Pajotse producenten op studiereis naar Pays des Collines

PAJOTTENLAND: – Twaalf producenten van Pajotse streekproducten zijn op studiereis naar Pays des Collines getrokken.
De goedwerkende coöperatieve Coprosain is een mooi voorbeeld voor onze Pajotse plattelandsondernemers om te zien hoe samenwerken en de opstart van een netwerk de individuele producent kan versterken.

Een twaalftal producenten trok naar coöperatie Coprosain in Pays des Collines om te zien hoe de producenten daar samenwerken rond de distributie van hun hoeve- en streekproducten. De deelnemende producenten maken heel verscheiden producten: honing, aardbeien, hoeve-ijs, hoevevlees, chocolade, kaas, fruitsap,… allen waren ze geïnteresseerd in de werking van dit netwerk in onze buurregio.

Coprosain is een coöperatie van boeren en plattelandsondernemers die zich al meer dan dertig jaar inzet om hun kwalitatieve producten aan een eerlijke prijs bij de consument te krijgen. Hiervoor beheren ze drie vaste winkels en een vleesverwerkend atelier, staan ze op verschillende markten en baten ze een restaurant met traiteurservice uit. Zowel melk- als vleesproducten, bio of niet, dranken en andere streekproducten,… Ze worden allemaal verkocht onder één grote vlag. Hierdoor slaagt de coöperatie erin om een totale meerverkoop te realiseren en profiteert elke producent mee van het succes.

Netwerkmanager Tania Stadsbader van Pajottenland+: “Het is goed om elders eens je licht op te steken. Zo een uitstap kan inspireren en biedt ruimte voor netwerking onder de Pajotse hoeve-en streekproducenten. Zij hebben anders nauwelijks de tijd om stil te staan bij hun werking, laat staan mogelijke samenwerking. Maar wat blijkt? Na heel wat bezoeken bij producenten individueel kunnen we alvast stellen dat zij haast allemaal positief gestemd zijn rond de marketing en distributie van hun producten onder één Pajotse vlag. Deze trip brengt hen voor het eerst samen in een relaxe sfeer en zonder werkdruk. Misschien zal bij hen dan ook de klik volgen om op structurele basis de handen in elkaar te slaan.”

En wat zijn nu de bevindingen van de Pajotse producenten…?

Stefaan van ‘t Mirabelleke uit Pepingen:“Ik vind het zeer inspirerend om andere producenten te ontmoeten. Door een netwerk uit te bouwen kan ik het afzetgebied voor mijn producten vergroten. En zelf kan ik producten van collega-producenten gebruiken voor de productie van mijn confitures”.

Martine van brouwerij Timmermans uit Itterbeek: “Ik leer graag bij van andere producenten en ik vind het interessant om andere ondernemers te leren kennen. Dankzij de contacten van vandaag zie je ook snel nieuwe productmogelijkheden zoals een kaas gerijpt in streekbier of een bierpraline.”

Aimée van de Beverse kaasmakerij: “Wij hebben al kazen die zijn gerijpt in streekbier maar kunnen ook dranken van andere Pajotse producenten aan onze bezoekers aanbieden. Ook bed and breakfasts en cafés uit de streek zouden onze kaas kunnen aanbieden.”

Marleen van Praleen uit Halle: “Ik zou een nieuw chocolaatje kunnen ontwikkelen voor een collega producent of samenwerken met een brouwerij om een bierpraline te ontwikkelen. Door in een netwerk te participeren zal ik ook de afzet van mijn producten kunnen verhogen”.

Rita van het Herrebeekhof uit Pepingen: “Ik zou producten van collega producenten kunnen afnemen en samenwerken voor promotie van onze producten met andere bedrijven. Dat werkt kostenverlagend”.

Greta van de Smulhoeve uit Liedekerke: “We zouden in de toekomst elkaars producten meer kunnen opnemen in ons productassortiment”.

Geert van de aardbeienhoeve uit Gooik: “Ik zou door samen te werken rond afzet mijn producten in een ruimere regio kunnen verdelen. En met een breder gamma zal ik meer klanten aantrekken. En ook promotiekosten zijn duur, wanneer we onder één merk promotie kunnen voeren wordt het financieel interessant”.

bron: www.pajottenland.be

Provincieraad keurt actualisatie van haar ruimtelijk structuurplan goed

VLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde de actualisatie van het addendum van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant goed. Hierdoor kan het plan zelf bijgestuurd of gewijzigd worden.

Belangrijkste wijziging is dat de provincie nu afvalverbrandingsactiviteiten in Kampenhout kan uitsluiten.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant schept een kader voor de toekomstige ontwikkelingen in de provincie. Hoeveel woningen moeten er nog gebouwd worden en waar? Moeten er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden, waar moeten deze gelegen zijn en hoe groot zouden ze moeten zijn? Welke ruimte moet er vrijgehouden worden voor natuur en landbouw?

Na zes jaar drong een actualisatie en beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant zich op. Dit is nodig om de wijzigingen aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, die begin 2011 werden goedgekeurd in het Vlaams Parlement, te kunnen integreren. De uitgangspunten en kernprincipes van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant blijven behouden. De aanvullingen en wijzigingen worden gebundeld in een addendum“, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

De provincieraad keurde het ontwerp van ‘addendum’ goed. Het geeft een overzicht van de wijzigingen.
De wijzigingen gaan over bijsturing van de mogelijkheden voor de bouw van sociale woningen in de woonkernen, verruimde mogelijkheden voor de inplanting van een lokale bedrijvenzone door de gemeenten en een aanpassing van de ontwikkelingsopties in de economische knooppunten Kampenhout-Sas, Londerzeel en Ternat.“, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser.

