haalbaarheidsstudie eventuele vrijwillige fusie politiezones Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw

HALLE: – In het satellietgebouw van de politiezone Halle hielden De burgemeesters Lieve Vanlinthout (Sint-Pieters-Leeuw), Dirk Pieters (Halle), Hugo Casaer (Beersel) en Stefaan Platteau (Dilbeek) deze middag een persconferentie met de aankondiging dat ze aan hun gemeenteraden gaan vragen een besluit goed te keuren dat een principiële beslissing inhoudt om nauwgezet na te gaan wat de mogelijkheden zijn om over te gaan tot een vrijwillige fusie van hun respectieve politiekorpsen.
  
De schaalvergroting van lokale politiezones is al enige tijd onderwerp van gesprek en debat. Niet alleen liet ontslagnemend minister van Binnelandse zaken Turtelboom reeds optekenen dat fusies van kleinere politiezones onafwendbaar zijn om efficiënt te kunnen inspelen op de veiligheidsnoden. Ook het Comité P, de federale Politieraad en enkele vooraanstaande veiligheidsexperts pleitten in het verleden reeds voor een schaalvergroting in het lokale politielandschap.

Bovendien worden vanuit lokale overheden worden steeds meer signalen van bezorgdheid opgevangen met betrekking tot de financiën van de politiezones. Hoewel ze in het verleden steeds hun bereidheid hebben getoond diep in de geldbeugel te tasten om de goede werking van hun politiekorps te vrijwaren, lijkt ook de financiële limiet voor vele gemeenten nu te zijn bereikt. Een schaalvergroting zou kunnen bijdragen tot het oplossen van het financieringsvraagstuk.

Burgemeester Dirk Pieters, namens de burgemeesters: “ Het voorgaande in overweging nemende, zullen Colleges van Burgemeester en Schepenen van Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw gaan aan hun gemeenteraden vragen een besluit goed te keuren dat een principiële beslissing inhoudt om nauwgezet na te gaan wat de mogelijkheden zijn om over te gaan tot een vrijwillige fusie van hun respectieve politiekorpsen.
Dit besluit houdt in dat de opdracht wordt gegeven om een haalbaarheidsstudie te verrichten die verschillende aspecten omvat – zowel schaaleconomisch als met betrekking tot een kwaliteitsvolle politiezorg – binnen de geografische omschrijving van de vier politiezones. Afhankelijk van het resultaat van deze studie zal al dan niet tot een vrijwillige fusie worden overgegaan.”

Om de haalbaarheidsstudie tot een goed einde te brengen, wordt voorgesteld enkele structuren in het leven te roepen. Een kerngroep, bestaande uit de respectieve burgemeesters en korpschefs en ondersteund door een secretariaatsfunctie, zal de haalbaarheidsstudie leiden. Daarnaast wordt ook een stuurgroep opgericht, bestaande uit de kerngroep, de respectieve politiesecretarissen en de bijzonder rekenplichtigen, indien nodig aangevuld met externe en interne deskundigen. Een projectgroep bestaande uit de vier korpschefs — eventueel ondersteund door werkgroepen — bereidt de vergaderingen van de kerngroep en de stuurgroep voor.

Er werd voorlopig geen termijn gesteld op het afronden van de haalbaarheidsstudie. De werkzaamheden van de projectgroep en de kerngroep zijn echter al op gang gekomen. De politiezones beogen in ieder geval een maximale transparantie over de evolutie en tussentijdse resultaten van de studie, zowel naar hun personeelsleden toe, als naar de burgers van de politiezones. Een kwaliteitsvolle en efficiënte politiezorg belangt immers iedereen aan en moet ontegensprekelijk het einddoel van deze operatie zijn.

korpscheffen: Patrick De Bruyn (Dilbeek) , Jozef Koeks (Beersel), Johan Vanwezer (Halle) en Mark Crispel (Sint-Pieters-Leeuw)

De burgemeesters benadrukten op de persconferentie dat een mogelijke fusie geen invloed heeft op de personeelsbezetting bij de vier korpsen en dat bijvoorbeeld ook  aan de wijkwerking niet geraakt wordt.

.
Burgemeester, Lieve Vanlinthout : “ Leeuw, Halle en Beersel waren al enige tijd aan het kijken voor een soort samenwerking, fusie,.. Ook Dilbeek ligt aan de rand van Brussel en heeft te kampen met gelijkaardige problematiek als onze korpsen. Dus als we zoveel moeite doen was het interessant hen ook te vragen. Trouwens de vier korpscheffen werken reeds nauw samen. Elk politiekorps afzonderlijk wordt stilaan te klein om te doen wat we willen doen.”

