haalbaarheidsstudie eventuele vrijwillige fusie politiezones Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw

HALLE: – In het satellietgebouw van de politiezone Halle hielden De burgemeesters Lieve Vanlinthout (Sint-Pieters-Leeuw), Dirk Pieters (Halle), Hugo Casaer (Beersel) en Stefaan Platteau (Dilbeek) deze middag een persconferentie met de aankondiging dat ze aan hun gemeenteraden gaan vragen een besluit goed te keuren dat een principiële beslissing inhoudt om nauwgezet na te gaan wat de mogelijkheden zijn om over te gaan tot een vrijwillige fusie van hun respectieve politiekorpsen.
  
De schaalvergroting van lokale politiezones is al enige tijd onderwerp van gesprek en debat. Niet alleen liet ontslagnemend minister van Binnelandse zaken Turtelboom reeds optekenen dat fusies van kleinere politiezones onafwendbaar zijn om efficiënt te kunnen inspelen op de veiligheidsnoden. Ook het Comité P, de federale Politieraad en enkele vooraanstaande veiligheidsexperts pleitten in het verleden reeds voor een schaalvergroting in het lokale politielandschap.

Bovendien worden vanuit lokale overheden worden steeds meer signalen van bezorgdheid opgevangen met betrekking tot de financiën van de politiezones. Hoewel ze in het verleden steeds hun bereidheid hebben getoond diep in de geldbeugel te tasten om de goede werking van hun politiekorps te vrijwaren, lijkt ook de financiële limiet voor vele gemeenten nu te zijn bereikt. Een schaalvergroting zou kunnen bijdragen tot het oplossen van het financieringsvraagstuk.

Burgemeester Dirk Pieters, namens de burgemeesters: “ Het voorgaande in overweging nemende, zullen Colleges van Burgemeester en Schepenen van Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw gaan aan hun gemeenteraden vragen een besluit goed te keuren dat een principiële beslissing inhoudt om nauwgezet na te gaan wat de mogelijkheden zijn om over te gaan tot een vrijwillige fusie van hun respectieve politiekorpsen.
Dit besluit houdt in dat de opdracht wordt gegeven om een haalbaarheidsstudie te verrichten die verschillende aspecten omvat – zowel schaaleconomisch als met betrekking tot een kwaliteitsvolle politiezorg – binnen de geografische omschrijving van de vier politiezones. Afhankelijk van het resultaat van deze studie zal al dan niet tot een vrijwillige fusie worden overgegaan.”

Om de haalbaarheidsstudie tot een goed einde te brengen, wordt voorgesteld enkele structuren in het leven te roepen. Een kerngroep, bestaande uit de respectieve burgemeesters en korpschefs en ondersteund door een secretariaatsfunctie, zal de haalbaarheidsstudie leiden. Daarnaast wordt ook een stuurgroep opgericht, bestaande uit de kerngroep, de respectieve politiesecretarissen en de bijzonder rekenplichtigen, indien nodig aangevuld met externe en interne deskundigen. Een projectgroep bestaande uit de vier korpschefs — eventueel ondersteund door werkgroepen — bereidt de vergaderingen van de kerngroep en de stuurgroep voor.

Er werd voorlopig geen termijn gesteld op het afronden van de haalbaarheidsstudie. De werkzaamheden van de projectgroep en de kerngroep zijn echter al op gang gekomen. De politiezones beogen in ieder geval een maximale transparantie over de evolutie en tussentijdse resultaten van de studie, zowel naar hun personeelsleden toe, als naar de burgers van de politiezones. Een kwaliteitsvolle en efficiënte politiezorg belangt immers iedereen aan en moet ontegensprekelijk het einddoel van deze operatie zijn.

korpscheffen: Patrick De Bruyn (Dilbeek) , Jozef Koeks (Beersel), Johan Vanwezer (Halle) en Mark Crispel (Sint-Pieters-Leeuw)

De burgemeesters benadrukten op de persconferentie dat een mogelijke fusie geen invloed heeft op de personeelsbezetting bij de vier korpsen en dat bijvoorbeeld ook  aan de wijkwerking niet geraakt wordt.

.
Burgemeester, Lieve Vanlinthout : “ Leeuw, Halle en Beersel waren al enige tijd aan het kijken voor een soort samenwerking, fusie,.. Ook Dilbeek ligt aan de rand van Brussel en heeft te kampen met gelijkaardige problematiek als onze korpsen. Dus als we zoveel moeite doen was het interessant hen ook te vragen. Trouwens de vier korpscheffen werken reeds nauw samen. Elk politiekorps afzonderlijk wordt stilaan te klein om te doen wat we willen doen.”

Burgemeester, Hugo Casaer : “ Mensen kunnen zich de vraag stellen waarom nu en niet vroeger? Eerst waren er plannen via de gouverneur om Beersel te laten samenwerken met Rode. Maar al snel werd duidelijk ook bij Rode dat het geen piste was om met een faciliteiten gemeente samen te werken. Maar ook bij deze mogelijke fusie moet alles nog beginnen en onderzocht worden.”

Burgemeester, Stefaan Platteau : “ U weet dat ik voorstander ben van efficiëntie en eenvoud. Maar ik geef toe de zaken evolueren, zeker na het Octopus akkoord,…
Ik ben daarom Burgemeester Lieve Vanlinthout dankbaar dat ze met ons contact opnam want onze korpschef is voorstander van dit project.
We moeten nu ook een kosten baten analyse uitvoeren. Ik hoop dat we door de mogelijke fusie ook meer preventief kunnen werken. Want het is nog altijd beter criminaliteit te voorkomen dan te bestrijden.
Ik hoop dat Dilbeek op de gemeenteraad van 20 december positief instemt met dit inaitiatief zodat we de problematiek die onze politie korpsen  in de rand ondervinden samen kunnen aanpakken”.

Burgemeester Dirk Pieters: “ Voor het personeel zal er ook gepraat worden met het syndicaal overleg welke de mogelijke problemen kunnen zijn langs personeels zijde. Hun aantal zal niet verminderen. De mogelijke vrijwillige fusie zal er eerder voor zorgen dat we beter kunnen investeren.
We willen niet het zelfde doen met minder middelen maar met de samengevoegde bestaande middelen zorgen voor een grotere dienstbaaheid naar de burger toe. Dus geen besparings fusie!”

.
De burgemeesters hopen als de gemeenteraden de ‘haalbaarheidsstudie van eventuele vrijwillige fusie’ goedkeuren om tegen juni 2012 een eerste oriëntatie te hebben.
Het dossier zelf komt dan na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 op tafel.

740 kg zwerfvuil opgehaald door Leeuwse basisscholen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zwerfvuil vormt nog steeds een groot probleem in onze gemeente.
Vorige week droegen de Leeuwse basisscholen hun steentje bij door met hun klas gedurende één of twee lesuren het zwerfvuil op te ruimen in de wijk rond hun school.
Heel wat leerlingen zijn zich ondertussen  bewust van het zwerfvuil probleem want in totaal werd er zomaar even 740 kg zwerfvuil opgehaald.

