Valeri Dyrzi-Tarasov eerste tentoonstelling in België

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagavond opende onder Internationale belangstelling in Coloma de tentoonstelling “Reizende Identiteit”met werk van Valeri Dyrzi-Tarasov uit Italië.
U kan ze
 nog tot zondag 13 januari 2012 gaan bewonderen.
 
Aan de hand van een veeleer organische dan thematische combinatie van kunstwerken uit verschillende periodes, gekenmerkt door verschillende stilistische invloeden, neemt de kunstenaar  Valeri Dyrzi-Tarasov  de bezoeker mee opeen poëtische en bij momenten zelfs surrealistische tocht door verschillende historische, geografische en culturele dimensies.

 

De titel “Reizende Identiteit” verwijst enerzijds naar het zoekende, gefacetteerde en enigszins
autobiografische karakter van Tarasov’s oeuvre en anderzijds naar de zwervende emotionele toestand van
de hedendaagse mens, de bewoner van wat Tarasov aanduidt met het begrip “Habitat Dis-habitat”,
namelijk een niet nader te definiëren grensgebied waar niemand zich echt thuis voelt maar waar de
mensen juist om deze reden elkaar meer en meer gaan opzoeken.

Het loont zeker ook de moeite om de reeks op de Rozenzolder te bezoeken die gegroepeerd zijn onder ‘Pass-Port’.
Het vormt het belangrijkste en meest gekende project van Valeri Tarasov. In tegenstelling tot gewone identiteitskaarten, die mensen herleiden tot louter bureaucratische kenmerken, definiëren de twintig kleurrijke  schilderijen uit deze reeks de identiteit van hun bezitter aan de hand van elementen die kenmerkend zijn voor de sociale, culturele en politieke omgeving waarin hij leeft.
De meeste werken uit de schilderreeks Pass-Port zijn  opgedragen aan onderdrukte of niet officieel erkende volkeren zoals Bosjesmannen, Berbers, Koerden, of zigeuners.
Met dit project tracht Valeri een diepere en menselijkere invulling te geven aan het begrip identiteit.
Te bezoeken tijdens de weekends van 14 tot 18 uur maar niet tijdens het kerst- en nieuwjaarsweekend weekdagen van 10 tot 16 na afspraak via 02 371 63 08/07
G.C.C. Coloma, Joseph Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw.

Flankerend Beleid Vlaamse Rand goedgekeurd

DE RAND: – Vandaag keurde de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS het flankerend beleid ‘Vlaams strategisch gebied rond Brussel’ goed. Deze beslissing bevat 63 maatregelen ter versterking van het eigen karakter van de Vlaamse Rand.

Dit flankerend beleid bevat een hele reeks maatregelen (63) om de negatieve effecten van de grootstad Brussel op de Vlaamse Rand te milderen. Nagenoeg alle ministers zijn hierbij betrokken en engageren zich gezamenlijk een hele reeks maatregelen tot uitvoering te brengen op het vlak van mobiliteit, economie en werk, wonen en huisvesting, welzijn, onderwijs en jeugd, open ruimte, geluidshinder, ontvangst en integratie en toerisme. Minister Bourgeois, bevoegd voor de Vlaamse Rand, zal de voortgang van de verschillende maatregelen opvolgen en er halfjaarlijks over rapporteren.

Minister Bourgeois: “Het flankerend beleid behelst nagenoeg alle beleidsdomeinen. Wat mijn bevoegdheden betreft zetten we verder in op een goed uitgebouwd ontvangst- en integratiebeleid. Ik denk hierbij aan de oprichting en versterking van integratiediensten in de gemeenten van de Vlaamse Rand, de verdere uitbouw van taalondersteuningsinitiatieven en taalpromotie, een verbetering van het toeristisch onthaal voor de regio Groene Gordel en een versterking van het toeristisch-recreatief aanbod. Ook de collega-ministers laten zich niet onbetuigd. Zo wordt er ingezet op een maximaal behoud van de open ruimte door verdere aankoop en beheer van natuur- en bosgebieden en wordt het openruimte netwerk versterkt met het instrument van de landinrichting. Er komt een uitbreiding van de middelen Taal en Rand voor het basisonderwijs in heel Vlaanderen alsook taalondersteuning voor het secundair onderwijs in Halle-Vilvoorde. Er is eveneens een extra investeringsdotatie voor Vlabinvest die de mogelijkheid tot wonen in eigen streek moet versterken. Heel wat mobiliteitsmaatregelen worden eveneens voorbereid met als doel de verkeersknoop rond Brussel aan te pakken.”