Burgemeester, Hugo Casaer : “ Mensen kunnen zich de vraag stellen waarom nu en niet vroeger? Eerst waren er plannen via de gouverneur om Beersel te laten samenwerken met Rode. Maar al snel werd duidelijk ook bij Rode dat het geen piste was om met een faciliteiten gemeente samen te werken. Maar ook bij deze mogelijke fusie moet alles nog beginnen en onderzocht worden.”

Burgemeester, Stefaan Platteau : “ U weet dat ik voorstander ben van efficiëntie en eenvoud. Maar ik geef toe de zaken evolueren, zeker na het Octopus akkoord,…
Ik ben daarom Burgemeester Lieve Vanlinthout dankbaar dat ze met ons contact opnam want onze korpschef is voorstander van dit project.
We moeten nu ook een kosten baten analyse uitvoeren. Ik hoop dat we door de mogelijke fusie ook meer preventief kunnen werken. Want het is nog altijd beter criminaliteit te voorkomen dan te bestrijden.
Ik hoop dat Dilbeek op de gemeenteraad van 20 december positief instemt met dit inaitiatief zodat we de problematiek die onze politie korpsen  in de rand ondervinden samen kunnen aanpakken”.

Burgemeester Dirk Pieters: “ Voor het personeel zal er ook gepraat worden met het syndicaal overleg welke de mogelijke problemen kunnen zijn langs personeels zijde. Hun aantal zal niet verminderen. De mogelijke vrijwillige fusie zal er eerder voor zorgen dat we beter kunnen investeren.
We willen niet het zelfde doen met minder middelen maar met de samengevoegde bestaande middelen zorgen voor een grotere dienstbaaheid naar de burger toe. Dus geen besparings fusie!”

.
De burgemeesters hopen als de gemeenteraden de ‘haalbaarheidsstudie van eventuele vrijwillige fusie’ goedkeuren om tegen juni 2012 een eerste oriëntatie te hebben.
Het dossier zelf komt dan na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 op tafel.

740 kg zwerfvuil opgehaald door Leeuwse basisscholen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zwerfvuil vormt nog steeds een groot probleem in onze gemeente.
Vorige week droegen de Leeuwse basisscholen hun steentje bij door met hun klas gedurende één of twee lesuren het zwerfvuil op te ruimen in de wijk rond hun school.
Heel wat leerlingen zijn zich ondertussen  bewust van het zwerfvuil probleem want in totaal werd er zomaar even 740 kg zwerfvuil opgehaald.

 
Liesbeth Bortels, milieuambtenaar: “120 kg op maandag door de Sint-Stevensschool en De Groene Parel, 240 kg op woensdag door Ave Maria en ’t Populiertje en vrijdag 380kg door Den Top, Sint Lutgardis en Wegwijzer.”

zie ook ons artikel van maandag 21 november – KLIK HIER

Onderzoek milieu-effectrapportage RUP Negenmanneke Bergensesteenweg

NEGENMANNEKE: – Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer mede te delen dat, in uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“plan-mer-decreet”) en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (“plan-mer-besluit”), het onderzoek tot milieueffectrapportage uitgewezen heeft dat het RUP “Negenmanneke/Bergensesteenweg” geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer niet nodig is.

De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen worden geraadpleegd op de webstek van de dienst Mer, www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening.

bron: http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/press/record.php?ID=2248

Gevonden fietsen uit Vlaams-Brabant op website

VLAAMS-BRABANT: – In de provincie Vlaams-Brabant plaatsen gemeenten en politiezones teruggevonden gestolen fietsen op de website www.gevondenfietsen.be. Zo kunnen de eigenaars op een digitale manier hun fiets vinden.

Jaarlijks halen politiediensten en gemeenten tienduizenden onbeheerde fietsen op. Om ervoor te zorgen dat deze fietsen toch bij hun eigenaar terechtkomen, ontwikkelde de provincie Antwerpen een website waar de gevonden fietsen kunnen worden bekeken. Deze website hebben we nu uitgebreid met een gedeelte voor de provincie Vlaams-Brabant“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De website is geografisch ingedeeld op basis van de Vlaamse provincies. Bij een zoekopdracht krijgt men ook fietsen uit andere gemeenten en provincies te zien die voldoen aan de ingegeven selectiecriteria. Wanneer men zijn fiets herkent, moet men wel kunnen bewijzen dat het zijn fiets is via bijvoorbeeld een speciaal kenmerk, het aankoopbewijs, een foto of een aangifte.
Gevonden fietsen die gegraveerd zijn met een rijksregisternummer kunnen onmiddellijk aan de eigenaar terugbezorgd worden. Deze komen niet op de website terecht. Op de website kan men zien waar en wanneer men zijn fiets kan laten graveren.
Het is belangrijk dat de politie weet waar en hoeveel fietsen er worden gestolen.
Voor de aangifte van een fietsdiefstal hoeft men niet meer naar het politiebureau te gaan. Men kan de diefstal snel en gemakkelijk online melden via www.policeonweb.be