 
Liesbeth Bortels, milieuambtenaar: “120 kg op maandag door de Sint-Stevensschool en De Groene Parel, 240 kg op woensdag door Ave Maria en ’t Populiertje en vrijdag 380kg door Den Top, Sint Lutgardis en Wegwijzer.”

zie ook ons artikel van maandag 21 november – KLIK HIER

Onderzoek milieu-effectrapportage RUP Negenmanneke Bergensesteenweg

NEGENMANNEKE: – Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer mede te delen dat, in uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“plan-mer-decreet”) en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (“plan-mer-besluit”), het onderzoek tot milieueffectrapportage uitgewezen heeft dat het RUP “Negenmanneke/Bergensesteenweg” geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer niet nodig is.

De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen worden geraadpleegd op de webstek van de dienst Mer, www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening.

bron: http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/press/record.php?ID=2248

Gevonden fietsen uit Vlaams-Brabant op website

VLAAMS-BRABANT: – In de provincie Vlaams-Brabant plaatsen gemeenten en politiezones teruggevonden gestolen fietsen op de website www.gevondenfietsen.be. Zo kunnen de eigenaars op een digitale manier hun fiets vinden.

Jaarlijks halen politiediensten en gemeenten tienduizenden onbeheerde fietsen op. Om ervoor te zorgen dat deze fietsen toch bij hun eigenaar terechtkomen, ontwikkelde de provincie Antwerpen een website waar de gevonden fietsen kunnen worden bekeken. Deze website hebben we nu uitgebreid met een gedeelte voor de provincie Vlaams-Brabant“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De website is geografisch ingedeeld op basis van de Vlaamse provincies. Bij een zoekopdracht krijgt men ook fietsen uit andere gemeenten en provincies te zien die voldoen aan de ingegeven selectiecriteria. Wanneer men zijn fiets herkent, moet men wel kunnen bewijzen dat het zijn fiets is via bijvoorbeeld een speciaal kenmerk, het aankoopbewijs, een foto of een aangifte.
Gevonden fietsen die gegraveerd zijn met een rijksregisternummer kunnen onmiddellijk aan de eigenaar terugbezorgd worden. Deze komen niet op de website terecht. Op de website kan men zien waar en wanneer men zijn fiets kan laten graveren.
Het is belangrijk dat de politie weet waar en hoeveel fietsen er worden gestolen.
Voor de aangifte van een fietsdiefstal hoeft men niet meer naar het politiebureau te gaan. Men kan de diefstal snel en gemakkelijk online melden via www.policeonweb.be

Meer info: www.gevondenfietsen.be

De Lijn Vlaams-Brabant rijdt volgens examendienstregeling van 5 tot en met 23 december 2011

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwREGIO: – In de loop van de maand december 2011 zijn er opnieuw examens voor de scholieren.

Tijdens deze periode past De Lijn gewoontegetrouw zijn dienstregeling aan om de leerlingen na het afleggen van hun examens zo snel mogelijk weer naar huis te brengen.
Deze tijdelijke wijzigingen zijn enkel van toepassing op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag wordt de normale dienstregeling uitgevoerd.

De volgende extra ritten worden ingelegd VOOR DE SCHOLEN TE HALLE (vanaf 8/12):
 12.10 uur uit Halle Ninoofse Poort naar Leerbeek van lijn 153 (aankomst: 12.25uur).
 12.10 uur uit Halle, Atheneum naar Drogenbos van lijn 153.(aankomst: 13.09 uur).
 12.12 uur uit Halle, Atheneum naar Drogenbos van lijn 154.(aankomst: 13.05 uur).
 12.15 uur uit Halle, Station naar Leerbeek, Stelplaats van lijn 163.(aankomst 12.56 uur).
 12.18 uur uit Halle, Station naar Pamel Kerk van lijn 163.
 12.10 uur uit Halle, Station naar Anderlecht Het Rad van lijn 171 (aankomst: 12.37 uur).
 12.20 uur uit Halle, Station naar Schepdaal Markt van lijn 573 (aankomst: 13.06 uur).
 12.22 uur uit Halle Station naar Zelllik van lijn 572 (aankomst 13.33 uur).
 ENKEL OP DINSDAG 20 december 2011: 12.15 uur uit Halle, Station naar Leerbeek van lijn 153 (geeft aansluiting te Leerbeek om 12.35 uur met andere lijnen) en rijdt vervolgens door op lijn 160 naar Edingen.

De volgende ‘Halse’ ritten worden aangepast:
 12.34 uur uit Halle, AZ Sint-Maria naar Anderlecht van lijn 155 moet om 12.30 uur vertrekken vanaf Halle, Atheneum, vervolgens via het Don Bosco instituut naar het AZ Sint-Maria ziekenhuis rijden en vanaf daar de gewone rit verzekeren (aankomst te Anderlecht 14.01 uur).
 12.25 uur uit Halle Station naar Lembeek van lijn 156 zal vertrekken om 12.20 uur uit Halle Atheneum en via Don Bosco naar de halte “Park” in Halle rijden om vandaar de normale reisweg te hernemen richting Lembeek.
 12.24 uur uit Halle Station naarJette van lijn 810 zal vertrekken om 12.12 uur uit Halle Atheneum en via Don Bosco naar het station van Halle rijden om vandaar de normale reisweg te hernemen richting Jette.
 12.08 uur uit Halle, AZ Sint-Maria naar Anderlecht van lijn 154 moet om 12.10 uur vertrekken vanaf Halle, Atheneum, vervolgens via het Don Bosco instituut naar het AZ Sint-Maria ziekenhuis rijden en vanaf daar de gewone rit verzekeren (aankomst te Anderlecht: 13.23 uur).

De volgende extra ritten worden ingelegd VOOR DILBEEK, REGINA CAELI LYCEUM (vanaf 6/12):
o 12.20 uur uit “Dilbeek, Regina Caeli” naar “Schepdaal, Markt” op lijn 570.
o 12.20 uur uit “Dilbeek, Sint-Antoon.” naar “Ninove, Centrum” op lijn 127 (aankomst 13.25 uur).
o 12.15 uur uit “Groot-Bijgaarden, Kapel” via Regina Caeli naar Halle op lijn 571.

De volgende extra ritten worden ingelegd VOOR SINT-GODELIEVE TE SINT-MARTENS-LENNIK (vanaf 5/12)
 12.10 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Leerbeek van Schooldienst 502.
 12.10 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Brussel Zuid van lijn 118.
 12.10 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Anderlecht Erasmus van lijn 142.

Politie organiseert dit weekend bevraging bij bevolking

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan 2013-2016 zullen 80 PIVO studenten op 3 en 4 december 2011 in de 7 wijken van Sint-Pieters-Leeuw inwoners bevragen.

