Regionale ICT kenniskring Pajottenland & Zennevallei

DILBEEK/SINT-PIETERS-LEEUW Onder impuls van de lokale ICT-dienst, had in Dilbeek het eerste ICT overleg tussen steden, gemeenten en OCMW ’s uit de regio “Pajottenland-Zennevallei” plaats. De Dilbeekse ICT-schepen Lies Vereecke mocht afvaardigingen uit Halle, Drogenbos, Liedekerke, Linkebeek, Roosdaal, Ternat, Sint-Genesius-Rode, Affligem, Beersel, Gooik, Sint-Pieters-Leeuw en uiteraard Dilbeek verwelkomen.
  

Doel van dit overlegmoment was dat mensen uit lokale besturen die met ICT bezig zijn of zij die verantwoordelijk zijn voor ICT elkaar leren kennen en weten waar ze mee bezig zijn. Op die manier wordt de drempel verlaagd om ideeën en praktijkervaringen uit te wisselen. Je bent vaak sneller geholpen door een telefoontje naar een collega, dan door een mail naar een helpdesksysteem of een zoekmachine op het internet. Op termijn kan zelfs gedacht worden aan een vorm van samenwerking zoals een gezamenlijke aankoop van computermateriaal, het samen opstellen van veiligheidsplannen of raamcontracten, het aanwerven van gespecialiseerd personeel zoals een GIS-coördinator of een informatieveiligheidsconsulent.

De eerste vergadering vormde de basis voor de verdere samenwerking. Er werd beslist welke vorm de volgende bijeenkomsten krijgen, welke doelen voor ogen moeten gehouden worden, waar de focus ligt, welke de agendapunten zijn voor de volgende vergadering, etc. Het is hierbij zeer duidelijk de bedoeling dat iedereen van elkaar leert en niet steeds weer het warme water uitvindt. Dit initiatief krijgt ondersteuning van het autonoom provinciebedrijf VERA en van de Vlaamse ICT organisatie V-ICT-OR./REGIO:-

bron: www.dilbeek-malcontenten.be

schaatsverbod in Sint-Pieters-Leeuw blijft gelden

SINT-PIETERS-LEEUW: – Burgemeester Lieve Vanlinthout deelt mee dat het algemeen schaatsverbod nog steeds van kracht is  in Sint-Pieters-Leeuw.

Deze namiddag werden door de gemeente opnieuw metingen uitgevoerd op de verschillende vijvers in de gemeente. Volgens deze metingen is de dikte van de ijslaag op de vijver:
• Volsem: 13,5 cm.
• Hoge Paal: 11,5 à 12,5 cm maar met grote gaten en scheuren!
• Coloma: 6,5 à 7,5 cm.
• Zuun: 12,5 à 13,5 cm maar met grote gaten!

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Uit bovenstaande resultaten blijkt dat de ijslaag nog niet voldoende dik is, om het schaatsverbod op te heffen. Enkel indien de ijslaag op een vijver 15 cm dik is, kan het schaatsen er worden toegelaten en dan nog op eigen risico.
Van zodra dit het geval is, zullen wij dit communiceren naar de pers en de bevolking.
Voorlopig blijft het schaatsverbod spijtig genoeg gelden.

woonzorgcentrum Zilverlinde nu ook officieel ingehuldigd

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 9 november 2011 verhuisden de bewoners van het Wilgenhof (zie artikel 29/11/2011) naar het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde. Vandaag kwam Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen de nieuwe gebouwen officieel inhuldigen als ook het dienstencentrum Meander.

Toespraak van burgemeester Lieve Vanlinthout bij de officiële inhuldiging van het Woon- en verzorgingscentrum Zilverlinde:

” Zoals velen onder u ben ik als burgemeester ten zeerste verheugd dat wij in Sint-Pieters-Leeuw dit belangrijke project, dat Zilverlinde toch is, hebben kunnen realiseren. Het heeft heel veel moeite en inspanningen – niet in het minst financiële – inspanningen gekost. Samen met het OCMW zijn we er als gemeentebestuur van overtuigd dat dit nieuwe woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum onmisbaar zijn om de noden die gepaard gaan met de toenemende vergrijzing in Sint-Pieters-Leeuw op te vangen. In ons ouderenbeleid streven we er immers naar om de inwoners van onze gemeente die ouder worden, de mogelijkheid te bieden om in hun eigen gemeente, in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en hen daar de best mogelijke hulp of zorgen aan te bieden. Wij hebben als gemeentebestuur dan ook graag dit terrein, deze bouwgrond ter beschikking gesteld. Het terrein biedt ook voldoende plaats om in de toekomst bijkomende voorzieningen te bouwen indien die noodzakelijk zouden blijken.

