Jozef Sluys wordt eerste ereburger van Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 1 september 2011 kende de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw eenparig het ereburgerschap toe aan Ridder Jozef Sluys, organist en inwoner van Vlezenbeek.

Het college keurde in zitting van 8 augustus, op voordracht van burgemeester Lieve Vanlinthout, het voorstel goed om organist en ridder Jozef Sluys, geboren in 1936 in Gaasbeek en sinds 1971 woonachtig in Vlezenbeek, als eerste burger de titel van “ereburger van Sint-Pieters-Leeuw” toe te kennen.

Lieve Vanlinthout : “Jozef Sluys is een uitzonderlijk organist, die altijd de eenvoud zelve is gebleven. Hij gaat er prat op inwoner te zijn van Sint-Pieters-Leeuw en van Vlezenbeek in het bijzonder, en heeft zonder twijfel, via zijn persoonlijke uitstraling en zijn muzikaal werk, Sint-Pieters-Leeuw op de wereldkaart gezet. Tevens zijn er zoveel elementen die deze voordracht mee verantwoorden :
– Jozef Sluys werd geboren te Gaasbeek op 22 oktober 1936 en woont sinds 1 januari 1971 in de Domstraat 8 te Vlezenbeek
– Hij is organist met als genres : 20ste eeuw, romantiek, classicisme, barok
– Op 19-jarige leeftijd werd hij laureaat van het Lemmensinstituut en nadien van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. In 1958 was hij organist van de Civitas Dei-kerk op de Wereldtentoonstelling te Brussel, daarna van de St-Pieterskerk te Jette (Brussel) en sinds 1971 is hij organist-titularis van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal te Brussel.
– Jozef Sluys werd in 1963 laureaat van de Internationale J.S. Bach-wedstrijd (Gent), wat een aanzet was voor een internationale carrière als orgelvirtuoos. Zijn grote verdienste bestaat erin dat hij de Belgische orgelmuziek bekend maakte over heel de wereld, want hij concerteerde in bijna alle landen van Europa, in de USA, Zuid-Afrika en Nieuw Zeeland, in de vroegere Sovjetunie, Congo en Mexico, met telkens Belgische werken op zijn programma.
– In de reeks “Organa Belgica” verschenen een 8-tal CD’s met werken van Belgische componisten zoals De Boeck, Tinel, Peeters, Lemmens, Jongen, Mailly, Verschraegen, Lerinckx en Verkaeren. Zijn LP met werken van J.N. Lemmens kreeg in 1979 de Prijs van de Vereniging van de Belgische Muziekpers. Daarnaast verschenen er ook CD’s met muziek van de Brusselse hoforganisten P. Cornet en A. van den Kerckhoven en een serie met Bach-werken, uitgegeven door de firma Gailly International. In de URSS maakte hij voor de Russische firma “Melodia” een opname van de werken van F. Mendelssohn op het monumentale Walcker-orgel van Riga.
– Meerdere evenementen kwamen onder zijn impuls tot stand: de Brusselse Kathedraal- concerten, de Internationale Orgelweek van Brussel en de Historische Concerten van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.
– Hij is stichter en was tot 1995 directeur van de Rijksmuziekacademie van Schaarbeek en was verschillende jaren leraar orgel aan het Lemmensinstituut te Leuven.
– Jozef Sluys verleende zijn medewerking aan talrijke radio- en tv-opnamen, aan de begrafenisplechtigheid van Koning Boudewijn, aan de huwelijksplechtigheid van Prins Laurent en prinses Claire en aan de huwelijksplechtigheid van Prins Philip en Prinses Mathilde.
– In 1990 werd hij vereerd met de titel van “Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres” en in 1996 en 1997 was hij “Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen”.
– In 2000 werd hem door de Unie van Belgische Componisten de Trofee Fuga toegekend voor zijn inzet ten bate van Belgische Meesters.
– In juli 2009 werd Jozef Sluys door Koning Albert II in de adelstand verheven en sindsdien mag hij zich Ridder noemen.

Aangezien er nog geen reglement betreffende het Ereburgerschap bestond, stelde ik eveneens voor een “Algemeen reglement Ereburger van Sint-Pieters-Leeuw” op te stellen en ter goedkeuring aan de Gemeenteraad van 1 september 2011 voor te leggen.