Deze bevraging is tevens ook een oefening GemeenschapsGerichte PolitieZorg in functie van hun opleiding tot inspecteur. Het PIVO stelt deze aspirant inspecteurs gratis ter beschikking in het raam van het structureel partnership dat er is tussen het PIVO en de politiezone Sint-Pieters-Leeuw.

Voor de opstelling van de vragen hebben we ons geïnspireerd op de lokale veiligheidsbevraging zoals zij door de Provincie en de federale politie werden opgemaakt.

Het is de bedoeling dat de studenten in totaal zo’n 300 inwoners bevragen.

De wijkagenten zullen de studenten begeleiden in de diverse wijken.
Zaterdag 3/12 zullen de wijken Negenmanneke, Ruisbroek, Zuun en Vlezenbeek bevraagd worden.
Zondag 4/12 Karenberg-Hoge Paal, centrum Leeuw en Steenweg-Kanaal.

Commissaris, Christian Steens: ” De resultaten van deze interviews moeten ons toelaten een beter zicht te krijgen op wat er leeft in de wijk en wat de inwoners verwachten van de politie.”

agenda: Volksdansinstuif Tirkedi

SINT-PIETERS-LEEUW: – Kinderdansgroep Tirkidiaantjes treedt op zaterdag 3 december 2011 op in het Zonnig Leven om 18.00 uur. Zij zullen aangeleerde dansjes tonen en zullen ook één dansje die avond aanleren.

Aansluitend geeft dansgroep Tirkedi hun jaarlijkse instuif waar ook iedereen op welkom is.

Dansgroep Tirkedi brengt tieners, twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers samen om te dansen in een opperbeste sfeer en organiseert een instuif om u kennis te laten maken met moderne volksdans.

Wat is dat dan wel, moderne volksdans?
Christine Van de Steene, voorzitter dansgroep Tirkedi:” Dat zijn honderden dansen op vlotte, recente, vaak bekende muziek. Dat is dansen in een grote cirkel afgewisseld met lijndans en koppeldansen. Er is afwisseling genoeg: er zijn rustige, sfeervolle dansen naast supersnelle, dynamische dansen waarmee je meteen je conditie op peil houdt. Tirkedi brengt een hele avond vol variatie, ambiance én ook verrassingshapjes en drankjes. Je hebt geen vaste danspartner nodig. Kijken of deelnemen, alles mag! “
Vooraf al een kijkje nemen? foto’s en uitleg op www.tirkedi.be

wanneer: zaterdag 3 december 2011
– om 18 uur optreden van de kinderdansgroep Tirkidiaantjes (deuren open om 17.30 uur)
– van 20 tot 24 uur dansinstuif voor alle leeftijden. Kijken en deelnemen, alles mag!

waar: Vernieuwde zaal Zonnig Leven, Vanderstraetenstraat 198, 1600 St-Pieters-Leeuw
Inkom €4.

Feest van Jan Ruusbroec

RUISBROEK: – Feest van Jan Ruusbroec op zondag 4 december 2011 in de kerk.

Tegelijk loopt er een unieke fototentoonstelling in de kerk onder de noemer “sporen van devotie”.
Verder is er de traditionele receptie na de eucharistievering.

Tentoonstelling: Voetsporen van devotie in Ruisbroek

Van 2 december 2011 tot en met 5 januari 2012 staat de provinciale fototentoonstelling ‘Voetsporen van devotie’ over processies in Vlaams-Brabant in de kerk van Ruisbroek .

Processies lijken aan het begin van de eenentwintigste eeuw te behoren tot een ver katholiek verleden. Straatnamen als Processiestraat of Processieweg roepen beelden op van bloemblaadjes, prevelende pastoors en weerbarstige engeltjes die niet in de rij willen lopen. De voorbije eeuwen waren die optochten alomtegenwoordig in het katholieke leven.
Hun verhaal is echter niet afgerond. Alleen al in de provincie Vlaams-Brabant benaderde het aantal jaarlijkse processies in 2008 de kaap van de honderd.
De provincie Vlaams-Brabant brengt dit bijzonder stukje erfgoed onder de aandacht van het grote publiek via de publicatie ‘Voetsporen van devotie’ en de gelijknamige tentoonstelling

De publicatie ‘Voetsporen van devotie. Processies in Vlaams-Brabant’ bundelt de resultaten van het studieproject ‘Processies in Vlaams-Brabant, van 1750 tot heden’. Het werd door KADOC-KU Leuven op vraag van de provincie uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Accenten uit de geschiedenis van Vlaams-Brabant’. Op die manier wordt ook dit belangrijk aspect uit onze rijke geschiedenis toegankelijk voor een ruimer publiek“, zegt Elke Zelderloo, gedeputeerde voor cultuur.

De fototentoonstelling ‘Voetsporen van devotie’ toont de mooiste foto’s in zwart-wit van Vlaams-Brabantse processies. Fotograaf Jan Locus, oud-student van de Halse kunstacademie, presenteert zijn eigen kijk op de huidige Vlaams-Brabantse processies. Hij geeft niet louter een documentaire kijk op dit immateriële erfgoed. Zijn foto’s getuigen van een persoonlijke blik vanop de zijlijn.

Praktische gegevens:
De gratis tentoonstelling is van 2 december tot en met 5 januari te bezichtigen in de Jan Ruusbroec-kerk, Kerkplein in Ruisbroek.
Openingsuren:
zondag 4 december vanaf 9u30 tot 11u (vernissage)
zaterdag 10 december vanaf 16u30 tot 18u
zondag 11 december vanaf 9u30 tot 11u
zaterdag 17 december vanaf 16u30 tot 18u
zondag 18 december vanaf 9u30 tot 11u
zaterdag 24 decmber vanaf 9u30 tot 11u
zondag 25 december vanaf 9u30 tot 11u
zaterdag 31 januari vanaf 16u30tot 18u
zondag 1 januari vanaf 9u30 tot 11u (finissage)

Politiezones hielden vrijdagnacht actie tegen dievenbenden

REGIO: – De politie van het arrondissement Halle-Vilvoorde heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote controleactie gehouden tegen dievenbenden on der de naam ‘Exit’.
Ook de lokale politie van sint-Pieters-Leeuw werkte van 22.00 tot 05.00 uur mee aan de actie op verschillende invalswegen vanuit Brussel.

De ploegen concentreerden zich vooral op de invalswegen van en naar Brussel. Er waren controleposten op de Bergensesteenweg, Postweg, Lenniksebaan, de Humaniteitslaan en de Paul Gilsonlaan.
Ook in de politiezone Halle en Sint-Genesius-Rode werden extra patrouilles ingezet.

In het hele arrondissement werden 1.180 voertuigen en 591 mensen gecontroleerd. De politie arresteerde vier personen op verdenking van misdrijven.
Zulke grote controles worden enkele keren per jaar georganiseerd. Aan deze controleactie namen 163 agenten van verschillende lokale politiezones en 50 van de federale politie deel.

agenda: hoevefestijn

SINT-PIETERS-LEEUW: – Bestuur, trainers, afgevaardigden, spelers en medewerkers van SK Leeuw nodigen u uit op hun ‘Hoevefestijn’.