Zilverlinde biedt onderdak aan 105 permanente bewoners, dit zijn 20 bewoners meer dan in het Wilgenhof. Het woonzorgcentrum heeft zeven kamers voor mensen, die voor korte tijd, opvang en verzorging in een woonzorgcentrum nodig hebben.
De integratie van Meander – het derde lokaal dienstencentrum van Sint-Pieters-Leeuw – zal van dit huis een open huis maken. Het zal buren, familieleden en kennissen van bewoners makkelijker de stap laten zetten om op bezoek te komen, maar allicht ook om ze deel te laten nemen aan één van de vele activiteiten uit het ruime aanbod van het dienstencentrum.

Ik wil het OCMW dan ook feliciteren met de realisatie van dit project. Via de regelmatige rapportering in de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, alsook als lid van de vergaderingen van de OCMW-raad, weet ik dat het niet altijd gemakkelijk was. De normen en de verplichtingen die nageleefd moeten worden, zijn talrijk en worden steeds strenger. Toch is men erin geslaagd de mogelijkheden die nieuwe technieken en technologie bieden op vlak van veiligheid en comfort in het gebouw te integreren en tegelijkertijd de kosten binnen de perken te houden. Het kan de bewoners en gebruikers van dit gebouw alleen maar ten goede komen. Zoals voorzitter Meulemans van het OCMW al zei, zijn we de Vlaamse en Provinciale overheid dankbaar voor de ontvangen investeringssubsidies. Als burgemeester én provincieraadslid wil ik het provinciebestuur van Vlaams-Brabant ook uitdrukkelijk danken voor de tussenkomsten die we dit jaar mogen ontvangen voor enkele van onze projecten voor senioren – de vervoerdienst en de dagopvang in het kader van “De nieuwe Elysée” in Vlezenbeek.

Zilverlinde staat vandaag in schril contrast tot het gebouw van het vroegere rusthuis Wilgenhof, dat niet meer voldeed aan de verwachtingen en normen voor huisvesting van ouderen en – gelet op de kosten – niet meer voor renovatie in aanmerking kwam. Toch zullen het Wilgenhof en zijn bewoners gemist worden in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. Echter, het gemeentebestuur heeft de zone waarin het Wilgenhof ligt, ingekleurd als een gebied van openbaar nut. Ik hoop dan ook ten stelligste dat de plaats van het huidige Wilgenhof in de toekomst mag ingenomen worden door een mooi en nieuw project, gerealiseerd door het OCMW- en het gemeentebestuur, al dan niet in samenwerking met de privésector. Ik denk dan vooral aan – en ja, u mag dit beschouwen als een deel van mijn erfenis dat ik u nalaat – serviceflats, en aan kamers voor dagopvang, en zeker aan een dienstencentrum. Het gaat niet op dat het centrum van Sint-Pieters-Leeuw de grootste concentratie van inwoners en zeker van mensen ouder dan 65 jaar kent, en dat deze in de toekomst niet over dergelijke accommodatie zouden kunnen beschikken. Men kan ook niet verwachten dat deze oudere mensen naar één van de drie andere dienstencentra, respectievelijk in Ruisbroek, Negenmanneke of Zuun zouden trekken.
Mijnheer de minister (Van Deurzen), we hebben in Leeuw al drie gesubsidieerde dienstencentra. We weten dat dit qua subsidies het maximum is. Toch durf ik hopen dat men in de toekomst alle dienstencentra subsidieerbaar zal maken.