Meer info: www.gevondenfietsen.be

De Lijn Vlaams-Brabant rijdt volgens examendienstregeling van 5 tot en met 23 december 2011

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwREGIO: – In de loop van de maand december 2011 zijn er opnieuw examens voor de scholieren.

Tijdens deze periode past De Lijn gewoontegetrouw zijn dienstregeling aan om de leerlingen na het afleggen van hun examens zo snel mogelijk weer naar huis te brengen.
Deze tijdelijke wijzigingen zijn enkel van toepassing op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag wordt de normale dienstregeling uitgevoerd.

De volgende extra ritten worden ingelegd VOOR DE SCHOLEN TE HALLE (vanaf 8/12):
 12.10 uur uit Halle Ninoofse Poort naar Leerbeek van lijn 153 (aankomst: 12.25uur).
 12.10 uur uit Halle, Atheneum naar Drogenbos van lijn 153.(aankomst: 13.09 uur).
 12.12 uur uit Halle, Atheneum naar Drogenbos van lijn 154.(aankomst: 13.05 uur).
 12.15 uur uit Halle, Station naar Leerbeek, Stelplaats van lijn 163.(aankomst 12.56 uur).
 12.18 uur uit Halle, Station naar Pamel Kerk van lijn 163.
 12.10 uur uit Halle, Station naar Anderlecht Het Rad van lijn 171 (aankomst: 12.37 uur).
 12.20 uur uit Halle, Station naar Schepdaal Markt van lijn 573 (aankomst: 13.06 uur).
 12.22 uur uit Halle Station naar Zelllik van lijn 572 (aankomst 13.33 uur).
 ENKEL OP DINSDAG 20 december 2011: 12.15 uur uit Halle, Station naar Leerbeek van lijn 153 (geeft aansluiting te Leerbeek om 12.35 uur met andere lijnen) en rijdt vervolgens door op lijn 160 naar Edingen.

De volgende ‘Halse’ ritten worden aangepast:
 12.34 uur uit Halle, AZ Sint-Maria naar Anderlecht van lijn 155 moet om 12.30 uur vertrekken vanaf Halle, Atheneum, vervolgens via het Don Bosco instituut naar het AZ Sint-Maria ziekenhuis rijden en vanaf daar de gewone rit verzekeren (aankomst te Anderlecht 14.01 uur).
 12.25 uur uit Halle Station naar Lembeek van lijn 156 zal vertrekken om 12.20 uur uit Halle Atheneum en via Don Bosco naar de halte “Park” in Halle rijden om vandaar de normale reisweg te hernemen richting Lembeek.
 12.24 uur uit Halle Station naarJette van lijn 810 zal vertrekken om 12.12 uur uit Halle Atheneum en via Don Bosco naar het station van Halle rijden om vandaar de normale reisweg te hernemen richting Jette.
 12.08 uur uit Halle, AZ Sint-Maria naar Anderlecht van lijn 154 moet om 12.10 uur vertrekken vanaf Halle, Atheneum, vervolgens via het Don Bosco instituut naar het AZ Sint-Maria ziekenhuis rijden en vanaf daar de gewone rit verzekeren (aankomst te Anderlecht: 13.23 uur).

De volgende extra ritten worden ingelegd VOOR DILBEEK, REGINA CAELI LYCEUM (vanaf 6/12):
o 12.20 uur uit “Dilbeek, Regina Caeli” naar “Schepdaal, Markt” op lijn 570.
o 12.20 uur uit “Dilbeek, Sint-Antoon.” naar “Ninove, Centrum” op lijn 127 (aankomst 13.25 uur).
o 12.15 uur uit “Groot-Bijgaarden, Kapel” via Regina Caeli naar Halle op lijn 571.

De volgende extra ritten worden ingelegd VOOR SINT-GODELIEVE TE SINT-MARTENS-LENNIK (vanaf 5/12)
 12.10 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Leerbeek van Schooldienst 502.
 12.10 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Brussel Zuid van lijn 118.
 12.10 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Anderlecht Erasmus van lijn 142.