In het Parochiecentrum van Zuun, A. Quintusstraat 23

vrijdag 2 december 2011 vanaf 18.00 uur
zaterdag 3 december 2011 vanaf 17.00 uur

www.skleeuw.be

agenda: mosselkermis

RUISBROEK: – K. Turnsport ‘Verbroedering’ Ruisbroek nodigt u uit op zijn jaarlijkse Mosselkermis.

zaterdag 3 december 2011 van 17.00 uur tot 22.00 uur
zondag 4 december 2011 van 12.00 uur tot 16.00 uur

In zaal ‘Ons Huis’, fabriekstraat 9 te Ruisbroek.
kaarten in voorverkoop : 2,50 euro – eetwaarde 2,60 euro

zwemwedstrijd open competitie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zondagvoormiddag organiseerde zwemclub De Waterleeuwen (WLW) een zwemwedstrijd ‘open competitie’ in het 25 meter zwembad Wildersport te Sint-Pieters-Leeuw.
 

De zwemmers uit de regio gaven het beste van zichzelf en zetten verscheidene keren een scherpe tijd neer.

Meer info over de zwemclub: www.waterleeuwen.be

UPDATE (december 2011):

Serge Meerpoel, Sportsecretaris WLW: “Niet minder dan 21 zwemmers van zwemclub “De Waterleeuwen” behaalden samen 35 medailles op hun eigen zwemwedstrijd op 27/11/2011.”

foto van de medaillewinnaars (zwemmers WLW) van de zwemwedstrijd van "De Waterleeuwen" op 27/11/2011


Winnaars:
Van Der Vennet Marco WLW/204/02 goud 2
Sap Ruben WLW/203/02 Zilver 1 en Brons 1
Sterckx Robbe WLW/203/02 Brons 1
Leemans Mats WLW/182/99 Goud 2
Haentjens Lucas WLW/181/99 Brons 2
Carremans Maarten WLW/148/98 Goud 3
Van Strythem Evert WLW/152/97 Brons 2
Meere Joleen WLW/195/99 Goud 1 en zilver 2
Meere Joni WLW/194/97 goud 3
Huygh Elias WLW/186/00 zilver 1
Van Der Vennet Mario WLW/192/00 brons 1
Belsack Dries WLW/171/97 Zilver 2
Vincke Sven WLW/125/97 goud 1 en zilver 1
Van Strythem Anke WLW/205/00 goud 1 en brons 1
Meerpoel Lore WLW/202/00 Zilver1
Van Strythem Dries WLW/151/94 Goud 2
Vereycken Arno WLW/183/99 Zilver 1
De Saedeleer Aaron WLW/177/99 Zilver 1
Goossens Bram WLW/178/99 brons 1

Aflossing Heren Juniors:
Vincke Sven/ Smismans Jasper/ Belsack Dries en Carremans Maarten Goud 1

Deelnemende Clubs:
AART “AART” ZWEMVERENIGING MEISE
BZK KONINKLIJKE BRUGSE ZWEM- & REDDINGSKRING
DIZV DILBEEKSE ZWEMVERENIGING
WLW ZWEMCLUB “DE WATERLEEUWEN”
ZIOS ZWEMVERENIGING LIEDEKERKE

voetbaluitslagen 27 november 2011


De voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2011-2012
KV Zuun – Kapelle 2-2
In het klassement staat KV Zuun op de 11de plaats.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2011-2012
Essene – SK Leeuw 0-1
In het klassement staat SK Leeuw op de 4de plaats.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2011-2012
SK Leeuw B – SK Vlezenbeek 2-0
KV Brucom Sportief – KV Zuun B 0-1
Borchtlomb. B – Ruisbroek A 0-1
D. Pamel B – FC Negenmanneke 2-3
In het klassement staat SK. Vlezenbeek 4de, KV Brucom Sportief 5de, SK Leeuw B 7de, KV Zuun B 8ste, Ruisbroek A 10de en FC Negenmanneke 11de.

volleybal uitslagen 27 november 2011

volley-uitslagen__Sint-Pieters-Leeuw
De volleybal uitslagen van de ploegen uit  Sint-Pieters-Leeuw:

Dames 2de Divisie B: VC Zuun
Heren 2de Divisie B: Hellvoc Hemiksem-Schelle – VC Zuun

2PDA – Tweede provinciale Dames reeks A
Wolvertem Sporting 1 – Ruisbroek 84 3/1

3PDA – Derde provinciale Dames reeks A
Davoc Lot 1 Zuun VC 3 2/3

3PDB – Derde provinciale Dames reeks B
VBT Machelen 3 – Ruisbroek 84 3/0

BR2 D – Beker Dames : 1/16 finales
Zuun VC 2 – Velvoc Veltem-Beisem 3/0

Actiedag Open VLD Sint Pieters Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Eind september ging de eerste gemeentelijke actiedag rond duurzaam afvalbeleid door van Open VLD. Dit weekend voert Open VLD Sint-Pieters-Leeuw een actieweekend met als thema “Blauwe gemeente, verkeersveilige gemeente”.
 

Op de wekelijkse markt aan de Rink in ’t centrum van Sint-Pieters-Leeuw werden door de Open VLD mandatarissen flyers met hun standpunten uitgedeeld en gaven ze aan iedere bezoeker een gadget (ijskrabber met parkeerschijf).
Zaterdagvoormiddag herhalen ze de actie in het centrum van Vlezenbeek, Ruisbroek en Negenmanneke.

Voorzitter Open VLD Sint-Pieters-Leeuw Alain Carremans: “Bij deze willen we de verschillende facetten van verkeersveiligheid kenbaar maken.
De verkeersonveiligheid neemt steeds maar toe, en dit hadden we graag zien verholpen worden vanuit verschillende invalshoeken. Onze wegeninfrastructuur moet stelselmatig en degelijk onderhouden worden. Zowel de rijwegen als de fiets- en voetpaden. De verkeersleefbaarheid moet bevorderd worden door wegvernauwingen, asverschuivingen, verkeersplateaus, rotondes, ed,…

Preventieve acties moeten mensen er toe aansporen zich aan de snelheidsbeperkingen en regels te houden. Een wijkagent die dagelijks nadrukkelijk aanwezig is in het straatbeeld, en een verhoging van het politie-toezicht op de naleving van de verkeersregels. Zaak is regelmatig en onverwachts controles uit te voeren en dan, desnoods, streng op te treden en te verbaliseren. Een gemeente is een boeiende smeltkroes van menselijke activiteiten. En zo wil Open VLD dat ook houden. Deze veelzijdigheid van functies brengt noodzakelijkerwijs een belangrijke mobiliteit te weeg.