In afwachting daarvan heb ik er vertrouwen in dat de huidigeen toekomstige bewoners in Zilverlinde een warme thuis zullen vinden waar zij alle nodige zorgen en aandacht krijgen om een aangename oude dag te beleven.
Als burgemeester dank ik dan ook alle personeelsleden en alle vrijwilligers die hier mee toe bijdragen. Ik feliciteer ook iedereen die meegewerkt heeft om het project Zilverlinde te realiseren : behoudens de personeelsleden,de huidige en de vroegere ocmw-voorzitters, – secretarissen en ontvangers (en ik zeg dit bewust in het meervoud) want Zilverlinde is een project dat uitgewerkt werd tijdens meerdere legislaturen, de leden van de ocmw-raad, de gemeenteraadsleden die telkens akkoord gingen met de – al dan niet bij te passen – uitgaven. Zovele mensen die vandaag kunnen glunderen om Zilverlinde, een realisatie ten bate van gans onze bevolking, waar we allen samen terecht fier kunnen op zijn.”

gaslek in woning

RUISBROEK: – Dinsdagmiddag werd een gasgeur waargenomen in een woning langsheen de Fabriekstraat te Ruisbroek.

De opgeroepen brandweer van Halle en Brussel stelden vast dat een kleine hoeveelheid gas in de woning hing en vermoedden dat er een gaslek was. Eandis werd ter plaatse geroepen en constateerde dat er een klein lek aanwezig was aan een verbindingsstuk tussen twee buizen na de teller. In afwachting van een definitieve herstelling door een verwarmingsinstallateur op woensdag werd er door Eandis een voorlopige herstelling uitgevoerd zodat de verwarming in de woning kon aanblijven. Tijdens de vaststelling van de gasgeur in de woning en de herstelling door Eandis werd een deel van de Fabriekstraat door de lokale politie afgesloten.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

42.77% anderstalige leerlingen in scholen te Sint Pieters Leeuw

Gunther Coppens

SINT-PIETERS-LEEUW: – Permededeling namens het bestuur van N-VA Sint Pieters Leeuw: Gunther Coppens en Luc Deconinck.

Uit een antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet op schriftelijke vragen blijkt dat in de 19 randgemeenten het percentage anderstalige leerlingen nu overal op meer dan 20% komt.

In de basisscholen van Sint Pieters Leeuw heeft 42.77% van de leerlingen als thuistaal een andere taal dan het Nederlands. In vergelijking met de omliggende gemeenten telt Sint Pieters Leeuw 20.2% meer anderstalige leerlingen. In het hele Pajottenland telt de gemeente daarmee het grootst aantal anderstaligen in het onderwijs. Uit cijfers blijkt dat de anderstalige leerlingen en hun ouders vooral in Sint-Pieters-Leeuw wonen en slechts voor een zeer klein deel uit Brussel komen.

De situatie is alarmerend. Ze dreigt de kwaliteit van ons onderwijs ernstig in het gedrang te brengen. Inzake de sociale en de latere professionele integratie van anderstaligen speelt de school een belangrijke rol. Gebrek aan kennis van het Nederlands leidt in de Vlaamse rand tot sociale ongelijkheid. Cijfers tonen immers aan dat in Sint Pieters Leeuw 70.7% van de werkzoekenden het Nederlands niet machtig is, terwijl kennis van het Nederlands voor praktisch alle jobs wordt vereist.. Sociale ongelijkheid wegwerken begint in de basisschool. Aandacht voor de taalvaardigheid is en blijft een cruciaal punt. Het is met andere woorden vijf voor twaalf.

Naast de gesprekken die op Vlaams niveau worden gevoerd in het kader van het nieuwe omkaderingssysteem is er op initiatief van de Vlaamse N-VA-fractie in de nieuwe aanmeldingsprocedure een afstandscriterium opgenomen zodat scholen beter kunnen reageren. N-VA roept daarom op om scholen in de Vlaamse rand nog meer ondersteuning te bieden om het hoofd te bieden aan deze moeilijke taalsituatie.

agenda: 35e gastronomisch visfestijn

ZUUN: – Volleybal club Zuun nodigt u dit weekend uit op zijn’ 35e gastronomisch visfestijn’.

zaterdag 11 februari 2012 vanaf 18.00 uur.
zondag 12 februari 2012 van 12.00 tot 15.00 uur
maandag 13 februari 2012 vanaf 18.00 uur.

Ook vleesschotel verkrijgbaar.

Parochiecentrum Sint-Lutgardis, Arthur Quintusstraat 22