REGLEMENT INZAKE HET TOEKENNEN VAN HET EREBURGERSCHAP

Artikel 1: Om in aanmerking te kunnen komen voor het toekennen van de titel „ereburger” van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw moet de kandidaat :- hetzij daadwerkelijk bijdragen of bijgedragen hebben tot het welzijn of de welvaart van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw;- hetzij bijdragen of bijgedragen hebben tot de bekendheid en de uitstraling van de gemeente op Vlaams, nationaal of internationaal gebied;- hetzij zich bijzonder verdienstelijk maken of gemaakt hebben voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Artikel 2: Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking voor de titel van „ereburger”.
Artikel 3: De begunstigde moet op het ogenblik van de toekenning geen inwoner van de gemeente zijn. Hij/zij moet wel gedurende minstens 6 jaar in de gemeente gewoond hebben.
Artikel 4: De begunstigde moet op het ogenblik van de voordracht of de toekenning niet in leven zijn. Een postume toekenning is mogelijk.
Artikel 5: De toekenning van de titel van ereburger gebeurt door de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist op basis van een gemotiveerde voordracht door het college van burgemeester en schepenen. Iedere kandidatuur moet gestaafd zijn met nuttige bewijsstukken, in om het even welke vorm, en nadat het akkoord van belanghebbende werd gevraagd.
Artikel 6: De titel heeft enkel een ceremoniële waarde waaruit de erkentelijkheid van de gemeente blijkt ten aanzien van de verdiensten van de ereburger.
Artikel 7: Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en er zijn geen verplichtingen aan verbonden, en het opent geen enkel recht op enige geldelijke vergoeding of bezoldiging.Ereburgers worden uitgenodigd op alle belangrijke evenementen die door de gemeente worden georganiseerd.Als uiterlijk teken van deze titel, ontvangt de begunstigde een officiële oorkonde aangevuld met een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen aandenken met een waarde van maximum 250 euro.
Artikel 8: Ingeval van oneervol gedrag kan, op advies van het college van burgemeester en schepenen, de titel van ereburger door de gemeenteraad ontnomen worden. Aan betrokkene wordt hiervan kennis gegeven door toezending van het desbetreffende raadsbesluit.

De gemeenteraad keurde in zitting van 1 september EENPARIG het reglement én de voordracht van Jozef Sluys tot ereburger goed.
Met Jozef Sluys zal nog persoonlijk afgesproken worden wanneer en op welke manier we hem het ereburgerschap officieel zullen toekennen.”

Weekendverblijven geselecteerd voor woonbestemming

VLAAMS-BRABANT: – Provincie selecteert permanent weekendverblijven en campings voor woonbestemming in toekomst.

Het permanent wonen in weekendhuisjes en op campings is een oud zeer. De provincie Vlaams-Brabant maakte samen met de gemeenten en een studiebureau een studie van 116 clusters van permanente bewoning in recreatiegebied in Vlaams-Brabant en stelt nu een oplossing voor.

27 omzettingen naar woongebied
Voor 27 van die clusters pleit de deputatie voor een (gedeeltelijke) omzetting naar woongebied. Bovendien stellen we 5 woonprojecten voor om de bewoners van de andere clusters op termijn te herhuisvesten“, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. De deputatie baseerde zich voor deze beslissing op uitgebreid ruimtelijk en maatschappelijk onderzoek en op overleg met de gemeentebesturen en de Vlaamse overheid. De 27 clusters zijn gelegen in Aarschot, Bertem, Bever, Holsbeek, Huldenberg, Kortenberg, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, Tielt-Winge en Tremelo. “Om de gewenste herbestemming door te voeren, moeten er ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden. Daar starten we dit najaar mee“, vervolgt gedeputeerde Julien Dekeyser. “Pas dan zal op perceelsniveau duidelijk worden voor welke verblijfsconstructies een woonbestemming aangewezen is“.

14 omzettingen naar open ruimte
Voor 14 clusters komt er een herbestemming van recreatiegebied naar open ruimtegebied. Het gaat om gebieden in Aarschot, Begijnendijk, Holbeek, Huldenberg, Lennik, Leuven, Rotselaar, Ternat en Tremelo. De inwoners van die clusters die aan de voorwaarden voldoen van het declaratief attest uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening hebben nog een woonrecht tot minstens 2029 in hun huidige verblijf. 75 gebieden met uitdovende permanente bewoning.

Voor 75 clusters komt er geen herbestemming.
Die gebieden behouden de huidige bestemming als recreatiegebied of open ruimte gebied. Ook hier geldt een woonrecht tot 2029 voor de bewoners die aan de voorwaarden van het declaratief attest voldoen.

Meer info: tel. 016-26 75 07 of mail naar weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Infoavond mobiliteitsplan

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan met tijdshorizon 2011-2016. Dit plan wordt voor de komende vijf jaar het basisinstrument voor het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid in Sint-Pieters-Leeuw.

Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is. Bijvoorbeeld om een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid uit te tekenen langs de gemeentelijke straten en pleinen, schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen, enz. Het mobiliteitsplan vormt voor de gemeente ook een kader waarmee ze haar beleid kan duiden, communiceren en verdedigen naar de bevolking.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is ook het kader voor de projecten en acties die in samenwerking met andere actoren (het Vlaamse gewest, VVM De Lijn, …) via de modules van het mobiliteitsconvenant gerealiseerd kunnen worden.

In uitvoering van het goedgekeurd participatietraject organiseert het gemeentebestuur voor haar inwoners een infoavond over het herwerkt mobiliteitsplan.

De infoavond vindt plaats op dinsdag 13 september 2011 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21.

Meer info: dienst Mobiliteit 02 371 22 92 mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be