Elk verkeersbeleid zal evenwel falen zonder een wezenlijke mentaliteitsverandering. Respect voor de zwakke weggebruiker en belangstelling voor andere vormen van vervoer dan de eigen auto ( carpooling, tram, trein, bus, fiets, te voet ) zullen aan de basis van deze wijziging moeten liggen.”

Provincie ontwikkelt geoloket water voor bevolking

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een geoloket ‘water’. Zo kunnen inwoners en gemeentebesturen op een digitale manier informatie opzoeken over waterlopen en waterbeleid.

bron: http://gdi.vlaamsbrabant.be

Wie vandaag wettelijke documenten over waterlopen wil gebruiken, kan enkel een beroep doen op de altas van de waterlopen. Maar deze atlas raadplegen is omslachtig. De atlas is enkel raadpleegbaar in de vorm van kalken, ingebonden kaartbladen en tabellenboekjes. Bovendien zijn deze documenten uitsluitend ter beschikking in gemeentehuizen en bij de provincie.

Volgens de provincie Vlaams-Brabant moet de Vlaamse hydrografische atlas het juridisch-wettelijk statuut van universeel en enig referentiedocument zou krijgen. Dit gebeurt best op Vlaams niveau. Maar deze procedure loopt nog.

Daarom hebben we, in afwachting van een definitief geoloket gebaseerd op de Vlaamse hydrografische atlas, een beperkte versie van het geoloket uitgewerkt. Daarin kunnen inwoners en besturen op een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier alle nuttige informatie over waterlopen en integraal waterbeleid raadplegen“, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. “Om dit mogelijk te maken hebben we de ‘papieren’ atlas van de waterlopen in de voorbije jaren helemaal laten inscannen. Daarmee was een investering van 130.000 euro gemoeid“.

Door deze ‘papieren’ atlas in digitale vorm op het geoloket aan te bieden, is de raadpleging ervan gemakkelijker. Het omslachtige werk om uittreksels te kopiëren, bijvoorbeeld om bij dossiers voor machtigingen of vergunningen te voegen, behoort daarmee definitief tot het verleden.

Gedaan dus met lastige kopieen van onduidelijke oude documenten“, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Het geoloket water is te vinden op http://gdi.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/AtlasWaterlopen

Ridder Jozef Sluys ereburger van Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond had in het gemeentehuis de academische zitting plaats naar aanleiding van de toekenning van het ereburgerschap aan Jozef Sluys op voordracht van burgemeester Lieve Vanlinthout.
Ridder Jozef Sluys werd daarmee de eerste ereburger van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Jozef Sluys 1ste ereburger van Sint-Pieters-Leeuw

Toespraak door burgemeester Lieve Vanlinthout:

Mede in naam van alle aanwezige gemeenteraads- en OCMW-leden heet ik u als burgemeester hartelijk welkom op deze Academische zitting naar aanleiding van de toekenning van het ereburgerschap aan Jozef Sluys.
Ik ben dan ook erg gelukkig en vooral dankbaar Jozef Sluys en zijn echtgenote Margriet hier op ons gemeentehuis te mogen verwelkomen, alsook zijn kinderen en familieleden.

Om voorgedragen te kunnen worden tot ereburger van Sint-Pieters-Leeuw dient de kandidaat volledig te voldoen aan het daartoe door de gemeenteraad opgestelde reglement.

Zo moet hij bijdragen of bijgedragen hebben tot de bekendheid en de uitstraling van de gemeente op Vlaams, nationaal of internationaal gebied;
Dat Jozef Sluys aan deze voorwaarde voldoet, kan door meerdere argumenten bekrachtigd worden :
Jozef Sluys is organist met als genres : 20ste eeuw, romantiek, classicisme, barok

– Op 19-jarige leeftijd werd hij laureaat van het Lemmensinstituut en nadien van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. In 1958 w as hij organist van de Civitas Dei-kerk op de Wereldtentoonstelling te Brussel, daarna van de St-Pieterskerk te Jette (Brussel) en sinds 1971 is hij organist-titularis van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal te Brussel.

– Jozef Sluys werd in 1963 laureaat van de Internationale J.S. Bach-wedstrijd (Gent), wat een aanzet was voor een internationale carrière als orgelvirtuoos. Zijn grote verdienste bestaat erin dat hij de Belgische orgelmuziek bekend maakte over heel de wereld, want hij concerteerde in bijna alle landen van Europa, in de USA, Zuid-Afrika en Nieuw Zeeland, in de vroegere Sovjetunie, Congo en Mexico, met telkens Belgische werken op zijn programma.

– In de reeks “Organa Belgica” verschenen een 8-tal CD’s met werken van Belgische componisten zoals De Boeck, Tinel, Peeters, Lemmens, Jongen, Mailly, Verschraegen, Lerinckx en Verkaeren. Zijn LP met werken van J.N. Lemmens kreeg in 1979 de Prijs van de Vereniging van de Belgische Muziekpers. Daarnaast verschenen er ook CD’s met muziek van de Brusselse hoforganisten Cornet en Van den Kerckhoven en een serie met Bach-werken, uitgegeven door de firma Gailly International. In de Sovjetunie maakte hij voor de Russische firma “Melodia” een opname van de werken van F. Mendelssohn op het monumentale Walcker-orgel van Riga.

– Meerdere evenementen kwamen onder zijn impuls tot stand: de Brusselse Kathedraal- concerten, de Internationale Orgelweek van Brussel en de Historische Concerten van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.
– Hij is stichter en was tot 1995 directeur van de  Rijksmuziekacademie van Schaarbeek en was verschillende jaren leraar orgel aan het Lemmensinstituut te Leuven.

– Jozef Sluys verleende zijn medewerking aan talrijke radio- en tv-opnamen, aan de begrafenisplechtigheid van Koning Boudewijn, aan de huwelijksplechtigheid van Prins Laurent en prinses Claire en aan de huwelijksplechtigheid van Prins Philip en Prinses Mathilde.

– In 1990 werd hij vereerd met de titel van “Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres” en in 1996 en 1997 was hij “Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen”.

– In 2000 werd hem door de Unie van Belgische Componisten de Trofee Fuga toegekend voor zijn inzet ten bate van Belgische Meesters.
– In juli 2009 werd Jozef Sluys door Koning Albert II in de adelstand verheven en sindsdien mag hij zich Ridder noemen.
De begunstigde moet op het ogenblik van de toekenning minstens 6 jaar in de gemeente gewoond hebben.

– Jozef Sluys werd geboren te Gaasbeek op 22 oktober 1936 en woont sinds 1966 in de Domstraat 8 te Vlezenbeek.

De gemeenteraad beslist op basis van een gemotiveerde voordracht door het college van burgemeester en schepenen.

Het college keurde in zitting van 8 augustus 2011, op voordracht van burgemeester Lieve Vanlinthout, het voorstel goed om organist en ridder Jozef Sluys de titel van “ereburger van Sint-Pieters-Leeuw” toe te kennen.

