt opgemaakt voor het verhogen van het toegelaten aantal bouwlagen mag het toegelaten aantal bouwlagen niet hoger zijn dan 5. Zolang de gemeente of provincie het aantal woonlagen niet verhoogt door de vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen binnen het toegelaten aantal bouwlagen maximaal 2 woonlagen worden toegelaten. Bijgevolg stellen dat de gemeente hierover autonoom beslist is intellectueel onjuist.

Laat het duidelijk zijn dat wij alles in het werk zullen stellen om bebouwing in deze nog open ruimte te voorkomen.

Art. 1.1.4. van de Codex Ruimtelijke Ordening is in onze gemeente géén dode letter. Dit artikel stelt dat” De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.”

Vlaams-Brabant, cijfers inburgering van 2011 bekend

VLAANDEREN / VLAAMS-BRABANT: – Na een sterk gestegen instroom in 2010 lijkt het aantal ingestroomde inburgeraars in 2011 te stabiliseren. Dat maakte Vlaams minister van Inburgering, Geert Bourgeois, vandaag bekend. In Gent, Antwerpen en Vlaams-Brabant stijgt de instroom nog wel, in de rest van het Vlaams Gewest is er voor het eerst sinds 2009 een daling genoteerd. De onthaalbureaus begeleiden almaar meer inburgeraars en ook het aantal behaalde inburgeringsattesten stijgt fors. De administratieve geldboete als spreekwoordelijke stok achter de deur blijkt haar effect niet te missen.

Helft van de nieuwkomers heeft Europese nationaliteit
De instroom wordt almaar meer ‘Europees’: 55 % van de instromers heeft een nationaliteit van een EU+ – lidstaat. In 2010 was dat nog 51 %.
Meer trajecten, meer attesten
Onder druk van de grote stijging in de instroom in 2010 hebben de onthaalbureaus zich prioritair op de groep van verplichte inburgeraars gericht. Die trend zet zich in 2011 verder. 78 % van alle inburgeraars die in het Vlaams Gewest een contract tekenden, waren decretaal verplicht om dat te doen. Samengeteld met de inburgeraars uit Brussel, is een derde van alle inburgeraars in Vlaanderen vrijwillig ingestapt in een inburgeringstraject.

Minister Bourgeois: “Het is duidelijk dat nieuwkomers inzien dat inburgering hen kansen biedt. Niet alleen krijgen mensen gedurende het inburgeringstraject veel waardevolle informatie aangereikt, ze leren Nederlands en ze worden begeleid om op zoek te gaan naar werk en deel te nemen aan de samenleving.”

Een stok achter de deur
Het administratief geldboetesysteem dat sinds mei 2009 in werking is, werpt zijn vruchten af. De onthaalbureaus telden 5.997 inbreuken in 2011. Slechts voor 66% van de gevallen was het nodig een effectieve ingebrekestelling te doen omdat de inburgeraar zich ondertussen in regel had gesteld of was verhuisd. 40 % stelde zich na het ontvangen van de ingebrekestelling in regel. Voor de overige dossiers wordt uiteindelijk in de helft van de gevallen een boete opgelegd. Bij de andere dossiers blijken inburgeraars ondertussen verhuisd naar het buitenland, is geen adres bekend of behoort de inburgeraar niet langer tot de doelgroep.

agenda: promofuif

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdag 10 februari 2012, jaarlijkse promofuif van Jeugdhuis Twidrio.

Wordt lid van Twidrio en ontvang:
* Respectpoints
* Gratis ingang tot de fuif
* Kortingen bij meerdere evenementen van het jeugdhuis (als het aangegeven is)
* Een gadget naar keuze
* Een welkomstpakket
* Een gratis drankje
Lid worden kost 5 euro.
Toegang tot de fuif zonder lidmaatschap kost 5 euro.

HEERLIJKE MUZIEK DANKZIJ:
* Konkrete Kaos
* Leakin Twins
* Supah Troopas feat. Goose ’n Diezel
* DJ Beire

agenda: eetfestijn

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het bestuur en de mandatarissen van open VLD – Sint-pieters-Leeuw hebben het genoegen u en uw familie uit te nodigen op hun ‘eetfestijn’.

Dat zal plaats hebben in feestzaal ‘De Paddestoel’ – Mekingenweg 146 (zijstraat van de Pepingsesteenweg)
Op zaterdag 11 februari 2012 dient men op van 18.00 tot 21.30 uur
En op zondag 12 februari 2012 van 11.30 tot 15.00 uur.
Kaarten met een verbruikswaarde van € 2,70 kunnen tegen € 2,50 besteld worden.