Na de goedkeuring van het ontwerp van ‘addendum’ kan een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Zo kunnen de inwoners van Vlaams Brabant reageren op de voorgestelde wijzigingen. Het openbaar onderzoek vindt plaats in het najaar van 2011.

Besparen op afval in Halle-Vilvoorde is mogelijk

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant liet, samen met de afvalintercommunales en de gemeentebesturen van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een studie uitvoeren over samenwerking voor afvalbeleid in deze regio.

Provincie Vlaams-Brabant is sinds haar ontstaan in 1995 een belangrijke partner in het afvalbeleid in de regio. De provincie stimuleert in belangrijke mate het afvalpreventie- en hergebruikbeleid ondermeer via subsidies. Daarnaast coördineert de provincie het samenwerkingsverband voor de overslag en de verwerking van het restafval. Het beleid van de provincie focust ook op het afval en het sorteergedrag van de talrijke KMO’s in de regio.

De vraag naar meer samenwerking vanuit de gemeenten van de regio Halle-Vilvoorde en de provincie houdt in dat er reeds een vermoeden bestond dat samenwerken kan renderen. De studie heeft aangetoond dat samenwerking voor afvalbeleid echt loont.

De conclusies van de studie zijn overduidelijk. Indien de afvalintercommunales en de gemeenten van Halle-Vilvoorde een gezamenlijk afvalbeleid zouden voeren, kan dit (nog) efficiënter en beter. Dat wil concreet zeggen dat het aanbod van afvaldiensten (in een groot deel van het arrondissement) sterk zal verbeteren: meer klantgericht wordt en van een betere kwaliteit zal zijn. Bovendien zorgt deze samenwerking voor een serieuze kostenbesparing. Volgens de studie kan men 7 tot 8 miljoen euro per jaar besparen. Dit komt neer op een gemiddelde besparing voor de gemeenten van 13 euro per inwoner per jaar.” , zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu.

De studie stelt dat de nieuwe samenwerking, voorlopig ‘BrabantPlus geheten, zal bestaan uit een centrale en 3 decentrale entiteiten. Afvalpreventie, financieel beheer, personeelsbeheer, IT-beheer en veiligheid & milieu zullen centraal uitgevoerd worden. Uitvoerende taken die rechtstreeks gericht zijn op afvalinzameling (afvalophaling, beheer containerpark, afvaloverslag, onderhoud materieel, magazijnbeheer en slibverwerking) worden decentraal uitgevoerd. Deze structuur laat toe om een betere dienstverlening vanuit een grotere structuur te verlenen, zonder de afstand tot de burger, gemeente en tot het dagelijks werkingsgebied te groot te laten worden.

Voor BrabantPlus zal er gewerkt worden met een basismenu aan dienstverlening waarvan de kost op termijn “gesolidariseerd” wordt. Deze kost wordt met andere woorden gedekt door de forfaitaire bijdrage van de gemeenten-vennoten. Het basisdienstverleningsniveau is gebaseerd op de aanbevelingen van OVAM en grotendeels de huidige werkwijzen van de betrokken intercommunales.
Naast dit basis dienstverleningsniveau kunnen de betrokken gemeentebesturen een hoger dienstverleningsniveau krijgen. De kost hiervan zal echter volledig doorgerekend worden aan de gemeentebesturen in kwestie.

Om BrabantPlus te kunnen realiseren, onderscheiden we twee belangrijke luiken:
1) de fusie van de randintercommunales en
2) de overdracht van de afvalactiviteiten van Haviland in BrabantPlus.
De huidige gemeenten die voor het afval een beroep doen op de diensten van Haviland treden uit vrije keuze al dan niet toe tot BrabantPlus. De belangrijkste onderdelen van deze operatie moeten nog op het einde van dit jaar rond zijn. Volgend jaar wordt dan het eerste werkingsjaar van de nieuwe samenwerking met een groot aantal gemeenten van het arrondissement.

Samen met de afvalintercommunales heeft de provincie gesprekken gevoerd voor de nieuwe samenwerking. De studie is nu af. Het is aan de gemeenten om de nodige beslissingen te nemen om de samenwerking verder mogelijk te maken” besluit gedeputeerde Olbrechts.

agenda: Wandeling met bezoek aan het nieuwe natuurgebied De Baesberg

OUDENAKEN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseren op zondag 25 september 2011 een wandeling met bezoek aan het nieuwe natuurgebied De Baesberg
Dit is een unieke kans om het nieuw natuurgebiedgebied eens te ontdekken. Ze maken een wandeling van ongeveer 5 km.

Afspraak : Zondag 25 september om 14 u 30 aan de oude herberg “Den Blauw”, kruispunt Hoogstraat met Brabantse baan. Naast een landschapswandeling op de grens van Oudenaken wordt onder deskundige begeleiding uitgebreid kennis gemaakt met de verscheidenheid van ons nieuw natuurgebied. Laarzen zijn aangewezen. Een niet te missen activiteit.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be