De toekenning van de titel van ereburger gebeurt door de gemeenteraad.
De gemeenteraad keurde in zitting van 1 september 2011 eenparig de voordracht van Jozef Sluys tot ereburger goed.


Als uiterlijk teken van deze titel, ontvangt de begunstigde een officiële oorkonde en een speciaal aandenken.

Jozef Sluys ontvangt een keramische beeld van beeldhouwer Kasper uit Brugge.

Dames en heren,

Jozef Sluys is een uitzonderlijk organist, die altijd de eenvoud zelve is gebleven.
Hij gaat er prat op inwoner te zijn van Sint-Pieters-Leeuw en van Vlezenbeek in het bijzonder. Hij heeft zonder twijfel, via zijn persoonlijke uitstraling en zijn muzikaal werk, Sint-Pieters-Leeuw op de wereldkaart gezet.

U zult het dan ook volmondig met me eens zijn : Jozef Sluys verdient dan ook tenvolle de titel van ereburger van Sint-Pieters-Leeuw.

.
Ereburger Jozef Sluys: “Ik voel me zeer vereerd met deze erkenning. Het toont dat de gemeente en het bestuur klassieke muziek en de cultuur in het algemeen hoog in het vaandel draagt.
Ik ben zeer blij met het kunstwerk dat ik in ontvangst heb mogen nemen. Het is echt mooi en zal een voorname plaats krijgen in onze woning.”

Sint-Pieters-Leeuw kandidaat voor fiets gemeente 2012

VLAANDEREN: – 71 Vlaamse steden en gemeenten waaronder Sint-Pieters-Leeuw stellen zich kandidaat voor de verkiezing fietsstad/gemeente 2012.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits neemt het initiatief voor de fietsprijzen. Die zullen volgend jaar voor de allereerste keer worden uitgereikt. Met de bekroning wil de minister steden en gemeenten aansporen om een goed, integraal fietsbeleid uit te werken en kunnen gemeenten ook leren van elkaars realisaties.

Om te streven naar een beter lokaal fietsbeleid riep Vlaams minister Hilde Crevits op het laatste Fietscongres nieuwe fietsprijzen voor steden en gemeenten in het leven. Er zijn drie categorieën : steden met meer dan 50.000 inwoners, steden tussen 20.000 en 50.000 inwoners en gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. In elke categorie wordt de Fietsgemeente 2012 verkozen.

Vlaams minister Crevits : “Het is de bedoeling de vele mooie projecten in de schijnwerpers te plaatsen en we hopen dat die inspirerend zullen werken. Het doet me een groot plezier dat 71 steden en gemeenten de prijs van fietsstad/gemeente willen winnen. Dat betekent dat gemeentebesturen een goede fietsinfrastructuur en een integraal fietsbeleid hoog inschatten en bereid zijn daar inspanningen voor te leveren. Een ambitie die ik deel!”

Kandidaten categorie 2: meer dan 20 000 inwoners, minder dan 50 000 inwoners:
Bilzen (L),Brasschaat (A),Brecht (A),Diest (VB),Halle (VB),Herent (VB),Ieper (WV),Kapellen (A),Koksijde (WV),Lochristi (OV),Lier (A),Maldegem (OV),Menen (WV),Mol (A),Mortsel (A),Oudenaarde (OV),Scherpenheuvel-Zichem (VB),Sint-Pieters-Leeuw (VB),Sint-Truiden (L),Temse (OV),Wevelgem (WV),Zele (OV),Zemst (VB).

Meer info op : www.fietsgemeente2012.be

agenda: Muziek-Speel-Dag Alice in Wonderland

VLEZENBEEK: – Zangvereniging Redoris organiseert een ‘Muziek-Speel-Dag Alice in Wonderland’ voor 6 tot 12 jarigen.
Op zaterdag 26 november 2011 van 10u tot 16u @ OC De Merselborre te Vlezenbeek.

Programma: – Creatief musiceren – Expressief bewegen en spelen – Zangworkshop – toonmoment om 16.00 uur.

Voor wie?
6 tot 12 jarige jongens en meisjes die graag zingen en muziek maken.
Bespeel je een muziekinstrument? Breng het dan zeker mee! Inschrijven voor de Muziek-Speel-Dag?
Deelnameprijs: € 3 voor de hele dag, zelf lunchpakket meebrengen.

Redoris dat is …
… Zingen in een leuke groep
… Swingen en Dansen
… Meespelen in een echte musical
… Het podiumbeest in je loslaten

Meer info?
Zangvereniging Redoris zijn drie zanggroepen: min 12 jarigen, +12 jarigen en RedorisPlus (25+)
Wij repeteren per project, dus niet het hele jaar door.
Je hoeft geen noten te kunnen lezen
Ons repetitielokaal is op Postweg 217, 1602 Vlezenbeek
Inschrijvingsgeld bedraagt € 5, dit is de verzekering die we betalen aan Koor&Stem.
Stuur een mailtje naar Redoris_vlezenbeek@hotmail.com

voorstelling campagne: Armoede is geen kinderspel

RUISBROEK: – Welzijnszorg stelde deze namiddag haar nieuwe campagne ‘Armoede is geen kinderspel’ voor bij “1601” in Ruisbroek de jongerenwerking die, in samenwerking met Groep Intro vzw Vlaams-Brabant, jongeren uit Ruisbroek activiteiten en een ontmoetingsplaats aanbiedt.

Met deze campagne roept Welzijnszorg, samen met de Gezinsbond en Welzijnsschakels, op voor meer solidariteit met gezinnen in armoede. Gelijktijdig wil Welzijnszorg ook een signaal van protest geven aan de betrokken beleidsmakers. De komende weken trekken duizenden vrijwilligers de straat op voor Welzijnszorg. Ze zijn op zoek naar honderdduizend hand(tekening)en tegen kinderarmoede, om nadien aan de betrokken beleidsmakers te bezorgen.
Zie ook: www.armoedeisgeenkinderspel.be
 

Overal ter wereld zijn kinderen de eerste slachtoffers van armoede. In België is dat niet anders: 1 op 5 kinderen groeit op in armoede. Dat is alarmerend, want armoede raakt kinderen in alle aspecten van hun leven. Een paar jaar in armoede leven, in een onveilige woning, met een zwakke gezondheid, uitgesloten van sociale contacten is lang voor een kind en laat blijvend littekens na.

agenda: Comme j’ai soif

SINT-PIETERS-LEEUW: – zaterdag 26 november vanaf 21.30 uur organiseert zesde secundair van de richting Sociale en Technische Wetenschappen van het Heilg-Hart-College in Halle (6STWB)  zijn klassenfuif ‘Comme j’ai soif’ in Laekelinde, Lotstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw.

LINE-UP
21:30 – 22:30 ; Supah Troopas
22:30 – 01:00 ; NickNash & Double D
01:00 – 03:00 ; Pervy Panda
VVK 3euro, kassa 4 euro

agenda: eetfestijn LRV De Leeuwse Ridders

OUDENAKEN: – De ruiters en ponyruiters van LRV De Leeuwse Ridders nodigen u vriendelijk uit op hun ‘eetfestijn’.