Met deze beslissing is er een duidelijk engagement op basis waarvan de verschillende bevoegde ministers het flankerend beleid kunnen verder zetten of opstarten. Voor ons is deze beslissing, naast de definitieve vaststelling van het GRUP een positief gegeven. Het GRUP zet in op het maximale behoud van de open ruimten en de groene gordel en bakent duidelijk grenzen af waarbinnen verdere ontwikkeling nog kan.

Tegelijkertijd keurde vandaag de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe MUYTERS de definitieve vaststelling van het GRUP “Afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden” goed.

Minister Bourgeois : “Vandaag nam de Vlaamse Regering nog beslissingen waaruit duidelijk blijkt dat deze Vlaamse Regering versterkt inzet op een positief beleid ten aanzien van de Vlaamse Rand. Zo gaf de minister-president toelichting bij de stand van zaken in uitvoering van START (Strategisch Actieprogramma voor de Reconversie en Tewerkstelling in de Luchthavenregio). Van minister Muyters is er de definitieve vaststelling van het GRUP. Van mezelf is er een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst van vzw Vlaamse Rand. Ook andere ministers nemen initiatieven. Als minister verantwoordelijk voor dit Vlaamse Randbeleid ben ik tevreden dat we als ploeg op verschillende terreinen handelen vanuit eenzelfde aanpak en we het Vlaams Regeerakkoord hierdoor uitvoeren, nl. een actief beleid ter ondersteuning van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel en ter versterking van de leefbaarheid ervan.”

patrouilleploegen politie Leeuw alert in eindejaarsperiode

SINT-PIETERS-LEEUW: – Patrouilleploegen politie Leeuw alert in eindejaarsperiode.

Mogelijke sackjackers aangehouden
Tijdens de nacht van woensdag op donderdag ging een interventieploeg over tot controle van een voertuig dat zich verdacht gedroeg ter hoogte van het op- en afrittencomplex te Ruisbroek bij het opmerken van de politiepatrouille . De 3 inzittende jongelingen uit Vorst voldeden aan de persoonsbeschrijving van dader(s) van eerder gepleegde sackjackings. Zij werden alle 3 ter beschikking van het parket gesteld.

Drie zigeuners opgepakt door politie
Donderdagochtend meldde een bewoner van de wijk Hoge Paal te Sint-Pieters-Leeuw een verdacht voertuig hetwelk traag rondreed in de wijk Hoge Paal. Het voertuig werd enige tijd later door de politie geïntercepteerd in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. In het voertuig werd mogelijk inbrekersmateriaal aangetroffen . Het voertuig werd bestuurd door een 15-jarige zigeunersjongen ;deze was vergezeld van 2 andere zigeunermeisjes.
Het voertuig werd in beslag genomen; de jongeren werden vrijgelaten na verhoor.

Zigeunermeisjes voorgeleid naar jeugdrechter
Donderdagnamiddag omstreeks 16.30 uur werden 3 zigeunermeisjes aangetroffen in een achtertuin van een woning in de Villalaan te Ruisbroek. Ze waren in het bezit van schroevendraaiers en een noodhamer.
Na verder onderzoek en verwittiging werd er door de lokale politie vastgesteld dat er ingebroken was in twee woningen te Ruisbroek, respectievelijk Karel Gilsonstraat en Villalaan. Telkens werd een venster stukgeslagen.De voetafdruk van één van de opgepakte verdachten kwam overeen met een voetafdruk aan één van de woningen. Op het eerste zicht werd er geen buit gemaakt.
De 3 zigeunermeisjes, tussen 16 en 18 jaar, worden heden ter beschikking van de jeugdrechter gesteld.