Op het menu: soep, trio van pastei, konijn, kalkoen, steak en dessert
vrijdag 25 november 2011: vanaf 18u
zaterdag 26 november 2011: vanaf 18u
zondag 27 november 2011 : van 11u30 tot 16u

Parochiezaal Oudenaken, Baasbergstraat 70.

agenda: Streekbierenavond

ZUUN:- Chiro Smasjh-Jeko Zuun organiseert een streekbieren-avond en Kickertornooi.

vrijdag 25 november 2011 vanaf 20.00 uur in de Lokalen Chiro Smasjh Jeko Zuun (Achter kerk van Zuun) Arthur Quintusstraat.

Inschrijven kan via chirozuun@gmail.com
Prijs per ploeg: €5

Ook zullen er foto’s van het voorbije bivak geprojecteerd worden zodat iedereen kan zien wat we in Humbeek en op andere voorbije activiteiten hebben uitgespookt.
We garanderen een gezellige avond voor iedereen die graag eens een speciaal biertje drinkt (of een colaatje) in tof gezelschap.

Alsook zullen we een beerpong ter beschikking stellen. Dit wordt wel volgens onze regels gespeeld. Deze regels zullen ophangen en er zal een scheidsrechter aanwezig zijn zodat iedereen kan meespelen.

agenda: Gespreksavond met Luckas Vander Taelen

VLEZENBEEK: – Vlaamse Werkgroep “De Vrede” vzw Afdeling Vlezenbeek organiseert op Vrijdag 25 november 2011 om 20.00 uur een gespreksavond met Luckas Vander Taelen.

Brussel en haar Vlaamse Rand
De tijdbom tikt verder – Luckas VANDER TAELEN

Brussel is een tijdbom. In deze geactualiseerde versie van Berichten uit Brussel gaat Luckas Vander Taelen verder met zijn analyse van zijn stad. Hij wijst vooral op de problemen als gevolg van de demografische explosie, die nog zal toenemen. Nu al zijn delen van de stad onleefbaar: bedrijven trekken er weg, vrouwen kunnen ’s avonds niet meer over straat, homo’s krijgen steeds meer met agressie te maken… Sommige wijken zijn heuse no go areas geworden. En de oude politieke krokodillen kijken verlamd toe. Er moet dringend iets gebeuren, want de huidige structuur van Brussel, met zijn 19 gemeenten en zijn loodzware bureaucratie, is niet aangepast aan de uitdagingen van deze eeuw. Een inspirerende toekomstvisie voor het multiculturele Brussel ontbreekt.
De schrijver pleit voor een grootstedelijk gewest met één krachtig bestuurscollege. Vlaanderen verwijt hij dan weer onvoldoende in te zien hoezeer de problemen van de hoofdstad onvermijdelijk ook grote gevolgen hebben voor de zeer brede rand van Brussel. ‘Vanuit een goed begrepen eigenbelang zou het moeten duidelijk zijn dat de welvaart van Vlaanderen niets te winnen heeft met miserie en chaos in Brussel. Een bloeiende metropool biedt Vlaanderen meer kansen dan een bloedende grootstad. Wie nu zijn ogen sluit bezondigt zich aan schuldig verzuim. De feiten zijn gekend. We zullen later niet kunnen zeggen dat we het niet geweten hebben.

Locatie: O.C. Merselborre – Schaliestraat 2 te Vlezenbeek
Deelname: € 2,50 (leden) – € 4 (niet-leden)

4de roofing diefstal bij Luypaert

SINT-PIETERS-LEEUW: – Bij het bouwbedrijf Luypaert in Sint-Pieters-Leeuw is op enkele maanden tijd al voor de vierde keer ingebroken. Gisteren gingen de dieven er met drie en een halve ton aan roofing vandoor, goed voor zo’n 7.000 euro.
Ze laadden die op een vrachtwagen en haalden de omheining naar beneden. Op camerabeelden is te zien dat de dieven met z’n drieën waren. Zaakvoerder Georges Luypaert vermoedt dat de daders eerst op verkenning kwamen. Van de daders ontbreekt momenteel nog elk spoor.

Ere-Commissaris Noël Hoeven overleden

SINT-PIETERS-LEEUW: -Zaterdag is Ere-Commissaris van politie Noël Hoeven op 65-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte.

Na een carriere bij de rijkswacht werd Noël Hoeven  in 1984 commissaris van de gemeentelijke politie van Sint-Pieters-Leeuw tot met de politiehervorming in 2001. Hij bleef onder huidig korpschef Marc Crispel hoofdcommissaris tot hij in 2007 met pensioen ging.

De uitvaartplechtigheid vind zaterdag 26 november 2011 om 12.00 uur plaats in de Sint-Pieterskerk te Sint-Pieters-Leeuw

Leeuwse basisscholen ruimen zwerfvuil

NEGENMANNEKE: – Het derde en vierde leerjaar van de vrije basisschool Sint-Stevens gaven deze voormiddag het startschot van een zwerfafval opruim actie. De hele week zullen de verschillende basischolen in de gemeente meewerken aan deze actie.

Directeur Guido Geldhof , Juf Ann en de leerlingen van het derde leerjaar.

Directeur St-Steven, Guido Geldof: ” Toen de gemeente ons vroeg om aan deze actie deel te nemen ben ik eigenlijk wat bewuster gaan rondkijken in de straten rond de school en verschoot ik van hoeveel zwerfvuil er eigenlijk in onze gemeente rondslingerd. Ik was meteen gemotiveerd en ook het leerkrachtenteam schaarde zich achter de actie.”

Juf Ann en de leerlingen van het derde leerjaar voegden meteen de daad bij het woord en begonnen gewapend met vuilzakken, handschoenen en grijptangen het zwzerfvuil in de omgeving van hun school op te ruimen.
 

Zwerfvuil vormt nog steeds een groot probleem in onze gemeente. Rondslingerend zwerfafval is voor velen een bron van ergernis en zwerfafval opruimen kost ook nog eens handenvol geld (en personeelsinzet!). Maar, met wat aandacht kunnen we er zeker iets aan doen! De campagne ‘indevuilbak.be’ is een gezamenlijk initiatief van de OVAM, Fost Plus en de lokale overheden. Deze campagne heeft als doelstelling om voorgoed verlost te zijn van rondslingerende peuken, klokhuizen, papiertjes, kauwgom en blikjes.

Liesbeth Bortels, milieuambtenaar: “De gemeente wil de kinderen zo bewust maken van het probleem én tegelijk de probleemwijken in kaart brengen.”

Juf Carinne en enkele leerlingen van het 4de leerjaar

Als juf Carinne en  leerlingen van het  vierde leerjaar aan de tweede straat beginnen zijn ze reeds versteld van hoeveel zwerfvuil ze verzameld hebben. Hun eerste vuilzak is reeds voor één derde gevuld na één straat!
 
Vandaag werd er ook nog zwervuil opgeruimd door BSGO De Groene Parel.
Woensdag wordt er geruimd door de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje en de vrije basisschool Ave Maria. En vrijdag wordt de actie afgesloten door gemeentelijke basisschool Den Top,gemeentelijke basisschool Wegwijzer en vrije basisschool Sint-Lutgardis.

UPDATE 18.00 uur:
Directeur St-Steven, Guido Geldof: ” Vandaag hebben we 13 volle zwerfvuilzakken opgehaald in de onmiddellijk omgeving van de St-Stevensschool.”

agenda: 17e eetfestijn

VLEZENBEEK: – Gympie nodigt iedereen uit op zijn 17e eetfestijn.

Proef onze ovenheerlijke vispannetje, koninginnehapje en balletjes in tomatensaus.

zaterdag 26 november 2011 van 17.30 tot 22.00 uur
zondag 2è november 2011 van 12.0 tot 15.00 uur

Wij verwachten jullie in de parochiezaal van Vlezenbeek, dorp 48

agenda: jaarlijkse pensenkermis

RUISBROEK: – Senioren OKRA Ruisbroek, trefpunt 55+ nodigen u uit op hun ‘jaarlijkse pensenkermis.’

zaterdag 26 november 2011 van 17.00 tot 21.00 uur
zondag 27 november 2011 van 11.30 tot 15.00 uur
maandag 28 november 2011 van 12.00 tot 15.00 uur
In de feestzaal ‘Ons Huis’, Fabriekstraat 9 te Ruisbroek

kaarten in voorverkoop te verkrijgen bij onze leden en het bestuur of op GSM 0498/378605

agenda: 30ste mossel en steakkermis

ZUUN: De spelers en het bestuur van voetbalclub VK ’t Gareel nodigen u van harte uit op hun ‘mossel- en steakkermis’.

vrijdag 25 november 2011 van 18.00 tot 22.00 uur
zaterdag 26 november 2011 van 18.00 tot 23.00 uur
zondag 27 november 2011 van 11.30 tot 15.00 uur

Buiten onze overheerlijke mosselen en steaks serveren wij ook heel uitzonderlijk voor de streek OESTERS!

Uitzonderlijk voor de 30e editie van onze kermis belonen we elke dag van de kermis één bezoeker met een superprijs, gaande van een Senseo koffiezet tot een Samsung smartphone of een Tom Tom GPS toestel. Dus nog een goede reden om lekker te komen eten dit jaar. We hopen jullie alvast talrijk te moegen begroeten.
In het parochiecentrum St-Lutgardis te Zuun, A. Quintusstraat

 

agenda: Kato toneel De poen is binnen

NEGENMANNEKE: – Toneelgroep Kato presenteert ‘De Poen is Binnen’. Een productie van Bern ’t Klaverveld en in een regie van Frans van Lier.

naar de komedie ‘la bonne planque’ een blijspel van Michel André.

vrijdag 25 november 2011 om 20.00 uur
zaterdag 26 november 2011 om 20.00 uur
zondag 27 november 2011 om 15.00 uur

VVK kaarten 7 euro – kassa 8 euro, deuren 1 uur voor aanvang
Kaarten bij de spelers, café De Zuunbeek of via 02/37729.06

Locatie: Parochiecentrum Negenmanneke, Gaston Deruyverstraat 21

voetbaluitslagen 20 november 2011


De voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2011-2012
Blue star Brussel – KV Zuun 2-1
In het klassement staat KV Zuun op de 10de plaats.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2011-2012
SK Leeuw – sporting Eizeringen B 5-0
In het klassement staat SK Leeuw op de 4de plaats.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2011-2012
FC Dworp – SK Vlezenbeek 2- 2
FC Negenmanneke – KV Brucom Sportief 0-2
KV Zuun B – KSV Alsemberg 1-1
Beersel Drogenbos B – SK Leeuw B 2-1
Ruisbroek A – Holleken VC Linkebeek 1-7
In het klassement staat SK. Vlezenbeek 3de, KV Brucom Sportief 4de,SK Leeuw B 7de, KV Zuun B 8ste, Ruisbroek A 10de en FC Negenmanneke 11de.

Rudi Tastenoe schenkt met opbrengst Choucrouttefestijn een computer aan vzw De Poel

RUISBROEK: – In oktober organiseerde Rudi Tastenoe zijn jaarlijks choucroutefestijn tvv verschillende goede doelen in zaal Ons Huis in de fabriekstraat te Ruisbroek.
Zaterdag kocht hij met de opbrengst een computer voor de mensen van vzw De Poel in Ruisbroek.

Rudi Tastenoe: ” Het Choucrouttefestijn is gezellig tafelen, lekker eten een danske placeren en dit voor het goede doel. Het is een jaarlijkse traditie geworden.

Een deel van de opbrengst van het choucroutefestijn gaat naar vzw De Poel . Ik ben bij hen bij hen gaan polsen waarvoor ze het geld zouden gebruiken. zij hebben in samenspraak met hun begeleidster Liesbet gekozen voor een nieuwe computer die dringend aan vervanging toe was.

Zaterdag ben ik samen met de inwoners en een begeleidster van “vzw De Poel” naar de winkel een nieuwe computer gaan kopen kopen (computer, muis, keyboard, koptelefoon en externe harde schijf ) en daarna hebben we de uitstap afgerond met een lekker stukje taart met koffie. ’t Was best gezellig en dat gaan we zeker nog eens overdoen !”


meer info: www.vzwdepoel.be/contact/vestigingen/
meer info over Rudi: http://rudis-muzikske.skyrock.com/

volleybal uitslagen 20 november 2011

volley-uitslagen__Sint-Pieters-Leeuw
De volleybal uitslagen van de ploegen uit  Sint-Pieters-Leeuw:

Dames 2de Divisie B: Bevo Roeselare – VC Zuun 3/1 – Reservewedstrijd: 3/0
Heren 2de Divisie B: VBT Machelen – VC Zuun 0/3 – Reservewedstrijd: 1/2

2PDA – Tweede provinciale Dames reeks A
Govok Cammaert Gooik – Ruisbroek 84 3/1

2PHA – Tweede provinciale heren reeks A
VCV Leefdaal-Bertem – Zuun VC 1/3

3PDA – Derde provinciale Dames reeks A
Zuun VC 3 VC – Knødde Meise 2/3
Davoc Lot 1 – Zuun VC 4 3/0

3PDB – Derde provinciale Dames reeks B
Davoc Lot 2 – Ruisbroek 84 3/0

3PHA – Derde provinciale Heren reeks A
Grivok Grimbergen 1 – Ruisbroek 84 3/1

BR2 H – Beker Heren : 1/16 finales
HZ 93 Hofstade-Zemst 3 – Ruisbroek 84 3/2