Ruit Lijnbus verbrijzeld
Donderdagavond omstreeks 21 uur toen de lijnbus 170 de halte “Henisdal” in de Europalaan voorbijreed werd plots een doffe knal waargenomen aan een zijruit in het midden van de bus.De lijnbus reed verder richting Brussel en ter hoogte van het kruispunt Europalaan-Depauwstraat verbrijzelde door het schokken de volledige zijruit Op de lijnbus bevonden zich op dat ogenblik 6 passagiers ; niemand geraakte gewond.
Er werd door de lokale politie een buurtonderzoek ingesteld; volgens de verrichte vastellingen werd er geen projectiel aangetroffen op bus of in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de impact plaatsvond en kon er niet bepaald worden wat de oorzaak was.
De lokale politie verricht nog verder onderzoek naar eventueel mogelijke info over dader(s) en oorzaak van deze beschadigingen.

Meer info: www.lokalepolitie.be/5414

voetbal: algemene afgelastingen jeugd 16 tem zondag 18 december 2011

BRABANT: – Voor het weekend van 16, 17 en 18 december 2011, heeft het Provinciaal Comité van Brabant beslist over te gaan tot een algemene afgelasting met uitzondering van de wedstrijden van de eerste mannelijke ploegen.
De wedstrijden van de corporatieve groeperingen : ABSSA en Interbanken zijn eveneens afgelast.

De aangekondigde vriendschappelijke wedstrijden op synthetisch veld zijn toegestaan.

SIGO steunt Music For Life

SINT-PIETERS-LEEUW / LENNIK: – De projectweek van het SIGO! Lennik staat in het teken van ‘GO! For Life’, een actie van het gemeenschapsonderwijs in samenwerking met ‘Music For Life’ van StuBru. Deze voormiddag verkochten de leerlingen van  de tweede graad symbolisch toiletpapier in Sint-Pieters-Leeuw ten voordele van Music For Life.
 
Op school werd er gewerkt met de slogan ‘We do give a shit’ tijdens een speciale themaweek. Hierdoor kwamen de leerlingen alles te weten over de grootste doodsoorzaak bij kinderen over de hele wereld, namelijk diarree.

Vandaag verkocht de 2de graad van SIGO, ondanks de gure weersomstandigheden, onder andere in Zuun toiletpapier tvv van de StuBru actie. De volledige opbrengst gaat integraal naar ‘Music For Life‘ die werkt rond de situatie in Nepal.

 
Diarree is, samen met longontstekingen, de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen jonger dan vijf jaar. Alhoewel het eenvoudig te voorkomen en te genezen is, wordt toch amper 39 procent van de kinderen met diarree in ontwikkelingslanden daarvoor effectief behandeld (UNICEF, 2009). Dat is vaak het gevolg van onwetendheid over de juiste behandeling. 

Het tweede luik van de projectweek voor de tweede graad richt zich op de kringloopactie. Ook hier lieten de leerlingen deze voormiddag hun goed hart zien door speelgoed, kledij en boeken die ze niet meer gebruiken een tweede leven te geven in de Televil kringloopwinkel te Sint-Pieters-Leeuw.

regionale zenders vragen structurele steun aan minister Lieten

VLAANDEREN: – De Vlaamse regionale zenders versturen een gezamenlijke open brief naar Vlaams Minister van Media Ingrid Lieten.

Ze doen dit naar aanleiding van de financiële problemen waar alle regionale zenders mee kampen. Daardoor werden er op de verschillende nieuwsredacties mensen afgedankt.
De zenders vrezen dat het op die manier onmogelijk wordt op aan kwaliteitsvolle berichtgeving te doen. Daarom vragen ze een structurele steun aan minister Lieten zodat de kwaliteit van de regionale nieuwsuitzendingen gegarandeerd kan blijven.